Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borászati beruházás

Milyen dokumentumokat kell a borászati beruházás támogatási kérelemhez csatolni?

Utolsó módosítás: 2022.11.29 09:13

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

 • a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;
 • a kérelmező nyilatkozatát a borászati üzem – a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével tervezett beruházást megelőző, valamint az azt követő – erjesztő- és tárolókapacitásáról;
 • a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének a kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;
 • a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát;
 • gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó évi beszámoló eredmény-kimutatásának és mérlegének másolatát;
 • őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát;
 • a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot (7/2022. (I.22.) Magyar Államincstár Közlemény 1. számú melléklete);
 • három, egymástól és a támogatást kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos vagy hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező, funkcionálisan egyező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó, a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú – árajánlatot (7/2022. (I.22.) Magyar Államincstár Közlemény 1. számú melléklete);
 • amennyiben három árajánlat nem szerezhető be, akkor az ajánlattevő nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be;
 • a kérelmező által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását (kitöltő felületen szükséges megadni);
 • a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vizsgálta a Rendelet 4. § (3) bekezdés h) pont szerinti feltétel teljesülését és megállapította, hogy az ajánlattevő nem minősül a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. pont 2.3.2.5b. alpontja szerinti ajánlattevőnek, és hogy az árajánlatban szereplő borászati gép, technológiai berendezés megfelel a Rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak;
 • az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását;
 • a támogatási kérelemben szereplő borászati gép, technológiai berendezés Rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés kérelmező általi bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás indokolását (kitöltő felületen szükséges megadni);
 • a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a támogatási kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés tervezett üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gép, technológiai berendezés beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően a Vidékfejlesztési Program keretében érvényes támogatói okirattal rendelkezik (kitöltő felületen szükséges megadni);
 • a kérelmező nyilatkozata szerinti (kitöltő felületen megtett nyilatkozat alapján) energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás esetén a Rendelet 8. §-a szerinti igazolást.

Kapcsolódó jogcímek