Jogcím

Kiválasztott jogcím: Erdősítés támogatása

Erdősítés támogatása

Utolsó módosítás: 2021.04.22 10:26

Magyarország Kormányának felhívása a jogszerű földhasználók és ezek társulásai számára mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken történő erdő telepítések és ipari célú fás szárú ültetvények telepítése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, a legfontosabb természeti erőforrásaink, a vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítását, az erdők megfelelő ökológiai teljesítőképességének fenntartását és fejlesztését, valamint a vidéki térségek lakosságának a megtartását. A cél elérését a Kormány a jogszerű földhasználók együttműködésével tervezi megvalósítani, a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Támogatható tevékenységek:

A) célterület: erdőtelepítés elsőkivitelének telepítési tevékenysége

B) célterület: ipari célú fás szárú ültetvény telepítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A) célterület esetében:

a. ápolási tevékenység;

B) célterület esetében:

a. ápolási tevékenység

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A) célterület esetében:

a. kieső jövedelem pótlása.

A) célterület vonatkozásában kiegészítő tevékenységek:

a. kerítés,

b. villanypásztor,

c. padka,

d. erdőszegély kialakítása,

e. mikorrhizált csemete telepítése

f. őshonos ritka elegyfajok alkalmazása.

B) célterület vonatkozásában:

a. kerítés,

b. villanypásztor kialakítása.

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az elsőkivitellel együtt vehető igénybe.

A támogatás mértéke, összege

Célállomány-típus csoport

Erdőtelepítés

Ipari célú fás szárú ültetvény

Erdőtelepítés -

elsőkivitel költsége

1. év ápolási költsége

2. évtől ápolási költség

Ipari célú fás szárú ültetvény

telepítés költsége

1. év ápolási költsége

eurónak megfelelő forint összeg/ha

eurónak megfelelő forint összeg/ha

Ápolási időszak (év)

eurónak megfelelő forint összeg/hektár/ápolási időszak

eurónak megfelelő forint összeg/ha

eurónak megfelelő forint összeg/hektár/ ápolási időszak

Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb

2744

623

11

6624

-

-

Egyéb lágylomb

2082

467

8

2602

-

-

Akác

1803

467

5

1514

1558

410

Nemesnyár

1596

467

5

1381

2144

515

                         

 

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli költség alkalmazható.

Mind az öt célállomány típus csoport esetében a kieső jövedelem pótlása 432 eurónak megfelelő forint összeg/ha/év. A jövedelempótló támogatás időszaka minden célállomány típus csoport esetében 12 év.

Kiegészítő intézkedések költségei

Kerítés

7,8 eurónak megfelelő forint összeg/m

max. 1560 eurónak megfelelő forint összeg/ha

 

Villanypásztor

4,8 eurónak megfelelő forint összeg/m

max. 518eurónak megfelelő forint összeg/ha

 

Padka (lejtés >10°, kézi, csak erdőtelepítés)

15,6 eurónak megfelelő forint összeg/100m

max. 749 eurónak megfelelő forint összeg/ha

 

Erdőszegély kialakítása (csak erdőtelepítés)

1,8 eurónak megfelelő forint összeg/m

Mikorrhizált csemeték (csak erdőtelepítés)

7,2 eurónak megfelelő forint összeg/db

max. 3870 eurónak megfelelő forint összeg/ha

 

Őshonos ritka elegyfajok alkalmazása (minimum 100 db/ha)

2800 euró/ha

 

 

         

 

A támogatás igénybevételének feltételei

A. célterület: Erdőtelepítés esetén:

1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel.

2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

3.) A kiegészítő intézkedésekhez, fenntartási (ápolási) tevékenységhez és a kieső jövedelem pótlásához nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

4.) Erdőtelepítés esetén (mikorrhizált csemete telepítésének kivételével) kiegészítő támogatás abban az esetben adható, ha a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység.

5.) Mikorrhizált csemete telepítése csak abban az esetben támogatható, ha a terület és a telepítési terv megfelel az 3.4.1.1. I. A. 1.) pontnak és az 5. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek.

6.) A fenntartási (ápolási) támogatás –az elsőkivitel megvalósulásának évét követően– legfeljebb az 5.3 fejezetben foglalt fenntartási időszak végéig igényelhető.

7.) A kieső jövedelem pótlásához a támogatásra az igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó támogatást vett igénybe, a mindenkori egységes kérelemnek megfelelően.

8.) Az elsőkivitel megvalósulását követő első kifizetés az elsőkivitel támogatásán túl, az adott évi jövedelempótló- és elsőéves ápolási támogatást is tartalmazza.

9.) A kieső jövedelem pótlásához a támogatás az elsőkivitel megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb az 5.3 fejezetben foglalt fenntartási időszak végéig évente, az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.

10.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az EMVA-ból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.

11.) Amennyiben az erdőtelepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni.

12.) Őshonos ritka elegyfajok telepítése kizárólag a 4. számú mellékletben meghatározott tölgy-bükk és egyéb keménylomb célállomány-típusok esetében támogatható. A telepítéshez kizárólag a 8. számú mellékletben felsorolt – és a Vhr. 2. melléklet B) pontja szerint őshonosnak minősülő fafajok alkalmazhatóak.

B. célterület: Ipari célú fás szárú ültetvény (a továbbiakban: ültetvény) létrehozása esetén

1.) Az ültetvénytelepítéséhez támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásakor jogszerű földhasználóként rendelkezik a fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolással.

2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

3.) A kiegészítő intézkedésekhez nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.

4.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az EMVA-ból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.

5.) Amennyiben a támogatást igénylő igazolt származású szennyvíziszapot, vagy szennyvizet használna fel, abban az esetben rendelkeznie kell a felhasználást engedélyező a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szerinti nevére szóló, jogerős talajvédelmi tervvel.

6.) A fenntartási (ápolási) támogatás a telepítés megvalósulását követően - az arra vonatkozó támogatással együtt - az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

A támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2016. július 20. – 2021. december 31., mely határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2016. augusztus 15.

2016. október 31.

2017. június 30.

2017. október 31.

2018. július 30.

2018. december 31.

2019. március 31.

2019. június 30.

2019. december 31.

2020. június 30.

2020. december 31.

2021. március 1.

2021. április 30.

2021. június 30.

2021. augusztus 30.

2021. október 31.

2021. december 31.

A pályázatokról részletesen a Széchenyi 2020 oldalon tájékozódhatnak.

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek