Kiválasztott jogcím: Erdősítés támogatása

Megjelenés: 2016.05.30. 09:01 Utolsó módosítás: 2016.05.30. 11:33

Erdősítés támogatása

Magyarország Kormányának felhívása a jogszerű földhasználók és ezek társulásai számára, mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken történő telepítések megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, a legfontosabb természeti erőforrásaink, a vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítását, az erdők megfelelő ökológiai teljesítőképességének fenntartását és fejlesztését, valamint a vidéki térségek lakosságának megtartását. A cél elérését a Kormány a jogszerű földhasználók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése. Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

 

Támogatható tevékenységek az alábbiak:

1.

a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy

b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez.

 

2. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:

a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,

b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.

 

3. Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:

 

3.1. erdőtelepítés elsőkiviteléhez:

a) kerítés,

b) villanypásztor,

c) padka,

d) erdőszegély kialakítása,

e) mikorrhizált csemete telepítése.

 

3.2. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez:

a) kerítés,

b) villanypásztor.

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az elsőkivitellel együtt vehető igénybe.

 

A támogatás mértéke, összege

 

 

A

B

C

D

E

1.

Célállomány-típus csoport

Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb

Egyéb lágylomb

Akác

Nemesnyár

2.

Fenntartási/jövedelempótló időszak erdőtelepítés esetén

Év

3.

11

7

4

4

4.

Elsőkivitel költsége*

eurónak megfelelő forint összeg/hektár

5.

Erdőtelepítés

2103

1924

1587

1561

6.

Ipari célú faültetvény

-

-

1372

1915

7.

Fenntartási költségek erdőtelepítés esetén

(Fenntartási időszakra összesen)

eurónak megfelelő forint összeg /hektár/fenntartási időszak

8.

2651

1643

1044

978

*Az erdőtelepítés elsőkiviteli költsége tartalmazza az első éves ápolás költségeit is

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli költség alkalmazható.

A kieső tényleges jövedelem pótlása: 79 eurónak megfelelő forint összeg /ha/év

 

Kiegészítő intézkedések költségei:

 

Kerítés

4 eurónak megfelelő forint összeg /m

max. 504 eurónak megfelelő forint összeg /ha

Villanypásztor

2 eurónak megfelelő forint összeg /m

max. 216 eurónak megfelelő forint összeg /ha

Padka (lejtés >10°, kézi, csak erdőtelepítés)

13 eurónak megfelelő forint összeg /100m

max. 624 eurónak megfelelő forint összeg /ha

Erdőszegély kialakítása (csak erdőtelepítés)

1 eurónak megfelelő forint összeg /m

 

Mikorrhizált csemeték (csak erdőtelepítés)

6 eurónak megfelelő forint összeg /db

max. 3225 eurónak megfelelő forint összeg /ha

 

Az ipari célú faültetvény normatív terület alapú támogatás egy összegben (az elsőkiviteli támogatás és kiegészítő tevékenységek támogatás) kerül megállapításra, de két részletben kerül kifizetésre:

 1. az első részlet a teljes támogatási összeg 90%-a, amelyet a sikeres elsőkivitelt követően lehet igényelni az első kifizetési kérelem keretében;
 2. a második részlet, amely a teljes támogatási összeg 10%-a, a véghasználat befejezését követően igényelhető.

 

A támogatás igénybevételének feltételei

 A: Erdőtelepítés esetén

 1.  Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által, a 153 /2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII. Törvény végrehajtásáról szóló rendelet (továbbiakban Vhr.) alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel.
 2. A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.
 3. A kiegészítő intézkedésekhez, fenntartási (ápolási) tevékenységhez és a kieső jövedelem pótlásához nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.
 4. Erdőtelepítés esetén (mikorrhizált csemete telepítésének kivételével) kiegészítő támogatás abban az esetben adható, ha a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység.
 5. Mikorrhizált csemete telepítése csak abban az esetben támogatható, ha a terület és a telepítési terv megfelel az 3.4.1.1. I. A. 1.) pontnak és az 5. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek.
 6. A fenntartás (ápolás) támogatása – az elsőkivitel megvalósulásának évét követően – legfeljebb a 6. számú mellékletben foglalt fenntartási időszak végéig igényelhető.
 7.   A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatásra az igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó támogatást vett igénybe, a mindenkori egységes kérelemnek megfelelően.
 8. A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatás – az elsőkivitel megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb a 6. számú mellékletben foglalt fenntartási időszak végéig évente, az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.
 9. A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.
 10. Amennyiben az erdőtelepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni.

A célállomány típus csoportonkénti fenntartási időszakokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

 

B: Ipari célú faültetvény létrehozása esetén

 1. Az ipari célú faültetvény telepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor a tervezett ültetvény elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság általa Vhr. alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló fásítás telepítési tervére vonatkozó telepítési engedéllyel.
 2. A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.
 3. A kiegészítő intézkedésekhez nem igényelhető támogatás arra a területre vonatkozóan, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik.
 4. Ipari célú faültetvény telepítés esetén a kiegészítő támogatás abban az esetben adható, amennyiben a jóváhagyott jogerős, a támogatást igénylő nevére szóló telepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység.
 5. A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.
 6. Amennyiben a telepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszakban használni.
 7. Ipari célú faültetvény telepítése kizárólag abban az esetben támogatható, ha a terület és a telepítési terv megfelel az 8. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek.

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

A támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2016. július 20. – 2018. július 30., mely határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

·         2016. augusztus 15.

·         2016. október 31.

·          2017. június 30.

·          2017. október 31.

·          2018. július 30.

A pályázatokról részletesen a Széchenyi 2020 oldalon tájékozódhatnak.