Kiválasztott jogcím: Termelői csoportok létrehozása, működése (EMVA)

Megjelenés: 2009.11.12. 16:26 Utolsó módosítás: 2009.11.13. 10:02

59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja, hogy elősegítse a termelői csoportok tagjai termelésének és teljesítményének a piaci követelményekhez való igazítását, az áruk közös forgalmazását - ideértve az értékesítésre történő előkészítést, az értékesítés központosítását és a nagy tételben vásárlók ellátását is -, valamint a termelési, betakarítási, elérhetőségi információkra vonatkozó közös szabályok létrehozását.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. elismerési okirat: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet 9. § (5) bekezdése alapján kiadott, a termelői csoport állami elismeréséről szóló határozat;

2. támogatási időszak: az elismerési okirat keltétől számított legfeljebb ötéves időtartam;

3. tagi árbevétel: az elismert termék vagy termékcsoport vonatkozásában a számvitelről szóló törvény alanyaként működő termelőnél a számvitelről szóló törvény szerinti értékesítés bizonylattal igazolt nettó árbevétele, azon termelőnél, amely nem alanya a számvitelről szóló törvénynek, a tárgyévi értékesítés során realizált bizonylattal igazolt ellenérték összege;

4. termelési érték: a termelői csoport tagjai bizonylattal igazolt tagi árbevételének kompenzációs felárral csökkentett összege. A termelői csoport elismerésének dátumát követően csak a termelői csoporton keresztül történő értékesítésből származó tagi árbevétel képezheti a támogatás alapját.

A támogatás jellege, tárgya, mértéke

3. § (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe a termelői csoport létrehozásának és adminisztratív működésének elősegítésére.

(2) A támogatás átalányösszegű támogatásként, éves részletekben vehető igénybe, a termelői csoport elismerésének napját követő első öt éven keresztül.

(3) A támogatás mértéke az adott évi támogatási vagy kifizetési kérelem benyújtását megelőző naptári évre vonatkozó termelési érték alapján kerül kiszámításra a mellékletben foglaltak szerint.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) A támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha elismerési okirattal rendelkezik, és a támogatási időszak alatt elismerési okirata nem kerül visszavonásra.

(2) Nem jogosult támogatásra

a) a dohány, illetve a halászati ágazatban elismert termelői csoport, továbbá

b) az a termelői csoport, amely a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján támogatásban részesült.

A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központjához (a továbbiakban: MVH) lehet benyújtani évente szeptember 1. és 30. között.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a termelői csoport által kiállított összesítőt, amely alapján a támogatás alapját képező termelési érték meghatározható,

b) a számviteli törvény szerinti éves beszámolót.

(3) A támogatási kérelem egyben az első évre vonatkozó kifizetési kérelem is.

(4) Jelen rendelet alapján egy termelői csoport esetében csak egy támogatási kérelem hagyható jóvá.

A kérelem elbírálása

6. § A támogatási kérelmeket az MVH a benyújtás sorrendjében bírálja el.

Kifizetés

7. § (1) A támogatási időszak második évétől kezdődően a támogatásra jogosult termelői csoportoknak a támogatási összeg igénylése érdekében évente egy alkalommal kifizetési kérelmet kell benyújtaniuk az MVH-hoz, június 1. és 30. között.

(2) A kifizetési kérelem benyújtására az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

Jogkövetkezmények

8. § (1) Az elismerési okirat visszavonása esetén a termelői csoport támogatási jogosultsága megszűnik, illetve a már kifizetett tárgyévi támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult a termékértékesítésből származó termelési értéknél

a) több mint tíz százalékkal, de kevesebb mint húsz százalékkal nagyobb összeget jelöl meg a kérelmében, úgy a tényleges adatok alapján kiszámított adott évi támogatási összeget az MVH ötven százalékkal csökkenti;,

b) több mint húsz százalékkal nagyobb összeget jelöl meg a kérelmében, úgy az MVH az adott évben nem fizet támogatást a kérelmező részére;

c) a támogatási időszak alatt másodszor közöl a kérelmében legalább tíz százalékkal nagyobb összeget, úgy az MVH adott évben nem fizet támogatást az igénylő részére.

Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 35. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Melléklet az 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelethez

A támogatás mértéke kiszámításának módja

 

A támogatás mértéke

 

Támogatási év

a termelési érték 1 M €-t meg nem haladó része után

a termelési érték 1 M €-t meghaladó része után

Az igénybe vehető támogatás legmagasabb összege

 

a támogatás alapját képező éves termelési érték %-ában

 

1. év

5

2,5

100 000 €

2. év

5

2,5

100 000 €

3. év

4

2

80 000 €

4. év

3

1,5

60 000 €

5. év

2

1,5

50 000 €