Kiválasztott jogcím: Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, létesítése

Megjelenés: 2011.06.17. 14:09 Utolsó módosítás: 2013.09.24. 14:16

Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése - ismertető

Az ismertető célja a jogcímhez kapcsolódó információk összefoglalása.
(A kérelem benyújtásához szükséges a jogcímrendelet és közlemény/ek, valamint a kapcsolódó joganyag/ok ismerete.)


A támogatás télterületei
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe 3 célterületre:
1. célterület

 • intenzív ültetvény telepítéséhez és a beruházás befejezéséig történő ápolásához.

2. célterület

 • a támogatási rendelet 1. mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében a termőre fordulástól számítva a 12 évnél nem öregebb ültetvény
 • területének növeléséhez, amennyiben a beruházással az ügyfél művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri az 1. mellékletben meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet;
 • faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához;
 • technológiai fejlesztéséhez;
 • támrendszerének kialakításához vagy átalakításához;
 • korona szerkezetének átalakításához;
 • védelmének érdekében jégháló kiépítéséhez vagy bővítéséhez;
 • fagyvédelmét szolgáló berendezések beszerzéséhez;
 • kerítésének kialakításához;
 • vagyonvédelmi berendezések beszerzéséhez

3. célterület

 • a támogatási rendelet 1. mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében a termőre fordulástól számítva 12 évnél nem öregebb vagy új ültetvény
 • támogatott öntözési rendszerének a kiépítéséhez;
 • tápanyag-utánpótlási rendszerének kialakításához ().

A támogatás jellege

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a támogatási rendeletben felsorolt ültetvény faj/fajtaszerkezet-változtatása, korszerűsítése érdekében meglévő ültetvények újratelepítésére, kiegészítő jellegű telepítésére és új ültetvények telepítésére és a termőre fordulásáig történő ápolásához.


Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, ha

 • a TEÁOR szerinti 01.2., 01.5., növénytermelési, vegyes gazdálkodási tevékenységet végez,

A támogatás feltételei

 • Az ügyfél köteles a következő tevékenységeket a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül a támogatott beruházást megvalósítani
 • az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt;
 • a támogatási rendeletben meghatározott elvárt hozamszintet teljesíteni;

A támogatás mértéke

A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 35 millió forint lehet. E rendelet alapján a támogatásban részesülő területekre a kötelező termesztésben tartásig e jogcím keretében egy alkalommal vehető igénybe támogatás.
A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 60%-a,

 • ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő és
 • a beruházás kedvezőtlen adottságú területen valósul meg.

Ha a fenti feltételek közül csak 1 teljesül, akkor 50 %, ha egy sem akkor 40 % támogatható a beruházás elszámolható kiadásaiból.

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet 2011. évben június 15.-július 15. között lehet benyújtani postai úton a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon a lakóhely/székhely szerint illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területi szervéhez.

A támogatási kérelem elbírálása

A támogatási kérelmeket az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága a rangsor állításával bírálja el a támogatási rendeletben megtalálható pontrendszer alapulvételével.

Kifizetési kérelem benyújtása

Kifizetési kérelmek beadása évente lehet benyújtani az MVH-hoz:

 • az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint, valamint
 • november 15.- december 15, melyhez a megvalósított és az egységes kérelemben bejelentett ültetvényekre vonatkozóan

A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a telepített, és a beruházással érintett meglévő, ültetvények határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 méter pontossággal megadott koordinátáinak feltüntetésével, valamint a mérésről szóló jegyzőkönyv másolatát.