Jogcím

55/2014 (IV. 8.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
2014.04.09. 15:45 Hatályon kívül helyezve Utolsó módosítás:  2014.04.10. 13:11

A 2014-es támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséről

I. A támogatásban való részvétel általános feltételei

 

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet szerint támogatásra csak az a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: termelő) jogosult, aki/amely betartja a rendelet előírásait, továbbá a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) előírt regisztrációs kötelezettségének – legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg – eleget tesz.


II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései (elérési útvonal: /kozlemenyek/-/kozlemeny/128-2013-vii-30-szamu-mvh-kozlemeny irányadóak.
Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

III. A támogatás igénybevételének feltételei

 

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

 

 • juh fajú;
 • nőivarú;
 • a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves, vagy legalább egyszer ellett (anyajuh).

A támogatásra az a termelő jogosult, aki

 

 • az előírt időszakban az MVH által rendszeresített nyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be;
 • a kérelmén legalább 10 állatot jelent be;
 • a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a kérelembenyújtási időszak utolsó napját követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás);
 • a birtokon tartási időszak alatt történő kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti az MVH által rendszeresített nyomtatványon;
 • gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh ENAR rendeletben foglaltak betartásáról;
 • gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre;
 • gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is;
 • a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben;
 • kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg ügyfél-azonosító megállapítására alkalmas kérelmet nyújt be;
 • bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelenti;
 • rendelkezik érvényes fizetési számlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben;
 • ügyfél-azonosítója szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, amely (aki) felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll.


A kérelmet benyújtó termelő tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján a kérelmező által tartott anyajuhok számát, az apaállat-használatra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak betartását, továbbá, hogy kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre, valamint a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölést és folyamatos nyilvántartás vezetését a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSZ), illetve annak megbízottja a támogatási kérelmen igazolja.


Támogatási jogosultság


Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a termelő részére az adott támogatási évben a támogatás megállapítható, illetve kifizethető. Az egyéni támogatási felsőhatár a támogatási jogosultságok összege. A 2014. évre az ügyfél rendelkezésére álló támogatási jogosultságok számát a 2013. évi támogatási határozat tartalmazza.

 

IV. A támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtása

 

A K14100 Támogatási kérelmet minden termelőnek be kell nyújtania, aki anyajuhtartás támogatást kíván igénybe venni.


A K14100 Támogatási kérelmet az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, postai úton.


A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt saját érdekében tértivevénnyel adja fel.

A K14100 Támogatási kérelmet 2014. április 8. és 2014. május 22. között lehet benyújtani.

A május 22-e után benyújtott kérelmek esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

V. Támogatási jogosultság igénylése

 

A K14100 Támogatási kérelem egyben jogosultság iránti kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Ebben az esetben az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) nem kell külön kérelmet benyújtani.


Az MVH a beérkezett jogosultság iránti igények között a külön jogszabály alapján előírtak szerint (30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet 2. §) sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén a felállított sorrend végén álló, azonos elbírálás alá eső igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra. A jogosultság iránti igény elbírálásáról szóló döntést a támogatási kérelem tárgyában hozott döntés tartalmazza.

 

VI. A támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb nyomtatványok

 

A 2014-es támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb nyomtatványok az alábbiak:

 • K13101 Módosító lap
 • K0707 Átruházási kérelem
 • K0708 Vis maior bejelentőlap
 • K0709 Visszavonási kérelem.

Ezeket a nyomtatványokat az adott esemény(ek) bekövetkezésekor kell kitölteni, a kérelmek benyújtására vonatkozóan a „Tájékoztató az anyajuhtartás támogatást igénylő gazdálkodók részére” c. dokumentum ad bővebb tájékoztatást.

 

VII. A közlemény mellékletei

 

 • Tájékoztató az anyajuhtartás támogatást igénylő gazdálkodók részére (1. számú  melléklet)
 • K14100 Támogatási kérelem (2. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K14100 Támogatási kérelemhez (3. számú melléklet)
 • K14101 Módosító lap (4. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K14101 Módosító laphoz (5. számú melléklet)
 • K0707 Átruházási kérelem (6. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0707 Átruházási kérelemhez (7. számú melléklet)
 • K0708 Vis maior bejelentőlap (8. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0708 Vis maior bejelentőlaphoz (9. számú melléklet)
 • K0709 Visszavonási kérelem (10. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0709 Visszavonási kérelemhez (11. számú melléklet)

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

 

Európai Uniós jogszabályok

 

 • A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”);
 • A Bizottság 1121/2009/EK rendelete (2009. október 29.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
 • A Bizottság 1122/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Hazai jogszabályok

 

 • 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről;
 • 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről (támogatási rendelet);
 • 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről (juh ENAR rendelet);
 • 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről (a 2010. január 1. előtt született állatok jelölése vonatkozásában);
 • 44/2007. (VI.8.) FVM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról;
 • 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött jogosultságról;
 • 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről.

 

IX. A közlemény hatálya

 

E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba.


A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a 2013-as támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló 67/2013. (IV. 11.) MVH Közlemény hatályát veszti.

További információ elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.


Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2014. április 8.

Palkovics Péter


elnök

Csatolt dokumentum
2014.04.09. méret: 64 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.04.09. méret: 29 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.04.09. méret: 195 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.04.09. méret: 327 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.04.09. méret: 100 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.04.09. méret: 45 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.04.09. méret: 107 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.04.09. méret: 39 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.04.09. méret: 67 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.04.09. méret: 30 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.04.09. méret: 105 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.04.09. méret: 38 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
Kapcsolódó jogcímek