Kiválasztott jogcím: Agrár-környezetgazdálkodás (AKG-VP)

Fognak-e segíteni a falugazdászok a pályázatok elkészítésében pl.: VP AKG, VP ÖKO?

A vízerózió érzékeny terület fedvény mikor és hol fog a MEPAR-ban megjelenni?

Az állat egység számítás a gyep esetében hogyan történik? Az állategységet a teljes támogatásba vont területre vonatkoztatva vagy csak a gyepre számolják? A pontozásnál plusz pontot jelent az állatállomány, ezt hogy kell érteni, ott miután számolják, jár akkor is ha nem ad be valaki gyepet az AKG-ba, de van állata?

Ha a többlet pontot érő közép- vagy felsőfokú agrárvégzettséggel egyéni vállalkozó alkalmazottja rendelkezik, az is elfogadható? Ebben az esetben a munkaszerződést és a bizonyítvány másolatát kell csatolni?

Horizontális gyümölcsös esetén a KET-be a Felhívás 2. számú melléklete Ültetvények esetében a) pontja alapján a termesztés technológia részeként értelmezhető művelt területet hozzá kell számolni a jogosult területhez, majd a b) pont leírja az ültetvény terület határainak megállapításánál alkalmazandó szabályokat méterben meghatározva. A kérdésem az lenne, hogyha egy tám rendszert tartó oszlop a sortól 15 m-re van, akkor az ugye a termesztés technológia része, de a b) pontban leírt 3,5-4 m kívül esik, akkor hol kell a jogosult terület határát meghatározni? Szerintem az a) és b) pont ellentmondásos.

A kérelemhez csatolandó végzettséget igazoló dokumentumnak hitelesnek kell lennie vagy nem?

Földhasználat igazolásához lehet-e csatolni dokumentumokat? Jelenleg a felhívás, ezt nem tartalmazza, de sok olyan eset van, ahol a Földhivatali nyilvántartásban nem lesz bejegyzett jogszerű földhasználat, a kérelmező még is rendelkezik földhasználattal pl.: belterületi ingatlan; jelenleg bejegyzésre váró szerződések, amiket a Földhivatal visszamenőleg fog bejegyezni, de attól a földhasználat még érvényes a szerződéskötés napjától; osztatlan közös. Jó lenne, ha a támogatási kérelem beadásához lehetne csatolni papír alapon a földhasználat igazoláshoz tartozó dokumentumokat.

A gyep részének tekinthető-e a delelő?

Akit a korábbi AKG-ból kizártak az tiszta lappal indulhat ebben a támogatási ciklusban?

Ha osztatlan közösben a területet kimérik és máshova mérik mint ahova beadta akkor az vis maiornak számít ugye és nem vonatkozik rá a támogatás visszakövetelése, de miután a vis maiort bejelentette utána a támogatást sem kaphatja meg az új helyre kimért területe után?

Ha induló kérelmező pályázik, akinek nincs beadott területalapú támogatási kérelme 2015-ben akkor nála az üzemméret, hogy értelmezhető? Ő a pontozásnál a támogatásba vont területre kaphat pontot?

A KET (kötelezettség vállalással érintett egybefüggő terület) felső határa nincs meghatározva, tehát az bármekkora lehet csak azt kell betartani, hogy a tábla mérte ne haladja meg a 40 ha-t ugye?

A bírálatkor jár 4 pont, amennyiben a vállalt kötelezettségek összeállításában szaktanácsadó vett részt és igazolást ad ki erről. Ki számít szaktanácsadónak? A felhívás nem tartalmaz erre vonatkozóan pontos meghatározást.

AKG Ültetvény esetén ha van egy 7 méteres művelő út a két sor között (3,5 méter jobb fa közepétől, 3,5 balról) lemérhető egy KETnek?

Mikor várható VP AKG és ÖKO döntés? Avagy milyen ügyintézési határidővel számolhatunk?

Amennyiben az ügyfélnek a 2015. évi egységes kérelemben bejelentett területeken felül  új területei vannak, beviheti-e a célprogramokba a hasznosításának megfelelően?

Amennyiben az ügyfélnek a szerződése csak 2020 október végéig szól és a hosszabbítás még folyamatban van a földhivatalnál, - de az csak a benyújtás után lesz meg- bevihető-e a programba és jár-e rá pont?

VP AKG döntés során számít-e a támogatási kérelem beadási időpontja a sorrendbe állításkor vagy csak az elért pontszám?

A támogatás iránti kérelem benyújtásakor csak a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet, azaz a fizikai blokkot, vagy azon belül elhelyezkedő területet kell bemérni és adatait feltölteni, vagy amennyiben a teljes blokk a kötelezettség vállalással érintett terület a blokkokon belül elhelyezkedő táblák adatait is rögzíteni kell és benyújtani. Kérdés az is hogy a kikarózásnak is kész kell-e lennie a pályázat beadására, vagy esetleg csak a január elsejei időpontra, illetve a pályázat elbírálását követően is elegendő végrehajtani?

Hogyan kell felmérni a KET területet, ha cseresznye és bodza van egymás mellett? Lehet-e őket egy KET-be mérni?

A pályázati kiírás 3.1. pontjában az alábbi megfogalmazás szerepel: „A támogatást igénylők a horizontális, a vízvédelmi célú szántóterületek és a vízvédelmi célú gyepterületek tematikus előíráscsoportok esetében a támogatásba vont területeik vonatkozásában tematikus előíráscsoportonként maximálisan kettő előíráscsomagot alakíthatnak ki. Az adott tematikus előíráscsoportban szereplő minden kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre e két előíráscsomag valamelyikét lehet választani, további kombinációs lehetőség nincs. Mindkét előíráscsomagnak minimálisan kettő választható előírást kell tartalmaznia, amelyek közül legalább az egyik előírás eltér a másik előíráscsomagban szereplő két választott előírás valamelyikétől.” Ehhez kapcsolódóan a felhívás 1.sz. mellékletében az ott megjelölt választható előírások közül lehet összeállítani az adott gazdaságban az egyes tematikus előíráscsoportban alkalmazandó vállalásokat. A horizontális szántó tematikus előíráscsoport választható előírásai közül a kiírásban 10. sorszámmal megjelölt „A támogatásba vont teljes területen – az évelő szántóföldi kultúrák és vetett ugar kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha „ előírás vállalása esetében kérdésként merül fel, hogy egy gazdaság esetében lehetőség van-e arra, hogy a két szabadon összeállított előírás csomag közül csak az egyikben szerepeljen ezen vállalás. Szükséges ezt tisztázni, hiszen a megfogalmazásban szerepel, hogy „a támogatásba vont teljes területen”. Mivel a támogatásba vont teljes terület megfogalmazása nem egyértelmű a tekintetben, hogy ez a gazdaság AKG-ba bevont teljes területét jelent vagy az adott előíráscsomagban szereplő összes területet jelenti.

Mérhető-e egy KET-be az a két ültetvény, amit 12 méter széles művelő út választ ketté?

A VP AKG bírálata során számít-e a beadási sorrend, vagy csak az elért pontszám alapján történik a döntés?

Működik rendesen a VP AKG beadó felület? Nem aktív a beadás gomb, mikortól lehet beadni a feltöltött kérelmet?

Hogyan lehet több shape file-t feltölteni (VP AKG)?

Mi a különbség a VP AKG-ban előírt „a támogatás teljes időszaka alatt, annak minden napjára vonatkozó” jogszerű földhasználati előírás és a többlet pontot érő jogszerű földhasználati előírás között?

Hogyan lehet összeállítani az előíráscsoportokat és hogyan érhető el az AKG kézikönyvben jelzett 723euro támogatás horizontális gyümölcs – egyéb gyümölcs tematikus előíráscsoportban?

Területméréssel kapcsolatban érkeznek kérdések, illetve arra vonatkozóan, hogy a korábbi, EMVA AKG-s területekre lehet-e igényelni?

Lesz-e a VP-ben gazdaságátadás?

"Nyilvántartásba bejegyzett földhasználat követelmény" kapcsán érkezett kérdés a családi gazdaságban bekövetkezett változás/haláleset miatt: A cs.g. szerkezete változott, mert az elhunyt volt a vezető, most a gyermeke vette át a gazdaságot. A 10 éves bérleti szerződéseket, melyek nem jártak volna le most a hagyaték után újra kell kötni. Emiatt hatályos földhaszonbérleti szerződése nincs Pályázhat-e a VP-AKG-ban úgy, h. tudja, valószínű januárra a hagyaték miatt nem fogja tudni megoldani a 2016.01.01-i földhasználatok bejegyzését, szerződések megújítását. Mindazonáltal a területek továbbra is a családi gazdaság része maradnak.'

Középmélylazítást milyen eszközzel kell végezni?

Földtulajdonos bérbe adja a földjét 2018-ig. A bérlő pályázik, de a földtulajdonos át szeretné venni tőle 2018-ban. Megteheti?

Zöldtrágyázás beforgatására irányuló bejelentés megtörténte után, nagy mennyiségű csapadék esett. Ebben az esetben tolható-e a művelet elvégzése és a bejelentés?

Ha adott egy osztatlan közös terület, számos tulajdonossal, eltérő lejáratú bérleti szerződéssel, az AKG-ba (jelen esetben horizontális szántó célprogram érdekelne) bevihető, felmérhető-e az osztatlan közös terület akkora részre, melyre a program végéig (2020.12.31) megvan a pályázónak a jogszerű földhasználata? Ez esetben kell-e bármiféle megállapodásnak születnie a tulajdonostársakkal, ha igen ez esetben érvényes lehet a használati megosztásra vonatkozó  törvényi előírások összessége ? (pl. Fétv. vonatkozó előírásai, ha tértivevénnynel kiküld a kérelmező egy levelet, és ha erre a tulajdonostárs nem reagál, azt "elfogadottnak" lehetne tekinteni?)

A horizontális szántó 15. pontjának megfelelünk, ha bevetjük lucernával és 3 évig csak kaszáljuk?

120 méhcsalád hogy számít be az ökokgazdálkodásba mivel legeltetem őket?

Szántóföldre állandó gyep fedvény fed, amely a valóságban nem található meg. Emiatt AKG horizontális szántó célprogramban is hibaüzenetet ír ki a rendszer. Lehet-e kérelmezni e terület állandó gyepből való „kivonását”? Van-e ennek szankciója?

Ha a pályázó cég, a cégre vonatkozóan vannak-e korlátozások?

Szaktanácsadóval kötendő szerződéshez van mintanyomtatvány?

Az előző AKG program mérései ill. mérési jegyzőkönyvei elfogadhatóak a mostani támogatási kérelemben? Annak ellenére is, hogy blokkfelújítás, ill. blokkváltozás történt?

Kit fogadnak el szaktanácsadóként?

Szántóval pályáznék OKO (vagy AKG) programba, amelyet később gyümölcsössel szeretnék betelepíteni. Időközben az 5 év alatt lehet művelési ágat változtatni?

Meddig kell talajmintát venni?

Békés megyében jövőre váltanak a blokkszámok. Ezek mennyire befolyásolnak?

GPS tipusára van-e előirás,? Illetve egy egyszerü GPS jó-e, ha átlagolom a méréseket egy pontban, igy 100%-os biztonságú a mérésem?

Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 6 méter szélességben az előírás. Területalapú támogatásból ki kell-e venni a kérelem beadásakor a 25%-ot ha a fent leirt választható előírást választom?

Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke, illetve zöldugar betakarítása, szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, kaszálásonként változó helyen, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben. Hogyan kell a gyakorlatban értelmezni?

Jelenleg is Öko. gyümölcsös időközben újratelepítése gyümülcsösre lehetséges?

MEPAR böngészőben felderített EOV koordináták felvitele a kérelemben biztonságos-e, tehát az ügyfelek által látott EOV- koordináták kellő pontosságúak-e? A Hivatal is ezeket látja-e?

A terület beadásánál az alfanumerikus lehetőség mit jelent?

A pontozási rendszerben a horizontális szántó és az alföldi madárvédelmi program, vagy Natura 2000 terület pontszámai összeadódnak?

Családi gazdaságról szóló határozat minden esetben szükséges? Vagy csak abban az esetben, ha valamelyik tag végzettségét akarjuk figyelembe vetetni?

Családi gazdaság esetében, ha a vezetője szeretne belépni az AKG programba, akkor a családi gazdálkodásban tag nevére szóló földhasználat az AKG esetében a vezető részére elfogadható-e?

Földhasználatért járó többletpont csak abban az esetben jár, ha már a TK benyújtásakor van földhasználat?

Újonnan bejelentett földhasználatért járó pontnál az újonnan bejelentett földhasználatról még csak földhivatali igazolás van, bejegyzés még folyamatban. Ebben az esetben ezt az igazolást is csatolni kell a plusz pontokért?

Elég-e, ha 2016.01.01-ig a földhasználat átíratását a Földhivatalnál elindítják, vagy az átírásnak addig meg is kell történnie?

A bejegyzett szívességi használat (határidő nélküli) folyamatos területhasználati jogosultságnak számít-e a teljes támogatási időszakra?

Növény- és talajvédelmi szakirányítói igazolásról szóló szándéknyilatkozatot fel kell e csatolni, ha a választható előírásokból választjuk vagy csak ellenőrzés alkalmával fogják nézni, hogy teljesült-e?

A területmérés során a sarokpontokat jól láthatóan, környezetbe illően meg kell jelölni – ez nyilvánvalóan csak fa lehet. Az előző ciklusban csak az induló pontot kellett jelölni, most majd erdőket kell kivágni, hogy az ellenőr eltaláljon a tábla szélén a sarokpontokhoz?

A max. 1,5 ÁE/ha hogyan kerül ellenőrzésre? ENAR vagy a legeltetési napló alapján?

Az ENAR létszámot a támogatási kérelem benyújtásakor vagy január 1-ével nézik?

A 0,2 ÁE/ha lefedettségnek már a pályázat benyújtásának az időpontjában meg kell lenni? És teljesíthető-e bérlegeltetéssel ?

Horizontális szántónál is meg kell lenni a 0,2 ÁE/ha-nak, hogy megkapjam a 4 pontot?

A bérlegeltetés megengedett, és az elfogadható- e a horizontális szántónál pontozásnál?

Amennyiben valaki pályázik alföldi madárvédelmi gyepre és horizontális  gyepre is, úgy az egyes célprogramok tekintetében külön-külön is meg kell lenni a 0,2 ÁE/ha-nak?

Legeltetéses hasznosítás esetén (ALL01, GYE01) horizontális gyepnél választható-e a "terület 5-10 %-ig kaszálatlanul kell hagyni" és a "kaszálás korlátozása időben" előírás?

Szálas pillangós termesztése esetén, amennyiben bevállalja az 5 ha-os táblanagyságot, hogyan oldható meg mondjuk egy 30 ha-os táblánál a feldarabolása? (50-60 cm növénykultúra nélküli terület?)

Az alföldi madárvédelmi gyepes programnál hogyan jön össze a választott környezeti hozzáadott értéknél a 16 pont, mikor ott csak egy választható előírás van, melynek az értéke 6 pont? Elírás lenne, és lemaradt egy egyes a hatos elől?

Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély választható előírás esetén: ha pl van egy 5 hektáros lucerna táblám és a körül szeretném teljesíteni a 6 méteres sávot, akkor az nekem 5 hektár szálas pillangósnak fog e számítani vagy kivonódik belőle a 6 méteres sávnak a területe?

Horzontális szántó - Növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület 25%-án legalább 3 évig, legalább 3 méter szélességben.Kérdés: mit takar a szegély? Egy oldal hosszanti, vagy a rövidebb, vagy 4 oldalt, vagy legalább 2 oldalt? Megjegyzés: az egyik legfontosabb vállalás az AKG-ban, a magyar gazdának ez még ismeretlen, úgy gondolom, hogy az S6-os kód, azaz kizárás, jogosulatlan igénybevétel szankció nagyon sok. Sajnos a magyar gazda tudatban nincs még ez a lehetőség egyáltalán. A hasznos élő szervezetek számára fontos kis sávokat nem lenne szabad ennyire szankcionálni, mert ez az, amiért nem fogják ezt vállalni. (Még ismerkedünk ennek a lehetőségével. 8 féle növény, amiben van évelő és nem évelő. )

A forgatás nélküli talajművelés minden egyes bevitt táblára és minden évre vonatkozik?

Ha egy gyepterületen már van vízlevezető árok, akkor azt AKG támogatásba bevonás esetén fel kell számolni?

A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. Ez a gyepek esetében bevitt összterületre, vagy KET-enként vonatkozik?

Lesz blokklista az MTÉT területek szűrésére, vagy a MEPAR-ból kell kigyűjteni?

Az előírás szerint a támogatás keretében az egybeművelt tábla nem jogosult a támogatásra. Ezek alapján két szomszédos AKG támogatásba bevont területtel rendelkező termelő, ha ugyanazon növényt termeszt, és a területi határok nem állapíthatók meg, akkor ez egybeművelésnek minősül?

A szántó művelési ágú ideiglenes gyep is vihető gyep célprogramba? Fordítva, ideiglenes gyep mehet szántó művelési ágban?

A zöldítés keretén belül vetett ökológiai másodvetés elfogadható-e az AKG-ban zöldtrágya növénynek és leforgatása zöldtrágyázásnak?

Zöldítésben ökológiai másodvetés elszámolható-e AKG-ben zöldtrágyaként és jár-e rá támogatás?

Zöldtrágyanövény: "a vetést követő első virágzáskor teljes tömegében a talajba bedolgozásra kerül" - Meg kell várni az első virágzást? Ha nem virágzik és kora tavaszi vetésű lesz a következő növényem, akkor is kell hagynom vagy bedolgozhatom?

Az 5. számú kötelező előírás: "5 év alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása."Pályázati: felhívásban:  "A kötelezően előírt zöldtrágyázás alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, amelyeken a teljes támogatási időszak alatt a teljes területen, csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik."Kérdés: A teljes támogatási időszak alatt a teljes területen, csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése esetén a KET-ek mentesülnek az istállótrágya vagy baktériumtrágya kijuttatása alól is, vagy ezek közül valamelyiket ki kell juttatni?

A szerves trágyázásba csak az istállótrágya, vagy az engedélyezett egyéb szerves trágyák is beletartoznak-e ( pl. élesztő vinasz igen? - de a hígtrágya nem).

Pihentetett terület lehet-e az AKG szántóban? Ha igen, lehet-e 5 évig (területalapú megengedi)? – ha igen, az 5 év alatti szerves-, zöld-, vagy baktérium trágya követelmény teljesítendő-e, teljesíthető-e? Lucernánál ugyanez a kérdés.

Szaktanácsadói igazolás: túl sok adatot kérnek, feleslegesen, rengeteg hibalehetőséget jelent a kitöltése. Ügyfél aláírása minek kell rá, fizikailag lehetetlen megoldani a kitöltését, még a felület feltöltése után.

Nem hozza a blokkszámot a betöltött shape file adataival együtt, tehát bármilyen blokkszámot írhatok, ami jó, de nem jelzi, ha nem fedi a shape-ben lehatárolt területet.

Csak zip-be engedi betölteni a területmérés adatait.

Nagyon sok ügyfélnél állandó gyep fedvény (FÖMI magától) van a szántóján, pedig nem az, nem engedi beadni, nem tudunk mit tenni vele.

Az MTÉT túzokvédelmi szántó tematikus előíráscsoport esetében a növényvédőszer mentes tartós zöldugar/ méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25%-án legalább 3 évig, legalább 6 m szélességben választható előírást hogyan kell értelmezi és számolni? Lehet ez külön álló tábla?

MTÉT túzokvédelmi szántó programban kötelező-e a fémzárolt vetőmag használata, ha igen, mely növénykultúrák esetén?

Érdeklődni szeretnék, hogy ha az 5 év alatt lenne még föld, amit bevennék az AKG-ba, akkor erre van e lehetőség?

NÉBIH igazolás, az idén megkapott gyümölcsösere jó-e?

A szőlőről is kérni kell v. az MVH megkéri, mint az idén a gyümölcsösre?

Az előző AKG-ban szőlő volt most gyümölcsös lett, a terület mérete nem változott, újra kell-e méretni?

Van 30 ha gyepem, melyben található kb. 3 ha zsombékos nádas, de ez a gyep szerves részt képez, be lehet e erre is adni az MTÉT túzok gyep támogatási kérelemet, vagy a 3 ha ki kell venni belőle?

A támogatás mértékét hol találom?

Az állatsűrűségi számba beszámítható-e gyepnél a pályázó által tulajdonolt mezgazdasági termelő szervezet állománya?

Gyümölcsös esetében, málnasorok között szamóca van telepítve, hogyan állapítom meg a KET táblát?

Területméréssel kapcsolatban érdeklődnék, hogy az Agrár Kamara vagy az MVH végez-e majd területméréseket?

Pályázó középfokú végzettséggel rendelkezik. Kell-e Családi Gazdaság határozatot mellékelni?