Jogcím

Kiválasztott jogcím: Agrárerdészeti rendszerek

Agrár-erdészeti rendszerek kialakítása - ismertető

Utolsó módosítás: 2013.09.25 16:02

Az ismertető célja a jogcímhez kapcsolódó információk összefoglalása. (A kérelem benyújtásához szükséges a jogcímrendelet és közlemény/ek, valamint a kapcsolódó joganyag/ok ismerete.)

A támogatás célja

Az agrár-erdészeti rendszerek lehetőséget teremtenek fás legelők létesítésére és hasznosítására, a hagyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartására, a mozaikos tájszerkezet kialakítására.

A támogatás jellege és mértéke

Ezen jogcím keretében az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege:

 • gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg; (csak szántó művelési ágban lévő terület esetén választható)
 • meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

A támogatás igénybevételének feltételei

A kérelmező az alábbi feltételek esetén jogosult a támogatásra:

 • földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, legkésőbb a telepítés megkezdésétől kezdődő, a kötelezettség-vállalási időszak teljes időtartamára vonatkozó földhasználati joggal rendelkezik a támogatható területre, melyről a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozik;
 • a támogatási kérelem mellékleteként benyújtja az adott területre vonatkozó e rendelet szerinti, felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező erdészeti szakszemélyzet által készített fásítási tervet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:
 • a kérelmező neve, lakóhelye (székhelye),
 • a telepítés helye (település, földrészlet, alrészlet) és elhelyezkedése az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatának felhasználásával készített méretarányos térképvázlaton feltüntetve,
 • a telepítendő fafajok és azok mennyisége.

A kérelmező által a támogatási kérelemben megjelölt földterületre csak abban az esetben nyújtható támogatás, ha:

 • a földterület az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló külön jogszabály alapján a MePAR-ban támogathatónak minősített terület;
 • annak mérete eléri az 1 hektárt, az intézkedésbe bevont mezőgazdasági parcella területe pedig a 0,3 hektárt.

Nem adható támogatás:

 • karácsonyfatelepre;
 • bot-, vessző- és díszítőgally-termelést szolgáló fás terület kialakítására;
 • fás szárú energetikai célú ültetvényre;
 • Natura 2000 területen a külön jogszabályban előírt fenntartási, illetve fejlesztési tervek elkészítését megelőző időszakban, vagy ha a fenntartási, illetve fejlesztési terv nem teszi lehetővé az adott területen a fásítást;
 • 50% feletti állami tulajdonú területre;
 • az 50% feletti állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezet vagy központi költségvetési szerv kérelmező részére.

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal nevében eljáró, az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes  Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához - az MVH által erre rendszeresített formanyomtatványon - postai úton kell benyújtani. A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként és erdészeti igazgatóságonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak minden év május 1-jétől június 30-ig tart.

A támogatási kérelem elbírálása

A támogatási kérelmeket az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága a rangsor állításával bírálja el a támogatási rendeletben megtalálható pontrendszer alapulvételével.

A támogatás folyósítása

A kifizetési kérelmet évente az egységes kérelem részeként május 15-ig kell benyújtani.

 • A telepítésnél felhasznált fák származását tanúsító igazolások másolati példányait a telepítés megvalósítását követő első kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell küldeni az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez.
 • A kifizetési kérelemben meg kell adni az érintett mezőgazdasági parcellák elhelyezkedését az Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 3 méter pontossággal megadó koordinátákat és azok mérési sorrendjét.
 • A mérési jegyzőkönyvnek a készítő és a kérelmező által aláírt másolatát a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell küldeni az illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához.

A kifizetési kérelmet a telepítés megvalósítását követő első kérelem benyújtási időszakban, tavaszi telepítés esetén a telepítés évében be kell nyújtani.

 

Kapcsolódó jogcímek