Jogcím

Kiválasztott jogcím: A mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Az EMVA-ból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások

Utolsó módosítás: 2012.04.19 10:20

A támogatás jellege:

(1) vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe lehetőleg természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával külterületi mezőgazdasági út építéséhez, felújításához, szélesítéséhez, valamint a beruházással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, és azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények létesítéséhez, felújításához, az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez.

(2) Árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító létesítmények létesítéséhez, felújításához, továbbá az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez önállóan támogatás nem nyújtható.

(3) E rendelet alapján csak olyan közcélú mezőgazdasági utak támogathatók, melyek vízelvezetése biztosított, egyik végpontjukon közvetlenül elérik a mezőgazdasági földterületet, illetve tanyát, majort, míg másik végpontjukon közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy - folyamatos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott - szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódnak.

Támogatás igénybevételére jogosult:

a) a helyi önkormányzat,

b) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME),

(a továbbiakban a)-b) pontok együtt: ügyfél).

(2) Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év.

(3) A Vhr. 10. § (1) bekezdésétől eltérően a kötelezettségátvállalás e jogcím tekintetében csak a támogatott művelet egészére vonatkozóan lehetséges.

(4) Az ügyfél az 1. § 9. pont 9.1-9.2. alpontjai szerinti valamennyi pályaszerkezetű út esetén fenntartási tervet köteles készíteni a 3. melléklet szerinti tartalommal a műszakilag önálló út átadás-átvételének napjáig az üzemeltetési kötelezettség teljes időszakára. Földutak esetén legalább évente, kőszórás esetén legalább háromévente, kőágyazat kialakítása esetén legalább ötévente köteles az ügyfél elvégezni a fenntartási munkákat.

(5) A telepi utak nem támogathatóak.


 

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelyben a jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 4000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A jogcímrendelet alapján jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 215 866 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a.

A támogatás részletes feltételeit a vidékfejlesztési miniszter 111/2011. (XI.24.) VM rendelete tartalmazza!

Kapcsolódó jogcímek