Kiválasztott jogcím: Termelői csoportok létrehozása, működése (EMVA)

Megjelenés: 2009.11.13. 11:00 Utolsó módosítás: 2009.11.13. 11:06

81/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a termelői csoportokról

 

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. § (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Tv. 5. §-ának e) és j) pontjaira - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) termelői csoport: az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az e rendelet alapján termelői csoportként elismert, és az e rendeletben foglaltak szerint működő szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság;

b)

c)

d) működési program: a termelői szervezetnek az állami elismerés érdekében készített, hároméves időtartamra vonatkozó programja, amely igazolja az elismerés feltételeinek való megfelelést;

e) termék, illetve termékcsoport: a Kereskedelmi Vámtarifa című, a Központi Statisztikai Hivatal hatályos hivatalos közleményében szereplő termékek és termékcsoportok;

f) hivatal: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes szerve.

g) összes értékesítési árbevétel: a főkönyvi kivonat „Termékértékesítési árbevétel" rovata (9-es számlaosztály) alatti - az állami elismeréssel érintett termékre vagy termékekre vonatkozó - sorok összege.

Általános rendelkezések

2. §

(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az elégtelen termelői szerveződés következtében fellépő strukturális hiányosságok orvoslása és a termelők piaci érdekérvényesítő képességének megerősítése érdekében államilag elismert termelői csoportok alakíthatóak.

(2) A termelői csoportok az azonos termék, illetve termékcsoport szerint szerveződő termelők olyan együttműködései, amelyekben piaci pozícióik megerősítése érdekében, az általuk önállóan végzett mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati alaptevékenységükhöz illeszkedő tevékenységre, különösen az általuk előállított növényi és állati termékek termelési folyamatának elősegítésére, az azzal kapcsolatos beszerzésre, termékeik feldolgozásra való átvételére, tárolására, piacképes áruvá történő előkészítésére, valamint közös értékesítésére, az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának vállalásával önkéntesen társulnak.

(3)

(4) Nem tartoznak a rendelet hatálya alá a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló FVM rendelet hatálya alá tartozó szervezetek.

3. §

(1) Termelői csoport tagja az a mezőgazdasági, halászati vagy erdészeti alaptevékenységet folytató természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: termelő) lehet, aki vagy amely a termelői szerveződés céljának megfelelő piaci vagy feldolgozóipari értékesítésre szánt, az elismerés tárgyát képező terméket termel, és akit vagy amelyet a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, illetve a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vettek.

(2)

(3) Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodottan működhet.

4. § Az e rendelet értelmében elismert termelői csoport alatt bármely a 2. § (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezet értendő, amely a 2. § (2) bekezdésében meghatározott célok megvalósítására alakult, és gazdasági tevékenysége során biztosítani képes:

a) a termelés megszervezését és hozzáigazítását a kereslethez, különösen a minőség és mennyiség tekintetében;

b) a tagok termékeinek tárolásához, áruvá történő előkészítéséhez és értékesítéséhez szükséges technikai hátteret;

c) alkalmas olyan termelői kör összefogására, és termékmennyiség közös értékesítésére, amely elegendő az adott termék piaci ár- és értékesítési feltételeinek kedvező alakítására;

d) alkalmas korszerű termelési, értékesítés szervezési, szaktanácsadási feladatok ellátására, amely csökkenti a költségeket, és segíti a piaci pozíciók erősödését.

Az elismerés feltételei

5. §

(1) A termelői csoportként történő állami elismerés feltétele, hogy a szervezet taglétszáma legalább tizenöt termelő, míg a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az állami elismeréssel érintett termék értékesítéséből származó tárgyévi árbevétel legalább háromszázmillió forint legyen. Juh-, kecske-, nyúl-, strucc-, sertés-, baromfi-, szürkemarha- és prémesállat-tartás, méhészet, szőlő-bor, tökmag, biotermék, faiskolai, szaporítóanyag-, erdő-, bio-energetikai ültetvénygazdálkodás, valamint virág- és dísznövénytermesztés, továbbá fűszer- és gyógynövénytermesztés, illetve -gyűjtés, tönköly- és durumbúza, valamint szója-, rizs- és dohánytermesztés esetében pedig a tárgyévi árbevételnek százmillió forintot kell elérnie.

(2) A termelői csoport természetes személy tagjaitól - az állami elismerés tárgyát képező termék vagy termékek értékesítéséből - származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az összes értékesítési árbevétel tíz százaléka. Gabona, olajosnövény, cukorrépa, rizs, tehéntej, baromfi- és sertéstenyésztés, valamint dohánytermesztés esetében a természetes személy tagoktól származó árbevételnek el kell érnie az összes értékesítési árbevétel három százalékát.

(3)

(4)

(5) Ha a termelői csoport tárgyévi árbevétele elháríthatatlan külső ok (vis maior)- különösen természeti katasztrófa (fagykár, jégkár, aszálykár, állatmegbetegedés stb.)- következtében jelentős mértékben csökken, vagy a terméket intervencióra felajánlották és a kifizetés a tárgyévet követő évben történik meg, akkor köteles erről - a kár bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - a hivataltól, intervenciós raktározás esetében pedig a felajánlás elfogadását követő tizenöt napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a továbbiakban: MVH) igazolást kérni. Az igazolásnak tartalmaznia kell a becsült kárértéket, illetve intervenciós raktározás esetében az intervenciós raktárban elhelyezett termékmennyiség meghirdetett intervenciós árral beszorzott értékét. Az állami elismerés elbírálásánál az igazolt árbevétel-kieséseket korrekcióként figyelembe kell venni.

6. § A termelői csoportnak a tagjai által termelt, az állami elismerés tárgyát képező termék értékesítéséből - beleértve a saját előállítású feldolgozott termékek értékesítését is - származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az összes értékesítési árbevétel hetven százaléka.

7. §

(1) Termelői csoportként az a szervezet ismerhető el, amelynek létesítő okirata tartalmazza a tagok kötelezettségvállalását arra, hogy

a) az értékesítésre a termelői csoporttal szerződést kötnek;

b) betartják a szervezet által meghatározott termelési és környezetvédelmi szabályokat;

c) a szervezet finanszírozásához, a termelői csoporton keresztül forgalmazott termék értéke alapján a létesítő okiratban meghatározott mértékű működési költséghozzájárulást fizetnek;

d) a létesítő okiratban meghatározott módon termelési, saját célú termékfelhasználási adatokat szolgáltatnak a szervezetnek (különösen a termőterület, a betakarított, illetve előállított termék mennyisége, hozama, valamint termékeinek értékesítése vonatkozásában);

e) a tagok egy adott termék (termékcsoport) értékesítésére csak egy termelői csoportnak lehetnek tagjai;

f) a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel az állami elismerés tárgyát képező árutermelésük száz százalékát a termelői csoporton keresztül forgalmazzák;

g) vállalják, hogy belépésüket követően legalább három évig a termelői csoportból nem lépnek ki.

(2) Az (1) bekezdés f) pontjában foglaltaktól kizárólag a termelői csoport legfőbb szerve (közgyűlés, taggyűlés) hozzájárulásával, a létesítő okiratban rögzített alábbi esetekben lehet eltérni:

a) a tagok közvetlenül a fogyasztók számára értékesíthetik az (1) bekezdés f) pontja szerinti árutermelés létesítő okiratban meghatározott részét, de legfeljebb huszonöt százalékát;

b) a tagok a piac rendellenes működése esetén önállóan, illetve saját termelői csoportjuk által kijelölt másik termelői szervezeten keresztül értékesíthetik azon árumennyiséget, amely értékesítése saját szervezeten keresztül nem oldható meg.

(3) A termelői csoport létesítő okiratának tartalmaznia kell továbbá:

a) a tagok által vállalt kötelezettségek megsértése esetére a taggal szemben alkalmazható jogkövetkezményeket;

b) a működési költség-hozzájárulás fizetésének módját és mértékét, elmulasztásának következményeit;

c) a csoport érdekeltségi rendszerének alapelveit, az eredményfelosztás módját;

d) azon szabályokat, amelyek alapján a tagok demokratikusan felügyelik a szervezetet és annak működését;

e) új tagok felvételére, illetve minimális tagsági időre vonatkozó rendelkezéseket;

f) a tagok kilépésének, illetve üzletrészük átruházásának a legfőbb szerv hozzájárulásához kötését.

(4) A korlátolt felelősségű társasági formában működő termelői csoport az előzőeken kívül is csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződés rendelkezik arról, hogy

a) egyetlen tag sem rendelkezhet tizenöt százalék feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal. Ha ugyanazon természetes személy több jogcímen is képviselteti magát a termelői csoportban, akkor a tizenöt százalékos részesedés szabályát rá nézve összességében kell alkalmazni;

b) a tagok az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez kell, hogy kössék;

c) a b) pontban meghatározott beleegyezés megadásának, illetve megtagadásának milyen feltételei vannak.

(5)

8. §

(1) E rendelet alapján megalakuló termelői csoportnak az elismeréshez legalább az elismerés iránti kérelem benyújtását követő három évre vonatkozóan - működési program keretében - be kell mutatnia tevékenységét.

(2) A működési program tartalmi követelményei:

a) a kezdeti állapot leírása, a gazdálkodás legfontosabb adatainak (tagok létszáma és termelési adatai, létesítmények, bevételek, ráfordítások értékesítés módja, árbevétel, költség, eredmény alakulása stb.) bemutatása;

b) a szervezet működésével megvalósítandó célok;

c) a termelésszervezés feladatai (fajtahasználat, szaktanácsadás, technológiai ajánlások stb.);

d) kereskedelmi stratégia, forgalmazási módszerek;

e) termékminőség javításának módszerei, tervezett eszközei;

f) környezetbarát módszerek alkalmazása;

g) a tagok számára a készletezési, tárolási, csomagolási, értékesítési feltételek biztosítása;

h) a tevékenység kereskedelmi és pénzügyi rendszerének, ügyvitelének személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása;

i) fejlesztési program, a tervezett beruházások és források terve.

(3) A működési programhoz mellékletként csatolni kell:

a) a tagok földterületét, termelését, és regisztrációját tartalmazó, e rendelet 1. számú mellékletében szereplő a) vagy b) adatlapot;

b) az e rendelet 2. számú melléklete szerinti, termékekre és évekre lebontott áruforgalmi tervet;

c) gazdálkodási, pénzügyi tervet;

d) a tervezett beruházások ütemezését és a megvalósításukhoz szükséges fejlesztési források bontásának (önerő, hitel, támogatás stb.) tervét;

e) a működés főbb adatait tartalmazó, e rendelet 3. számú melléklete szerinti adatlapot.

(4) A működési programot és a mellékleteket úgy kell összeállítani, hogy abból megállapítható legyen, hogy a termelői csoport átalakulásakor, illetve működése során a feltételeknek megfelel. A jogosultsági feltételek teljesítését az éves beszámolókban igazolni kell. A működési programban és létesítő okiratban vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről a miniszter gondoskodik.

(5) A termelői csoport kérelmezheti az elismerési határozat módosítását az elismerési határozatban szereplő terméknek az e terméket magában foglaló termékcsoportra történő bővítése vonatkozásában. A módosítás az eredeti elismerési határozat kiadásának dátumát nem változtatja meg. Az elismerési határozat módosítása iránti kérelemhez csatolni kell a megváltozott elvárásnak történő megfelelést igazoló dokumentumokat, amelyek a következők:

a) rövid szöveges indokolás,

b) az új termékcsoportra vonatkozóan kitöltött 1. számú mellékletben szereplő A) vagy B) jelű adatlap,

c) a 2. számú melléklet szerinti, termékekre és évekre lebontott áruforgalmi terv, és

d) a 3. számú melléklet szerinti adatlap.

Az elismerés eljárási rendje

9. §

(1) Az elismerés iránti kérelmet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) egy eredeti és kettő másolati példányban kell benyújtani. Az elismerés iránti kérelmet ezen felül elektronikus úton is meg kell küldeni a minisztérium honlapján megadott címre. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlás beküldésének határideje 15 munkanap.

(2) A miniszter a termelői csoportok elismerése iránti kérelmek elbírálása céljából szakértőkből álló bizottság (a továbbiakban: bizottság) felállítását kezdeményezi. A bizottság a miniszter részére az elismerésre vonatkozóan javaslatot tesz.

(3) A kérelemről a benyújtott dokumentumok és a bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) a működési programot és annak mellékleteit;

b) a létesítő okirat közjegyző által hitelesített másolatát egy példányban;

c) az elismerést kérő cégbírósági nyilvántartásba vételét igazoló határozat hiteles másolatát vagy hitelesített cégkivonatát;

d) a termékpálya szerint illetékes termelői csoport szövetsége, illetve annak hiányában más, a minisztériumnál nyilvántartásba vett országos szakmai érdekérvényesítő szervezet (az illetékes terméktanács, illetve országos szövetkezeti szövetség - biotermelés esetén elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet) kérelemre vonatkozó támogató javaslatát;

e) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy

ea) aláveti magát a nemzeti és közösségi ellenőrzéseknek, különös tekintettel a közpénzek megfelelő felhasználására,

eb) rendelkezik a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/1996/EK tanácsi rendelet szerint a környezetbarát eljárások alkalmazását elősegítő technológiákkal, módszerekkel, valamint a tagok által megtermelt áru tárolásához, csomagolásához, értékesítéséhez megfelelő technikai eszközökkel, továbbá, hogy képes ellátni tevékenysége megfelelő kereskedelmi és költségvetési ügyvitelét.

ec) a vezető tisztségviselő, valamint az adminisztratív, illetve operatív vezetést végző személy(ek) - az elismerés időtartam alatt - nem tulajdonosa vagy foglalkoztatottja, alkalmazottja (nincs munkajogi, vagy egyéb munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban) a termelői csoport beszállítójának, feldolgozást végző üzemének vagy vásárlójának.

(5) A miniszter határozatban dönt a termelői csoport állami elismeréséről vagy a kérelem elutasításáról.

(6) A miniszter a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő kérelmet akkor is elutasíthatja, ha a kérelmező egy korábban már elismert, működő termelői csoporttal azonos földrajzi területen, azzal azonos termékkörben kívánja tevékenységét folytatni, és ezáltal a termelői összefogásból eredő előnyöket korlátozza.

(7) A működési program végrehajtását a termelői csoport elismeréséről szóló jogerős határozat kiadását követő hónap első napján meg kell kezdeni. Az elismerési határozat kiadását követő három hónapon belül a működési program alapján ki kell dolgozni, el kell fogadni és alkalmazni kell a termelésre, értékesítésre és környezetvédelemre vonatkozó előírásokat tartalmazó szabályzatokat.

(8) A termelői csoport az 5. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 6. §-ban szereplő alapfeltételeknek az elismerés fennmaradását veszélyeztető megváltozása esetén kivételesen kérheti a működési programjában foglaltak módosítását, amelynek elfogadásáról - a bizottság javaslata alapján - a miniszter dönt. A működési program - szakmai indoklással alátámasztott - módosítására évente legfeljebb egy alkalommal, a beszámoló jelentés benyújtásával egyidejűleg van lehetőség.

(9) Ha a termelői csoport a működési programban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a miniszter legfeljebb három hónapos határidő kitűzésével felszólítja a kötelezettségek teljesítésére és figyelmezteti a nem teljesítés jogkövetkezményeire. Ha a jogszerű működés három hónapos határidő lejártáig történő helyreállítása nem lehetséges, a miniszter - a bizottság javaslata alapján - azonnal visszavonja az elismerési határozatot. A három hónapos határidő be nem tartása esetén a miniszter az elismerésről szóló határozatot visszavonja.

(10) A miniszter az elismerésekről, az elutasításokról és az elismerés visszavonásáról szóló határozatokról a minisztérium honlapján ad tájékoztatást, valamint folyamatosan tájékoztatja az MVH-t.

Minősített elismerés

10. §

(1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatási rendszer keretében az ötödik évi támogatást sikeresen igénybe vevő termelői csoport minősített elismerés iránti kérelmet nyújthat be a minisztériumhoz.

(2) A minősített elismerés iránti kérelem benyújtásakor az alábbi feltételek valamelyikét kell teljesíteni:

a) termelői csoport más szervezettel vagy szervezetekkel beolvadás útján történő egyesülése;

b) a taglétszám bővítése;

c) az értékesítési volumen növelése.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt feltételek egyikének teljesítése is elégséges a minősített elismerés iránti kérelmezéshez, amely feltételnek az elismerést követően minden évben meg kell felelni.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti beolvadás történhet legalább egy

a) másik termelői csoporttal,

b) a termelői csoportokról szóló 85/2002. (IX. 18.) FVM rendelet szerint korábban előzetesen elismert termelői csoporttal, vagy

c) 1999. és 2007. évek között a nemzeti agrártámogatások rendszerében beszerző, értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó szövetkezeteknek (BÉSZ-eknek) nyújtott támogatásban részesült szövetkezettel.

(5) A (2) bekezdés a) pontja esetében a beolvadás eredményeképpen a befogadó termelői csoport taglétszámának legalább 15 fővel bővülnie kell.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti bővítés mértékének a baromfi, a nyúl, a sertés, a szőlő-bor, valamint a rizs ágazatban el kell érnie a 10%-ot, a többi ágazatban a 20%-ot az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző két évről készített beszámoló jelentésben jelzett adatok átlagaként megjelenő bázisadathoz képest. A 150 főnél nagyobb taglétszámú termelői csoportok esetében a bővítés mértéke legalább 15%. A taglétszám bővítése utáni természetes mértékegységben (tonna, darab, liter stb.) megadott tagi értékesítés nem lehet kevesebb az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző évinél.

(7) A taglétszám bővülése nem valósítható meg olyan tagok felvételével, akik vagy amelyek az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző két évben valamely azonos termék vagy termékcsoport szerint elismert termelői csoportban tagsági jogviszonnyal rendelkeztek.

(8) A (2) bekezdés c) pontja szerinti növelés mértékének meg kell haladnia a 10%-ot. Az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző évről készített beszámoló jelentésben megjelenő bázisadathoz képest a tagi termék értékesítésének bővítése az alábbi módokon történhet:

a) a termelés természetes mértékegységben megadott bővítésével, vagy

b) a tagi termék értékesítéséből származó összes értékesítési árbevételének növelésével (például a feldolgozottsági fok növelésével, minőségjavítással stb.).

(9) A minősített elismerés iránti kérelem tartalmára, benyújtására és bírálatára az e rendelet elismerésre vonatkozó szabályai irányadóak, de a 9. § szerint elkészített elismerési kérelemhez csatolni kell a vállalt feltétel vagy feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat, amelyek az alábbiak:

a) a (2) bekezdés a) pontja esetén a jogutód szervezet képviselőjének nyilatkozata a beolvadás megtörténtéről,

b) a (2) bekezdés b) pontja esetén az új tagok belépési nyilatkozata és az aktualizált taglista, korlátolt felelősségű társasági formában működő csoportoknál az új tagok adatait is tartalmazó alapító okirat másolati példánya,

c) a (2) bekezdés c) pontja esetén a bővülést igazoló, tényadatokkal (vetésterület, állatlétszám stb.) alátámasztott számítás, amely alkalmas az elismerési döntés meghozatalára.

(10) A miniszter a minősített állami elismerést tartalmazó határozatában a korábbi elismerést visszavonja.

Ellenőrzés, jelentéskészítési kötelezettség

11. §

(1) Az állami elismerés, valamint a minősített állami elismerés feltételei betartásának ellenőrzésére a miniszter monitoring rendszert alakít ki és működtet. Ennek keretében valamennyi termelői csoport köteles a tárgyévet követő év május 31. napjáig a tárgyévi zárómérlegét, rövid szöveges értékelését, valamint e rendelet 1. számú mellékletében szereplő A) vagy B) jelű adatlapját és az áruforgalom terv- és tényadatait (a továbbiakban együtt: beszámoló jelentés) a hivatal részére nyomtatott formában megküldeni. A szöveges értékelést, az áruforgalom terv- és tényadatait, és a rendelet 1. számú mellékletében szereplő A) vagy B) jelű adatlapot ezen felül elektronikus úton is meg kell küldeni a hivatal részére, amely a hozzá beküldött dokumentumokat, adatokat továbbítja a minisztérium részére.

(2) A beszámoló jelentés megküldésének elmulasztása esetén az állami elismerést, illetve a minősített állami elismerést vissza kell vonni, az elismerés visszavonását a hivatal a határidő lejártát követően haladéktalanul kezdeményezi a miniszternél.

(3) A miniszter az állami elismerésről, valamint a minősített állami elismerésről szóló döntését megelőzően a kérelmezőnél indokolt esetben helyszíni szemle elvégzéséről gondoskodik.

(4) A termelői csoportok évenkénti általános ellenőrzéséről a miniszter gondoskodik úgy, hogy háromévente legalább egy alkalommal minden termelői csoport ellenőrzésére sor kerüljön.

(5) A termelői csoport köteles a cégadatokban bekövetkezett változásokról azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatni a minisztériumot.

A dohánytermelői csoportokra vonatkozó külön rendelkezések

12. §

(1) Dohánytermelői csoportként az a szervezet ismerhető el, amelynek létesítő okirata tartalmazza a tagok kötelezettségvállalását arra, hogy

a) a termelői csoport tevékenységét kizárólag nyersdohány termesztésére korlátozza;

b) a piacra szánt teljes termelésüket a termelői csoporton keresztül értékesítik;

c) betartják a termelői csoport által meghatározott termelési, környezetvédelmi és értékesítési szabályokat (a továbbiakban: közös szabályok).

(2) Az alapító okirat kötelezi a tagokat, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételeket a termelői csoport elismerésének napjával, vagy - ha taggá válásuk később következik be - a tagsági viszony létesítésének napjával tartsák be.

(3)

(4) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a termelői csoporton keresztül történő értékesítés legalább az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) a termelői csoport összes tagjának teljes nyersdohány termelésére vonatkozó termeltetési szerződés megkötése a termelői csoport nevében és javára, valamint

b) a termelői csoport összes tagja által megtermelt, és a közös szabályok szerint előkészített teljes mennyiség átadása az elsődleges feldolgozónak.

(5) A termelői csoport legfőbb szerve (közgyűlés, taggyűlés) gondoskodik arról, hogy a tagok betartsák a közös szabályokat.

(6) A termelői csoportok nem végezhetik a dohány elsődleges feldolgozását.

(7) A 7. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakat dohánytermelői csoport esetében nem kell alkalmazni.

(8) A 7. § (3) bekezdésének f) pontja szerinti hozzájárulás nem tagadható meg, ha a tag kilépési szándékát a termelői csoportnál a tárgyév október 31-ig bejelenti, és a termelői csoporttal szemben fennálló szerződéses kötelezettségének legkésőbb a bejelentést követő 90 napon belül eleget tesz. Ebben az esetben a termelői csoport a tagsági viszony megszűnéséről szóló igazolást köteles 15 napon belül kiállítani. A késedelemből eredő kárért a mulasztó felel.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

A) A termelők földterületére és termelésére vonatkozó adatok

 

 

Tag neve

Regisztrációs szám

Belépés dátuma (év, hó, nap)

Megye, település neve

Összes földterület nagysága (ha)

Adott évben termeléssel ténylegesen érintett földterület nagysága (ha)

Használat jellege (szántóföld, gyep, legelő, erdő stb.)

Használat jogcíme (saját, bérelt/ha)

Teljes termés-
mennyiség (t)

Termék minősége (minősítés alapján vagy 1-5 osztályzat)

Termelési érték
(1000 Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) A termelők állattartására vonatkozó adatok

 

 

Tag neve

Regisztrációs szám

Belépés dátuma
(év, hó, nap)

Megye, település neve

Átlagos állatlétszám (db)

Éves rotáció %

Termékféleség megnevezése

Teljes termés-
mennyiség (t)

Termék minősége (minősítés alapján vagy 1-5 osztályzat)

Termelési érték 1000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

Áruforgalmi terv

 

a) A tagok által termelt termék értékesítéséből származó árbevétel

 

b) A nem tagoktól felvásárolt termék értékesítéséből származó árbevétel

 

c) Egyéb árbevétel

 

Mérleg szerinti összes árbevétel [a) + b) + c)]

 

 

Az adatok ... évre vonatkoznak.

Megjegyzés: az áruforgalmi tervet tartalmazó táblázatot termékekre és évekre lebontva kell kitölteni!

3. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

Adatlap a termelői csoportok elismeréséhez

 

Név:

...

Gazdasági forma:

...

Cím:

...

Elektronikus cím:

...

Elnök/Ügyvezető neve:

...

Telefon és fax elérhetősége:

Tel.: ...

Fax: ...

Az előzetes elismerés dátuma:

...

Termék, termékcsoport:

...

 

A tárgyévet megelőző év

A tárgyévi

A tárgyévet követő év

A tárgyévet követő második év

 

 

tény adatok

terv adatok

Tagok száma

 

 

 

 

Ebből: Gazdasági társaság (Szövetkezet, Kft., Rt.) (db)

 

 

 

 

Részjegytőke, törzstőke (E Ft)

 

 

 

 

Termelés (felvásárlás) termékenként

 

 

 

 

(Termék/ek, mértékegység)

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Feldolgozott termék aránya (%)

 

 

 

 

Ebből a) saját feldolgozás (%) b) bérfeldolgozás (%) a)+ b) = 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tárgyévet megelőző év

A tárgyévi

A tárgyévet követő év

A tárgyévet követő második év

 

tény adatok

terv adatok

Összes árbevétel (E Ft)

 

 

 

 

Összes értékesítési árbevétel (E Ft)

 

 

 

 

Ebből: Tagi termék árbevétele (E Ft)

 

 

 

 

Beruházási költség (E Ft)

 

 

 

 

Működési költség hozzájárulás (E Ft)

 

 

 

 

Alkalmazottak száma (foglalkoztatás jellege)

 

 

 

 

Tervezett támogatás (E Ft)

 

 

 

 

A támogatás felhasználása (jogcímenként bemutatva):

 

 

 

 

működésre

 

 

 

 

beruházásra

 

 

 

 

forgóeszközre

 

 

 

 

 

Dátum: ...

...

aláírás