Kiválasztott jogcím: Kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése

Megjelenés: 2010.04.30. 13:27 Utolsó módosítás: 2013.09.24. 14:04

Kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése - ismertető

Az ismertető célja a jogcímhez kapcsolódó információk összefoglalása. (A kérelem benyújtásához szükséges a jogcímrendelet és közlemény/ek, valamint a kapcsolódó joganyag/ok ismerete.)

A támogatás célja

A támogatás célja a meglévő ültetvények korszerűsítésével, a korszerű, intenzív, víztakarékos öntözőrendszerrel ellátott ültetvények telepítésével, valamint a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése.

A támogatás jellege

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a támogatási rendeletben felsorolt ültetvény faj- vagy fajtaszerkezet-változtatása, faj- vagy fajtaszerkezet-korszerűsítése érdekében, meglévő ültetvény területének növeléséhez, új intenzív ültetvény telepítéséhez és az ültetvénynek a beruházás befejezéséig történő ápolásához. Támogatás az alábbi 3 célterületre nyújtható:

1. célterület: telepítéshez és az ültetvénynek a beruházás befejezéséig történő ápolásához.

2. célterület: 8 évnél fiatalabb ültetvények korszerűsítéséhez, technológiai fejlesztéséhez, támrendszer kialakításához, átalakításához, a korona átalakításához, jégháló kiépítéséhez, fejlesztéséhez, a fagyvédelmet szolgáló berendezések kivitelezéséhez, kerítés kiépítéséhez.

3. célterület: 8 évnél fiatalabb meglévő vagy új ültetvény víztakarékos öntözésének kiépítéséhez – a támogatási rendeletben meghatározott öntözési követelmények alapján -, valamint tápanyag-utánpótlási rendszerének kialakításához (a továbbiakban:).

Fontos: A 3. célterületen belül nem nyújtható támogatás olyan helyrajzi szám szerint meghatározott területre, amelyre vonatkozóan az EMVA-ból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján támogatást nyújtottak.Támogatás a meglévő, korszerű ültetvény tőszámának növeléséhez nem vehető igénybe.

Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, ha

 • a TEÁOR szerinti 01.1., 01.3., növénytermelési, vegyes gazdálkodási tevékenységet végez,
 • az ügyfél „működő" vállalkozás, a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME),
 • az ügyfél „induló" vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalnia kell, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME).

A támogatás feltételei

 • Az ügyfél köteles a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül befejezni a beruházást.
 • Az ültetvényt termesztésben tartani a beruházás befejezésétől számított támogatási határozatban meghatározott időpontig.
 • Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt.
 • A támogatási rendeletben meghatározott elvárt hozamszintet teljesíteni.

A támogatás mértéke

A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 100 millió forint lehet.

E rendelet alapján a támogatásban részesülő területekre a kötelező termesztésben tartásig e jogcím keretében egy alkalommal vehető igénybe támogatás. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 60%-a, ha az ügyfél

 • fiatal mezőgazdasági termelő,
 • a beruházás kedvezőtlen adottságú területen valósul meg.

Ha a fenti feltételek közül csak 1 teljesül, akkor 50 %, ha egy sem akkor 40 % támogatható a beruházás elszámolható kiadásaiból.

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet 2010. évben május 3. és június 3. között lehet benyújtani postai úton a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon a lakóhely/székhely szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 15.§ szerint 2011. évtől kezdődően támogatási kérelem nem nyújtható be.

A támogatási kérelem elbírálása

A támogatási kérelmeket az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága a rangsor állításával bírálja el a támogatási rendeletben megtalálható pontrendszer alapulvételével.

Kifizetési kérelem benyújtása

Kifizetési kérelmek beadása évente lehet benyújtani az MVH-hoz:

 • az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint, valamint,
 • augusztus 1. és 31. között a megvalósított és az egységes kérelemben bejelentett ültetvényekre vonatkozóan lehet benyújtani

A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a telepített, a kivágott és meglévő, korszerű ültetvények határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 méter pontossággal megadott koordinátáinak feltüntetésével, valamint a mérésről szóló jegyzőkönyv másolatát.