Kiválasztott jogcím: Gazdaságátadás

Megjelenés: 2009.11.11. 15:11 Utolsó módosítás: 2013.01.24. 09:40

Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás

A támogatás célja a mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének – a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásával összehangolt– javítása, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítése, és a gazdaságok átlagos méretének növelése.

E jövedelempótló típusú támogatást igényelheti:

 

  • Aki mezőgazdasági termelő tevékenységet végez, és
  • a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 3. § 11. pontja szerinti tevékenységek közül a 01.11–01.50 szakágazatba tartozó tevékenységet végző egyéni vállalkozó
  • vagy mezőgazdasági őstermelő, ha mezőgazdasági termelő tevékenységet végez, továbbá
  • átadja saját tulajdonú termőföldjeit és állatállományát;
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági tevékenységet folytatott
  • a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 3 hektár földterületen gazdálkodik;
  • vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén véglegesen felhagy minden üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezőgazdasági tevékenységgel, kivéve az önellátásra történő termelést;
  • a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt;
  • nem részesül saját jogú nyugellátásban, illetve
  • eleget tesz a támogatási rendeletben részletezett további jogosultsági feltételeknek;

Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás legkisebb összege havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 25%-a, legmagasabb összege a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 200%-a, de legfeljebb évi 18 000 eurónak megfelelő forintösszeg.


Az átadó gazdálkodó munkavállalója által igénybe vehető támogatás havi összege a gazdaságot átadó gazdálkodót megillető összeg 50%-a, de legfeljebb évi 4000 eurónak megfelelő forintösszeg.


A támogatás addig folyósítható, amíg a támogatott saját jogú nyugdíjban nem részesül, de legfeljebb 7 éven keresztül, illetve az átadó gazdálkodó 70. életévének betöltéséig, munkavállaló esetében a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig.


Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összegét az átruházott földterület, illetve állatállomány alapján, az SFH táblázatból számított üzemméret (EUME) szerint kell megállapítani. A támogatás egy hónapra vetített alapösszege 1 EUME érték esetén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 25%-a, amelyet minden további megkezdett EUME érték után a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 10%-ával növelni kell.


Támogatási kérelmet 2012. december 17. és 2013. január 31. között lehet benyújtani.


Kifizetési kérelmet a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül lehet benyújtani az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. Amennyiben a benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában az MVH elutasító határozatot hoz, az átadó ügyfél újabb kifizetési kérelmet nyújthat be 2013. november 1. és november 30. között.


A támogatás folyósítása a jóváhagyott kifizetési kérelem benyújtását követő hónaptól naptári év szerint negyedévente, a kifizetés alapjául szolgáló negyedévet követően történik.