Jogcím

Kiválasztott jogcím: Borászati beruházás

Ki számít kisüzemi bortermelőnek (Borászati beruházás)?

Utolsó módosítás: 2022.11.29 10:01

Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 4. § (2) bekezdés g) pontja alapján, a támogatási kérelem tartalmazza a kisüzemi bortermelő kérelmező e státuszára vonatkozó nyilatkozatát.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (3) bekezdés 16. pontja alapján kisüzemi bortermelő: az a borászatiüzem-engedéllyel rendelkező, más borászati üzemtől jogilag és gazdaságilag független személy, aki megfelel az alábbi követelményeknek, továbbá az a más borászati üzemtől jogilag és gazdaságilag nem független, borászati üzem engedéllyel rendelkező személy, aki a jogi és gazdasági kapcsolatban lévő másik borászati üzemmel együttesen teljesíti a következő követelményeket:

a) az utolsó három borpiaci év átlagában kevesebb mint évi 1000 hl csendes bort állít elő,

b) szőlőt, valamint sűrített szőlőmust és finomított szőlőmustsűrítmény kivételével a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. részében felsorolt terméket másik tagállamból vagy harmadik országból nem szerez be, és

c) csendes bort - a bérpalackozásra átadott saját előállítású csendes bor visszaszállítását kivéve - nem szerez be, és csendes boron kívül, valamint a saját előállítású csendes borból évente legfeljebb 50 000 liter palackos erjesztésű habzóbor előállításán, tárolásán kívül, ha utóbbi termékből a kisüzemi bortermelő készlete nem haladja meg a 50 000 litert, más jövedéki terméket nem állít elő, nem tárol és nem hoz forgalomba.

A Jöt. 136. § (4) bekezdése alapján a kisüzemi bortermelői feltételeknek megfelelő egyszerűsített adóraktári engedélyes az állami adó- és vámhatóságnak a végrehajtási rendelet szerinti adattartalommal megtett nyilatkozata alapján mentesül az adóraktári követelmények teljesítése alól. A kisüzemi bortermelői szabályok alkalmazására vonatkozó nyilatkozat alapján az állami adó- és vámhatóság - a kisüzemi bortermelői jogszabályi feltételek teljesülése esetén - az egyszerűsített adóraktári engedélyt visszavonja.

A kisüzemi bortermelőként végzett tevékenység az adóraktári engedély visszavonásakor kezdhető meg, a tevékenységről vezetett gazdálkodói nyilvántartás változatlan tartalommal, készletfelvétel végzése nélkül vezethető tovább.

A fent leírtakra tekintettel, amennyiben a kérelmező rendelkezik egyszerűsített adóraktári engedéllyel vagy adóraktári engedéllyel, abban az esetben nem lehet kisüzemi bortermelői státusza is egyidejűleg.

Kapcsolódó jogcímek