Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: Kérődző szerkezetátalakítási program

Megjelenés: 2012.04.10. 12:20 Utolsó módosítás: 2012.05.14. 17:14

Tájékoztató a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programról

Állatlétszám lekérdező

1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.1 Jogszabályi háttér

A 2012-es évre vonatkozó kérődző szerkezetátalakítási támogatás a következő európai uniós és nemzeti jogszabályokra épül:

1.1.1 Európai uniós jogszabályok

§  A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;

§  A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet")

§  Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;

§  A Bizottság 1121/2009/EK rendelete (2009. október 29.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

§  A Bizottság 1122/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

1.1.2 Hazai jogszabályok

§  a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási tv.);

§  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;

§  a 22/2012. (III. 09.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról (továbbiakban: támogatási rendelet)

§  az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény;

§  a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: szarvasmarha ENAR rendelet);

§  a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet;

§  az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet;

§  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 29/2012. (III. 24.) VM rendelet

2 KÉRŐDZŐ SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI NEMZETI PROGRAM

A program célja, hogy

-          a húsmarha és juh ágazatokban tevékenykedő gazdálkodók és alkalmazottaik ne szoruljanak ki a helyi gazdasági hálózatokból és az érintett területeken ne csökkenjen a gazdasági aktivitás szintje;

-          az érintett gazdálkodók szabad piaci döntésén alapuló mezőgazdasági vagy vidékfejlesztési tevékenység keretében a korábbi állattartáshoz hasonló értéket képviselő gazdasági tevékenység folytatódjon, ezen térségek foglalkoztatási helyzete tovább ne romoljon;

-          valamint a húsmarha- és juhtenyésztő területeket ne vonják ki a hasznosításból és jó ökológiai állapotban maradjanak

Támogatási időszak: 2012. 01. 01-2013. 12. 31.

3 A TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI

Referencia időszak:      2010. 07. 01.-2011. 06. 30.

3.1 Referencia állatállományok

Referencia állatállomány azon (anyatehén és hízottbika esetében) a referencia időszakban az ENAR-ban szereplő, és (anyatehén, hízottbika és anyajuh esetében) az előírt feltételeknek megfelelő állomány, amely alapján az MVH megállapítja az ügyfél részére az őt megillető kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságot. A támogatási jogosultság a különleges támogatás alapja.

3.1.1 Referencia anyatehén:

§  háziasított marhafélék

Szarvasmarha és házi bivaly (Bubalus domesticus) fajú.

§  nőivarú

Üsző is támogatható.

§  betöltötte a 8 hónapos kort

A referencia időszak alatt az állat legalább 190 napig folyamatosan a tartó tenyészeteiben állt, s ezen kötelező ott-állás első napján legalább 8 hónapos volt

pl.: ha a legalább 190 napos tenyészetben való tartózkodás napja pl 2010.08.23-án kezdődött, akkor azon a napon kellett az állatnak a 8 hónapos kort betöltenie

§  hústípusú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik

Az állat csak akkor támogatható, ha a fajtája az ENAR adatbázisba bejelentésre került. A hústípusú vagy kettős hasznosítású típusba tartozó fajtájú állatok támogathatóak. A 1121/2009/EK rendelet kizár egyes (tejelő típushoz tartozó) fajtákat.

Az állat akkor támogatható, ha a fajtája az ENAR adatbázisban a szarvasmarha ENAR rendelethez kiadott Útmutató szerint bejelentésre került, és a bejelentett fajta az alábbiak szerint megfelelő. Az ENAR-ba történő fajtabejelentés későbbi rendezése nem fogadható el, ezért minden esetben ellenőrizzék le, hogy a nyilvántartásban szerepel-e az állat fajtájának megnevezése. A fentiek alapján meghatározásra kerültek azok a fajták, amelyek NEM TÁMOGATHATÓAK (ld. alábbi táblázat). Az ezeken kívüli fajtakódon bejelentett állatok támogathatóak.

Fajta

Fajtakód

Angelni

85

Ayrshire

14

Dán vörös

61

Egyéb tejhasznú

99

Holstein-fríz

22

Jersey

12

Norvég vörös

62

SMR

60

Bölény

96

Jak

90

zebu

80

 

A jogosultság megállapításánál az MVH az ENAR adatbázisból lekérdezi az állat fajtáját.

§  2010. július 1. és 2011. június 30. között legalább 190 napon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében állt

A kötelező, legalább 190 napos tartás alatt az állat az ENAR nyilvántartása szerint végig a tartó tenyészetében tartózkodott

3.1.2 Referencia hízottbika:

§  háziasított marhafélék

Szarvasmarha és házi bivaly (Bubalus domesticus) fajú.

§  hímivarú

§  betöltötte a 9 hónapos kort

Az állat legkésőbb a vágás/export napján betöltötte a 9 hónapos kort

§  2010. július 1. és 2011. június 30. között legalább két hónapon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében állt

A kötelező, legalább 2 hónapos tartás alatt az állat az ENAR nyilvántartása szerint végig a tartó tenyészeteiben tartózkodott, és az állat levágása/exportja előtt az utolsó magyarországi tartója volt az állatnak.

§  A tenyészetből történő kikerülést követően legfeljebb 30 napon belül vágásra vagy élő állatként Magyarországon kívül értékesítésre (export) kerültek

Az állat kikerülése és a vágás/export között legfeljebb 30 nap telt el.

A vágás/ export lehetséges

-          legkorábbi napja a legalább 2 hónapos tartást figyelembe véve 2010. 09. 01.

-          legkésőbbi napja a referencia időszak utáni 30. nap lehet, azaz 2011. 07. 30.

3.1.3 Referencia anyajuh:

§  a 2011. támogatási évi anyajuhtartás támogatásáról szóló határozatban megfelelt állatok

A helytadó és részben helytadó határozatban szereplő megfelelt állatok száma, azaz a 2012. évre meghatározott egyéni támogatási felsőhatár adja meg azt a legnagyobb számot, amely alapján a termelő anyajuh jogosultságot igényelhet a kérődző szerkezetátalakítási támogatás keretében.

3.2 Jogosult mezőgazdasági termelő

A támogatásra az a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: termelő) jogosult, illetve szerkezetátalakítási jogosultság azon termelő részére állapítható meg, aki/amely

§  2012. május 15-ig az egységes kérelem keretében a kérődző szerkezetátalakítási programba bejelentkezik, és a különleges támogatás iránt kérelmet nyújt be ELEKTRONIKUS ÚTON.

2012. május 15. után még 25 naptári napig (2012. június 9-ig, munkaszüneti nap miatt június 11-ig) benyújtható a kérelem, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. A 2012. június 11. után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Figyelem! A termelő programba történő bejelentkezését megelőző halála esetén a referencia állatállományt a hagyatékadó végzés szerinti örökös referencia állatállományának kell tekinteni.

Figyelem! A programba azok a termelők is beléphetnek, akiknek a nevén jelenleg nincs nyilvántartott állat ill. tenyészet, de a 3. pontban feltüntetett jogosultsági feltételeknek megfelelnek.

3.2.1 Anyajuh tartás

Szerkezetátalakítási támogatási jogosultság azon termelő részére állapítható meg, aki/amely

§  a 2011. támogatási évben szerepelt regisztrációs számának feltüntetésével a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR-ben) és a referencia anyajuh állomány alapjául szolgáló állatok tenyészetének tartója volt

§  legalább 10 állatot jelöl meg a támogatási kérelmében (a támogatási rendelet alapján a referencia állomány legalább 10 egyed); legfeljebb a 2011-es támogatási határozatban szereplő megfelelt állatlétszám mértékéig igényelhető szerkezetátalakítási támogatási jogosultság

Figyelem! Kérelmét ennél kevesebb állat igénylése esetén nem tudja elmenteni. A kitöltési felületen figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha tíznél kisebb számot ír be! A felső értékre vonatkozó adat a 2011-es anyajuh határozatban szereplő megfelelt állatok száma.

Anyajuh kiegészítő többletjogosultság:

●     a referencia anyajuh állomány alapján, azoknak a termelőknek állapítható meg, akik a 2011. évi egységes kérelem alapján jóváhagyott, legalább 50 %-ban kedvezőtlen adottságú területen (a továbbiakban: KAT) gazdálkodnak

●     legfeljebb az anyajuh szerkezetátalakítási jogosultságok számával megegyező darabszámú vagyoni értékű jog

●     a jogosultság megállapításának nem feltétele, hogy a 2011-es egységes kérelmében KAT támogatást kérelmezett-e az ügyfél

Figyelem! Az ENAR alapján megállapított jogosult anyajuhok számánál nem kapható több KAT-os anyajuh jogosultság.

3.2.2 Anyatehén és hízottbika tartás

Szerkezetátalakítási támogatási jogosultság azon termelő részére állapítható meg, aki/amely

·      2010. július 1. és 2011. június 30. közötti referencia időszakban szerepelt regisztrációs számának feltüntetésével a TIR-ben, és a referencia anyatehén, illetve hízottbika állomány alapjául szolgáló állatok tenyészeteinek tartója volt

·      az igényelt állatokat a referencia időszakban anyatehén esetén legalább 190 napig, hízottbika esetén legalább 2 hónapig folyamatosan a birtokán tartotta

Több tenyészet esetén az adott állatnak az igénylő valamelyik tenyészetében kellett lennie. Több tenyészet esetén a tartás folyamatosnak minősül, ha a birtokon tartási időszak alatt a termelő az állatot kizárólag saját tenyészetei között mozgatta.

·      legalább 3-3 állatot jelöl meg a támogatási kérelmében anyatehén és hízottbika tartás esetén is

Figyelem! Kérelmét ennél kevesebb állat igénylése esetén nem tudja elmenteni. A kitöltési felületen figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha háromnál kisebb számot ír!

 

Extenzifikációs szarvasmarhatartás esetében legfeljebb az anyatehén és hízottbika állatlétszám együttes összegét lehet megjelölni.

Ennek meghatározásához 2010. évi jóváhagyott SAPS területtel kell rendelkeznie, és megfelelni annak a követelménynek, hogy a 2010. évi terület és a referencia anyatehén, hízottbika, anyajuh alapján számított állatsűrűsége legfeljebb 1,4 ÁE/ha.

 

Az állategység meghatározása az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet szerint történik. A kiszámításban segítséget nyújt a http://www.kolcsonosmegfeleltetes.hu/ weboldal. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az MVH által számított érték a már elfogadott (jogosult) állatlétszám alapján kerül kiszámításra!

Figyelem! A kitöltési felületen figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha az anyatehén+hízottbika egyedek számánál többet kíván beírni! Ebben az esetben a kérelmét sem tudja elmenteni.

A jogosultsági feltételeknek megfelelő állatok számát, és a jogosult termelőket az MVH az ENAR/TIR adatbázisban szereplő adatok alapján, adminisztratív úton állapítja meg.

3.2.3 A programban résztvevő termelő köteles a támogatási időszak teljes időtartama (2012-2013) alatt:

●     naptári évente egységes területalapú támogatást (SAPS) igénybe venni

A kérődző szerkezetátalakítási támogatási igénylése esetén egyidejűleg SAPS támogatást is igényelnie kell! A kitöltő szoftver erre figyelmezteti.

Azok az ügyfelek lesznek jogosultak szerkezetátalakítási támogatásra, akiknek tárgyévet illetően a SAPS kérelme is jóváhagyott.

●     2012-től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben melyik nemzeti programot (3.2.4) kívánja teljesíteni

●     2013-ban február 15-ig köteles nyilatkozni a megelőző naptári évre vállalt kötelezettség teljesítéséről az MVH által a honlapján megjelentetett, közleményben erre rendszeresített nyomtatványon.

●     2013-ban az egységes kérelem keretében kérelmezi az őt megillető különleges támogatást.

Amennyiben 2013-tól nem nyújt be kifizetési kérelmet, akkor adott évtől kezdődően a termelő véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.

3.2.4 Választható nemzeti program

ÉLŐMUNKA RÁFORDÍTÁS BIZTOSÍTÁSA:

A referencia anyatehén-, hízottbika- és anyajuh állományt alapul véve minden 80 ÁE-e után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, vagy naptári évente 2080 munkaóra elismert élőmunka ráfordítás biztosítása.

Elismert élőmunka ráfordítás: természetes személy közteher fizetés mellett önfoglalkoztatása, valamint olyan munkavállaló alkalmazása, aki után a közterheket az ügyfél, vagy munkaerő kölcsönzés vagy vállalkozási szerződés keretében történő foglalkoztatás esetén harmadik fél fizeti meg.

ÁRBEVÉTEL BERUHÁZÁSRA TÖRTÉNŐ FORDÍTÁSA:

Az előző gazdasági év elismert tevékenységéből származó árbevétel tíz százalékának megfelelő összeg beruházásra, beruházásokra, vagy azok részteljesítésére történő fordítása úgy, hogy a beruházást, beruházásokat vagy azok részteljesítését - a megfelelő bizonylattal alátámasztva - legkésőbb a következő év február 14-ig befejezik.

A beruházás az elismert tevékenységet szolgálja, mely igazolható saját névre szóló:

v   érvényes számlával

v   teljesítési igazolással

v   használatbavételi engedéllyel

v   adásvételi szerződéssel

v   megfelelő nyilvántartással

v   egyéb közokirattal

Elismert tevékenység bármely mezőgazdasági, erdészeti, halászati, valamint az ÚMVP III. tengelye keretében meghatározott vidékfejlesztési tevékenység végzése.

KÉPZÉSEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL:

v   ügyfél, vagy

v   ügyfél alkalmazottja,

v   családi gazdaság esetén annak valamely tagja képzésen való részvétele

A kérelem benyújtása előtt vagy után kezdett képzés is elfogadható, ha azt legkésőbb a tárgyévet követő február 14-ig befejezik.

Az egy évnél hosszabb képzési idővel rendelkező képzések esetében elfogadható a legutolsó, a kérelem benyújtását követően, de legkésőbb tárgyévet követő február 14-ig lezárt félév teljesítése.

Figyelem! Az alkalmazott esetében akkor fogadható el a feltétel teljesítése, ha az alkalmazott a képzés vagy képzések indulása és befejezése között folyamatosan az ügyfél alkalmazásában állt.

Képzése(ke)n részt vevők száma: a referencia anyatehén-, hízottbika-, illetve anyajuh állományt alapul véve minden megkezdett 300 ÁE-e után egy befejezett képzést kell teljesíteni.

pl.: 601 ÁE esetében a kérelmezőnek vagy alkalmazottjának 3 képzésen kell részt venni, akár úgy is, hogy egy személy 2 képzésben vesz részt.

 

4 A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

Figyelem! A kérődző szerkezetátalakítási kérelmet az egységes kérelem keretében ELEKTRONIKUS ÚTON kell benyújtani.

Támogatási jogosultságot csak 2012-ben lehet igényelni.

Az egységes kérelem keretében történő igénylés jogosultság megállapítása iránti kérelemnek és kifizetési kérelemnek is minősül, illetve az ügyfél ezzel a kérelemmel jelentkezik be a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programba.

4.1 A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Az egységes kérelem benyújtási határideje 2012. május 15.

Az egységes kérelem kizárólag a www.mvh.gov.hu honlapon található elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be.

2012. május 16. - június 9. (június 11.) között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett. 2012-ben június 9-e munkaszüneti nap, ezért az egységes kérelmet még 2012. június 11-én is benyújthatja.

Ez alól megfelelően igazolt vis maior esetek (ld. 6.4pont) jelentenek mentesítést.

25 naptári napon túli benyújtás minden esetben a kérelem elutasításával jár, a vis maior bejelentés sem jelent mentesítést.

4.2 Alapjogosultsági feltételek vizsgálata

A benyújtott egységes kérelem, amely tartalmazza a kérődző szerkezetátalakítási támogatás igénylését, először egy alapjogosultsági ellenőrzésen esik át.

Figyelem! Amennyiben valamelyik alapjogosultsági feltétel nem teljesül, akkor az egységes kérelem egésze érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ami azt jelenti, hogy a kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság iránti kérelme is!

4.3 A támogatási kérelem benyújtója

A kérelmet az ügyfélen kívül benyújthatja meghatalmazott, technikai közreműködő ill. vélelmezett örökös is.

Az erre vonatkozó tudnivalókat az „Egységes kérelem felhasználói kézikönyv 2012" tartalmazza.

 

5 A TÁMOGATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI ADATOK

Az MVH eljárási tv. alapján a kérelem elbírálása során nem lehet figyelembe venni az ENAR-ban, TER-ben, illetve a TIR-ben szereplő olyan adatokat, amelyeket a kérelem benyújtását követően pótoltak, illetve módosítottak, illetve azon adatok vonatkozásában, amelyeknél a fenti nyilvántartási rendszerek adatait használja fel az MVH a kérelmek megfelelőségének vizsgálatához, amennyiben a módosítás a támogatás feltételeinek utólagos teljesítésére vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul. A döntés meghozatala során az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett visszamenőleges módosítások fentiek miatt szintén nem fogadhatóak el (MVH eljárási tv. 41. § (6) bekezdés és 43/A. §).

6 A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT KÖVETŐ TEENDŐK ÉS LEHETŐSÉGEK

6.1 Nyilatkozat a vállalt kötelezettség teljesítéséről

Az ügyfélnek nyilatkoznia kell, hogy teljesítette a nemzeti programban vállalt kötelezettséget (2.2.3 pont). A nyilatkozatot minden évben a tárgyévet követő február 15-ig (a 2012. évi igénylés esetében tehát 2013. február 15-ig) kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon a területileg illetékes MVH megyei kirendeltségéhez.

 

A nyomtatványon nyilatkozni kell a tárgyévre vállalt kötelezettség teljesítéséről és annak módjáról. A teljesítést igazoló dokumentumokat nem kell beküldeni, azokat adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja az MVH. A nyilatkozat benyújtásának elmulasztása esetén az MVH mulasztási bírságot szab ki.

 

A nyomtatványt saját érdekében célszerű tértivevényes küldeményként postára adni!

Az MVH a nyomtatványt külön közleményben rendszeresíti, amely a honlapon (www.mvh.gov.hu) elérhető lesz.

6.2 Kilépés a szerkezetátalakítási programból 2013. évtől

A szerkezetátalakítási programból jogkövetkezmények nélkül tárgyévet megelőző év december 31-ig léphet ki.

Kilépni közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozattal (pl. saját kézzel írott és két tanú által hitelesített nyilatkozat, vagy közjegyző/ ügyvéd által ellenjegyzett irat) lehet, amelyet az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez kell postán benyújtani.

A nyilatkozatot saját érdekében érdemes tértivevényes küldeményként postára adni!

6.3 Módosítások , K2000 Módosító lap a nemzeti programról

Az egységes kérelem benyújtását követően lehetőség van az alábbiak szerint az adatok megváltoztatására. Attól függően, hogy mit változtatna:

6.3.1 Állatok számának módosítása:

-          ha a változtatás a támogatási igény növelését jelenti, azaz a kérelem beadásakor feltüntetett állatszámnál többet kíván beírni, azt szankció nélkül 2012. 05. 31-ig lehet, szankciós módosításra 2012. 06. 01.-2012. 06. 11. között van lehetőség. (szankció: támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentése)

példa: az egységes kérelmét beadta 05. 15-ig, melyen a kérődző támogatást is igényelte. Az állatlétszám táblázatban feltüntetett anyatehenek számát 10-ről 13-ra kívánja módosítani, melyet május 31-ig minden további nélkül megtehet, de június elsején ez a módosítás már csak szankció - későbbi - kiszabása mellett tehető meg.

-          ha a kérelem beadásakor feltüntetett állatok számánál kevesebbet írna be, azt a jogosultság megállapításáig megteheti

6.3.2 A nemzeti programban választott kötelezettség módosítása

Az elektronikus benyújtásra nyitva álló határidőt követően (2012.06.11.) a kérelem beadásakor kiválasztott nemzeti feltételt a tárgyévre vonatkozóan 2012. december 31. napjáig módosíthatja a K2000 Módosítási kérelem a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programban választott kötelezettség megváltoztatásához nyomtatványon.

A módosítás iránti kérelmet a területileg illetékes MVH megyei kirendeltségéhez kell benyújtani! A kérelmet saját érdekében érdemes tértivevényes küldeményként postára adni!

A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról: www.mvh.gov.hu

6.4 Vis maior esemény bejelentése

Vis maior esemény bejelentése elektronikus úton történik, a W0123-as nyomtatványon az egységes kérelem felületén, a Vis maior felhasználói kézikönyvben leírtak szerint. Az ügyfélnek ki kell választania, hogy az eseményt mihez kapcsolódóan jelenti be.

o   ügyfél halála/megszűnése

o   egységes kérelem késedelmes benyújtása

o   hosszú távú munkaképtelenség

o   egyéb vis maior esemény bejelentése

Figyelem! Az egységes kérelem elektronikus felületén „Az egységes kérelem egészére vonatkozó feltételek elmulasztása" blokkban lévő „Állatállományhoz kapcsolódó bejelentések" jelölő négyzet NEM a Kérődző szerkezetátalakítási támogatással kapcsolatos vis maior események bejelentésére szolgál!

A vis maior esemény leírásakor kérjük a szövegben tüntesse fel, hogy a kérődző szerkezetátalakítási támogatással kapcsolatosan tesz bejelentést.

A vis maior esemény bekövetkezését tanúsító igazolást (hatósági igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, MgSzH által kiadott igazolás, egyéb hitelt érdemlő igazolás) a területileg illetékes MVH kirendeltségre kell benyújtani.

A bejelentést az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül, az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételét követő 15 napon belül kell beküldeni. Amennyiben a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza, úgy a bejelentést attól az időponttól számított 15 napon belül kell megtenni, amikor az ügyfél olyan helyzetbe kerül, amely ezt lehetővé teszi, de ebben az esetben is legkésőbb a vis maior esemény bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül.

A bejelentés elfogadásának feltétele, hogy:

§  a vis maior eseményt igazoló bizonyítékokat időben beküldi, amennyiben az igazoló dokumentumokat az ügyfélnek kell csatolnia, és

  • a vis maior bejelentés időben történt.

Természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.), az állatállomány egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés, elhullás vagy kényszervágás miatt bekövetkezett vis maior esemény esetében az igazolást nem az ügyfélnek kell beküldenie, hanem az MVH megkeresése alapján az illetékes megyei kormányhivatal ad szakhatósági állásfoglalást a vis maior esemény bekövetkeztéről.

6.5 Adminisztratív és helyszíni ellenőrzés

A kérelemben feltüntetett adatok valódiságát, valamint az egyes támogatási feltételek betartását, valamint a nemzeti programban vállalt kötelezettség teljesítését az MVH adminisztratív, illetve helyszíni ellenőrzések keretében vizsgálja.

Az ellenőrzések során vizsgálatra kerül, hogy az ügyfél megfelel-e a jogcímre vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

A támogatási jogosultság megállapításához szükséges adatokat az MVH adminisztratív ellenőrzés útján vizsgálja.

A nemzeti program keretében vállalt kötelezettség teljesítését helyszíni ellenőrzéseken vizsgálja az MVH, a 2012. tárgyévet illetően a teljesítési nyilatkozat benyújtását (2013. február 15.) követően.

Az ellenőrzés során ellenőrzési jegyzőkönyv készül, amelynek egy jóváhagyott példányát az ellenőrzött termelő is megkapja, ha az ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel. Az ügyfél kérésére a helyszínen kap másolatot a jegyzőkönyvről, amennyiben arra lehetőség van. Amennyiben a termelő vagy képviselője akadályozza, vagy teljes egészében meghiúsítja a helyszíni ellenőrzés végrehajtását, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után.

Figyelem! Nem teljesítési bírság kiszabását vonja maga után, ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a nemzeti programban vállalt feltételt az ügyfél nem vagy csak részben teljesítette (lsd. 6.3.2 pont).

7 A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA, TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, KIFIZETÉS

7.1 Határozat a támogatási jogosultságok számáról, és a támogatási összegről

Az egységes kérelem keretében tett, a nemzeti programban való részvételre irányuló nyilatkozat, valamint a kérelemben megadott adatok alapján - a megfelelő ellenőrzések lefolytatását követően - dönt az MVH az ügyfelet megillető kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok számáról. Az MVH az egyes jogosultság-típusokat és egységértékét külön-külön állapítja meg. A jogosultság alapján járó támogatási összeget külön határozatban közli.

A támogatási jogosultság egységértéke alapján megállapított támogatás összege csökkenthető a 7.2. pontok szerint

7.2 Levonások

A kérődző szerkezetátalakítási támogatás támogatási időszaka 2012.01.01.-2013.12.31.

A támogatás a területalapú támogatás összegét fogja megemelni.

7.2.1 Szankciók a támogatási összeg kifizetésekor

Szankció alkalmazása késedelmes benyújtás miatt a 3.1. pont szerint történik. A késedelmes benyújtás miatt munkanaponként 1% késési szankcióval csökken a támogatási összeg.

Területalapú támogatások esetében megállapított, a közvetlen támogatások egészét érintő szankciók

Moduláció

A kölcsönös megfeleltetés előírásainak be nem tartásából eredő szankció

7.2.2 Szankciók a támogatási összeg kifizetését követően: nem teljesítési bírság

A szerkezetátalakítási program alapján vállalt foglalkoztatási és beruházási kötelezettségek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése esetén, valamint a szakmai továbbképzési kötelezettség nem teljesítése esetén

●     Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság esetén jogosultságonként legfeljebb 100 euró,

●     Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság esetén jogosultságonként legfeljebb 54 euró,

●     Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság esetén jogosultságonként legfeljebb 43 euró,

●     Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság esetén jogosultságonként legfeljebb 8 euró

●     Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság esetén jogosultságonként legfeljebb 4 euró

nem teljesítési bírság szabható ki.

A bírság összege a nem teljesítés arányában veendő figyelembe valamennyi jogosultság esetén.

Az MVH határozatban dönt a vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságról, valamint a szerkezetátalakítási program teljesítési arányának meghatározásáról.

Nem teljesítési bírság kerül megállapításra az alábbi esetekben:

·                a teljesítési nyilatkozat adminisztratív ellenőrzésének eredménye alapján, amennyiben az adminisztratív ellenőrzés hiányosságot tár fel

·                helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján (kivétel vis maior, különleges körülmények)

Helyszíni ellenőrzésen különösképpen vizsgált eredeti dokumentumok:

v  könyvviteli alapnyilvántartás valamelyike vagy főkönyvi kivonat (amit vezet)

v  bevételt igazoló bizonylatok (számlák, felvásárlási jegyek, nyugta)

v  jelenléti ív(ek)

v  munkaszerződés(ek)

v  munkaerő kölcsönzésről szóló szerződés(ek) és az ehhez kapcsolódó számlá(k)

v  APEH bejelentő, igazolás(ok) a munkavállalói járulékok megfizetéséről

v  teljesítést igazoló bizonylatok (közteherfizetésre és az árbevételek kiegyenlítésre vonatkozóan)

v  egyéb nyilvántartás(ok)

v  vállalkozói/őstermelői igazolvány

Amennyiben az ügyfél a beruházásról, illetve annak részteljesítéséről szóló fenti igazoló dokumentumokat nem tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az érintett naptári év vonatkozásában nem teljesítette a beruházási kötelezettségét.

8 JOGORVOSLAT

Ha az anyatehéntartás támogatásával kapcsolatos fellebbezhető döntéssel nem ért egyet, a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezésre van lehetősége. A fellebbezést az MVH Központi Szervéhez címezve az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságának címére kell megküldeni. A 15 napon túl postára adott fellebbezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A fenti határidő elmulasztása esetén méltányossági eljárásnak és igazolási kérelemnek helye nincs.

A fellebbezéshez minden olyan bizonyítékot, igazolást be kell csatolni, amely alátámasztja az ügyfél állítását.

Figyelem! Fellebbezést csak az az ügyfél nyújthat be, akire vonatkozóan a döntés rendelkezést tartalmaz. Harmadik személy csak meghatalmazás alapján járhat el a döntéssel érintett ügyfél nevében. A fellebbezésen minden esetben tüntesse fel a regisztrációs számát! A fellebbezésre nem jogosulttól származó jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.