Jogcím

Kiválasztott jogcím: Területalapú (SAPS) támogatások

Egységes területalapú támogatás (SAPS)

Utolsó módosítás: 2021.04.23 12:58

Egységes területalapú támogatás és a kiegészítő támogatás jogcím-ismertető

Az Európai Unió által finanszírozott egységes területalapú támogatás (Single Area Payment Scheme - SAPS) a föld hasznosításától függetlenül igényelhető a közösségi jogszabályok által meghatározott területekre. A támogatás jogosultja a föld jogszerű használója. Az uniós közvetlen egységes területalapú támogatás forrása az adott támogatási évre az EU Bizottsága által rendeletben meghatározott összeg. Ezt az összeget az úgynevezett SAPS-területtel (bázisterülettel) elosztva adódik a maximális hektáronkénti támogatás (ez utóbbi hektáronkénti támogatás csökkenhet a visszaosztási ráta értékével). A támogatás mértékét a Agrár Minisztérium (AM) rendelete határozza meg. Az átváltási árfolyamról az EU külön jogszabály alapján rendelkezik.

Az egységes területalapú támogatás (SAPS) támogatások általános igénylési és jogosultsági feltételei:

 

• Főszabályként Egységes területalapú támogatás (SAPS) támogatásban részesíthető minden a MePAR-ban támogathatóként lehatárolt – a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: EU rendelet) 4. cikkének e) pontja szerinti fogalomnak megfelelő – mezőgazdasági terület (a szántóterületet, az állandó gyepterületet és állandó legelőt vagy az állandó kultúrák által elfoglalt terület):
 amelyet mezőgazdasági tevékenység keretében hasznosítanak, vagy
 amelyen nem kizárólag mezőgazdasági célú tevékenységet folytatnak, de amelyet többnyire mezőgazdasági tevékenység keretében hasznosítanak.
 

• A támogatásra való jogosultság szempontjából a termőföld tényleges hasznosítási állapotát kell figyelembe venni. A SAPS támogatás esetében az adott területen nem kötelező a növénykultúra termesztése, de a területnek az uniós és nemzeti jogszabályok által előírtak szerint támogathatónak kell lennie.

• Egységes területalapú támogatásra (SAPS) az a mezőgazdasági termelő jogosult az adott területre (táblára) vonatkozóan, aki/amely a tárgyévben az egységes kérelem beadására nyitva álló határidő utolsó napján jogszerű földhasználattal rendelkezik.


• Egy adott gazdasági évben bármely megművelt mezőgazdasági parcellára (így területalapú támogatásokra is) csak egyszer nyújtható be támogatási kérelem (több jogcímre természetesen a jogszabályban előírt feltételek alapján igényelhető az adott támogatás).


• Támogatás 1 hektárnál kisebb támogatható területre nem folyósítható, ezen belül egy parcella támogatható mérete nem lehet kisebb 0,25 hektárnál. 


• A támogatás további feltétele a kölcsönös megfeleltetés (KM) rendszerében előírt feltételrendszer előírásainak betartása, továbbá a 10/2015 (III. 13.) FM rendelet 2. §-a szerinti minimum követelmények betartása. A KM és a minimumkövetelmények előírásait a gazdaság teljes területén kötelező betartani.

 

Kapcsolódó jogcímek