Jogcím

Kiválasztott jogcím: Anyajuh - termeléshez kötött

44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet

Utolsó módosítás: 2010.03.26 12:34

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek a 23/2010 (III.16.) FVM rendelettel módosítva

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekre, továbbá a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvényben szabályozott esetekre, valamint a hozzájuk kapcsolódó eljárási cselekményekre.

2. § Amennyiben jogszabály nem zárja ki, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) elháríthatatlan külső okként (vis maiorként) ismer el olyan különleges körülményt, cselekményt vagy eseményt, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.

3. § (1) A 2. § alkalmazása során az MVH elsősorban a következő eseteket ismeri el:

a) az ügyfél halála;

b) az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége;

c) a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterület kisajátítása, vagy jogszabály alapján történő átminősítése, amennyiben ez a kötelezettségvállalás, illetve a kérelem benyújtása időpontjában nem volt előrelátható;

d) a mezőgazdasági üzem földterületét, vagy az erdősített területet sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tüzeset, jégkár, fagykár stb.);

e) a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartást, illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységet szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő megsemmisülése;

f) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés;

g) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása;

h) zárlati, vagy a Magyar Köztársaság területén még nem honos károsító, illetve károkozó ellen hozott hatósági intézkedés.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteket az MVH csak akkor fogadhatja el, ha azokat az ügyfél vagy annak örököse hatósági igazolással vagy más hitelt érdemlő módon tudja bizonyítani. Amennyiben a vis maior esemény a 3. § (1) bekezdés d), f) vagy g) pontjában meghatározott esemény folytán alakult ki, ezt a káresemény bekövetkezésének helye szerint illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) igazolja. Az igazolásnak - amennyiben a kár mértéke parcellánként vagy földrészletenként, illetve alrészletenként eltérő, ennek megfelelően parcellánként, földrészletenként, illetve alrészletenként azonosítható módon - tartalmaznia kell a kár mértékét is.

4. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani ahhoz az MVH kirendeltséghez, amelynél az érintett intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelem benyújtásra került. Ha a kérelem több olyan intézkedést érint, amelyek esetében a benyújtás helye eltér, a bejelentést az MVH Központhoz kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó azonosító adatai,

b) vis maior esetre vonatkozó adatok,

c) az ügyfél nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a vis maior eset csak azon intézkedések esetében kerül figyelembevételre, amelyeket a bejelentő lapon feltüntetett,

d) az ügyfél aláírása.

(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

a) a bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétől számított harminc napon belül, az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételét követő harminc napon belül, ha a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza, attól az időponttól számított harminc napon belül, amikor az ügyfél olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell benyújtani,

b) a bejelentésben fel kell tüntetni az intézkedések megnevezését, amellyel kapcsolatban az ügyfél a vis maior esetet bejelenti, vagy annak figyelembevételét kéri,

c) a bejelentéshez mellékelni kell

ca) a vis maior bekövetkezését tanúsító igazolást (hatósági igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, MgSzH által kiadott igazolás, egyéb hitelt érdemlő igazolás) vagy

cb) az igazolás kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóság, szerv által kiadott nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy az ügyfél a vonatkozó igazolás kiadása iránt a kérelmét benyújtotta.

(4) A (3) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti esetben a vis maior bekövetkezését tanúsító igazolást annak közlésétől számított tizenöt napon belül, az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett kiegészítő formanyomtatvánnyal együtt kell benyújtani az (1) bekezdés szerint illetékes kirendeltséghez.

(5) A (4) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó azonosító adatai,

b) a csatolt igazolás típusának megjelölése,

c) az ügyfél aláírása.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések tekintetében felmerülő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 109/2004. (VI. 9.) FVM rendelet hatályát veszti.

6. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell:

[Nem vonatkozik:]

"c) az (1) bekezdés c) pontjában előírt feltétel a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterületen belül a "Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás", "Trágyatárolás", "Trágyakezelés", "Trágya-hasznosítás", "Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval" és a "Monitoring rendszer kialakítása", csoportcím alatti támogatási egységek megvalósítására; valamint a "Csapadék trágyarendszertől elkülönített elvezetése" csoportcímen belül a "Nyitott felszíni csapadék-elvezető, illetve szikkasztó árok kialakítása" és a "Felszín alatti csapadék-elvezető betoncsatornák, illetve műanyag csőrendszerek kialakítása" támogatási egységekre."

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben az üzem állategységben kifejezett mérete a benyújtás évétől számított 4. évben a 4. évre vállalt mérettől 30%-ot meghaladóan marad el, akkor a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át vissza kell fizetni."

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Amennyiben a termelői csoport által a benyújtás évétől számított 4. évre vállalt árbevétel a 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtől, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni."

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 2. számú melléklete a következő szervezettel egészül ki azzal, hogy a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell:

[Szakmai szervezetek:

Magyar Állattenyésztők Szövetsége tagszervezetei:]

"- Országos Magyar Méhészeti Egyesület"

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 8. számú mellékletének Pénzügyi terv rész, Nem termelői csoport esetében cím, Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"

 

 

 

Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Az üzem által a bázisévhez képest a benyújtás évétől számított 4. évre vállalt állategységben kifejezett méret nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont

 

 

 

 

 

"

 

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 8. számú mellékletének Pénzügyi terv rész, Termelői csoport esetében cím, Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"

 

 

 

Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

A vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a benyújtás évétől számított 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több, mint

Induló termelői csoport esetében, ha az 1 tagra jutó árbevétel eléri a

 

 

20%-kal bővül

9,6 millió forintot

2

 

10%-kal bővül

8,8 millió forintot

1

 

Ha az ügyfél a benyújtást követő 3 évben realizált árbevétele a benyújtás évében tervezett (bázisév) árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás

 

 

 

1,4-szeresét

 

4

 

1,2-szeresét

 

2

 

 

 

"

 

7. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, a rendelkezést a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni:

"(6) Egy támogatási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be."

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben a mezőgazdasági üzem a benyújtás évétől számított 4. évben művelt területe 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt területtől, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni."

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a termelői csoport vagy TÉSZ által a benyújtás évétől számított 4. évre vállalt árbevétel a 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtől, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni."

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 1. számú mellékletének Pénzügyi terv rész, Nem termelői csoport/TÉSZ esetén cím, Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"

 

 

 

Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Az üzem által a bázisévhez képest a benyújtás évétől számított 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont

 

5

 

 

 

"

 

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 1. számú mellékletének Pénzügyi terv rész, Termelői csoport/TÉSZ esetén cím, Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"

 

 

 

Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

A vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a benyújtás évétől számított 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több, mint

Induló termelői csoport esetében, ha az 1 tagra jutó árbevétel eléri a

 

 

20%-kal bővül

9,6 millió forintot

2

 

10%-kal bővül

8,8 millió forintot

1

 

Ha az ügyfél a benyújtást követő 3 évben tervezett árbevétele a benyújtás évében tervezett (bázisév) árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás

 

 

 

1,4-szeresét

 

4

 

1,2-szeresét

 

2

 

Kapcsolódó link(ek):

Kapcsolódó jogcímek