Jogcím

Kiválasztott jogcím: Anyajuh - termeléshez kötött

37/2010. (XII. 14.) VM rendelet

Utolsó módosítás: 2011.01.18 14:21

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet alapján nyújtott kiegészítő nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Hízottbikatartás támogatása

1. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként, illetve kiegészítő történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 60 000 Ft támogatás vehető igénybe.

2. Tejtermelés támogatása

2. § Az R. 12. §-a alapján a tejtermelő történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 6 Ft támogatásra jogosult.

3. Anyatehéntartás támogatása

3. § Az R. 13-19. §-ai alapján anyatehenenként termeléshez kötötten legfeljebb 40 000 Ft, termeléstől elválasztva történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 10 450 Ft támogatás vehető igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása

4. § Az R. 20. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 20 000 Ft támogatás vehető igénybe.

5. Anyajuhtartás támogatása

5. § Az R. 21-25. §-ai alapján anyajuhok után egyedenként legfeljebb 1750 Ft támogatás vehető igénybe. Amennyiben a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 1400 Ft.

6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

6. § Az R. 26. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 1930 Ft anyajuh kiegészítő támogatás vehető igénybe.

7. Dohány termesztésének támogatása

7. §

(1) Az R. 28. §-a alapján, a Burley dohány-termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 84 800 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az R. 28. §-a alapján, a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 244 500 Ft támogatás vehető igénybe.

8. Héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása

8. § Az R. 29. §-a alapján héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 33 250 Ft támogatás vehető igénybe.

9. Rizs termesztésének támogatása

9. § Az R. 30-31. §-ai alapján a rizs termesztésének támogatása jogcímen termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 64 000 Ft termeléstől elválasztva történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 35 250 Ft támogatás vehető igénybe.

10. A támogatási keret tú l lépése

10. § A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege - az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően - arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

12. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III.16.) FVM rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az MVH a támogatásra bejelentett állatokról szóló döntést legkésőbb 2011. január 15-ig közli a mezőgazdasági termelővel."

13. §

(1) A pénzügyi- és gazdasági válság kapcsán mezőgazdasági termelő vállalkozások részére a központi költségvetésből nyújtandó átmeneti állami támogatás igénybevételének eljárási szabályairól szóló 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet] 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„4. átmeneti állami támogatás: a 2009/C 261 /02. számú bizottsági közleménnyel módosított, az Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban elnevezésű 2009/C 83/01. számú bizottsági közlemény 4.2. pontjában, valamint a finanszírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelen legi pénzügyi és gazdasági válságban alkalmazott ideiglenes közösségi keretszabályról szóló, 2011. évre vonatkozó bizottsági közlemény 2.2. pontjában meghatározott állami támogatás;" (2) A 2/2010.(I. 14.) FVM rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A támogatás nyújtásáról döntő szerv külön jogszabály vagy pályázati felhívás alapján a mezőgazdasági termelő vállalkozásoknak átlátható formában átmeneti állami támogatást nyújthat. Ha az átmeneti állami támogatás 2010. december 31-éig kerül odaítélésre, akkor az összes átmeneti állami támogatás támogatástartalma a 2008. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakban vállalkozásonként nem haladhatja meg a tizenötezer eurós értékhatárt figyelemmel a (2)-(4) bekezdésekben foglaltakra. Ha az átmeneti állami támogatás 2011. január 1-jétől kerül odaítélésre, akkor az összes átmeneti állami támogatás támogatástartalma a 2008. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban vállalkozásonként nem haladhatja meg a tizenötezer eurós értékhatárt figyelemmel a (2)-(4) bekezdésekben foglaltakra.

(2) Ha az átmeneti állami támogatás 2010. december 31-éig kerül odaítélésre, akkor egy mezőgazdasági termelő vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e között odaítélt átmeneti állami támogatás és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg a tizenötezer eurónak megfelelő forintösszeget. Ha az átmeneti állami támogatás 2011. január 1-jétől kerül odaítélésre, akkor egy mezőgazdasági termelő vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2011. december 31-e között odaítélt átmeneti állami támogatás és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg a tizenötezer eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet a 3. §-t követően a következő 3/A-3/B. §-sal egészül ki:

„3/A. § A mezőgazdasági termelő vállalkozás e rendelet szerinti átmeneti állami támogatás iránti kérelmét vagy pályázatát legkésőbb 2011. március 31-éig nyújthatja be a támogatás nyújtásáról döntő szervnek. 3/B. § E rendelet szerinti átmeneti állami támogatás odaítéléséről 2011. január 1-jétől kizárólag az Európai Bizottság vonatkozó jóváhagyó határozatának tagállam általi kézhezvételét követően lehet 2011. december 31-éig határozatot hozni. Az Európai Bizottság jóváhagyó határozata kézhezvételének időpontjáról az agrárpolitikáért felelős miniszter közleményt ad ki."

(4) A 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet 4. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) Átmeneti állami támogatás csak akkor nyújtható, ha:

a) a támogatás nyújtásáról döntő szerv megbizonyosodott arról, hogy a mezőgazdasági termelő vállalkozásnak odaítélt mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatás és az átmeneti állami támogatás együttes összege nem haladja meg a 3. § (2) bekezdésében szereplő mértéket és

b) az adott vállalkozással szemben nem hoztak egy adott támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetésre kötelező határozatot.

(3) A támogatás nyújtásáról döntő szervnek fel kell hívnia a mezőgazdasági termelő vállalkozás figyelmét arra, hogy átmeneti állami támogatásban részesült, és arra, hogy egy mezőgazdasági termelő vállalkozásnak a 3. § (2) bekezdésében foglalt eseteket figyelembe véve 2008. január 1-je és 2010. december 31-e, vagy 2008. január 1-je és 2011. december 31-e között odaítélt, a 3. § szerinti átmeneti állami támogatás és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg a tizenötezer eurónak megfelelő forintösszeget.

(5) A 2/2010. (I. 14.) FVM rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatás nyújtásáról döntő szerv az előző és az adott évben nyújtott átmeneti állami támogatásról minden év augusztus 15-éig beszámolót készít az agrárpolitikáért felelős miniszter részére."

14. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 132/2009. (X. 14.) FVM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

 

Kapcsolódó jogcímek