Jogcím

Kiválasztott jogcím: Anyajuh - termeléshez kötött

30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet

Utolsó módosítás: 2009.11.11 12:49

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről

 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdése c) pontja alapján a következőket rendelem el:

 

1. § E rendelet szabályozza az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságnak (a továbbiakban: támogatási jogosultság) az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005. (X. 21.) FVM rendelet által meghatározott országos tartalékból (a továbbiakban: országos tartalék) történő igénylésének rendjét.

2. § (1) Támogatási jogosultság az országos tartalékból a következő szempontok figyelembevétele mellett kerül kiosztásra:

a) jogerős határozaton alapuló igénnyel rendelkező;

b) anyajuh-, illetve anyatehén-tartási támogatási jogosultsággal nem rendelkező,

ba) a „Fiatal gazdálkodók induló támogatás"-ban részesülő,

bb) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2006. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet szerinti támogatás alapját képező, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet meghatározása szerint kedvezőtlen adottságú területen fekvő mezőgazdasági haszonterületen gazdálkodó (a továbbiakban: kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodó),

bc) egyéb mezőgazdasági haszonterületen gazdálkodó;

c) anyajuh-, illetve anyatehén-tartási támogatási jogosultsággal rendelkező, ezen tevékenységet bővíteni szándékozó,

ca) kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodó,

cb) egyéb mezőgazdasági haszonterületen gazdálkodó termelők között.

(2) Az országos tartaléknak az (1) bekezdés a) pontja szerinti igények kielégítését követően fennmaradó része egyenlő arányban kerül szétosztásra az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti igények között, az azokban meghatározott sorrendben. Amennyiben az (1) bekezdés b), illetve c) pontja szerinti igények kielégítését követően marad kiosztható támogatási jogosultság, úgy lehetőség van annak az (1) bekezdés b), illetve c) pontjába történő átcsoportosítására.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében az igényelhető támogatási jogosultság legkisebb mértéke:

a) anyajuhtartás esetén tíz támogatási jogosultság;

b) anyatehéntartás esetén három támogatási jogosultság.

(4) Az igényelhető támogatási jogosultság legmagasabb mértéke:

a) anyajuhtartás esetén legfeljebb háromszáz támogatási jogosultság;

b) anyatehéntartás esetén az országos tartalék legfeljebb 5%-a.

(5) Támogatási jogosultság iránti kérelmet csak az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: termelő) nyújthat be, aki (amely)

a) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás alatt, és

b) a 2. § (1) bekezdés b) pontja esetén maga vagy a foglalkoztatottja rendelkezik

ba) legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú végzettséggel,

bb) legalább középfokú mezőgazdasági vállalkozó (OKJ 32 6201 02) szakképesítéssel,

bc) ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01) szakképesítéssel,

bd) aranykalászos gazda (OKJ 32 6201 01) szakképesítéssel,

be) a ba)-bd) alpontokban foglaltakkal egyenértékű, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban szerzett szakképesítéssel, vagy

bf) a falugazdász által igazolt minimum 5 éves állattenyésztési gyakorlattal.

(6) A termelő a (7) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel:

a) az anyatehénre vonatkozó támogatás esetében, az országos tartalékból igényelt támogatási jogosultság megszerzését követő három naptári évig,

b) a juh- és kecskefélékre vonatkozó támogatás esetében az országos tartalékból igényelt támogatási jogosultság megszerzését követő három évig

a rendelkezésére álló támogatási jogosultságot nem ruházhatja át, illetve nem adhatja bérbe, azt maga köteles kihasználni, kivéve, ha az átruházás az adott jogosultság típusnak megfelelő teljes (anyajuh vagy anyatehén) állatállománnyal történik, illetve ha a vonatkozó állattartó tevékenységét az átadó - tenyészete felszámolásával egyidejűleg - megszünteti. Amennyiben a jogosultság átruházása jóváhagyásra kerül, az átadó a következő támogatási évben nem juthat támogatási jogosultsághoz az országos tartalékból.

(7) A (6) bekezdés a) pontjában meghatározottakat 2009. szeptember 1. és 2009. október 31. közötti időszakban nem kell alkalmazni.

3. § (1) Az országos tartalékból támogatási jogosultság az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó anyajuh- és anyatehéntartás támogatása iránti kérelmen, annak benyújtásával egyidejűleg igényelhető.

(2) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a beérkezett igények között a 2. § (1) és (2) bekezdése alapján sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén, a felállított sorrend végén álló, azonos feltételű igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra.

(3) Az igényelt - illetve visszaosztás alkalmazása esetén azzal arányos mértékű - támogatási jogosultság a termelő javára abban az esetben és olyan mértékben kerül jóváírásra, ahogyan teljesíti az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó anyajuh- és anyatehéntartás támogatásra vonatkozó feltételeket. Az MVH a támogatási kérelem elbírálásáról szóló döntésben értesíti a termelőt egyéni támogatási felsőhatárának változásáról.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendeletet a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet 118. cikk (3) és 128. cikk (3) bekezdésére figyelemmel kell alkalmazni.

 

Kapcsolódó link(ek):

Kapcsolódó jogcímek