Jogcím

Kiválasztott jogcím: Anyajuh - termeléshez kötött

28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet

Utolsó módosítás: 2009.11.11 12:48

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH törvény) 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározás

 

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) mezőgazdasági termelő: az 1782/2003/EK rendelet 2. cikk a) pontja szerinti termelő, ideértve a jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezeteket is;

b) nyilvánvaló hiba: a támogatási kérelemben feltüntetett adatok olyan egyértelmű hiányossága vagy hibája, mely a kérelem más adataiból, vagy más nyilvántartásból származó adatok alapján hiánypótlásra felszólítás nélkül, saját hatáskörben pótolható vagy javítható;

c) gazdaság: a mezőgazdasági termelő által hasznosított minden, a Magyar Köztársaság területén fekvő, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2005. (III. 18.)  FVM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján bejelentett mezőgazdasági terület, magyarországi tenyészet,  egyéni támogatási jogosultság, valamint kvóta összessége;

d) bázisterület: az egyes növénytermesztési kiegészítő nemzeti támogatásokhoz kapcsolódó, az ország egészére megállapított, támogatásban részesíthető terület;

e) takarmánytermő terület: a bázisterület és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásba bevont támogatható terület különbözetéből adódó mezőgazdasági terület; f) vágóhíd: a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet 2. § a) pontjában meghatározott vágóhíd, amely a friss hús előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 100/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontjának megfelel és a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet előírásai szerint minősítést végez, jelentést tesz;

g) ENAR rendelet:

1. szarvasmarha ENAR rendelet: a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet,

2. juh ENAR rendelet: az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet;

h) tenyészet: az ENAR rendeletben meghatározott tenyészet;

i) hímivarú szarvasmarha: ivartalanított vagy nem ivartalanított hímivarú, háziasított szarvasmarhaféle;

j) anyatehén: az 1782/2003/EK rendelet 122. cikkének d) és e) pontjaiban meghatározott nőivarú szarvasmarha, ideértve a magyartarka fajtához tartozó egyedeket is;

k) anyajuh: az 1782/2003/EK rendelet 112. cikkének a) pontjában meghatározott anyajuh;

l) egyéni támogatási felsőhatár: a mezőgazdasági termelőt illető, külön jogszabály alapján nyilvántartott támogatási jogosultságok összege;

m) birtokon tartás: a gazdaság tenyészetében történő állattartás;

n) átruházás: a kérelmen bejelentett állatok (egyedek) összességének birtokon tartási időszak alatt átvevőnek történő eladása;

o) átruházó: az a mezőgazdasági termelő, akinek a kérelemben bejelentett állatai átruházásra kerültek egy másik mezőgazdasági termelő részére;

p) átvevő: az a mezőgazdasági termelő, akire a kérelemben bejelentett állatokat átruházzák;

q) tejtermelő: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: kvótarendelet) 1. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti tejtermelő;

r) kvótanyilvántartás: a kvótarendszer működését elősegítő, az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm rendelet (a továbbiakban: Nyilv. rend.) 2. §-ának 11. pontja szerinti szakrendszer;

s) kvótaév: 2004. április 1-jétől 2005. március 31-ig tartó időszak;

t) kvótaigazolás: az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiállított hatósági bizonyítvány, amely tartalmazza a tejtermelő egyéni referenciamennyiségét;

u) egyéni referenciamennyiség (kvóta): a tejtermelő nevén a kvótanyilvántartásban nyilvántartott kvóta, amely a kvótaév végén a tejtermelő tulajdonában, illetve használatában van, és amelynek terhére a tejtermelő tejet termel;

v) pénzügyi boríték: egyes támogatási jogcímenként meghatározott, az adott jogcímre felhasználható éves pénzügyi keret;

w) zöldtakarmánytermő terület: az a mezőgazdasági parcella, melyen a 382/2005/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott termékek alapanyagául szolgáló zöldtakarmányt termesztenek;

x) elsődleges feldolgozó: olyan feldolgozó, aki a betakarított nyersdohány elsődleges feldolgozását végzi;

y) termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert, vagy elismert termelői csoport.

 

Támogatási jogcímek

2. § E rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódóan:

a) a hízottbika-tartáshoz,

b) a tejtermeléshez,

c) az anyatehén-tartáshoz,

d) extenzifikációs szarvasmarha-tartáshoz,

e) az anyajuh-tartáshoz,

f) a kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuh-tartáshoz,

g) a szántóföldi növénytermesztéshez, h) a Burley dohány termesztéséhez,

i) a Virginia dohány termesztéséhez,

j) a héjas gyümölcsűek termesztéséhez, valamint

k) az energetikai célból termesztett lágy és fás szárú növények termesztéséhez kiegészítő nemzeti támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe.

 

A támogatás forrása

3. § A támogatás forrása a az EMOGA Garancia részlegéből fizetendő 2005. évi közvetlen termelői támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatásról (top-up) szóló 2040/2005. (III. 23.) Korm. határozat 1. pontjában megjelölt előirányzat.

 

Támogatásra jogosult

4. § Támogatási kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be,

a) aki (amely) a támogatási időszakban a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerülő költségeket, kockázatot viseli, illetve

b) a 2. § a) és c) pontjai esetén, aki (amely) a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a szarvasmarha és juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

Támogatási kérelem

 

5. § (1) A támogatási kérelmet a mezőgazdasági termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH Kirendeltséghez kell benyújtani, kizárólag postai úton, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A támogatási kérelmen fel kell tüntetni a Nyilv. rend. 2. §-ának 9. pontja szerinti regisztrációs számot.

(3) Regisztrációs szám hiányában a kérelemhez egyidejűleg csatolni kell a Nyilv. rend. Szerinti nyilvántartásba vételi kérelmet is.

 

Hiánypótlás

 

6. § (1) Hiánypótlás egy alkalommal, az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított, az MVH által az MVH törvény 11. §-a szerint megállapított határidővel teljesíthető.

(2) Amennyiben a hiánypótlási felhívásokat - a 2. § a)-f) pontjaiban meghatározott támogatás jogcímek kivételével - a kérelem benyújtására előírt határidő leteltét követően pótolják, a késedelmesen benyújtott kérelemhez fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(3) A 2. § a) -f) pontjaiban meghatározott támogatási jogcímek esetén hiánypótlás egy alkalommal, az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított legfeljebb 15 napon belüli határidővel teljesíthető. A 15

napon túl megküldött hiánypótlás esetén az MVH a támogatási kérelmeket a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el.

 

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

7. § (1) Amennyiben a támogatási kérelem nyilvánvaló hibát tartalmaz, arról az MVH feljegyzést készít, és a hibát saját hatáskörben kijavítja.

(2) A támogatási kérelem nyilvánvaló hibáinak helyesbítésére a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 19.

cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

 

Késedelmes benyújtás

8. § (1) A támogatási kérelem határidőn túl történő benyújtása esetén a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 21. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a 17. § (1) bekezdéseiben meghatározott kérelmek esetén nem kell alkalmazni.

 

Támogatási kérelem visszavonása

9. § (1) A visszavonást kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A visszavonás a benyújtás időpontjában lép hatályba.

(3) A támogatási kérelem visszavonására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 22. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A (2)-(3) bekezdés rendelkezései a 17. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kérelmek esetén nem alkalmazhatók.

 

Vis maior (elháríthatatlan külső ok)

10. § (1) A vis maior (elháríthatatlan külső ok) miatti igazolási kérelmet kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A vis maior (elháríthatatlan külső ok) eseteire, valamint annak igazolására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 72. cikkében, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések tekintetében felmerülő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 109/2004. (VI. 9.) FVM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

 

A támogatási kérelem elbírálása

11. § (1) A támogatási kérelem elbírálásáról az MVH a mezőgazdasági termelőt határozatban értesíti. A határozatban fel kell tüntetni:

a) a kérelemben bejelentett területet vagy állatlétszámot;

b) a támogatás alapjául szolgáló

ba) területet,

bb) állatlétszámot, vagy

bc) kvótát;

c) a támogatás összegét, illetve az annak kiszámítása során alkalmazott

ca) jogkövetkezményeket,

cb) visszaosztás mértékét, valamint

cc) a támogatási összeg csökkentésének egyéb okait.

(2) A mezőgazdasági termelőt a határozatban figyelmeztetni kell arra, hogy a támogatási összeg a mezőgazdasági termelő lejárt köztartozásának megfelelő összeggel csökkentve kerül kifizetésre.

(3) Az MVH megkeresésére az adóhatóság nyilatkozik a mezőgazdasági termelő köztartozásairól. Amennyiben az adóhatóság nyilatkozata alapján az MVH a támogatási összeget a mezőgazdasági termelő lejárt köztartozásával csökkentve fizeti ki, erről a mezőgazdasági termelőt haladéktalanul értesíti.

(4) Legfeljebb a támogatási kérelemben feltüntetett területre, illetve állatlétszámra vonatkozóan állapítható meg támogatás.

 

Az egyéni támogatási felsőhatár meghatározása

12. § A támogatási jogosultság az adott jogcím által támogatható állatok (anyatehén, anyajuh) létszáma alapján kerül meghatározásra. Amennyiben az országos támogatási felsőhatárnál több egyed lenne támogatható, az egyéni támogatási felsőhatárok a túllépés mértékével arányosan csökkennek.

 

Kifizetés

13. § (1) A támogatás forintban kerül kifizetésre.

(2) A támogatás kifizetéséről az adóhatóságnak a köztartozással kapcsolatos 11. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatását követően az MVH a köztartozás levonása mellett intézkedik.

(3) A 2. § a)-b) és g) -k) pontokban meghatározott támogatás - függetlenül a támogatást igénylő mezőgazdasági termelő személyében bekövetkezett változástól - a támogatást eredetileg igénylő mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre.

(4) A 2. § c) -f) pontok szerinti támogatási jogcímekhez kapcsolódó átruházás esetén az átruházó által igényelt támogatás az átvevőnek kerül kifizetésre, ha az átvevő

a) az átruházást követően 15 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon értesíti az MVH-t az átruházásról, és kéri a támogatás megítélését,

b) mellékeli az átruházásról szóló szerződés másolatát, és

c) teljesíti a támogatás igénybevételéhez szükséges összes feltételt.

Ha az átruházás az átvevő egyéb támogatási kérelmével kapcsolatos feltételek teljesítését kedvezőtlenül érinti, az átruházott állatokat a 2005. támogatási év vonatkozásában különálló gazdaságnak kell tekinteni.

(5) Amennyiben a mezőgazdasági termelő a Nemzeti Földalapba tartozó termőföld után vesz igénybe támogatást, erről a támogatási kérelemben nyilatkozik, és a támogatási kérelemhez csatolja, vagy legkésőbb 2005. szeptember 15-ig az MVH részére megküldi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet igazolását, hogy a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelemben megjelölt, és a Nemzeti Földalapba tartozó termőföldet érvényes jogcímen használja, és nincs lejárt díjtartozása.

(6) Ha az (5) bekezdésben foglaltak szerinti termőföld után a támogatást a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet igazolása hiányában veszik igénybe, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezdeményezése alapján az MVH az érintett földterületek vonatkozásában a jogosulatlanul igénybevett támogatásra vonatkozó szabályokat alkalmazza.

(7) E rendelet vonatkozásában alkalmazandó átváltási árfolyamon az R. alapján folyósított támogatásokra külön jogszabály által megállapított átváltási árfolyamot kell érteni.

(8) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, azokban az esetekben, amikor az MVH a támogatásra jogosultnak járó támogatási összeget 2005-ben jogerős határozattal már megállapította, annak kifizetésére 2006. január 1-jétől kezdődően legkésőbb 2006. február 15-ig, egyébként 2006. június 30-ig kerül sor.

(9) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, azokban az esetekben, amikor az MVH a támogatásra jogosultnak járó támogatási összeget 2006-ban állapítja meg, annak kifizetésére a határozat jogerőre emelkedését követő 45 napon belül kerül sor.

 

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítése

14. § A jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítésére a Bizottság 796/2004/EK rendelet 73.

cikkében, valamint az MVH törvény 15. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

 

 

II.

HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSA

15. § (1) Hímivarú szarvasmarhák után egyedenként, életük során egy alkalommal 145,26 €, de legfeljebb 34 862 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2005. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 94 620 egyed (a továbbiakban: hízottbika országos támogatási felsőhatár) után fizethető.

(3) Amennyiben a hízottbika országos támogatási felsőhatárnál több egyed lenne támogatható, az adott támogatási évben az igénylőnkénti támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.

16. § (1) A támogatás azon kilenc hónapnál idősebb hímivarú szarvasmarhák után igényelhető, melyeket 2005. január 1.-december 31. közötti időszakban

a) vágóhídon levágtak, vagy

b) élőállatként harmadik országba exportáltak, vagy másik tagállamba szállítottak (a továbbiakban együtt: export) .

(2) A támogatást az a mezőgazdasági termelő veheti igénybe, aki a szarvasmarha ENAR rendeletben meghatározott országos adatbázis (a továbbiakban: adatbázis) alapján a hímivarú szarvasmarhát a tenyészetéből az (1) bekezdés szerinti módon történő kikerülése előtt legalább 2 hónapig tartotta. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a tenyészetből történő kikerülés és az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülése között legfeljebb 30 nap telhet el.

(3) Ha az Európai Unió más tagállamából a mezőgazdasági termelő tenyészetébe behozott állat már részesült a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1254/1999/EK rendeletet módosító 1782/2003/EK számú tanácsi rendelet 123. cikk szerinti speciális húsmarhatámogatásban, az adott állatra vonatkozóan hízottbikatartási támogatás nem adható.

(4) A támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő gondoskodik a tenyészetében lévő állatállomány a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről.

17. § (1) A támogatásban - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az a mezőgazdasági termelő részesülhet, aki 2005. december 31-ig az MVH-hoz érvényes támogatási kérelmet nyújtott be az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.

(2) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 87/2004. (V. 15.) FVM rendelet 17. §-a alapján benyújtott, és az MVH által 2004. évre elfogadott kérelmek a mezőgazdasági termelő által történő visszavonásig e rendelet 17. § (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott támogatási kérelemnek minősülnek.

(3) A 2005. január 1. és 2005. május 31. között levágott, illetve exportált állatokra vonatkozóan abban az esetben nyújtható támogatás, ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmét - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -2005. május 31-ig benyújtja. 2005. május 31-ét követően benyújtott támogatási kérelem esetén annak postára adási dátumával azonos napon vagy az után levágott, illetve exportált állatokra adható támogatás.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatási kérelem visszavonása legkorábban a visszavonás időpontját követő első adatbázis-lekérdezés napját követő naptól kezdve hatályos.

(5) Az MVH a támogatható állatokat az adatbázisba bejelentett adatok alapján határozza meg.

(6) Az MVH az (1), illetve (2) bekezdés alapján támogatási kérelmet beküldött mezőgazdasági termelőre vonatkozóan egyedileg állapítja meg a támogatható állatok létszámát és a támogatás jogosultságának mértékét.

(7) A támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelentési kötelezettségnek megfelelően az állat tenyészetből történő kikerülésének, valamint vágásának, illetve exportjának bejelentését legkésőbb 2006. január 16-ig megtegye.

(8) Export esetén az állatot kísérő, a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti szarvasmarha-útlevélen a támogatás-igénylést fel kell tüntetni. Ennek érdekében a mezőgazdasági termelőnek a szarvasmarha útlevélkérő lapon jeleznie kell, hogy az adott állatra támogatást kíván igénybe venni. A fenti jelzéssel ellátott szarvasmarha-útlevél a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti kiadását az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI) csak akkor teljesíti, ha az állatra korábban márkiadásra került szarvasmarha-útleveleket a mezőgazdasági termelő az OMMI-nak legkésőbb a szarvasmarha-útlevélkérő lappal együtt megküldi.

18. § (1) A támogatható minimális állatlétszám 1 egyed.

(2) A támogatható állatokat az MVH évi 3 alkalommal történő lekérdezés során, az adatbázis 2005. május 31-i, 2005.szeptember 30-i, illetve - a 2005. december 3 1-ig levágott, illetve exportált állatokra vonatkozóan - 2006. január 16-i állapota szerinti adatok alapján határozza meg.

(3) Az MVH a támogatható állatokról szóló igazolást a (2) bekezdésben meghatározott első két időpontot követő 45 napon belül, míg a 11. § szerinti határozatot legkésőbb 2006.március 1-jéig megküldi a mezőgazdasági termelőnek.

(4) A támogatási összeg 2006. március 31-ig kerül kifizetésre a 15. § (3) bekezdés szerinti arányosítás figyelembevételével.

19. § (1) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát és törvényességét adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján az MVH ellenőrzi.

(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének

a) 25-27. cikkében, valamint

b) 34-35. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározására Bizottság 796/2004/EK rendeletének 57. és 59. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

 

 

III.

TEJTERMELÉS TÁMOGATÁSA

20. § (1) A tejtermelő 19,43 €/tonna, de legfeljebb 4663 Ft/tonna tejkvóta alapján támogatásra jogosult.

(2) A támogatás összege a tejtermelő 2005. március 31-én rendelkezésére álló beszállítási és közvetlen értékesítési kvóta összege alapján tejtermelőnként kerül meghatározásra.

(3) A kvótaév végén az állami tejkvóta-értékesítésről és -bérbeadásról szóló 122/2004. (VII. 29.) FVM rendelet szerinti kedvezményes bérlés hatálya alatt álló kvóta a tejtermelő számára rendelkezésre álló kvótának minősül.

(4) Amennyiben a tejtermelő a kvótanyilvántartás alapján a kvótaév során nem termelt és nem értékesített tejet vagy tejterméket, nem részesülhet tejkvóta támogatásban.

21. § (1) Az MVH a támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványt a 2005/2006-os kvótaévre érvényes kvótaigazolással együtt küldi meg a tejtermelő részére.

(2) A kérelem benyújtásának a tejtermelő által elfogadott, és saját kezűleg aláírt formanyomtatványnak a kézhezvételétől számított 15 napon belül az illetékes MVH megyei Kirendeltség részére történő megküldése minősül.

22. § A tejtermelő részére megítélt támogatási összeg a kvótaévet követő év március 31-éig kerül kifizetésre.

23. § Az MVH a kvótarendelet szerinti kvótaszabályzatban foglaltaknak megfelelő eljárásban, a támogatásban részesült tejtermelők legalább 10 százalékánál utólagosan, a helyszínen ellenőrzi a kvótaévre vonatkozóan a kvótarendeletnek megfelelő nyilvántartás vezetését.

 

 

IV.

ANYATEHÉN-TARTÁS TÁMOGATÁSA

24. § (1) Anyatehenenként 130,21 €, de legfeljebb 31 248 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2005. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 117 000 egyed (a továbbiakban: anyatehén országos támogatási felsőhatár) után fizethető.

(3) A támogatás egyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként az egyéni támogatási felsőhatár figyelembevételével, egy alkalommal kerül megállapításra.

(4) Amennyiben az anyatehén országos támogatási felsőhatárnál több egyed lenne támogatható, az egyéni támogatási felsőhatár a túllépés mértékével arányosan csökken, de a csökkentés révén az egyéni támogatási felsőhatár nem lehet kisebb, mint 3 támogatási jogosultság. A számítás során egy tizedes jegyre történő kerekítést kell alkalmazni.

25. § (1) A támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, akinek a kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiségének összege nem haladja meg a 120 000 kg-ot.

(2) Támogatás a kérelem beadásának napján a tenyészetben lévő olyan anyatehenek után igényelhető, melyek nem tartoznak a Bizottság 1973/2004/EK rendeletének XV. mellékletében felsorolt fajtákhoz.

(3) A támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő

a) gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállathasználatról,

b) gondoskodjon a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról,

c) a támogatásra bejelentett állományában jellemzően hústípusú vagy magyar tarka fajtájú tenyészbikát, illetve termékenyítő anyagot használ,

d) a támogatásra bejelentett tenyészetében jellemzően hústermelés céljára tart borjakat.

(4) A támogatható minimális állatlétszám 3 egyed.

(5) A (3) bekezdés a) és c) -d) pontjában foglaltakat az államilag elismert szarvasmarha tenyésztő szervezet vagy annak megbízottja (a továbbiakban együtt: tenyésztő szervezet) a támogatási kérelmen igazolja.

(6) A támogatás további feltétele, hogy az anyatehén fajtája a szarvasmarha ENAR rendeletben meghatározott útmutató (a továbbiakban: Útmutató) szerinti fajtakóddal be legyen jelentve az adatbázisba. Ha a fajtakód-bejelentés a támogatási kérelem benyújtásáig nem történt meg, akkor a támogatás feltétele, hogy

a) a fajta bejelentése az Útmutató szerint, a 2011-es számú szarvasmarha ENAR bejelentés módosító lapon (a továbbiakban: 2011-es lap) történjen meg, amelynek másolatát a kérelemhez csatolni kell;

b) a kérelemhez csatolt 2011-es lapon bejelentett fajta megfelelőségét a tenyésztő szervezet a támogatási kérelmen igazolja.

(7) Az (5) és (6) bekezdés szerinti igazolások kiállításának szakmai feltételeit és eljárásrendjét a tenyésztő szervezetek e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) hivatalos lapjában, valamint az FVM és az MVH honlapján közzéteszik.

(8) A tenyésztő szervezetek felelnek az általuk kiállított igazolások tartalmi megfelelőségéért.

(9) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózis-mentességét az arra jogosult állatorvos a támogatási kérelmen igazolja.

26. § (1) A mezőgazdasági termelőnek a támogatásra bejelentett állatokra vonatkozóan 6 hónapos tartási kötelezettséget kell vállalnia. A tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtásának napjától kezdődően áll fenn.

(2) A tartási kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha az igénylő a tartási kötelezettség alatt álló állatoknak az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyészési selejtnek minősülő egyed selejtezését - a kieséstől számított 60 napon belül - az előírt feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja. A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha kieső állatnak az adatbázisból történő kijelentése a szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik, továbbá az igénylő a pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a pótlást követő 10 napon belül az MVH-hoz bejelenti.

27. § (1) A támogatásban - a 13. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel az a mezőgazdasági termelő részesülhet,

aki 2005.július 1. és 2005. július 31. között az MVH által közzétett formanyomtatványnak megfelelő kérelmet nyújt be az 5. §-ban foglaltaknak megfelelően.

(2) Az MVH a támogatásra bejelentett állatokról szóló igazolást legkésőbb 2005. augusztus 1-jéig megküldi a mezőgazdasági termelő részére.

(3) Az MVH a 11. § szerinti határozatot legkésőbb 2006.március 1-jéig megküldi a mezőgazdasági termelőnek.

(4) A támogatási összeg 2006. március 31-ig kerül kifizetésre a 24. § (4) bekezdés szerinti arányosítás figyelembevételével.

28. § (1) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát és törvényességét adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján az MVH ellenőrzi.

(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének

a) 25-27. cikkében, valamint

b) 34-35. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az ellenőrzések során a kérelemnek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 57. és 59. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

 

 

V.

EXTENZIFIKÁCIÓS SZARVASMARHATARTÁSI TÁMOGATÁS

29. § (1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 15. § szerinti hízottbika-tartási, vagy a 24. § szerinti anyatehén-tartási támogatásban támogatható állattal rendelkeznek és takarmánytermő területükre vonatkozóan az állatsűrűség nem haladja meg az 1,4 állategység/ha mértéket, extenzifikációs támogatásra jogosultak.

(2) A támogatás mértéke a 15. § szerinti hízottbika-tartási és a 24. § szerinti anyatehén-tartási támogatásban támogatott egyedek után 48,76 €, de legfeljebb 11 702 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2005. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 211 620 egyed (a továbbiakban: extenzifikációs országos támogatási felsőhatár) után fizethető.

(4) Amennyiben az extenzifikációs országos támogatási felsőhatárnál több egyed lenne támogatható, az adott támogatási évben az igénylőnkénti támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) A gazdaságok állatsűrűsége az R. alapján benyújtott támogatási kérelem beadásakor a tenyészetben található összes szarvasmarha, valamint olyan anyajuhok figyelembevételével kerül megállapításra, melyekre ugyanarra a támogatási évre vonatkozóan e rendelet alapján támogatási kérelmet nyújtottak be.

(6) Az állategység meghatározása az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 3. számú mellékletében lévő táblázat szerint történik.

30. § (1) A mezőgazdasági termelőknek az R. alapján benyújtott támogatási kérelmükön kell igényelniük az extenzifikációs támogatást.

(2) A támogatást az MVH a takarmánytermő terület, valamint a 29. § (5) bekezdése szerinti állatlétszám alapján határozza meg.

(3) Az MVH legkésőbb 2006. június 30-ig határozatot hoz a támogatás összegéről, és egyidejűleg gondoskodik annak kiutalásáról.

(4) Az ellenőrzések során a kérelemnek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 56. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

 

 

VI.

ANYAJUH TARTÁS TÁMOGATÁSA

31. § (1) Anyajuh után, egyedenként 6,05 €, de legfeljebb 1452 Ft támogatás vehető igénybe.

(2) Amennyiben a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy -tejtermékeket értékesít, anyajuh egyedenként 5,02 €, de legfeljebb 1205 Ft támogatás vehető igénybe.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás a 2005. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 1 146 000 egyed (a továbbiakban: anyajuh országos támogatási felsőhatár) után fizethető.

(4) A támogatás egyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként az egyéni támogatási felsőhatár figyelembevételével, egy alkalommal kerül megállapításra.

(5) Amennyiben az anyajuh országos támogatási felsőhatárnál több egyed lenne támogatható, az egyéni támogatási felsőhatár a túllépés mértékével arányosan csökken, de a csökkentés révén a egyéni támogatási felsőhatár nem lehet kisebb, mint 10 támogatási jogosultság . A számítás során egész számra történő kerekítést kell alkalmazni.

32. § (1) A támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő

a) gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállathasználatról, valamint

b) gondoskodjon a tenyészetében tartott állatállomány a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról.

(2) A támogatható minimális állatlétszám 10 egyed.

(3) A kérelemben bejelentett állatlétszám tenyészetben való tényleges meglétét és az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételt a Magyar Juhtenyésztők és Juhtenyésztő Szervezetek Szövetségének vagy annak megbízottja a támogatási kérelmen igazolja.

33. § A mezőgazdasági termelő a támogatásra bejelentett állatlétszámnak megfelelő anyajuh állományt köteles 100 napon át birtokán tartani, amely birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően áll fenn.

34. § (1) A támogatásban az a mezőgazdasági termelő részesülhet, aki 2005. május 1. és május 31. közötti időszakban az MVH által közzétett formanyomtatványon kérelmet nyújt be az 5. §-ban foglaltaknak megfelelően.

(2) A kérelemben nyilatkozni kell a tárgyévben történő juhtej és -tejtermékek értékesítéséről.

(3) Az MVH a 11. § szerinti határozatot legkésőbb 2005. október 31-ig megküldi a mezőgazdasági termelőnek.

(4) A támogatási összeg 2006. március 31-ig kerül kifizetésre a 31. § (6) bekezdés szerinti arányosítás figyelembevételével.

35. § (1) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát és törvényességét a juh ENAR rendelet szerinti adatbázisba bejelentett adatok alapján adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján az MVH ellenőrzi.

(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a Bizottság 796/2004/EK rendelet

a) 25. cikkében,

b) 26. cikk (2) bekezdésének c) pontjában, illetve (3)-(4) bekezdéseiben,

c) 27. cikkében,

d) 34. cikkében, valamint

e) 35. cikk (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az ellenőrzések során a kérelemnek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 57. és 60. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

 

 

VII.

KEDVEZÕTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN TÖRTÉNÕ ANYAJUH-TARTÁS TÁMOGATÁSA

(Anyajuh-kiegészítő támogatás)

 

36. § (1) Az a mezőgazdasági termelő, aki részesül a 31. § szerinti anyajuh-tartási támogatásban, egyedenként 4,2 €, de legfeljebb 1008 Ft anyajuh-kiegészítő támogatást vehet igénybe, ha az R. szerint támogatás alapjául szolgáló területének legalább 50%-a a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet meghatározása szerint kedvezőtlen adottságú területen fekvő mezőgazdasági haszonterület.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2005. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 300 000 egyed (a továbbiakban: anyajuh-kiegészítő országos támogatási felsőhatár) után fizethető.

(3) Amennyiben az anyajuh-kiegészítő országos támogatási felsőhatárnál több egyed lenne támogatható, az igénylőnként támogatható összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.

37. § (1) A mezőgazdasági termelőknek az R. alapján benyújtott támogatási kérelmükön kell kérelmezniük az anyajuh-kiegészítő támogatást.

(2) A támogatást az MVH az R. alapján támogatás alapjául szolgáló terület valamint a támogatott állatlétszám alapján határozza meg.

(3) Az MVH 2005. július 3 1-ig határozatot hoz a támogatás összegéről.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti határozat meghozatalánál figyelembe vett kedvezőtlen adottságú terület nem egyezik meg az ugyanazon ügyfél esetében az egységes terület alapú támogatásnál figyelembe vett területtel, úgy az MVH a (3) bekezdés szerinti határozatát hivatalból módosítja.

(5) Az ellenőrzések során a kérelemnek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 57. és 60. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

 

 

VIII.

EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ KIFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ NÖVÉNYTERMESZTÉSI

KIEGÉSZÍTÕ NEMZETI TÁMOGATÁSOK

Általános feltételek

38. § (1) A 2. § g) -k) pontjai szerinti támogatás (a továbbiakban: kiegészítő nemzeti támogatás) csak olyan területekre igényelhető, melyekre egyébként az R. alapján egységes területalapú támogatást is igényeltek.

(2) A kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az R.-ben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni

(3) A kiegészítő nemzeti támogatást az egységes területalapú támogatás igénylésével azonos módon és egyidejűleg, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet igényelni 2005. május 11-ig.

(4) Az MVH a támogatási kérelem befogadásáról az R. 6. § (5) bekezdésének megfelelően igazolást állít ki.

(5) A növénytermesztési támogatások ellenőrzése során az MVH az R.-ben foglaltaknak szerint jár el.

(6) A növénytermesztési támogatási kérelemről az MVH a nem jogvitás esetekben 2005. december 31-ig,  egyébként 2006. június 1-jéig határoz.

(7) Az ellenőrzések alapján alkalmazandó jogkövetkezményekre a Bizottság 796/2004/EK rendelet 51. cikk (1) és (2) bekezdését, valamint az 53. cikkét kell alkalmazni.

(8) Amennyiben a támogatási jogcímenként kifizethető támogatások összege meghaladja a támogatási jogcím pénzügyi borítékában meghatározott legmagasabb összeget, úgy a mezőgazdasági termelők részére kifizethető összeg túllépés arányában csökken.

39. § (1) Amennyiben a kérelem által lefedett terület hasznosítása vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtását követően a mezőgazdasági termelő személye megváltozik, arról a kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő a változást követő 10 munkanapon belül bejelentést tesz az MVH-nak.

(2) A bejelentést kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő a (2) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolja a területet hasznosításba vevő mezőgazdasági termelő nyilatkozatát a támogatási feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségek betartásáról.

 

Egyes szántóföldi növények termesztésének támogatása

 

40. § (1) A 2. § g) pontja szerinti szántóföldi kiegészítő nemzeti támogatás folyósítható azon területek után,

a) amelyeken e rendelet melléklete szerinti, illetve szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása alapjául szolgáló növényeket termesztenek, és

b) amelyeken az állományt legalább a rendes növekedési feltételek melletti virágzás kezdetéig megőrzik.

(2) A 2. § g) pontja szerinti szántóföldi növénytermesztési támogatás jogcímen hektáronként 80,92 €, de legfeljebb 19 420 Ft vehető igénybe. A szántóföldi növény bázisterület 3 532 138 hektár.

41. § (1) A rendelet mellékletének II. pontjában felsorolt, támogatott vetőmag termesztése esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 14. §-ának (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének teljesítése során a vetőmag-szaporítási céllal hasznosított területet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti területazonosítási adatokkal is lássa el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti növények utáni támogatás az OMMI-nak az MVH-hoz megküldött igazolása alapján folyósítható.

42. § Rostkender termesztése esetén, a támogatás igénybevételére az alábbi feltételek esetén van mód:

a) a Bizottság 796/2004/EK rendeletben meghatározott fajtákat termeszt, illetve az általa termesztett rostkender THC tartalma az EK rendelet szerint került megállapításra;

b) a rostkender termesztése esetén a vetőmag címkéket vagy azok másolatát a Bizottság 796/2004/EK rendelete 13. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint kell a kérelemhez csatolni;

c) az elsődleges feldolgozóval kötött szerződést a kérelemmel együtt, vagy legkésőbb 2005. június 15-ig kell az MVH-hoz benyújtani.

43. § Rizs termesztése esetén a támogatási jogosultság feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő eleget tegyen az 1973/2004/EK rendelet 12. cikk b) pontjában foglaltaknak.

44. § Komló termesztése esetén a támogatási jogosultság elbírálásához az 1973/2004/EK rendelet 170. cikkében foglaltakat is alkalmazni kell. Az elbírálás során az 1782/2003/EK rendelet 110.o. cikkében foglaltakat nem kell figyelembe venni.

45. § Szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása alapjául szolgáló zöldtakarmánytermő terület esetén a támogatás igénybevételére az alábbi feltételek esetén van mód:

a) a zöldtakarmánytermő területekről betakarított zöldtakarmányra vonatkozóan a 382/2005/EK rendelet 14-17. cikkei alapján írásbeli szerződést kötöttek az MVH által a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása 2004/2005. gazdasági évtől történő igénylésének általános feltételeiről szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM rendelet alapján jóváhagyott feldolgozóval, illetve szállítási dokumentumot állítottak ki, és

b) szerződésben/szállítási dokumentumban bejelentett zöldtakarmánytermő területről hektáronként legalább 5 tonna zöldtakarmányt, napon szárított takarmány esetén 2 tonna takarmányt beszállítottak.

 

Dohány termesztésének támogatása

46. § (1) A 2. § h) és i) pontja szerinti dohánytermesztési támogatás folyósítható azon területek után,

a) amelyeken Virginia, illetve Burley dohányt termesztenek, és

b) amelyeken az állományt legalább a rendes növekedési feltételek melletti betakarításig megőrzik, és azt be is takarítják, és

c) amelyekről betakarított nyersdohányra a termelői csoporttal írásbeli szerződést kötöttek, és

d) amely tekintetében termelői csoport igazolja az MVH felé, hogy a termelői csoport tagja - a dohány fajtájának megjelölésével - mekkora területen termesztett dohányt, és e területről melyik fajtából mekkora mennyiséget értékesített a termelői csoport részére.

(2) A támogatás mértéke:

a) 2. § h) pontja szerinti Burley dohány-termesztési támogatás keretében hektáronként 2 774,86 €, de legfeljebb 665 966 Ft,

b) a 2. § i) pontja szerinti Virginia dohány-termesztési támogatás keretében hektáronként 3508,42 €, de legfeljebb 842 021 Ft.

(3) A támogatás alapjául szolgáló bázisterületek nagysága

a) Burley dohány esetén 1800 hektár,

b) Virginia dohány esetén 4058 hektár.

47. § (1) A termelői csoport - ide értve az ideiglenesen elismert termelői csoportot is - 2005. június 30-ig köteles az MVH-nak benyújtani a termelői csoport tagjaival kötött termeltetési szerződéseket a termelők és dohányfajták szerinti lebontásban.

(2) A termelői csoporttal kötött dohány termeltetési szerződés csak abban az esetben fogadható el, ha legalább a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek adatai,

b) a szerződő felek regisztrációs száma,

c) a termelt dohány fajtája,

d) a dohánytermő terület nagysága hektárban, két tizedes jegy pontossággal.

(3) A 46. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolás legalább a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek adatai,

b) a szerződő felek regisztrációs számát,

c) a termelői csoportnak az igazolás kiállításáig értékesített nyersdohány fajtáját és mennyiségét,

d) a támogatást igénylő aláírását, mellyel igazolja, hogy egyetért az igazolásban szereplő adatokkal.

(4) A 46. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolásokat dohányfajtánként egy alkalommal, legkésőbb 2006. március 1-jéig kell az MVH-nak benyújtani.

(5) A benyújtott igazolások alapján az MVH 2006. január 1-jét követően, a nem jogvitás esetekben Virginia dohányok esetében legkésőbb 2006. február 15-ig, a Burley dohányok esetében legkésőbb 2006. április 30-ig, a többi esetben pedig legkésőbb 2006. június 30-ig gondoskodik a támogatás kifizetéséről.

 

Héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása

 

48. § (1) A 2. § j) pontja szerinti héjas gyümölcsűeket termesztő mezőgazdasági termelőknek támogatás folyósítható azon területek után,

a) melyen a következő héjas gyümölcsűeket termesztik:

aa) a 0802 11 és a 0802 12 KN-kód alá tartozó mandula,

ab) 0802 21 és a 0802 22 KN-kód alá tartozó mogyoró,

ac) 0802 31 és a 0802 32 KN-kód alá tartozó dió;

b) amely ültetvények egybefüggő területe eléri vagy meghaladja a 0,3 ha-t;

c) melynek minimális faállomány sűrűsége meghaladja dió esetében a hektáronkénti 80 fát, mogyoró esetében hektáronként a 400 bokrot, mandula esetében hektáronként 200 fát.

(2) A támogatás mértéke: 120,75 €/ha, de legfeljebb 29 000 Ft/ha.

(3) A támogatható maximális terület összesen 2900 hektár.

 

Energetikai célból termesztett egyes növényfajták támogatása

49. § (1) Az energetikai célból termesztett lágy és fás szárú növények támogatásának feltételeire és mértékére a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogszabály alapján kifizethető összes támogatás 946 000 €, de legfeljebb 227 000 000 Ft.

 

 

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendeletet Magyarország tekintetében az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos külön bizottsági határozatra figyelemmel, azzal együttesen kell alkalmazni.

 

Kapcsolódó link(ek):

Kapcsolódó jogcímek