Jogcím

Kiválasztott jogcím: Anyatehén tartás - termeléshez kötött

Tájékoztató

Utolsó módosítás: 2009.11.04 14:52

a Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás feltételét képező fogalmakról és teendőkről (2008-as támogatási év)

Késedelmes benyújtás: A kérelmek szankciómentes benyújtási időszaka 2008. június 1 – 2008. július 31-ig tart. Az ügyfeleknek lehetősége van késedelmi szankció (munkanaponként 1%-os levonás) mellett, további 25 naptári napig benyújtani a kérelmüket. Késedelmesen legkésőbb augusztus 25-ig lehet a kérelmet benyújtani.

Igazolás: Az MVH a benyújtott kérelmekben kérelmezett állatlétszámról szeptember 15-ig hatósági bizonyítványt küld az ügyfeleknek. Az igazolás a fülszámok felsorolását is tartalmazza. Az állattartóknak érdemes az igazolást összevetni a kérelmezett állataik fülszámaival a későbbi félreértések érdekében. A nem létező, elírt fülszámok nem számítanak bele a kérelmezett állatok számába.

Kötelező birtokon tartás vagy birtokon tartási időszak: A támogatási jogosultság feltétele a támogatás feltételeinek megfelelő, a kérelemben feltüntetett állatok (anyatehén) folyamatos, 6 hónapos birtokon tartása. A birtokon tartás első napja a kérelem beadásának napja. A birtokon tartás utolsó napján a kérelmezett állatnak még a kérelmező tenyészetében kell állni, az állat ezen a napon még nem értékesíthető. Bármely, a birtokon tartási időszakban a kérelmezett állományt érintő változást be kell jelenteni az MVH felé.

Új állat bejelentése: A kérelem benyújtását követően minden újabb kérelem elutasításra kerül. Amennyiben az állattartó további állatokkal kívánja kiegészíteni a kérelmét, azt a szankciós időszakban megteheti. Az új állat bejelentése a kérelem egészére kihatással van. A kérelem benyújtási napjának, így a birtokon tartás kezdete is az utolsó állat bejelentésének dátuma, így elő fordulhat, hogy a korábban szankciómentes kérelem egésze késedelmi szankcióssá válik. A szankciós időszak után bejelentett új állatok elutasításra kerülnek.

Kérelmen bejelentett állat kiesése/pótlása: A tartási kötelezettség lejárta előtt a tenyészetből kikerült állatot az ENAR rendelet szerint ki kell jelenteni az állományból. Amennyiben az állatnak az állományból történő kiesése az állatorvos által igazoltan (mellékelni kell a kieső állat fülszáma szerinti állatorvosi igazolást) kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyed, akkor az állat másik, a támogatási feltételeknek a támogatási kérelem benyújtása napjától megfelelő állattal pótolható, azaz a támogatási feltételeket a pótolt állatnak nem csak a pótlás időpontjában, hanem már ezt megelőzően is teljesíteni kell. Akkor is, ha a pótolt állat korábban más állattartó tenyészetében állt. A kiesés illetve a pótlás bejelentése a K8604 Kérelemmódosító lap formanyomtatványon lehetséges, benyújtás helye a megyeileg illetékes MVH kirendeltség. A pótlásnak a kieséstől számított 60 napon belül kell megtörténnie. Amennyiben a kieső állat bejelentése szabályosan történik és az állattartó a pótlást nem tudja teljesíteni, a birtokon tartási időszak első négy hónapjában kieső állatot törlésként, az utolsó két hónapban kieső állatot támogathatóként veszi figyelembe.

Törlés: Az állattartó legkésőbb a birtokon tartási időszak végéig bármely kérelmezett állatát törölheti a kérelemből, kivéve, ha az adott állattal kapcsolatban hiánypótlási felszólítást kapott vagy a helyszíni ellenőrzés az állatot hibásnak találta. A törlés bejelentése a K8604 Kérelemmódosító lap formanyomtatványon lehetséges, benyújtás helye a megyeileg illetékes MVH kirendeltség. A törölt állat pótlására csak a szankciós időszakban van lehetőség. Ha az állatot pótolni akarja, akkor kiesőként kell bejelentenie.

Fajta: A hústípusú vagy kettős hasznosítású típusba tartozó fajtájú állatok támogathatóak, ha a fajtája az ENAR adatbázisban bejelentésre került legkésőbb a kérelem postára adásának napjáig. Az első lekérdezés alkalmával hibásnak bizonyuló állatok, később sem javíthatók. Még akkor sem, ha az állattartó a birtokon tartási időszak alatt pótolja az ENAR rendszerben a fajtabejelentést. A hibásnak talált állatok nem is törölhetők.

Apaállat-használat: Támogatás csak abban az esetben nyújtható a kérelmezett állatra, ha annak termékenyítése, illetve fedeztetése, háremszerű vagy szabad pároztatása illetve embrió átültetése a Szarvasmarhák Termékenyítési Rendszerébe (TER) bejelentésre került. Valamint a támogatás további feltétele, hogy a kérelmező a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ.

Termékenyítések bejelentése: A támogatásra csak azon állatok után jogosult az állattartó, melyek hústípusú központi lajtstromszámmal rendelkező bikával fedeztettek vagy termékenyítettek. A termékenyítések bejelentésének határideje 2009. január 31. Az állattartónak valamennyi a támogatási év során (2008. 01.01- a birtokon tartási időszak végéig) a kérelmezett anyatehenektől elletett borjúhoz tartozó termékenyítést be kell jelenteni a TER-be. Ettől akkor sem lehet eltekinteni, ha az állományban mesterséges termékenyítés történik, melynek bejelentése az inszeminátor kötelessége. Amennyiben az állattartó erre vonatkozóan hiánypótlási felszólítást kap, akkor keresse fel a termékenyítést végző állatorvost vagy inszeminátort, illetve a fedező bika tulajdonosát a termékenyítési, illetve fedeztetési jegyek beküldésének érdekében. Az adatpótlás az állattartónál lévő másolati példány, az MGSZH Központhoz történő megküldésével is rendezhető.

Vis maior, kivételes körülmények: Ha termelő nem tudja a Támogatási Kérelmét, illetve a hiánypótlását benyújtani, illetve állományában előre olyan esemény történik, mely a támogatási kérelmére kihatással van, vis maior bejelentőlapon van lehetősége bejelenteni. A vis maior és kivételes körülmények eseteit a vonatkozó bizonyítékokkal együtt kell bejelenteni az erre rendszeresített K0708 Vis maior bejelentőlapon az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségének a korlátozó körülmény bekövetkezésétől számított 30 munkanapon belül. Vis maior vagy kivételes körülmény pl: a termelő halála; az állatállományt sújtó járványos megbetegedés; kérelmezett állat vetélése, illetve a borjának elhullása; a termelő hosszan tartó szakmai munkaképtelensége. Vis maior oknak a vonatkozó FVM rendeletben felsorolt okokat lehet tekinteni.

ENAR-állomány nyilvántartás: A kérelmezőnek az ENAR rendelet minden előírását be kell tartania. Ennek következtében minden állattartó köteles a tenyészetében tartott állatokról az előírásoknak megfelelő állomány-nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak naprakésznek kell lennie.

Kérelem visszavonása: A támogatási kérelmet, az alábbi eseteket leszámítva bármikor vissza lehet vonni, és ezt követően az igénylő ugyanolyan helyzetbe kerül, mint amilyenben a támogatási kérelem benyújtása előtt volt. A kérelmet nem lehet visszavonni: a helyszíni ellenőrzés elvégzéséig, ha a termelő kapott értesítést a helyszíni ellenőrzésről; ha a helyszíni ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel; vagy ha az MVH már tájékoztatta a termelőt a támogatási kérelmével kapcsolatos szabálytalanságról. A visszavonás kizárólag a K0709 Visszavonási kérelem formanyomtatványon fogadható el.

Kapcsolódó jogcímek