Jogcím

Kiválasztott jogcím: Anyatehén tartás - termeléshez kötött

A TERMELÉSHEZ KÖTÖTT ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ TERMELŐK RÉSZÉRE

Utolsó módosítás: 2010.05.20 10:03

TÁJÉKOZTATÓ 2009-es támogatási év

 

1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

1.1 Jogszabályi háttér

A 2009-es évre vonatkozó Anyatehéntartás támogatása a következő Európai Uniós és nemzeti jogszabályokra épül:

Európai Uniós jogszabályok

 • A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19..) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • a Tanács 1254/1999/EK rendelete (1999. május 17.) a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről;
 • az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Hazai jogszabályok

 • 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
 • az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény;

§         37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatások (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről (a továbbiakban Rendelet);

 • a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban ENAR rendelet);
 • az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet (továbbiakban: Jogosultság-igénylési rendelet);
 • az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságokról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet;
 • az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet.

2 JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

2.1 Támogatható állat

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra (támogatható állat) nyújtható:

 • háziasított marhafélék

Szarvasmarha és házi bivaly (Bubalus domesticus) fajú.

 • nőivarú

Üsző is támogatható.

 • betöltötte a 8 hónapos kort

A Támogatási Kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hónap.

 • hústípusú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik

Az állat csak akkor támogatható, ha a fajtája az ENAR adatbázisba bejelentésre került (részletesen ld. a 4.5 pontban) A nem támogatható fajták ENAR fajtakódjait a 4.5 pont tartalmazza.

 • olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés céljából nevelnek borjakat

A támogatási jogcím célja a hústípusú szarvasmarha-tartás, valamint a hústermelés támogatása, ezért az alapvetően tejelő állományok nem részesülnek ebből a támogatásból.

 • a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van

A kötelező birtokon tartás 6 hónap, amely a kérelem benyújtásának napján kezdődik.

 • tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes („hármas-mentes")

(részletesen ld. a 4.7 pontban) A mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia - arra az állományra nem nyújtható be kérelem, amely a kérelem benyújtásának napján nem hármas mentes, amennyiben a mentesség a szankciós időszakban valósul meg, akkor a támogatási kérelem benyújtási dátumának a szankciós időszak dátuma számít és a birtokon tartás is ettől az időponttól valósul meg.

 

2.2 Jogosult mezőgazdasági termelő

A támogatásra az a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: termelő) jogosult, aki

 • 2009. június 1. és 2009. július 31. között az MVH által meghatározott, legalább 3 állatra vonatkozó, aláírt Támogatási kérelmet (ami K9600 Főlapból és legalább egy K9602 Betétlapból áll) postai úton benyújtja az MVH területileg illetékes megyei Kirendeltségéhez

(részletesen ld. a 3.1 pontban)

 • gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a 2000. július 17-i 1760/2000/EK tanácsi rendeletben és a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben (továbbiakban ENAR rendelet) foglaltak betartásáról

Ezen feltétel teljesülését az MVH az ENAR adatbázis ellenőrzése révén adminisztratív úton a kérelmezett állatokra vonatkozóan ellenőrzi.

 • gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományban az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról

valamint

 • a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, támogatható fajtájú (ld. a 4.6 pontban) tenyészbikát, illetve mélyhűtött szaporítóanyagot használ
 • a termékenyítéseket és fedeztetéseket, pároztatásokat és embrió átültetéseket az előírt bizonylatokon az MgSzH központi adatbázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztrálták

Ezen feltétel teljesülését az MVH a Termékenyítés Ellenőrzési Rendszer (TER) adatbázis alapján, adminisztratív úton a kérelmezett állatokra vonatkozóan ellenőrzi.

 • a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése 2009. január 1.-2009. december 31. között

valamint

 • a kérelmezett állatok 2009. január 1-től a birtokon tartási határidő lejártáig született borjai közvetlenül a születést követően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben találhatók
 • a támogatás alapjául szolgáló állatai esetén, a birtokon tartás teljes ideje alatt - tehát a kérelem postára adásakor is - az üszők (az ENAR adatbázisban regisztrált elléssel nem rendelkező állatok) aránya a kérelmezett állatoknak legfeljebb 40%-a

Ezen feltétel teljesülését az MVH és az ENAR adatbázis alapján adminisztratív úton a kérelmezett állatokra vonatkozóan ellenőrzi.

 • ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik

Ha még nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, a kitöltött regisztrációs kérelmi lapot (G001) legkésőbb az anyatehéntartás támogatására vonatkozó Támogatási kérelem benyújtásával egy időben nyújtsa be.

 • ügyfél-regisztrációs száma szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban

A támogatásra az a termelő jogosult, aki a támogatási kérelmen bejelentett állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban, és az ügyfél-regisztrációs száma is szerepel az ENAR nyilvántartásban.

Amennyiben több tenyészettel rendelkezik, bizonyosodjon meg róla, hogy minden tenyészet esetén az ügyfél-regisztrációs száma szerepel a tartóadatok között.

Az a termelő, akinek az ügyfél-regisztrációs száma nem szerepel az ENAR nyilvántartásban, a
2151 Tenyészet módosító lapon jelentheti be az MgSzH- hoz. A fentiekkel kapcsolatos további információt az MgSzH- ENAR ügyfélszolgálata nyújt (tel: 06-1-212-1730; enarufsz@enar.hu).

 • tejkvótája nem haladja meg a 120 000 kg-ot

A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló, 43/2008. (IV. 4.) FVM rendelet szerint rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége (tejkvóta) nem lehet több, mint 120 ezer kg a 2008/2009-es kvótaévben.

Ezt az MVH a nyilvántartásából a 2009. március 31-i állapotnak megfelelően ellenőrzi. Az egyéni referenciamennyiségbe a 2004/2005-ös kvótaév kezdetétől (2004. május 1-től) gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiségének is beletartoznak.

 • nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási, adósságrendezési vagy végelszámolási eljárás alatt

3 A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

3.1 Támogatási kérelem

A Támogatási kérelem 2 részből áll:

§         K9600 Támogatási kérelem a legfeljebb 120 ezer kg tejkvótával rendelkező termelők részére - Főlap (továbbiakban K9600 Főlap)

A K9600 Főlap tartalmazza a kérelmezőre vonatkozó részletes adatokat és az állomány hármas-mentességéről szóló állatorvosi igazolást. A K9600 Főlap adatainak kitöltése után a hatósági állatorvost kell felkeresni az igazolás kiállításához. Az állatorvosi igazolást minden olyan tenyészetre meg kell kérni, amelyben kérelmen bejelentett állat, a birtokon tartási időszak alatt akár egy napig is található. A kérelmezőnek a főlapot alá kell írnia, aláírás nélkül a kérelem további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

§         K9602 Támogatási Kérelem - Betétlap (továbbiakban K9602 Betétlap)

A K9602 Betétlapból annyit kell beküldeni, amennyi az összes kérelmezett állat feltüntetéséhez szükséges. A K9602 Betétlapokat el kell látni sorszámmal. A kérelmezőnek az összes betétlapot alá kell írnia.

A támogatás feltétele, hogy a K9602 Betétlapon legalább 3 támogatható állat szerepeljen (a kérelem meghatározott állatokra szól - a fülszámokat fel kell tüntetni). Az 1 illetve 2 állatot tartalmazó kérelmek elutasításra kerülnek.

Figyelem! A K9600 Főlap a hozzá csatolt K9602 Betétlapokkal alkot teljes támogatási kérelmet. Az MVH kizárólag a kérelemhez csatoltan megküldött K9602 Betétlapokon szereplő állatokat fogadja el kérelmezett állatokként. Ha a termelő észreveszi, hogy a K9600 Főlaphoz nem csatolt be egy K9602 Betétlapot, akkor annak pótlására a kérelembenyújtási időszakon belül van lehetősége, az így beküldött K9602 Betétlapot az MVH a kérelemhez csatolt betétlapként fogadja el, amennyiben a megfelelő azonosítás (ügyfél-regisztrációs szám és név) alapján az eredeti kérelemhez történő csatolás lehetséges. A kérelem benyújtási idejének - és egyben a kötelező birtokon tartás kezdetének - a kérelmi időszakon belül legkésőbb beküldött K9602-es formalap postára adási ideje minősül. Ha ez, a szankciós időszakra esik (ld. 3.3. pont), akkor a késedelem miatti levonást akkor is alkalmazni kell, ha az eredeti kérelem még megfelelő időben került postázásra. A kérelmi időszakon túl postára adott K9602 Betétlapokat az MVH nem fogadja el.

Az MVH nem vizsgálja, hogy a termelő beküldte-e az összes K9602 Betétlapot, ezért arra vonatkozóan nem végez a 37/2009. (IV.3.) FVM rendelet 16. § alapján hiánypótoltatást.

A fentiek miatt a kérelmező részéről fokozott figyelemmel kell eljárni arra vonatkozóan, hogy az összes K9602 Betétlapnak a kérelemhez való csatolása megtörténjen.

Figyelem! A Támogatási kérelmet minden termelőnek be kell nyújtania, aki anyatehéntartás támogatást igénybe kíván venni.

Figyelem! A kérelmet annak a termelőnek kell benyújtania és aláírnia, aki az ENAR-ban a tartója annak a tenyészetnek, amelyben a támogatható állatok vannak vagy a birtokon tartás alatt megfordultak. A kérelem nem fogadható el akkor sem, ha azt a tenyészet tartójának családtagja (házastárs, szülő, gyermek, családi gazdaság esetén annak másik tagja) nyújtja be.

Ha a családi gazdaság több tenyészettel rendelkezik, de ezen tenyészetek tartói a családi gazdaság különböző tagjai, akkor a támogatás csak azon tenyészetben tartott állatok után jár, amelyik tenyészet tartója kérelmet nyújtott be. Ha a családi gazdaságnak csak egyik tagja adja be a kérelmet, akkor a többi tag tenyészetéből leadott állatokra még akkor sem adható támogatás, ha a termelő a kérelmen feltüntette a családi gazdaság többi tenyészetét is.

Figyelem! Ha meg kíván győződni arról, hogy kérelme megérkezett az MVH-hoz, kérelmét tértivevényes postai küldeményként adja fel, mivel az MVH a kérelem befogadásáról külön értesítést nem küld!

3.2 A támogatási kérelem benyújtásának helye

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon az MVH-nak a termelő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes Megyei Kirendeltség levelezési címére kell beküldenie. Az 2. számú melléklet tartalmazza az MVH Megyei Kirendeltségeinek levelezési címeit (postafiók számok).

Figyelem! A kérelem kizárólag postai úton nyújtható be.

3.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A kérelmeket az MVH 2009. június 1. és 2009. július 31. között fogadja be.

A kérelem benyújtásának idejeként a kérelem postára adásának dátumát kell figyelembe venni.

A Támogatási kérelmet legkésőbb július 31-ig postára kell adni.

Késedelmes benyújtás (július 31-e utáni postára adás) esetén az anyatehéntartás támogatásának összege a késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.

Ez alól megfelelően igazolt vis maior esetek (ld. 5.4 pont ) jelentenek mentesítést.

25 naptári napon túli benyújtás minden esetben a 2009-es támogatási évre vonatkozóan az anyatehéntartás támogatásának elvesztésével jár.

Postára adás dátuma

Támogatási összeg csökkentésének mértéke (%)

Postára adás dátuma

Támogatási összeg csökkentésének mértéke (%)

2009. július 31.

0

2009.augusztus 14.

10

2009.augusztus 1.

0

2009.augusztus 15.

10

2009.augusztus 2.

0

2009.augusztus 16.

10

2009.augusztus 3.

1

2009.augusztus 17.

11

2009.augusztus 4.

2

2009.augusztus 18.

12

2009.augusztus 5.

3

2009.augusztus 19.

13

2009.augusztus 6.

4

2009.augusztus 20.

13

2009.augusztus 7.

5

2009.augusztus 21.

14

2009.augusztus 8.

5

2009.augusztus 22.

14

2009.augusztus 9.

5

2009.augusztus 23.

14

2009.augusztus 10.

6

2009.augusztus 24.

15

2009.augusztus 11.

7

2009.augusztus 25.

16

2009.augusztus 12.

8

2009.augusztus 26.

100

2009.augusztus 13.

9

-

-

A Támogatási kérelem MVH-hoz történő eljuttatása a termelő felelőssége!

Figyelem! Új állat (az elsőként beküldött kérelem után további kérelmezett állat) bejelentése esetén a kérelem beadásának ideje megváltozik. A kérelem benyújtás napja az új állat bejelentését tartalmazó kérelem postára adásának napja lesz, még akkor is, ha a kérelmező korábban adott be már érvényes kérelmet.

Figyelem! Egy termelő által benyújtott több, anyatehéntartás támogatására vonatkozó kérelem (K9600) közül csak az elsőként benyújtott kérelem fogadható el. Az eredeti kérelemhez a fentiek figyelembe vételével benyújtható pótlólag K9602-es betétlap, amely kérelmi időszakon belüli benyújtás esetén az eredeti kérelemhez csatolásra kerül. Ugyanakkor újabb K9600-as nem fogadható el, csak akkor, ha az eredeti kérelem teljes egészében visszavonásra kerül, és ezután az újabb K9600-as kérelmet még a benyújtási időben postázza a kérelmező. Ha aláírás hiánya miatt kerül elutasításra az először benyújtott kérelem, akkor az MVH az újabb kérelmet elfogadja a fenti benyújtási feltételekkel.

3.4 A támogatási kérelem kitöltése

Hiánytalan támogatási kérelemnek a K9600 Támogatási Kérelem - Főlap és K9602 Támogatási Kérelem - Betétlap együttes beadása minősül.

A támogatási kérelem kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a formanyomtatványhoz mellékelt kitöltési útmutatót!

Figyelem! A kérelmező neve rovatba az ügyfél-regisztrációs rendszerbe bejelentett nevet írja be!

Ne felejtse el aláírni a kérelmet! Aláírás nélkül a kérelem érvénytelen, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Ha a formanyomtatványok kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon bizalommal a területileg illetékes MVH Kirendeltségéhez. A MVH Megyei Kirendeltségek elérhetőségei a 2. mellékletben találhatóak.

4 A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG EGYÉB FELTÉTELEI

4.1 Kötelező birtokon tartás - birtokon tartási időszak

A támogatási jogosultság feltétele a támogatás feltételeinek megfelelő, a kérelemben feltüntetett állatok (anyatehén, ill. 8 hónapnál idősebb üsző) folyamatos, 6 hónapos birtokon tartása. A birtokon tartás azt jelenti, hogy az állatok a birtokon tartási idő alatt bármikor megtalálhatók a termelő tenyészeteiben. Több tenyészet esetén az adott állatnak az igénylő valamelyik tenyészetében kell lennie. Több tenyészet esetén a tartás folyamatosnak minősül, ha a birtokon tartási időszak alatt a termelő az állatot kizárólag saját tenyészetei között mozgatja. Ebben az esetben azonban a tartó minden olyan tenyészetére be kell szereznie a betegségmentességi igazolást, amelyben a kérelmezett állatok megfordulnak és ezen tenyészetek kódjait a beadott támogatási kérelmen is fel kell tüntetni.

A birtokon tartás időszaka 6 hónap. A birtokon tartás első napja a kérelem beadásának napja, utolsó napja az első napot követő 6. hónapnak (december, illetve január -késedelmes benyújtás esetén február) a kérelem benyújtásával azonos számot viselő napja előtti nap. (Például, ha a kérelem postára adásának napja 2009. június 5., akkor  a birtokon tartás utolsó napja 2009. december 4.) A birtokon tartás utolsó napján a kérelmezett állatnak még a kérelmező tenyészetében kell állni, az állat ezen a napon még nem értékesíthető.

Figyelem! Új állat bejelentése esetén a kérelem beadásának ideje, így a birtokon tartás kezdete is megváltozik. A kérelem benyújtásának napja az új állat bejelentését tartalmazó kérelem postára adásának napja lesz, így a birtokon tartás első napja is erre a napra változik.

4.2 Kérelmen bejelentett állat pótlása

A tartási kötelezettség alatt álló állatok eladása (a teljes birtokátruházás esetét leszámítva) a támogatás elvesztésével jár. Az ilyen állatot az ENAR rendelet szerint ki kell jelenteni az állományból. Támogatás erre az állatra nem jár.

Amennyiben az állatnak az állományból történő kiesése más jellegű (az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyed ,az ENAR nyilvántartás alapján igazoltan kizárólag hazai vágásra - kényszervágás - történő selejtezése), akkor az állat másik, a támogatási feltételeknek a támogatási kérelem benyújtása napjától megfelelő állattal pótolható (tehát a pótolt állatnak a kötelező birtokon tartás első napján kell 8 hónaposnak lennie, nem pedig a pótlás napján!). Az állat más tartónak továbbtartásra vagy exportra történő értékesítése még állatorvosi igazolással együtt sem fogadható el.

A pótlásnak a kieséstől számított 60 napon belül kell megtörténnie. A 60 napon túl történő pótlást az MVH nem fogadja el, a kiesett állatra nem jár támogatás. A kiesést a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül, legkésőbb a pótlás bejelentésével egy időben kell az MVH-hoz bejelenteni. Ha pótlás nem történik, akkor a kiesés bejelentését meg kell tenni a kiesést követő 10 napon belül.

A kötelező birtokon tartás utolsó 60 napjában kieső állatokat nem szükséges pótolni, a kiesés tényét azonban ekkor is be kell jelenteni. Ha az ezen időszak alatt a pótlás nélküli kiesés bejelentése nem történik meg a kiesést követő 10 napon belül, akkor az állat nem lesz támogatható, és az állatra szankciót kell alkalmazni.

Pótláskor legyen figyelemmel arra, hogy a támogatás alapjául szolgáló állatok esetén az üszők aránya a birtokon tartási idő alatt nem haladhatja meg a 40%-ot, amelybe kiesés esetén a kiesést követően nem a kieső, hanem a pótolt állatot kell beleszámítani.

A pótlás elfogadtatásához a termelőnek az alábbi feladatai vannak:

§         a kieső állatnak az ENAR rendeletnek megfelelő kijelentése az ENAR-ban;

§         a kieső állat bejelentése az MVH-hoz a K9604 Kérelemmódosító lap formanyomtatványon, a kiesést követő 10 napon belül, ha a kieső állat pótlása megtörténik, akkor a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül, legkésőbb a pótlással egy időben, amelyhez csatolni kell az állatorvos igazolását a kiesés okáról;

§         ha a pótlásra beállított állat a tartó állományába újonnan bekerülő állat, akkor annak az ENAR rendeletnek megfelelő bejelentése az ENAR-ba;

§         a pótlásra beállított állat bejelentése az MVH-hoz a K9604 Kérelemmódosító lap formanyomtatványon, a pótlást követő 10 napon belül.

Fontos! Amennyiben nem a fent leírtak alapján pótolja a kieső állatot, akkor a kieső állatot a szankció alkalmazása során jogosulatlanul igényelt állatnak kell tekinteni. A nem megfelelő módon történő pótlás is a támogatási összeg csökkentésével járó szankciót vonja maga után.

Abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzés az MVH-hoz a megadott határidőn belül be nem jelentett, kieső állatot talál, akkor ez szándékos félrevezetésnek minősül és akár a támogatásból történő kizárást is eredményezhet. A helyszíni ellenőrzést követően ezen állatokkal kapcsolatos módosítás benyújtására már nincs lehetőség.

4.3 Gazdaregisztráció

A támogatási kérelmen fel kell tüntetni a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-regisztrációs számot. Amennyiben valaki nem rendelkezik ilyen regisztrációs számmal, a regisztrációs kérelmet (G001-es formalap) legkésőbb a kérelem benyújtásával együtt kell benyújtania az MVH illetékes Megyei Kirendeltségéhez.

A regisztrációt nem kell évente megismételni, és nem kell évente adatot szolgáltatnia sem. A termelő felelőssége azonban, hogy ha bármely bejelentett adata megváltozik, akkor a változást követő 15 napon belül ezt az MVH tudomására hozza. Ennek elmulasztása esetén, elveszítheti a támogatási jogosultságát a támogatásra, valamint a 2007. évi XVII. törvény alapján mulasztási bírság szabható ki.

A korábban nem regisztrált termelők regisztrációs lapot, kérelmet és egyéb nyomtatványokat az MVH Megyei Kirendeltségein kaphatnak.

Támogatás igénylése esetén, ha a termelő korábban nem rendelkezett regisztrációs számmal, a regisztrációs lapot és a kérelmet egyszerre is be lehet adni az MVH Megyei Kirendeltségéhez, ahol a regisztráció elvégzése után a kérelem is befogadásra kerül.

4.4 ENAR

A kérelmezőnek az ENAR rendelet minden előírását be kell tartania. Ez alatt az adatbázisba történő jelentések, valamint az állatok megfelelő jelölése értendők (ezt az egész állomány vonatkozásában az MVH a helyszínen ellenőrizheti és meg nem felelés esetén a támogatásnak a hiányosság súlyosságával arányos mértékű csökkentését eredményező szankciót alkalmaz). Ugyancsak az ENAR rendelet alapján minden állattartó köteles a tenyészetében tartott állatokról az előírásoknak megfelelő állomány-nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak naprakésznek kell lennie. Ellenőrzés esetén a nyilvántartást be kell mutatni az ellenőrzést végző személynek. Amennyiben a nyilvántartás adatai nem felelnek meg a valóságnak, azt a termelő nem vezeti, vagy nem tudja az ellenőrnek bemutatni, akkor ez is szankciót von maga után, akár a támogatás teljes elvesztésével is járhat. (A támogatás teljes elvesztése esetén a támogatási jogosultság nem teljesítése miatt a támogatási jogosultság is megvonásra kerül).

4.5 Fajta

A hústípusú vagy kettős hasznosítású típusba tartozó fajtájú állatok támogathatóak. A Rendelet kizár egyes (tejelő típushoz tartozó) fajtákat.

A kérelmen bejelentett állat akkor támogatható, ha a fajtája az ENAR adatbázisban az ENAR rendelethez kiadott Útmutató szerint bejelentésre került legkésőbb a kérelem postára adásának napjáig, és a bejelentett fajta az alábbiak szerint megfelelő. Az ENAR-ba történő fajtabejelentés későbbi rendezése nem fogadható el az állat támogatásához. A fentiek alapján meghatározásra kerültek azok a fajták, amelyek nem támogathatóak (ld. alábbi táblázat). Az ezen kívüli fajtakódon bejelentett állatok támogathatóak.

Fajta

Fajtakód

Angelni

85

Ayrshire

14

Dán vörös

61

Egyéb tejhasznú

99

Holstein-fríz

22

Jersey

12

Norvég vörös

62

SMR

60

Bölény

96

Jak

90

Zebu

80

 

A támogathatóság megállapításánál az MVH az ENAR adatbázisból lekérdezi az állat fajtáját. Az adott állatra vonatkozóan nem adható támogatás, ha a fajta bejelentése a kérelem benyújtásának napjáig nem történt meg (az állat fajtája ismeretlen), vagy a bejelentett fajta nyilvántartása a fentiekben meghatározott fajtakódon történt.

4.6 Apaállat-használat

Támogatás csak abban az esetben nyújtható a kérelmezett állatra, ha annak termékenyítése, illetve fedeztetése, háremszerű vagy szabad pároztatása illetve embrió átültetése a Szarvasmarhák Termékenyítési Rendszerébe (továbbiakban TER) bejelentésre került. A termelő a szaporítás bejelentésének megtörténtéről az MgSzH ügyfélszolgálatán tájékozódhat. Ha a bejelentés elmaradt, akkor a tartó a TER-ben rendszeresített bizonylatokon az MgSzH központi adatbázisába legkésőbb 2010. február 1-ig, az MGSZH (cím: MgSzH KÖZPONT, TER, 1525 Pf. 30.) részére történő megküldésével pótolhatja (További részleteket a TER rendszer útmutatóiból kaphat, melyek az ÁT Kft. TER felelőseinél megtalálhatóak). A bejelentés elmaradása esetén az állat nem lesz támogatható és a kérelmezett állat vonatkozásában szankció kerül alkalmazásra.

A támogatás elnyeréséhez fontos, hogy a támogatási év folyamán, valamint a birtokon tartási idő végéig született borjakhoz tartozó termékenyítések is bejelentésre kerüljenek a fent említett időpontig a TER adatbázisába.

A támogatás feltétele, hogy a kérelmező a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ. Ha az ellenőrzés ettől eltérő bika használatát mutatja ki, akkor az érintett állat után nem jár támogatás és a kérelem az Állattenyésztési törvényben foglaltak be nem tartása miatt elutasításra kerülhet.

Központi lajstromszámú bika használata esetén, ha a problémát az okozza, hogy a bika bejelentése nem történt meg, a termelőnek módjában áll a hiányosságot pótolni legkésőbb 2010. február 1-ig, amennyiben a bejelentés 2010. február 1-ig nem történik meg, akkor az érintett állat nem támogatható és szankciót kell alkalmazni. A termékenyítés és az ellés között maximum 320 nap telhet el.

Amennyiben a kérelmen bejelentett állatnak 2009. január 1-jét követő szaporítása nem az anyatehéntartás támogatásban kérelmezett tehenekre előírt fajtájú bikával (hús, kettős) történik, vagy nem jelentették be az ebben az időszakban történt szaporítást, akkor a kérelmezett egyed nem lesz támogatható és ez szankciót is von maga után.

Ugyancsak figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2009. január 1. után ellett, de még 2008-ban termékenyített tehenek esetében a termékenyítések bejelentésére ugyanezen szabályok vonatkoznak.

4.7 Betegségmentességi igazolás

A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózis-mentességét a hatósági állatorvos a K9600 Főlap „5 Állatorvosi igazolás" adatblokkjában igazolja. A mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia az állományban. A hatósági állatorvos az igazolás kiadásáért a többször módosított 46/1999 (V. 19) FVM rendelet I. mellékletének 6. pontjában megszabott díjat számítja fel.

Ha a termelő a birtokon tartási időszak alatt kérelmen bejelentett állatát olyan másik (saját) tenyészetébe szállítja át, amelyre vonatkozóan nem adott be állatorvosi igazolást, akkor a tenyészetre vonatkozó igazolást legkésőbb az átszállítást követő 30 napon belül meg kell küldenie az MVH-hoz a K9604 Kérelemmódosító lap formanyomtatványt. Az igazolással nem rendelkező tenyészetben álló állatokra támogatás nem adható. (A későbbi problémák, a fentiek szerinti pótolt igazolás beadásának elkerülése érdekében, ha ilyen, saját tenyészetek közötti mozgást tervez, akkor az ez által érintett összes tenyészetre célszerű az állatorvosi igazolást a kérelem beadásakor megkérni.)

5 LEHETŐSÉGEK A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT KÖVETŐEN

5.1 Visszavonás - K0709 Visszavonási kérelem

A támogatási kérelmet az alábbi eseteket leszámítva bármikor vissza lehet vonni, és ezt követően az igénylő ugyanolyan helyzetbe kerül, mint amilyenben a támogatási kérelem benyújtása előtt volt.

A kérelmet nem lehet visszavonni:

§         a helyszíni ellenőrzés elvégzéséig, ha a termelő kapott értesítést a helyszíni ellenőrzésről;

§         ha a helyszíni ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel;

vagy

§         ha az MVH már tájékoztatta a termelőt a támogatási kérelmével kapcsolatos szabálytalanságról

§         ha a határozat jogerőre emelkedett.

A visszavonás kizárólag a K0709 Visszavonási kérelem formanyomtatványon fogadható el, amelyet az MVH területileg illetékes Megyei Kirendeltségéhez kell postán benyújtani.

Fontos, hogy a visszavonási kérelem alá legyen írva, anélkül a visszavonási kérelem érvénytelen (az aláíró ugyanaz legyen, mint aki a kérelmet benyújtotta, illetve eltérés esetén megfelelő igazolást szükséges csatolni az eltérés okát feltüntetve - pl. vis maior).

 

5.2 Módosítások- K9603 Ügyféladat-módosító lap - K9604 Kérelemmódosító lap

Fontos! Ha a termelő több támogatási kérelmet nyújt be, akkor a később benyújtott kérelem nem kerül elfogadásra. A korábban beküldött kérelem hiányosságai kizárólag a termelőnek megküldött K9611 Hiánypótlási lapon, illetőleg az alábbiak figyelembe vételével a K9603 Ügyféladat-módosító lapon vagy a K9604 Kérelemmódosító lapon javíthatók. (Új kérelem benyújtásához a korábbit vissza kell vonni - ld. 5.1 pont.)

Figyelem! K9600 Támogatási kérelem kitöltésekor a legnagyobb körültekintéssel járjon el, mert a kérelem módosítására csak korlátozott lehetőség van. Ha kérelmét elrontotta, akkor ez jelenthet olyan hibát, amely a feldolgozás során nem derül ki, ezért erről hiánypótlási felszólítást (ld. 5.3 pont ) az MVH nem tud küldeni, ugyanakkor a támogatás elvesztését eredményezheti.

Figyelem! K9602 Betétlap semmilyen formában nem használható kérelmezett állatok visszavonására, a kérelmezett állatlétszám csökkentésére. Az kizárólag a K9604 Kérelemmódosító lapon tehető meg!

A hibásan megadott adatot a K9603 Ügyféladat-módosító lapon vagy a K9604 Kérelemmódosító lapon lehet módosítani. A módosító lap kitöltéséhez feltétlenül olvassa el annak kitöltési útmutatóját.

Fontos! A kérelmezett állatlétszám csökkentésével járó módosításra (a támogatásra bejelentett állatokra vonatkozóan a támogatási igény törlésére) bármikor lehetőség van, kivéve:

§         a helyszíni ellenőrzés elvégzéséig, ha a termelő kapott értesítést a helyszíni ellenőrzésről;

§         ha a helyszíni ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel a törölni kívánt állatra vonatkozóan

vagy

§         ha az MVH már tájékoztatta a termelőt a támogatási kérelmével kapcsolatos szabálytalanságról.

A fenti események után történő bejelentést az MVH nem fogadja el, ebben az esetben, ha a helyszíni ellenőrzés során a gazdaságban megállapított állatlétszám kisebb, mint a kérelmen bejelentett állatok száma, akkor ez a támogatási összeg csökkentésével járó szankciót von maga után.

Fontos! Személyes adatok módosítására csak akkor van szükség, ha az Ügyfélregiszterhez képest eltérő adatokat adott meg. Ha az ügyfél adatainak változása miatt van szükség adatmódosításra, akkor azt csak az Ügyfélregiszterben kell megtenni, azután a módosítás automatikusan érvényre jut az anyatehéntartás támogatási kérelmén is.

Az anyatehéntartás támogatására vonatkozó kapcsolattartási adatok megváltozása esetén az új adatok a K9603 Ügyféladat-módosító lapon a támogatási év során bármikor bejelenthetők.

K9603 Ügyféladat-módosító lapon és K9604 Kérelemmódosító lapon történő módosítás esetén az adatokat az alábbi táblázat szerint veheti figyelembe az MVH. Amennyiben nem bármikor módosítható adat módosítása történik (az ilyen adatokat a táblázatban *-gal jelöltük), akkor a beküldött módosítás a kérelem benyújtási dátumára az alábbi hatással van:

§         ha a módosítás postára adása a kérelembenyújtási időszak vége (augusztus 25.) előtt történik, akkor a kérelem benyújtási dátumának a módosítás postára adási dátumát kell figyelembe venni;

§         ha a módosítás postára adása a kérelembenyújtási időszak vége (augusztus 25.) után történik, akkor a módosítást az MVH nem fogadja el.

Figyelem! A fentiek alapján elfogadott kérelem-beadási dátum jelenti a kötelező birtokon tartási időszak kezdeti dátumát! (Erről az igazoláson tájékoztatjuk!)

 

Módosítandó adat

Mikor lehet megtenni és melyik formanyomtatványon?

Ügyfél-regisztrációs szám elírás miatt *

K9603 Ügyféladat-módosító lapon

Kérelmező adatai elírás miatt*

K9603 Ügyféladat-módosító lapon

Kérelmező adatai változás miatt**

bármikor beadható, de nem a K9603 Ügyféladat-módosító lapon kell megtenni, hanem a G002 Regisztráció módosító lapon

Kapcsolattartási információ

bármikor a támogatásról szóló határozat meghozataláig a K9603 Ügyféladat-módosító lapon

Kérelmezett állatlétszám - növelése*

a kérelem beadási időszak végéig a K9604 Kérelemmódosító lapon

Kérelmezett állatlétszám - csökkentése

- a termelőnek a helyszíni ellenőrzésről történő értesítése előtt

- a termelőnek az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzésen feltárt szabálytalanságról történő értesítése előtt a K9604 Kérelemmódosító lapon

Betegségmentességi igazolás

bármikor a támogatásról szóló határozat meghozataláig, az új tenyészetbe történő bekerüléstől számított 30 napon belül a K9604 Kérelemmódosító lapon

*    Nem bármikor módosítható adat

**   Az Ügyfél-regisztrációs rendszerben kell megtenni (G002 Regisztráció módosító lapon)

5.3 Hiánypótlások

Ha a benyújtott kérelmében valamely adat esetén az MVH hiányosságot tár fel, pótlására csak egy alkalommal hívjuk fel a figyelmét. A hiánypótlást a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül teheti meg.

Az Ön által megküldött hiánypótlás elfogadásának feltétele, hogy:

§         a hiánypótlást a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül adja postára;

§         a hiánypótlást a megküldött hiánypótlási űrlapon, vagy a kért melléklet megküldésével tegye meg (a hiánypótlásra történő felszólítás szerint);

§         a hiánypótlás aláírása.

Figyelem! Ha a hiánypótlás nem a fentiek szerint történik, akkor az MVH a rendelkezésre álló adatok alapján hoz határozatot.

Ennek következtében kérelme elutasításra is kerülhet.

Figyelem! Ha a hiánypótlási felszólítás a K9602 Betétlapra vonatkozik, akkor annak benyújtása esetén nincsen mód feltüntetni az eredetileg kérelmezettnél nagyobb számú állatot. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, akkor a betétlapot nem hiánypótlásnak, hanem módosításnak tekintjük, és annak megfelelően fogjuk elbírálni (ld. 5.2 pont).

5.4 Vis maior, kivételes körülmények - K0708 Vis maior bejelentőlap

Ha Ön vis maior vagy kivételes körülmények miatt nem tudja a Támogatási Kérelmét, illetve a hiánypótlását az MVH-hoz benyújtani vis maior bejelentőlapon van lehetősége bejelenteni az MVH-hoz. A vis maior vagy kivételes körülmény elfogadása esetén támogatási jogosultsága megmarad arra az időszakra vonatkozóan, melyben az esemény bekövetkeztekor a követelményeknek megfelelt.

Támogatási kérelem nem fogadható el a benyújtási határnapot követő 25 naptári nap letelte után még vis maior bejelentés esetében sem.

A vis maior és kivételes körülmények eseteit a megfelelő vonatkozó bizonyítékokkal együtt kell bejelenteni az erre rendszeresített K0708 Vis maior bejelentőlapon az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségének (ld. 2. melléklet) a korlátozó körülmény bekövetkezésétől számított 30 munkanapon belül (az állatokat érintő esemény esetén ez az esemény napjától számított 30 nap), amennyiben a vis maior esemény a bejelentésben akadályozza, úgy attól az időponttól számított harminc napon, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell benyújtani, amikor olyan helyzetbe kerül, amely ezt lehetővé teszi.

 

Ha vis maior vagy kivételes körülmények miatt állatállományában változás következik be, ami miatt nem tud megfelelni a birtokon tartási követelményeknek, akkor a vis maior vagy kivételes körülmény elfogadása esetén a támogatható állatok száma annyi marad, mint amennyit a kérelmen bejelentett.

A bejelentés elfogadásának feltétele, hogy:

§         a bejelentés alá legyen írva;

§         a vis maior vagy különleges körülményt igazoló bizonyítékokat csatolta;

 • a vis maior bejelentés időben történt.

Vis maiornak és kivételes körülménynek ismerhetők el például a következő esetek:

§         a termelő halála;

§         a termelő hosszan tartó szakmai munkaképtelensége;

§         az állattartást szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő megsemmisülése;

§         az állatállományt sújtó járványos megbetegedés;

§         az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása

§         kérelmezett állat vetélése, illetve a borjának elhullása.

5.5 Helyszíni ellenőrzés

Az MVH helyszíni ellenőrei értesítés nélkül vagy a termelő értesítését követően ellenőrzést tarthatnak a termelőnél. Értesítést legfeljebb az ellenőrzés időpontja előtt 48 órával kaphat a termelő. A mezőgazdasági termelő köteles együttműködni az ellenőrzést végző személlyel. A helyszíni ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a mezőgazdasági termelő megfelel-e a támogatási feltételeknek, továbbá hogy a termelő a tenyészetében tartott állataira vonatkozóan gondoskodik-e az ENAR rendelet betartásáról, ENAR bejelentésekről, az állományban található állatok egyedi jelöléséről, az állomány-nyilvántartás folyamatos vezetéséről, valamint az Állattenyésztési törvényben foglaltak betartásáról.

Az állatok egyedi azonosítójának ellenőrzéséhez a tenyészetben található összes állatot egyedenként kell vizsgálni, melyhez azok összeterelése szükséges. Az ehhez szükséges feltételeket (szorító karám, kaloda, megfelelő számú személyzet) a termelőnek kell biztosítani.

Amennyiben az állatokat a termelő más tenyészet egyedeivel közösen (egy tartási helyen) tartja, akkor az ellenőrzés alkalmával azokat a többi állattól el kell különíteni, ellenkező esetben az ellenőrzést ki kell terjeszteni a többi érintett tenyészetre is. A termelő az állatok tartási helyéről köteles a helyszíni ellenőröket tájékoztatni.

Az ellenőrzés során ellenőrzési jegyzőkönyv készül, amelynek egy jóváhagyott példányát az ellenőrzött termelő a helyszínen, vagy a jegyzőkönyv lezárásától számított 15 napon belül megkapja, amennyiben a jegyzőkönyvben meg nem felelés került megállapításra.

Figyelem! Ha a termelő vagy a képviselője önhibájából akadályozza, vagy meghiúsítja a helyszíni ellenőrzés végrehajtását, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerül.

Az ellenőrzés akadályozásának minősül, ha az ügyfél vagy képviselője az előzetes értesítéskor egyeztetett helyszínen és időpontban nem jelenik meg és akadályoztatásáról nem értesíti az MVH-t. Akadályozás továbbá az is, ha a tartó, amennyiben az állomány tartási helye nem azonos a tenyészet székhelyével, nem tájékoztatja az MVH helyszíni ellenőreit az állatállomány tartózkodási helyéről. A helyszíni ellenőrzésről szóló értesítés kézhezvételét követően, illetve a helyszíni ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok tárgyában nincsen mód módosítási kérelem benyújtására.

5.6 Szándékos félrevezetés

A csalás a támogatásból történő kizárást és közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után. Ha kiderül, hogy a termelő szándékosan hibás adatot adott meg, akkor kizárásra kerül az adott évi támogatásból, illetve ha szükséges, a termelőt még egyszer ki kell zárni a támogatásokból az elutasított kifizetés összegével megegyező mértékig. Ezt az összeget azon kifizetésekből kell levonni, amelyekre a termelő a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári évben beadott kérelmei alapján jogosult.

 

Figyelem! Ha a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tesz, az büntetőeljárást vonhat maga után.

Anyatehéntartás támogatás esetén az MVH az alábbi eseteket tekinti szándékos félrevezetésnek:

 • a kérelmezett állat a helyszíni ellenőrzés alapján hímivarú,

§         az állat termékenyítése bizonyíthatóan nem központi lajstromszámmal rendelkező bikával történt (zugbikahasználat)

§         kérelmezett állat már a kérelem benyújtása előtt kikerült az ügyfél tenyészetéből.

6 A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, KIFIZETÉS

6.1 A támogatás nagysága

A támogatási összegről külön jogszabály rendelkezik.

A támogatás a támogathatónak minősített állatok után, legfeljebb a kérelmező egyéni támogatási felsőhatárának mértékéig nyújtható.

A csökkentés révén a termelőnként támogatott állatok száma nem csökkenhet 3 alá.

6.2 Igazolás a támogatásra bejelentett állatokról

Az MVH legkésőbb 2009. szeptember 15-ig a kérelmen támogatásra bejelentett állatokról igazolást küld a termelőnek.

6.3 Határozat a támogatási összegről

Az MVH legkésőbb 2010. április  30-ig megküldi a 2009-es támogatási évre, az anyatehéntartás támogatására járó támogatási összeget tartalmazó határozatot. A határozatban szereplő összeg a 7. pont szerinti visszaosztás és esetlegesen a helyszíni ellenőrzés kedvezőtlen megállapításai alapján alkalmazott szankciók következtében, illetve a késedelmes benyújtás miatt történő csökkentés figyelembevételével kerül meghatározásra.

6.4 Kifizetés módja

Kifizetés a kérelmet benyújtó termelő Ügyfélregiszterben megadott bankszámlájára történik átutalással a határozat kiküldését követően, legkésőbb 2010. április 30-ig.

Ha nem adott meg bankszámlára vonatkozó adatokat az ügyfél-regisztráció során, és azt nem pótolta, a kérelme elutasításra kerül. Amennyiben bejelentette számlaszámát, azonban abban bármi változás történt az Ön által megadott banki adatokkal kapcsolatban, akkor a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni a változásokat az MVH-nál. A bejelentés elmulasztása esetén mulasztási bírság szabható ki. A téves vagy hiányos bankszámlaadatok a kifizetés késedelmét okozhatják.

6.5 Jogosulatlan kifizetés és túlfizetés

Amennyiben nagyobb támogatási összeg került kifizetésre, mint amennyire a jogcímre vonatkozó jogszabályi előírások alapján a termelő jogosult lenne, akkor a határozatban megállapított különbözetet vissza kell fizetni.

Az MVH döntésben értesíti a termelőt arról, hogy mi a számítás alapja és mely módon kell a visszafizetésnek történnie. A vissza nem fizetett összeget az MVH más jogcímek kifizetésének terhére levonja, mely levonásról az ügyfelet határozatban értesíti.

6.6 Levonások

Az anyatehéntartás támogatás támogatható állatonként, naptári évenként és termelőnként éves kifizetés formájában nyújtható. A kifizetendő összeg nagysága csökkentésre kerül, ha:

 • a helyszíni ellenőrzés során az ellenőr szabálytalanságokat talál (kivétel vis maior, különleges körülmények);
 • a támogatási kérelemben támogatható állatlétszám kevesebb, mint a kérelmezett állatlétszám,
 • a kérelmező a kérelmét, a kérelembenyújtási határidőt követő 25 napon belül nyújtotta be.

 

6.6.1 Szankciók

6.6.2 6.6.1.1 Szankció alkalmazása meg nem határozott állat miatt

Ha az anyatehén tartás támogatási kérelmen szereplő szarvasmarhák száma (k) valamint az adminisztratív illetve a helyszíni ellenőrzés során meghatározott szarvasmarhák száma (m) között különbség mutatkozik, akkor a támogatási összeg az alábbiak szerint meghatározott százalékot figyelembe véve csökken.

A szankció során alkalmazott százalék (s) a szarvasmarhafélékre vonatkozó összes támogatási rendszerben támogatásra bejelentett és (az ENAR-ban végzett adminisztratív és a helyszíni ellenőrzés során) szabálytalannak talált állatok számát (r) el kell osztani az összes meghatározott szarvasmarha számával (m).

Ha a szabálytalanság legfeljebb 3 állatot érint, vagy 3-nál több állatot érint, de a fenti (s) érték nem több 10%-nál, akkor a támogatási összeg ezen meghatározott százalékkal (s) csökken.

Ha a fenti (s) érték több 10%-nál, de 20%-nál nem több, akkor a támogatási összeg ezen meghatározott százalék (s) kétszeresével csökken.

Ha a fenti (s) érték több 20%-nál, akkor nem jár támogatás.

Ha a fenti (s) érték meghaladja az 50%-ot, a mezőgazdasági termelőtől még egyszer le kell vonni a bejelentett állatszám és a meghatározott állatszám közötti különbségét jelentő állatlétszám (r) alapján kiszámított támogatási összeg mértékéig. Ezt az összeget a naptári évet követő három naptári évben benyújtott kérelmei alapján jogosult támogatási összegből kell levonni. Ha az összeg a három év alatt nem vonható le teljes mértékben a szóban forgó támogatásokból, a fennmaradó egyenleg törlődik.

6.6.3 6.6.1.2 Szankció alkalmazása szándékosan elkövetett szabálytalanság miatt

Amennyiben a bejelentett és a meghatározott állatok száma közötti eltérés szándékosan elkövetett szabálytalanság eredménye, támogatás nem jár.

Szándékosság esetén, ha a fenti (s) érték meghaladja a 20%-ot, a mezőgazdasági termelőtől még egyszer le kell vonni a bejelentett állatszám és a meghatározott állatszám közötti különbségét jelentő állatlétszám (r) alapján kiszámított támogatási összeg mértékéig. Ezt az összeget a naptári évet követő három naptári évben benyújtott kérelmei alapján jogosult támogatási összegből kell levonni. Ha az összeg a három év alatt nem vonható le teljes mértékben a szóban forgó támogatásokból, a fennmaradó egyenleg törlődik.

6.6.4 6.6.1.3 Szankció alkalmazása ellenőrzés akadályoztatása miatt

Ha a termelő akadályozza az ellenőrzést, a kérelem elutasításra kerül.

6.6.5 6.6.1.4. Szankció alkalmazása késedelmes benyújtás miatt

Késedelmes benyújtás (július 31-e utáni postára adás) esetén az esetleges szankciókkal csökkentett támogatás összege a késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.

 

6.6.6 6.6.1.5. Szankció alkalmazása egyéb szarvasmarhák miatt

 

A helyszíni ellenőrzés alkalmával az egyéb -nem kérelmezett-, a tenyészetben található szarvasmarhákra vonatkozó eltérés esetén (ENAR rendelet szerinti) a levonásokat követően fennmaradó támogatási összeg további 3%-kal, ismétlődő hiba esetén 5 %-kal csökkentésre kerül a kölcsönös megfeleltetés következtében.

 

 

7 A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG IGÉNYLÉSE

Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amelyre a termelő részére az adott támogatási évben a támogatás kifizethető.

A termelőt megillető a 2009-es támogatási évre vonatkozó egyéni támogatási felsőhatárt az MVH a 2008-as támogatási évre vonatkozó határozatában állapította meg a 2008-as támogatási év során támogatott állatok alapján.

A 2009-es évre vonatkozó egyéni támogatási felsőhatár módosulhat a termelő által beadott és jóváhagyott igénylések, adásvételek, illetve bérletek alapján.

Azon termelőknek, akiknek a 2008-as évre vonatkozó támogatási kérelmük elutasításra került vagy nem adtak be a 2008-as támogatási évre kérelmet, az MVH tájékoztatató levelet küldött a termelőt megillető, a 2009-es évre vonatkozó egyéni támogatási felsőhatáráról.

Magyarország részére az EU 117.000 anyatehén jogosultságot határozott meg, amely az anyatehén országos támogatási felsőhatár.

Ha az összes termelőnek előirányzott és a nemzeti tartalékban kötelezően nyilvántartott jogosultságok összege meghaladja az anyatehén országos támogatási felsőhatárt, akkor a termelő részére ténylegesen megállapított egyéni támogatási felsőhatár a túllépés mértékével csökkentett előirányzott egyéni támogatási felsőhatár lesz.

Az országos támogatási felsőhatárból képzett országos tartalék kiosztása jogszabály által (ld. alább) meghatározott feltételeknek megfelelő termelők részére fenntartott jogosultságokat tartalmazza. (Az országos tartalék ezen részét a továbbiakban „fenntartott tartaléknak" nevezzük).

A ki nem használás miatt megvont, a jogosultság részleges átruházása miatt levont, valamint azon jogosultságok, amelyekről lemondtak az országos tartalék javára, az országos tartalék másik részébe kerülnek (ezt a továbbiakban „aktív tartaléknak" nevezzük).

§         A K9600 Támogatási kérelem egyben jogosultsági kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára - nem kell külön kérelmet benyújtani a jogosultságra vonatkozóan.

§         azon termelőnek, aki támogatási jogosultsággal nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelnie kell igazolást arról, hogy maga vagy a foglalkoztatottja rendelkezik:

§         legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú végzettséggel,

§         legalább középfokú mezőgazdasági vállalkozó (OKJ 32 6201 02) szakképesítéssel,

§         ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01) szakképesítéssel,

§         aranykalászos gazda (OKJ 32 6201 01) szakképesítéssel,

§         1)-4) alpontokban foglaltakkal egyenértékű, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban szerzett szakképesítéssel, vagy

§         a falugazdász által igazolt minimum 5 éves állattenyésztési gyakorlattal (K9612-es nyomtatványon is benyújthatja).

§         Regisztrált családi gazdaság esetén a családi gazdaság tagjának végzettsége is elfogadható. Ebben az esetben a végzettséget igazoló dokumentum mellé csatolni kell a családi gazdaság regisztrációját igazoló határozat másolatát is.

A „fenntartott tartalékban" lévő támogatási jogosultságból történő kiosztás rendszerét a Jogosultság-igénylési rendelet szabályozza.

Az „aktív tartalékban" lévő támogatási jogosultság az összes, kérelmet benyújtó termelő között kerül kiosztásra.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a beérkezett igények között a Jogosultság-igénylési rendelet alapján előírtak szerint sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén, a felállított sorrend végén álló, azonos feltételű igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra. Amennyiben az állattartó az országos tartalékból jogosultsághoz jut, a kiosztást követő támogatási évben támogatási jogosultságot nem értékesíthet, illetve adhat bérbe, azt maga köteles kihasználni.

A jogosultság-kiosztással kapcsolatos további részletekről Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságok nyilvántartásáról és kezeléséről szóló Gazdatájékoztatóban szerezhet be információkat.

8 ÁTRUHÁZÁS

Ha a termelő a kérelem benyújtási időszak után, de a 6 hónapos kötelező birtokon tartás letelte előtt az összes támogatható állatát eladta, akkor a kérelmet benyújtó termelő a támogatásra nem jogosult. Az állatokat átvevő termelő jogosult lehet a támogatásra, ha

az átruházó

§          az összes támogatható állatát átadta a birtokon tartás ideje alatt,

az átvevő

§         az átruházást követően 15 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon (K0707 Átruházási kérelem) értesíti az MVH-t az átruházásról, és kéri a támogatás megítélését,

§         mellékeli az adásvételi szerződés másolatát, és

§         teljesíti a támogatás igénybevételéhez szükséges összes feltételt.

Figyelem! Az állatállomány átruházását az ENAR adatbázisába is be kell jelenteni.

A birtokátruházás esetén az állatokkal együtt az átruházó valamennyi jogosultsága is átvezetésre kerül az átvevő nevére.

 

9 JOGORVOSLAT

Ha az anyatehéntartás támogatásával kapcsolatos bármely határozattal nem ért egyet, a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezésre van lehetősége. A fellebbezést, az MVH központi szervéhez címezve az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságának címére kell megküldeni (Ld. 3. melléklet.). A 15 napon túl postára adott fellebbezések, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. Méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

A fellebbezéshez minden olyan bizonyítékot, igazolást be kell csatolni, amely alátámasztja az ügyfél állítását. A fellebbezési eljárás során hiánypótoltatásra nincs lehetőség.

Figyelem! Fellebbezést csak az, az ügyfél nyújthat be, akire vonatkozóan a határozat rendelkezést tartalmaz. Harmadik személy csak meghatalmazás alapján járhat el a határozaton szereplő ügyfél nevében. A fellebbezésen minden esetben tüntesse fel az ügyfél-regisztrációs számát! A fellebbezésre nem jogosulttól származó jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

10 MELLÉKLETEK

1. melléklet

Extenzifikációs szarvasmarha-tartási támogatás jogosultsági feltételei

Az extenzifikációs szarvasmarha-tartási támogatást az arra jogosult állattartók termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján vehetik igénybe.

 

A történelmi bázist az MVH állapította meg termelőnként, a 2006-ban visszaigazolt támogatható állatlétszám és az anyatehéntartásban, valamint a hízottbika-tartásban végrehajtott korrekció alapján.

 

A történelmi bázisjogosultság vagyoni értékű jog, mely korlátozottan forgalomképes, így adásvétel, illetve bérlet tárgyát képezheti. A bázisjogosultsággal nem rendelkező termelőknek lehetősége nyílik más gazdálkodóktól azt megvenni, illetve bérelni és így bázisjogosultsághoz jutni. Az adásvételt vagy bérletet az MVH-hoz kell az erre rendszeresített formanyomtatványon bejelenteni.

 

 

2. melléklet

MVH Megyei Kirendeltségek elérhetőségei

Megye

Város

Új cím

Postai cím

Kirendeltség-

vezető

E-mail

Telefonszám

Fax

Bács-Kiskun

6000 Kecskemét

Kisfaludy u. 6.

6001. Kecskemét, Pf.: 470.

Hajdu Sándor

kecskemet@mvh.gov.hu

76/814-520

76/814-521

Baranya

7621 Pécs

Rákóczi út 17.

7602. Pécs, Pf.: 365.

Gróf László

pecs@mvh.gov.hu

72/814-520

72/814-521

Békés

5600 Békéscsaba

Temető sor 8.

5620 Békéscsaba, Pf.: 45.

Matuska Sándor

bekescsaba@mvh.gov.hu

66/814-520

66/814-521

Borsod-Abaúj-Zemplén

3500 Miskolc

Mindszenttér 1.

3501. Miskolc, Pf.: 646

Mészáros Péter

miskolc@mvh.gov.hu

46/814-900

46/814-901

Csongrád

6723 Szeged

Római krt. 21..

6701 Szeged, Pf.: 26. és 504.

Pinjung Emil

szeged@mvh.gov.hu

62/814-900

62/814-901

Fejér

8000 Székesfehérvár

Deák F. u. 7-9.

8002. Székesfehérvár, Pf.: 297.

István András

szekesfehervar@mvh.gov.hu

22/814-520

22/814-521

Főváros és Pest

1054 Budapest

Alkotmány u. 29.

1391 Budapest Pf.: 248.

Dr. Csepregi Tibor

pest@mvh.gov.hu

814-8900

814-8901

Győr-Moson-Sopron

9023 Győr

Munkácsy út 20.

9021 Győr, Munkácsy 20.

Légrády Gábor

gyor@mvh.gov.hu

96/814-542

96/814-543

96/814-521

Hajdú-Bihar

4034 Debrecen

Vágóhíd u. 2.

4001 Debrecen, Pf.: 551

Pallagi László

debrecen@mvh.gov.hu

52/814-544

52/814-521

Heves

3300 Eger

Eszterházy tér 8.

3301 Eger, Pf.:169.

Nagy Sándorné

eger@mvh.gov.hu

36/814-520

36/814-521

Jász-Nagykun-Szolnok

5000 Szolnok

József Attila u. 36.

5001 Szolnok, Pf.:111.

Péter Gábor

szolnok@mvh.gov.hu

56/814-523

56/814-525

56/814-521

Komárom-Esztergom

2800 Tatabánya

Vértanúk tere 1.

2801 Tatabánya, Pf.: 1394

László Kálmán

tatabanya@mvh.gov.hu

34/814-520

34/814-521

Nógrád

3100 Salgótarján

Bartók Béla út 17.

3101 Salgótarján, Pf,.: 123.

Sirkó János

salgotarjan@mvh.gov.hu

32/814-520

32/814-521

Somogy

7400 Kaposvár

Petőfi tér 1-3.

7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.

Baranyai Sándor

kaposvar@mvh.gov.hu

82/814-900

82/814-920

82/814-901

82/814-921

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4400 Nyíregyháza

Hősök tere 9.

4401 Nyíregyháza, Pf.: 422.

 

Takács Szabolcs

nyiregyhaza@mvh.gov.hu

42/814-900

42/814-901

Tolna

7100 Szekszárd

Augusz I. u. 9-11..

7101 Szekszárd, Pf.: 251.

Kovács Judit

szekszard@mvh.gov.hu

74/814-520

74/814-521

Vas

9700 Szombathely

Rákóczi F. u. 1.

9701 Szombathely, Pf.: 245.

Olasz Miklós

szombathely@mvh.gov.hu

94/814-520

94/814-521

Veszprém

8200 Veszprém

Levendula u. 1.

8202 Veszprém, Pf.: 791.

Dr. Soós Kálmán

veszprem@mvh.gov.hu

88/814-900

88/814-920

88/814-901

88/814-921

Zala

8900 Zalaegerszeg

Kis u. 1.

8901 Zalaegerszeg, Pf.: 142.

Horváth Zoltán

zalaegerszeg@mvh.gov.hu

92/814-900

92/814-920

92/814-901

92/814-921

3. melléklet

Az ügyfélfogadási idő a Központi Ügyfélszolgálaton

Hétfő: 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00

Kedd: 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00

Szerda: 9.00 - 12.00

Csütörtök: 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00

Péntek: 9.00 - 12.00

Központi Ügyfélszolgálat helye: 1095 Budapest, IX. Soroksári u. 22-24.

Telefon:            (jelenleg)          06-1-3743-603

06-1-3743-604

Levelezési cím: 1385 Budapest 62. Pf: 867.

Központi Email: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu

Az ügyfélfogadási idő a Megyei Ügyfélszolgálatokon

Hétfő: 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00

Kedd: 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00

Szerda: 9.00 - 12.00

Csütörtök: 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00

Péntek: 9.00 - 12.00

 

Az alábbiakban a 120 000 kg feletti tejkvótával rendelkező termelők részére, a fent leírtaktól való eltérésről ad tájékoztatást, annak kiegészítése.

 

1 JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

 

1.1 Támogatható állat

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra (támogatható állat) nyújtható:

 • háziasított marhafélék

Szarvasmarha és házi bivaly (Bubalus domesticus) fajú.

 • nőivarú

Üsző is támogatható.

 • betöltötte a 8 hónapos kort

A Támogatási Kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hónap.

 • hústípusú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik

Az állat csak akkor támogatható, ha a fajtája, a kérelem benyújtását megelőzően az ENAR adatbázisba bejelentésre került. A nem támogatható fajták ENAR fajtakódjait a Tájékoztató tartalmazza.

 • 2008. április 1. óta nem áll tejtermelés ellenőrzés alatt
 • a kérelmező tejtermelésre a későbbiekben sem fogja hasznosítani
 • olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés céljából nevelnek borjakat

A támogatási jogcím célja a hústípusú szarvasmarhahús-termelés támogatása, ezért az alapvetően tejelő állományok nem részesülnek ebből a támogatásból.

 • a birtokon tartás alatt olyan tenyészetben áll, ahol tejtermelést nem folytatnak
 • a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van

A kötelező birtokon tartás 6 hónap, amely a kérelem benyújtásának napján kezdődik. Amennyiben a módosításra nyitva álló időben módosítást nyújt be az állatlétszámra vonatkozóan, a kérelem beadásának, így a birtokon tartási kötelezettség első napjának a módosítás postára adásának napja számít.

 • tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózis-mentes (hármas-mentes)

a mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia - arra az állományra nem nyújtható be kérelem, amely a kérelem benyújtásának napján nem hármas mentes, amennyiben a mentesség a szankciós időszakban valósul meg, akkor a támogatási kérelem benyújtási dátumának a szankciós időszak dátuma számít és a birtokon tartás is ettől az időponttól valósul meg

1.2 Jogosult mezőgazdasági termelő

A támogatásra az a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: termelő) jogosult, aki

 • 2009. június 1. és 2009. július 31. között az MVH által meghatározott, legalább 3 állatra vonatkozó, aláírt Támogatási kérelmet (ami K9601 Főlapból és legalább egy K9602 Betétlapból áll) postai úton benyújtja az MVH területileg illetékes megyei Kirendeltségéhez
 • gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra a 2000. július 17-i 1760/2000/EK tanácsi rendeletben és a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben (továbbiakban ENAR rendelet) foglaltak betartásáról

Ezen feltétel teljesülését az MVH az ENAR adatbázis ellenőrzése révén adminisztratív úton a kérelmezett állatokra vonatkozóan ellenőrzi.

 • gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományban az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról

valamint

 • a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, támogatható fajtájú tenyészbikát illetve mélyhűtött szaporítóanyagot használ,
 • a termékenyítéseket és fedeztetéseket, pároztatásokat és embrió átültetéseket, az előírt bizonylatokon az MgSzH központi adatbázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztrálták

Ezen feltétel teljesülését az MVH az TER adatbázis ellenőrzése révén adminisztratív úton a kérelmezett állatokra vonatkozóan ellenőrzi.

 • a támogatásra bejelentett tenyészetében jellemzően hústermelés céljára tart borjakat
 • a kérelmezett állatai legalább 30%-nak van ellése 2009. január 1.-2009. december 31. között

valamint

 • a kérelmezett állatok 2009. január 1-től a birtokon tartási határidő lejártáig született borjai közvetlenül a születést követően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben találhatók
 • a támogatás alapjául szolgáló állatai esetén, a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40%

Ezen feltétel teljesülését az MVH az ENAR és a TER adatbázis ellenőrzése révén adminisztratív úton a támogatható állatokra vonatkozóan ellenőrzi.

 • ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik

Ha még nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, a kitöltött regisztrációs kérelmi lapot (G001) legkésőbb az anyatehén-tartás támogatására vonatkozó Támogatási kérelem benyújtásával egyidőben nyújtsa be.

 • ügyfél-regisztrációs száma szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban

A támogatásra az a termelő jogosult, aki a támogatási kérelmen bejelentett állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban és az ügyfél-regisztrációs száma szerepel az ENAR nyilvántartásban is.

Amennyiben több tenyészettel rendelkezik, bizonyosodjon meg róla, hogy minden tenyészet esetén az ügyfél-regisztrációs száma szerepel a tartó adatok között.

Az a termelő, akinek az ügyfél-regisztrációs száma nem szerepel az ENAR nyilvántartásban, a
2151 Tenyészet módosító lapon jelentheti be az MgSzH- hoz. A fentiekkel kapcsolatos további információt az MgSzH- ENAR ügyfélszolgálata nyújt (tel: 06-1-212-1730; enarufsz@enar.hu).

§         tejkvótája meghaladja a 120 000 kg-ot

A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 43/2008. (IV. 4.) FVM rendelet szerint rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége (tejkvóta) több mint 120 ezer kg a 2008/2009-es kvótaévben.

Ezt az MVH a nyilvántartásából a 2009. március 31-i állapotnak megfelelően ellenőrzi. Az egyéni referenciamennyiségbe a 2004/2005-ös kvótaév kezdetétől (2004. május 1-től) gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiség is beletartozik.

§         nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási, adósságrendezési vagy végelszámolási eljárás alatt

2  A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

2.1 Támogatási kérelem

A Támogatási kérelem 2 részből áll:

§         K9601 Támogatási kérelem a 120 ezer kg tejkvótánál többel rendelkező termelők részére - Főlap (továbbiakban K9601 Főlap)

A K9601 Főlap tartalmazza a kérelmezőre vonatkozó részletes adatokat és az állomány hármas-mentességéről szóló állatorvosi igazolást. A K9601 Főlap adatainak kitöltése után a hatósági állatorvost kell felkeresni az igazolás kiállításához.

§         K9602 Támogatási Kérelem - Betétlap (továbbiakban K9602 Betétlap)

A K9602 Betétlapból annyit kell beküldeni, amennyi az összes kérelmezett állat feltüntetéséhez szükséges. A K9602 Betétlapokat el kell látni sorszámmal. A kérelmezőnek az összes betétlapot alá kell írnia.

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek