Jogcím

57/2021. (VII. 19.) számú Kincstár Közlemény
2021.07.19. 20:19 Hatályos Utolsó módosítás:  2023.07.06. 15:12

a vis maior esemény elektronikus úton történő bejelentéséről

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások esetében – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a Kincstár vis maiorként ismer el olyan, a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet alapján igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt (a továbbiakban együtt: esemény), amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani.

A vis maior esemény bekövetkezésének lehet olyan hatása, hogy az ügyfél a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó jogszabály(ok)ban, pályázati felhívásokban, vagy a támogatáshoz kapcsolódó egyéb szabályozó eszközökben (pl. Irányító Hatóság vagy a Kincstár által kibocsátott közleményekben, stb.) meghatározott feltételeknek, követelményeknek, illetve a megítélt támogatáshoz kapcsolódó művelési-, üzemeltetési-, üzemben tartási-, tartási-, stb. kötelezettségeknek, illetve vállalásoknak (a továbbiakban együttesen: kötelezettségvállalás) nem, vagy csak részben tud eleget tenni.

Amennyiben az ügyfél hitelt érdemlő módon (a vis maior rendeletekben és/vagy a támogatások végrehajtásával kapcsolatos szabályozó eszközökben meghatározott igazoló dokumentumokkal) bizonyítani tudja a vis maior esemény bekövetkeztét és annak hatását, akkor az ok-okozati viszony fennállása esetén – az erre irányuló döntés szerint részlegesen vagy teljes körűen – vis maior alapján mentesülhet a támogatási feltételek, kötelezettségek teljesítése alól.

Csatolt dokumentum
2021.07.19. méret: 275 KB Utolsó módosítás dátuma:  2021.07.19.