Kiválasztott jogcím: Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

Megjelenés: 2017.03.30. 16:49 Utolsó módosítás: 2020.02.17. 16:20

Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók, illetve közjogi szervezetek részére, az erdészeti genetikai erőforrások megőrzésének és fejlesztésének a megvalósítása érdekében.

Választható, önállóan támogatható tevékenységek:

1.) In situ génmegőrzési módok esetében:

a)erdészeti génrezervátumok létesítése
b)magtermesztésre kijelölt törzsállományok létesítése

2.) Ex situ génmegőrzési módok esetén:

a) juvenilis formában, genotípus gyűjtemény létesítése
b) oltvány formában, genotípus gyűjtemény létesítése
c) faalakú formában utódnemzedék, származás, család gyűjtemény létesítése
d) faalakú formában genotípus gyűjtemény létesítése

3.) Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei:

a) vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit fokozatú anyatelepeinek létesítése
b) vegetatív szaporítású fajok, fajták elit fokozatú anyatelepeinek létesítése
c) generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek létesítése

4.) Megőrzésre érdemes genetikai erőforrások felmérése, dokumentálása, nemzeti nyilvántartásba vétele

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Molekuláris genetikai vizsgálatok fekete nyár (Populus nigra) faj esetében a 31.1.2. fejezet 4. pontja esetében.
b) Szokásostól eltérő talaj előkészítés a 3.1.1.2. fejezet 3. c.) pontja esetén.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás keretében az alábbi kigészítő tevékenységek vehetőek igénybe:

a) szokásostól eltérő talaj előkészítés 3.1.1.2 fejezet 2. b), c), d), pontjai esetében amennyiben a tevékenység az Országos Erdőállomány Adattárban az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 16. § (6) bekezdése alapján nyilvántartott erdőrészlet területén valósul meg
b) kerítés létesítése 3.1.1.2. fejezet 1.a), b), 2. b), c), d), 3 b), pontjai esetében

Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 3.1.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

A felhívás 4. számú mellékletben felsorolt fafajokon kívül más fafaj génmegőrzési tevékenysége nem támogatható.

Nem támogatható a Nemzeti Fajtajegyzékben nem erdészeti fajtának besorolt fajták és fajtajelöltek törzsültetvényeinek létesítése.

Ha korábban vett igénybe támogatást 3.1.1.2 fejezet 4.) pontja szerinti tevékenységre bármilyen hazai vagy uniós pályázati forrásból, abban az esetben nem veheti igénybe a támogatást.

A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

Támogatást igénylők köre
Jelen támogatást igénybe vehetik:

 • erdőgazdálkodók,
 • közjogi szervezetek.
 • az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM rendelet 17.§ és a 21.§ alapján nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelő

A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

 • 2017. április 28. – 2019. március 29. között.

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. május 31.
 • 2017. július 31.
 • 2017. október 31.
 • 2017. december 29.
 • 2018. április 30.
 • 2018. július 31.
 • 2018. október 31.
 • 2019. január 31.
 • 2019. március 29.
 • 2019. április 30.
 • 2020. március 2.
 • 2020. június 30.
 • 2020. december 31.
 • 2021. június 30.
 • 2021. december 31.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy célterületre csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, be több megvalósítási helyen.

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Módosítás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó módosítás benyújtásának napja minősül.

A támogatás formája

A felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető. Egy támogatási kérelemhez egy kifizetési kérelem nyújtható be.

A kifizetés igénylést elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a támogatott tevékenység megvalósítása után, legkésőbb tevékenységenként az alábbiakban meghatározott határidőig:

 In situ génmegőrzési módok esetében:

 • erdészeti génrezervátumok létesítése esetén a támogatói okirat kézhezvételétől számított 24 hónap
 • magtermesztésre kijelölt törzsállományok létesítése esetén a támogatói okirat kézhezvételétőlt számítva 24 hónap

Ex situ génmegőrzési módok esetén:

 • juvenilis formában, genotípus gyűjtemény létesítése esetén a támogatói okirat kézhezvételézől számítva 24 hónap
 • oltvány formában, genotípus gyűjtemény létesítése esetén a támogatói okirat kézhezvételétől számítva 48 hónap
 • faalakú formában utódnemzedék, származás, család gyűjtemény létesítése esetén a támogatói okirat kézhezvételétől számítva 48 hónap
 • faalakú formában genotípus gyűjtemény létesítése esetén a támogatói okirat kézhezvételétől számítva 48 hónap

Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei:

 • vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit és elit fokozatú anyatelepeinek létesítése esetén a támogatói okirat kézhezvételétől számítva 24 hónap
 • generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek létesítése esetén a támogatói okirat kézhezvételétől számítva 48 hónap

Megőrzésre érdemes genetikai erőforrások felmérése, dokumentálása, nemzeti nyilvántartásba vétele esetén a támogatói okirat kézhezvételétől számítva 24 hónap

Amennyiben a fenti határidőkben a kifizetési kérelem nem kerül benyújtásra, abban az esetben a támogatást igénylő támogatási jogosultsága megszűnik.

A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtása évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
A támogatás a kifizetési igénylés alapján, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b) bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki.

A támogatás mértéke

A támogatás intenzitása 100%

Megőrzés módja/egysége A létesítés támogatási összege (euró)
In situ génmegőrzési formák
A. Erdészeti génrezervátum kialakítása ha 90
B. Magtermelésre kijelölt törzsállomány kialakítása ha 110
C. Erdészeti faanyagtermő növények törzsültetvényeinek létesítése
C.1.Vegetatív szaporítású fajták törzsültetvényei (szuper elit fokozatú szaporítóanyagot termő törzs anyatelep) tétel* 27
C.2.Vegetatív szaporítású fajták törzsültetvényei (elit    fokozatú szaporítóanyagot termő központi anyatelep) tétel* 100
C.3.Generatív szaporítású fajták törzsültetvényei (magtermesztő ültetvény) ha 7700
D.Megőrzésre érdemes genetikai erőforrások felkutatása, dokumentálása egységköltsége
Törzsfa leírólap készítése digitális és nyomtatott formában genotípus** 15
E.1.Erdészeti faanyagtermő növények ex situ megőrzés kiindulási anyaga előállításának egységköltsége
E.1.1.Növényanyag előállítása dugványozással, ill. merisztéma szaporítással genotípus** 230
E.1.2.Növényanyag előállítása oltással, szemzéssel genotípus** 255
E.1.3.Növényanyag előállítása generatív szaporítással genotípus** 165
E.2.Erdészeti faanyagtermő növények ex situ géngyűjteményei létesítése a 4. pont szerinti növényanyag felhasználásval
E.2.1.Juvenilis anyatelepi formában (vegetatív) tétel*** 23
E2.2.Faalakú formában (vegetatív) tétel*** 73
E2.3.Utódnemzedék, származás, család (generatív) tétel*** 78
K. Kiegészítő támogatások
K.1.Szokásostól eltérő talajelőkészítés (tuskózás, talajforgatás és gyökérfésülés stb.) költsége ha 1500
K.2.Kerítés építés költsége folyóméterenként 15
K.3 Molekuláris genetikai vizsgálat költsége genotípus 60

*A „tétel” megnevezés alatt szuper elit szaporítási fokozatú szaporítóanyagot termő törzsültetvény esetén 10 db és elit szaporítási fokozatú esetén 50 db élő anyanövény értendő.
**A kiindulási növényanyagok előállításának költségsorában „genotípus” megnevezés alatt a vegetatív szaporítási módok (dugvány, oltvány, merisztéma szaporítás stb.) esetén legalább 5 db tétel azonos (törzsfa klón azonos), generatív szaporítási mód esetén legalább 20 db tétel azonos (származás, ill. törzsfa család azonos) élő, kiültethető méretű növény előállítása értendő, beleértve a törzsfáról (in situ genotípus) származó alapanyag legyűjtés, szállítás, tárolás, kezelés és növényelőállítás egység költségét.
***Az ex situ géngyűjtemények létesítés költségsorában a „tétel” megnevezés alatt a támogatási jogosultság minimális növényi darabszáma 5 db (vegetatív), ill. 15 db (generatív) növény. A növények telepítésének költsége , a megőrzési formára előírt ültetési hálózatban értendő.

A pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 oldalon (https://www.palyazat.gov.hu/vp4-15212-17-erdszeti-genetikai-erforrsok-fejlesztse#) olvashatnak.

Ugyanitt találhatóak a felhívás szakmai mellékletei.