Jogcím

Kiválasztott jogcím: Vis maior

Az elháríthatatlan külső ok (vis maior)

Utolsó módosítás: 2018.04.11 14:40

A vis maior azon körülmények gyűjtőfogalma, amely miatt az ügyfél – a rajta kívül álló okok miatt bekövetkezett esemény okán – a támogatás odaítéléséhez szükséges vagy egyéb a támogatáshoz kapcsolódó meghatározott feltételeket nem képes teljesíteni, vagy egyéb kötelezettségeknek (pl. művelési kötelezettség) nem tud megfelelni. A vis maior körülmények fennállásakor az ügyfél mentesülhet a támogatási feltételek teljesítése alól, amennyiben hitelt érdemlő módon (a vis maior rendeletekben és az intézkedés végrehajtásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott igazoló dokumentumokkal) bizonyítani tudja annak fennállását.

A vis maior esemény elismerésének eljárása során az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendeletben és az intézkedés-specifikus jogszabályokban meghatározottak szerint kell eljárni.

A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben jogszabály nem zárja ki a Kincstár elháríthatatlan külső okként (vis maiorként) ismer el olyan igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt (a továbbiakban együtt: esemény), amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani.

Kapcsolódó jogcímek