Kiválasztott jogcím: Vis maior

Megjelenés: 2020.07.09. 12:43 Utolsó módosítás: 2020.07.09. 12:43

Milyen vis maior eseményeket fogad el a Kincstár?

A vis maior rendeletek alapján, a bekövetkezett vis maior esemény megfelelő igazolása esetén a Kincstár vis maior eseménynek ismerheti el különösen az alábbi eseményeket:

 1. az ügyfél halála;
 1. az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége;
 1. a kötelezettségvállalás, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában előre nem látható,

ca) a mezőgazdasági vagy feldolgozóipari üzem (a továbbiakban együttesen: mezőgazdasági üzem) jelentős részének a kisajátítása,

cb) a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterületnek, az erdősített területnek, erdőnek, továbbá a támogatott tevékenységgel érintett földterületnek (a továbbiakban együttesen: földterület) a kisajátítása,

cc) a mezőgazdasági üzem jelentős része vagy a földterület vonatkozásában kisajátítást pótló adásvételi vagy csereszerződés megkötése, vagy

cd) a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a földterületnek jogszabály alapján történő átminősítése;

 1. a földterületnek közcélra vagy közérdekből történő igénybevétele, amennyiben ez a kötelezettségvállalás, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában nem volt előrelátható;
 1. a mezőgazdasági üzemet, a földterületet vagy az erdészeti létesítményt sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (így különösen földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégeső, fagy, felhőszakadás);
 1. a mezőgazdasági üzem részét képező vagy erdőterületen elhelyezkedő, állattartást, egyéb mezőgazdasági vagy feldolgozóipari tevékenységet, illetve egyéb támogatott tevékenységet szolgáló vagy támogatásból megvalósított építmények vis maior következtében történő megsemmisülése, illetve olyan mértékű megrongálódása, amely a rendeltetésszerű használatot ellehetetleníti;
 1. az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés vagy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény szerinti állat-járványügyi intézkedés miatti állománycsökkenés;
 1. az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy leölése;
 1. az ügyfél növényállományának, illetve az ügyfél által termesztett gombafajoknak egy részét vagy teljes egészét sújtó fertőzés, illetve károsító járványos szintű előfordulásából eredő kártétel;
 1. zárlati, vagy Magyarország területén még nem honos károsító, illetve károkozó ellen hozott hatósági intézkedés;
 1. az intervenciós és export tevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon bekövetkezett váratlan vagy tartós akadály, amelynek elhárítására az ügyfél önerejéből képtelen és az alternatív útvonal használata jelentős többletköltséggel jár;
 2. a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet okán bekövetkezett akadályoztatás.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, csak a legjellemzőbb eseteket rögzíti.