Kiválasztott jogcím: Vis maior

Megjelenés: 2020.07.09. 13:17 Utolsó módosítás: 2020.07.09. 13:18

Meddig jelenthetek be vis maior eseményt? Milyen határidőket kell figyelembe vennem?

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a bejelentést:

  • az esemény bekövetkezésétől számított huszonegy napon belül;
  • az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételétől számított huszonegy napon belül; vagy
  • az ügyfél akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított huszonegy napon belül,
    • amennyiben azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, úgy – a betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást megelőző tizenötödik napig,

de bármely vis maior esemény tekintetében legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell megtenni, amely határidő jogvesztő.

 

Az akadályoztatás fennállásának, illetve megszűnésének tényét alátámasztó igazoló dokumentumot a vis maior bejelentéshez csatoltan szükséges megküldeni, ennek hiányában az akadályoztatás nem fogadható el.