Megjelenés: 2008.01.04. 00:00   Utolsó módosítás: 2010.06.10. 14:59

2/2008 (I. 04.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2008. (I.4.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

 

I. A kifizetés igénylésének feltételei

 

A támogatási rendelet 10. §-a, valamint a rendelet 8. § a) pontja alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – határozattal rendelkező ügyfelek 2008. január 1-31. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani.

Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.

Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg.

A kifizetési kérelem benyújtásának további feltétele, hogy az ügyfél eleget tegyen a rendelet, a támogatási rendelet, valamint az egyéb jogszabályok előírásainak.

 

 

II. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei

 

Támogatás kizárólag a támogatási rendelet 2. és 3. sz. mellékletében meghatározott gépcsoportokba és gépkatalógus-kódok alá tartozó, a támogatási/kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban szereplő, első üzembe-helyezésű mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések (továbbiakban együtt: gépek) beszerzésére nyújtható.

 

A támogatási határozattal támogatott gép tekintetében az ügyfél módosítással élhet a kifizetési kérelem benyújtásával (lásd kitöltési útmutató). A módosítás akkor fogadható el, ha a határozatban szereplővel egyenértékű gép, technológiai berendezés került beszerzésre.


Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely:

a) szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban (verziószám: 0801),

b) a támogatási kérelemben szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik,

c) korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási kérelemben szereplő gép korszerűségi mutatója.

A támogatás a módosítást követően sem haladhatja meg a megvásárolni kívánt gép, technológiai berendezés gépkatalógusban szereplő referenciaárának a támogatási rendeletben meghatározott mértékét, és a módosított gépre, technológiai berendezésre a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget.

Módosítás esetén a rendelet 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételt a 80 %-os teljesítésről a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegére vonatkozóan kell teljesíteni.

A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfélnek rendelkeznie kell a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, jótállási és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, valamint az, hogy a gépek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idő ne teljen el.

 

Támogatás kizárólag a 2007. január 1-én vagy azt követően megkezdett, a támogatási döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül - közbeszerzési eljárás esetén 1,5 éven belül - megvalósított műveletekhez nyújtható. A művelet megkezdésének időpontja a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentésének vagy az adásvételi szerződés megkötésének vagy a számlán szereplő teljesítés dátumai közül a legkorábbi időpont.

 

Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:

-        szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

 

Az ügyfél kötelezettségei:

 

-        a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át kell teljesíteni;

 

-        a művelet megvalósításának évét követő évtől az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig fenntartani a támogatási kérelem értékelését befolyásoló, a pénzügyi tervben vállalt mutató �rtékeket. A mutatóktól való elmaradás a támogatási rendeletben foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után;

 

-        az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig a támogatási döntés alapját képező vállalt foglalkoztatotti létszámot megtartani;

 

-        a támogatott beruházást, eszközt, a támogatási  döntés kézhezvételétől számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (üzemeltetési kötelezettség);

 

-        az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya - kivéve a kötelezettség jóváhagyott átvállalásának esetét - nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de az amortizálódott tárgyi eszköz azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező eszközre az MVH-nak történő előzetes bejelentést követően lecserélhető;

 

-        a beruházási művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat kell vezetnie, és ellenőrzés esetén bemutatnia;

 

-        az adott időszakban elszámolni kívánt kiadásokat igazoló bizonylat(ok)on fel kell tüntetni a támogatási határozat számát (vonalkód azonosító számát), a határozatban megállapított, vonatkozó kiadási tételazonosítót, a számlatétel VTSZ (vámtarifa) számát, az ügyfél-regisztrációs számot, valamint azt, hogy a bizonylat „támogatás elszámolására benyújtásra került”. Felhívjuk a figyelmet, hogy a bizonylat nem kerül elfogadásra, amennyiben ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy arról bármely, az ügyfél kötelezettségeinél felsorolt, a bizonylatokon kötelezően feltüntetendő elem hiányzik.

 

-        Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben.

 

-        a támogatással létrejött vagy megszerzett vagyontárgyra köteles legalább az üzemeltetési időszak tartamára törés, tűz és elemi csapás kockázatokra 25%-nál nem több önrészt tartalmazó vagyonbiztosítást kell kötni;

 

-        a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját fel kell tüntetnie;

 

-        az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer működtetése céljából - külön jogszabályban foglaltak szerint – adatot szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon.

 

A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

 

-        a gép beszerzését követő első kifizetési kérelemhez a vagyonbiztosítás megkötéséről a biztosítótársaság által hitelesített kötvény másolatát. Amennyiben az ügyfél e kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, az MVH az ügyfelet a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 71. §-a szerinti mulasztási bírsággal sújtja.

 

-        közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén az első kifizetési kérelemhez a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt, illetve az ajánlattételi felhívást.

 

A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költségének 25 %-a, a kiemelten támogatott gépek esetén 35 %.

Az ügyfél által igényelhető támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb 200 millió forint lehet, azonban az ügyfél által igényelt és az MVH által az adott támogatási határozathoz kapcsolódó kifizetési kérelem/kérelmek alapján jóváhagyott és kifizetett támogatási összeg nem haladhatja meg az Európai Bizottság által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban jóváhagyott 735 000 eurónak megfelelő támogatási felső határt forintra átszámolva.

A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

A kiemelten támogatott gépek listáját a támogatási rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

 

A kifizetési kérelemmel kapcsolatos további feltételek:

 

A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

A kifizetési kérelemben az elszámolás alapját csak az ügyfélnél felmerült kiadások képezhetik, melyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadást igazoló bizonylat támaszt alá.

Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.

Amennyiben a bizonylat nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy a számla az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) formai vagy tartalmi előírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el.

Csak a készpénzzel és banki átutalással – a kifizetési kérelem benyújtásáig – kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság 1975/2006/EK tanácsi rendeletének 31. cikkében foglaltak értelmében, amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által, a kifizetési kérelem jogosultságának vizsgálata alapján megállapított támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási összeget csökkenti az igényelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével.

 

III. A kifizetési kérelem benyújtása

 

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon postai úton kell benyújtani.

A benyújtás helye:

 

a lakóhely/székhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltség.

 

A kifizetési kérelmet és a csatolt mellékleteket - amennyiben arra lehetőség van - szkennelésre alkalmas formában (különálló laponként) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló lapokként történő kezelést, ezért mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását.

 


Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben, benyújtott kérelmeket bírálja el, a jogszabályban rögzített benyújtási időszakon kívül - azt megelőzően vagy azt követően - benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel elutasítja.

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt

-        nem formanyomtatványon,

-        nem postai úton,

-        nem a megadott határidőben nyújtották be, illetve ha

-        a Kifizetési kérelem – Főlap az arra jogosult által nincs aláírva.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kifizetési kérelemcsomag valamely betétlapja nincs aláírva az ügyfél által, továbbá a Számla- és bizonylatösszesítő A – bizonylatösszesítő és a Számla- és bizonylatösszesítő B – eszközrészletező betétlap a könyvvezetésért felelős személy által, úgy a betétlapon szereplő kiadások nem kerülnek figyelembevételre a kifizetendő támogatási összeg megállapításánál.

 

A támogatási rendelet 10 §. szerint a kifizetési kérelmet 2008. január 1-től 2008. január 31-ig lehet benyújtani, a kérelmet legkésőbb 2008. január 31-én adhatja postára. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.

 

 

IV. A kifizetési kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok

 

A kifizetési kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlapról, valamint beszerezhetőek az  MVH megyei kirendeltségein.

 

Az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésére szolgáló kérelemcsomag:

 

Formanyomtatványai:

-        Kifizetési kérelem - Főlap Önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése (D0140-01)

-        Gép- technológia berendezés részletező betétlap (D0043-01)

-        Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő (D0034-02)

-        Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap - eszközrészletező (D0035-02)


Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kifizetési kérelem kitöltését segítő Kitöltési útmutatót.

 

További csatolandó dokumentumok:

- a vagyonbiztosítás megkötéséről a biztosítótársaság által kiállított és hitelesített kötvény másolatát

- közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén az első kifizetési kérelemhez a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, illetve az ajánlattételi felhívás

 

V. A kifizetési kérelmek elbírálása

 

Az MVH a rendeletben meghirdetett szempontok alapján bírálja el a beérkezett kérelmeket, és

dönt a kifizetési kérelmek jóváhagyásáról, hiánypótlásáról illetve elutasításáról.

Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított MVH által megadott határidőn belül. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

Amennyiben nem teljesül a kifizetési kérelem benyújtásának azon feltétele, hogy az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

A csődeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos időtartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha az ügyfél a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, hogy a csődeljárást a bíróság a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 21. § (3) bekezdésének megfelelően befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

Az MVH a döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet.

 

VI. Kifizetés

Amennyiben a támogatási kérelem alapján hozott támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethető összege nem haladhatja meg.

Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások 80%-át meghaladó összeg. Ez a rendelkezés nem akadálya annak, hogy az ügyfél a kifizetési kérelemmel az említett mértéket meghaladó kiadást számoljon el, amely az utolsó kifizetéssel válik esedékessé.

A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén, azt a bizonylaton szereplő (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó - a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett - hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó - az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által közzétett - hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani.

Az MVH a kérelmet annak hiánytalan beérkezését követő hatvan napon belül bírálja el és közli döntését az ügyféllel.

A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

 

VII. Közlemény kapcsolódó mellékletei

 

-        Kifizetési kérelem - Főlap Önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése (D0140-01) (1. melléklet)

-        Gép- technológia berendezés részletező betétlap (D0043.-01) (2. melléklet)

-        Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap – bizonylatösszesítő (D0034-02) (3. melléklet)

-        Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap - eszközrészletező (D0035-02) (4. melléklet)

-        Kitöltési útmutató (5. melléklet)

-        Támogatási rendelet 2. és 3. számú melléklete (6. melléklet)

-        Nem támogatható gépek listája (7. melléklet)

 

 

VIII. Ellenőrzések

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálni.

 

IX. Kapcsolódó jogszabályok

 

-       A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK Rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

-       A Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK Rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

-        A Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK Rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

-        A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

-         Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

-        A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény


-        Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

-        26/2007. (IV.17.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

-        23/2007. (IV.17.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

 

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető. 

 
Budapest, 2008. január 4.

 

 
 

Margittai Miklós

elnök

Csatolt dokumentum

  • 2-2008-mvh-kozl (Csatolás dátuma: 2008.01.04., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 170 KB)
  • 2-2008-mvh-kozl-1mell (Csatolás dátuma: 2008.01.04., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 96 KB)
  • 2_3 (Csatolás dátuma: 2008.04.01., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 125 KB)
  • 3_3 (Csatolás dátuma: 2008.04.01., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 154 KB)
  • 4_3 (Csatolás dátuma: 2008.04.01., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 111 KB)
  • 2-2008-mvh-kozl-5mell (Csatolás dátuma: 2008.01.04., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 144 KB)
  • 2-2008-mvh-kozl-6mell (Csatolás dátuma: 2008.01.04., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 75 KB)
  • 2-2008-mvh-kozl-7mell (Csatolás dátuma: 2008.01.04., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 109 KB)
  • 2 2008 0104 (Csatolás dátuma: 2008.01.04., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 359 KB)