Jogcím

Kiválasztott jogcím: Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása (BISS)

Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása (BISS)

Utolsó módosítás: 2023.04.28 11:15

Anyajuhtartás-támogatás tájékoztató

 1. A támogatás célja: a juh ágazatban működő mezőgazdasági termelők jövedelmének kiegészítése, munkaigényes mezőgazdasági ágazatokban a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése.
 2. A támogatás jellege:

Vissza nem térítendő normatív támogatás.

 1. A támogatás mértéke évente:

A támogatás az ellenőrzések lezárása és a támogatás fajlagos mértékének meghatározása után, legkésőbb 2024. június 30-ig forintban kerül kifizetésre. A támogatás forintban kifejezett keretösszegét az Irányító Hatóság közleménye fogja tartalmazni.

Az euró-forint átváltásra az Európa Parlament és a Tanács 2021/2116 rendeletének 94. cikk (3) bekezdésére tekintettel került sor. Az átváltási árfolyam: az Európai Központi Bank által 2023. október 1-jét közvetlenül megelőzően megállapított utolsó árfolyam.

 1. A kérelem benyújtásáról:

A vonatkozó évi, a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás benyújtásáról szóló Kincstár Közlemény.

 1.  Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatra nyújtható be:
 • juh fajú;
 • nőivarú;
 • teljesül a birtokon tartási időszak (100 egymást követő nap);
 • birtokon tartási időszak végéig eléri a legalább egy éves kort.

 1. A támogatási jogosultság feltételei:
 • a minimális támogatható állatlétszám
  • termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás: 1 egyed;
  • átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás: 10 egyed;
 • az ügyfélnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti apaállat-használatról;
 • az ügyfélnek gondoskodnia kell tenyészetében lévő egyedek juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölésről, folyamatos nyilvántartásról és az adatok bejelentéséről;
 • támogatási kérelemben bejelentett állatlétszámot a támogatási kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően száz egymást követő napon keresztül a tenyészetében/tenyészeteiben tartja.
 • termeléshez kötött közvetlen támogatás esetén a termelő tárgyévben az egységes kérelem beadására nyitva álló határidő utolsó napján rendelkezik 1 hektár minimális BISS jogosult területtel, vagy adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege meghaladja a 100 euró értéket

 1. Támogatási jogosultság átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás esetén

Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a termelő részére az adott támogatási évben a támogatás megállapítható, illetve kifizethető. Az egyéni támogatási felsőhatár a támogatási jogosultságok összege.

A benyújtott kérelem egyben jogosultság iránti kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Ebben az esetben az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) nem kell külön kérelmet benyújtani.

A Kincstár a beérkezett jogosultság iránti igények között a külön jogszabály alapján előírtak szerint (30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet 2. §) sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén a felállított sorrend végén álló, azonos elbírálás alá eső igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra. A jogosultság iránti igény elbírálásáról szóló döntést a támogatási kérelem tárgyában hozott döntés tartalmazza.

 1. Termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás esetén a kérelemben megjelölt állományból történő kiesés-pótlás bejelentése:

A birtokon tartási időszak alatt kieső egyed pótlására csak olyan nem kérelmezett egyed vehető figyelembe:

   1. amely a birtokon tartás időszakának kezdetétől önmagában is teljesíti a támogatási feltételeket;
   2. amely a teljes birtokon tartás időszaka alatt a kérelmező tenyészetében áll;
   3. amelyet a mezőgazdasági termelő az egyedpótlást a kiesés napjától számított tizenöt napon belül elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a Kincstár felé bejelenti.

Kapcsolódó jogcímek