Jogcím

Kiválasztott jogcím: Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítására nyújtandó támogatások (EP-VP)

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítására nyújtandó támogatások (EP-VP)

Utolsó módosítás: 2021.04.22 08:55

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére a természeti katasztrófa által sújtott területeken az erdőgazdálkodási potenciál helyreállításának támogatása érdekében.

A támogatás célja:

 

A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák – az éghajlatváltozással összefüggő eseményeket is beleértve – és a katasztrófaesemények által károsított erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása.

Csak olyan káresemények esetén nyújtható be a támogatási kérelem, ahol korábban a gazdálkodó vagy a szakszemélyzet eleget tett a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 40. §-a szerint előírt bejelentési kötelezettségének, és a károsodás mértéke az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya által igazoltan eléri a meghatározott mértéket.

 

A támogatás az erdőgazdálkodási potenciál

 • helyreállítási alaptámogatásból,

 • kiegészítő támogatásból áll.

 

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az alaptámogatással együtt vehető igénybe.

 

Nem igényelhető támogatás:

 • tőrevágással és tuskósarjaztatással történő állomány helyreállításra;

 • karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre;

 • fás szárú energetikai célú ültetvényre;

 • 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;

 • az árvíz által az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet alapján készült Erdőrendezési útmutató szerinti, „nagyon mély és mély fekvési besorolású ártéren” keletkezett kár után;

 • Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő lő-, és gyakorlótér területére;

 • az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 56. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vadállomány által okozott károsítás helyreállítására;

 • az Evt. 56. § (1) bekezdés c) pontja szerinti az erdőt veszélyeztető tevékenység által okozott károsítás helyreállítására;

 • az Evt. 56. § (1) bekezdés d) pontja szerinti az erdő talaját veszélyeztető tevékenység által okozott károsítás helyreállítására;

 • az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által lefedett területen folytatott, mezőgazdasági vonatkozású tevékenységre;

 • káresemény miatt bekövetkezett bevételkiesés ellentételezésére;

 • a fizikailag már befejezettnek minősülő projektekre.

 • háziállat által okozott károsítás helyreállítására;

 • a hatóság által igazolt ismeretlen kár helyreállítására.

 

A kérelem elbírálása az Országos Erdőállomány Adattárnak az egységes kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti aktuális adatai alapján történik.

Támogatást igénylők köre:

Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók vehetik igénybe.

A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

A támogatás igénybevételének feltételei:

 • A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha:

  • a károsodott erdőterület vonatkozásában az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;

  • a károsodott terület az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként van nyilvántartva;

  • az erdőtelepítés esetét kivéve, rendelkezik az adott területre vonatkozó erdőterv határozattal;

  • a támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés – benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt;

  • tűzkár esetén az erdőtűz nem az erdőgazdálkodó szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy a területen gondatlanul végrehajtott erdőművelési vagy fahasználati tevékenység következtében keletkezett.

 • A támogatás olyan az Evt. hatálya alá tartozó területeken vehető igénybe egész erdőrészletre vagy területhatár állandósítással elkülöníthető károsodott, természetben lehatárolható terület-részen, ahol természeti katasztrófa következtében 50 %-ot elérő, vagy azt meghaladó az erdészeti hatóság által hatósági bizonyítványban igazolt káresemény következett be.

 • A legkisebb támogatható terület nagysága olyan egybefüggő 0,5 hektár, amely egy erdőrészleten belül, vagy szomszédos erdőrészleteket érintően helyezkedik el.

 • Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdőterületre a felhívás 7. számú melléklet „bekövetkezett természeti katasztrófa típusa” rovata szerinti katasztrófa alapján csak egyszer vehető igénybe támogatás.

 • A helyreállítási alaptámogatás igénybevételére a támogatást igénylő nem jogosult arra a területre vonatkozóan, ahol a felújítási célállományba tartozó, a fő- és elegy fafajok együttes, a felújítási célállomány elegyarányának megfelelő életképes, természetes újulata eléri a VP5-8.4.1.-16 kódszámú Felhívás 2. számú melléklet szerinti minimális csemeteszámot.

 • Csak azon károsodott területek részesülhetnek támogatásban, ahol az erdészeti hatóság hatósági bizonyítványban igazolja, hogy a területen a minimális csemeteszám nem található meg és a káresemény 2014. július 1. után következett be.

 

A Felhívás 1. számú mellékletének 24. pontja alapján természeti katasztrófa: az Evt. 56.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti hó, jég, szél, talajvízszint változása, légszennyezés, belvíz, fagy, aszály, tűz, illetve árvíz – mint abiotikus károsító tényezők – által okozott erdőkárok, vagy az Evt. 56.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti növényi, állati vagy fertőzést okozó egyéb szervezetek - mint biotikus károsítók – vagy ezek együttes hatására (fapusztulás) bekövetkezett által okozott erdőkárok.

A támogatás mértéke:

Amennyiben a károsodott terület rész-erdőrészletként lehatárolható, és a faállomány károsodása 50% fölötti, vagy az egész erdőrészlet faállományát ért károsítás a 70%-ot meghaladja, a támogatási összegek az alábbi táblázat szerint kerülnek megállapításra:

 

Mesterséges erdősítéssel történő helyreállítás esetén

Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány-típus csoport

Egyéb lágylomb és fenyő célállomány-típus csoport

Akác célállomány-típus csoport

Nemesnyár célállomány-típus csoport

 3367 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

 2549 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

 2270 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

 2063 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

 

 

Amennyiben a károsodott terület rész-erdőrészletként lehatárolható, és a faállomány károsodása 50% fölötti, vagy az egész erdőrészlet faállományát ért károsítás a 70%-ot meghaladja, a támogatási összegek az alábbi táblázat szerint kerülnek megállapításra az Evt 51 § (5) szerinti fajokra:

Gyökérsarjaztatással történő helyreállítás esetén

Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány-típus csoport

Egyéb lágylomb és fenyő célállomány-típus csoport

Akác célállomány-típus csoport

Nemesnyár célállomány-típus csoport

_

   788 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

788 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

_

 

 

Amennyiben a töréskár (szél, hó, jég) /széldöntés miatt károsodott erdőterületen a károsodott anyag letakarítása is szükséges, valamint az adott erdőterület rész-erdőrészletként lehatárolható és a faállomány károsodása 50% fölötti, vagy az egész erdőrészlet faállományát ért károsítás a 70%-ot meghaladja, a támogatási összegek - mesterséges erdősítés esetén - az alábbi táblázat szerint kerülnek megállapításra:

Töréskár (szél, hó, jég) /széldöntés mesterséges erdősítéssel történő helyreállítás esetén

Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány-típus csoport

Egyéb lágylomb és fenyő célállomány-típus csoport

Akác célállomány-típus csoport

Nemesnyár célállomány-típus csoport

         5992 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

    4299 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

   3864 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

4188 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

 

 

Amennyiben a töréskár (szél, hó, jég) /széldöntés miatt károsodott erdőterületen a károsodott anyag letakarítása is szükséges, valamint az adott erdőterület rész-erdőrészletként lehatárolható és a faállomány károsodása 50% fölötti, vagy az egész erdőrészlet faállományát ért károsítás a 70%-ot meghaladja, a támogatási összegek – gyökérsarjaztatás esetén - az alábbi táblázat szerint kerülnek megállapításra az Evt 51 § (5) szerinti fajokra:

 

Töréskár (szél, hó, jég) /széldöntés gyökérsarjaztatással történő helyreállítás esetén

Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány-típus csoport

Egyéb lágylomb és fenyő célállomány-típus csoport

Akác célállomány-típus csoport

Nemesnyár célállomány-típus csoport

_

2538 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

   2382 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

_

 

Teljes erdőrészleten a faállomány 50-70% közötti károsodásakor kizárólag kézi ültetéssel történő pótlás esetén a támogatási összegek az alábbi táblázat szerint kerülnek megállapításra:

Kézi ültetéssel történő pótlás esetén

Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány-típus csoport

Egyéb lágylomb és fenyő célállomány-típus csoport

Akác célállomány-típus csoport

Nemesnyár célállomány-típus csoport

2089 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

1643  eurónak megfelelő forintösszeg/ha

1438 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

1433  eurónak megfelelő forintösszeg/ha

 

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása keretében elszámolható kiegészítő költségek:

Kiegészítő támogatás

Támogatás összege (eurónak megfelelő forintösszeg/m)

10 fokot meghaladó területen padka létesítése (legfeljebb 749 eurónak megfelelő forintösszeg/ha)

0,16

15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése (legfeljebb 200 m/ha)

1,2

 

 

Kérelem benyújtása:

 • Támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján a káresemény bekövetkeztét követő két naptári éven belül, a tevékenység erdőrészletenkénti maradéktalan megvalósítását követően jogosult - egységes kérelem keretén belül – a támogatási kérelem - egyúttal kifizetési igénylés benyújtására.

 

 • Az erdészeti hatóság az Evt. 52/A. § (5) bekezdésére való hivatkozással – kizárólag jelentős mértékű abiotikus vagy biotikus károsítás bekövetkezése miatt - határozatban rögzíti, hogy az Evt. 52. § (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül, az erdőgazdálkodónak nem felróható okból a felújítási kötelezettségének nem tudott eleget tenni és egyúttal számára engedélyezte a felújítás megkezdésére vonatkozó határidő kitolását (a támogatási kérelem- egyúttal kifizetési igénylés benyújtása között 4 évnél több – az erdészeti hatóság határozatában foglaltaktól függetlenül nem telhet el)

 

 • A támogatási kérelemhez – egyúttal kifizetési igényléshez elektronikusan csatolandó dokumentumokat (Pályázati felhívás 6. pont A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája) elektronikus úton előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

 

A pályázatokról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek