Jogcím Jogcím

Megjelenés: 2006.11.08. 00:00   Utolsó módosítás: 2009.10.28. 18:33

106/2006 (XI. 08.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

a gabonaintervencióban részt vevő, a mintavételeket és minőségvizsgálatokat végző laboratóriumok kiválasztásáról

I. A Közlemény kiadásának célja

Jelen Közlemény célja, hogy meghatározza a gabonaintervencióban résztvevő, mintavételezési és minőségvizsgálati tevékenységet ellátó laboratóriumok számára az e tevékenység ellátásában való részvétel szabályait. A Közlemény célja továbbá a mintavételezési és minőségvizsgálati tevékenység ellátásának szabályait rögzítő megbízási szerződések egységes szerkezetben való kezelése és egyszerűsítése a következőkre tekintettel.

A gabonaintervencióban részt vevő laboratóriumok mintavételezési és minőségvizsgálati feladatairól a korábbiakban külön közlemények rendelkeztek a mintavételezés, és külön közlemények a minőségvizsgálattal kapcsolatos feladatok elvégzésére. A közlemények alapján külön-külön megkötött megbízási szerződések tartalmazzák a mintavételezési, illetve a minőségvizsgálati feladatokat. E szerződések a szerződéses kapcsolatot bonyolító, indokolatlan átfedéseket, párhuzamosságokat tartalmaznak, ezért célszerű, hogy a mintavételezési és a minőségvizsgálati feladatok elvégzésére kötött megbízási szerződések egyszerűsítése megtörténjen.

II. Az intervenciós mintavételezési és minőségvizsgálati feladatok ellátásában való részvétel feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében alkalmazott gabonaintervenció magyarországi végrehajtására vonatkozó nemzeti jogi szabályozás előírásai értelmében az intézkedéshez kapcsolódó mintavételeket és vizsgálatokat csak azok a jogszabályban meghatározott laboratóriumok végezhetik, amelyek a vizsgálat időpontjában rendelkeznek a Grain and Feed Trade Association (GAFTA) minősítéssel, és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) kötött, a mintavételezésre és a minőségvizsgálatra vonatkozó szerződéssel.

A gabona intervenciójáról szóló 101/2005. (X.28.) FVM rendeletben kijelölt laboratóriumok a jelen közlemény alapján ajánlatot nyújthatnak be a mintavételezésre és minőségvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötése céljából az MVH-hoz, amelynek tartalmaznia kell a mintavétel, valamint a minőségvizsgálatok elvégzésére vonatkozó szerződési feltételek elfogadását. A laboratóriumnak alkalmasnak kell lennie a Bizottság 2000. április 19-i, a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendeletében rögzített minőségi paraméterek megállapítására, a laboratórium által alkalmazott vizsgálati eljárási módszernek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban leírtaknak.

III. Az ajánlat benyújtása

Az 1. számú melléklet szerinti ajánlatokat azok mellékleteivel együtt az MVH Központi Hivatalához postai úton (a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 1385 Budapest 62. Pf.: 867. címre), vagy faxon (a 06/1-219-89-71 fax számra), vagy személyesen (a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Ügyfélszolgálatán, 1095 Budapest Soroksári út 22-24. címen) lehet benyújtani. Az ajánlatok benyújtása folyamatos.

Amennyiben az ajánlat nem tartalmazza valamennyi – jelen közleményben meghatározott – nyilatkozatot, illetve mellékletet, az MVH hiánypótlási felhívást bocsát ki. A hiánypótlást a felhívásban megjelölt határidőben kell benyújtani a fenti címre.

IV. Az ajánlat elbírálása

Csak az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványban meghatározott adattartalommal elkészített ajánlatok fogadhatók el, illetve azok alapján köthető szerződés.

V. Ajánlat benyújtása alóli mentesülés

Nem köteles a III. pont szerinti ajánlatot benyújtani az a laboratórium, amely:

a) rendelkezik a 74/2004. (X.29.), a 90/2005. (VII.18.), a 122/2005. (XI.14.), a 47/2006. (VI.6.), illetve a 48/2006. (VI.6.) MVH közleményekben szereplő ajánlati felhívásra benyújtott, határozattal elfogadott ajánlattal,

b) rendelkezik:

ba) a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok kiválasztásáról szóló 74/2004. (X. 29.) számú MVH Közlemény, illetve a módosításáról szóló 122/2005. (XI. 14.) számú, 9/2006 (I. 20.) számú, valamint a 47/2006. (VI. 06.) számú MVH Közlemények alapján – a gabonafélék intervenciója - felvásárlás, tárolás, készletértékesítés - során elvégzendő laboratóriumi minőségvizsgálatok ellátására - az MVH-val megkötött Megbízási Szerződéssel, és

bb) a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok mintavételezési eljárásba való bevonásáról szóló 90/2005. (VIII. 18.) számú MVH Közlemény, illetve a módosításáról szóló 121/2005. (XI. 14.) számú, 8/2006. (I. 20.) számú MVH Közlemények, illetve a 48/2006. (VI. 06.) számú MVH Közlemény alapján - a gabonafélék intervenciója- felvásárlás, tárolás, készletértékesítés- során elvégzendő mintavételezési eljárások ellátására- az MVH-val megkötött Megbízási Szerződéssel,

c) a jelen Közlemény hatályba lépésétől számított 30 napon belül nyilatkozatot tesz, amelyben hozzájárul a ba) és bb) pontokban említett megbízási szerződések közös megegyezéssel való megszüntetéséhez, és amely nyilatkozatnak tartalmaznia kell a mintavétel, valamint a minőségvizsgálatok elvégzésére vonatkozó, jelen Közlemény szerinti szerződési feltételek elfogadását,

d) szerepel a gabona intervenciójáról szóló 101/2005. (X.28.) FVM rendelet 2. számú mellékletében felsorolt laboratóriumok között,

e) elfogadja a jelen Közleményben közölt feltételeket.

Az V. pontban foglalt eljárás esetén a IV. pontban az ajánlatok elbírálására meghatározott előírások nem kerülnek alkalmazásra.

VI. A szerződéskötés feltételei


A gabonaintervencióhoz kapcsolódó mintavételezési és minőségvizsgálatok elvégzésére az MVH a 3. számú melléklet szerinti szerződést köti meg mindazokkal a laboratóriumokkal, amelyek elfogadják a jelen Közleményben, és a Közlemény 3. számú melléklete szerinti szerződésben közölt feltételeket, és érvényes ajánlatot nyújtanak be, vagy az V. pontban foglaltak kerülnek alkalmazásra.

VII. A Közlemény hatálya

Jelen Közlemény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy hatályba lépésével egyidejűleg a

 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok kiválasztásáról szóló 74/2004. (X. 29.) számú MVH Közleménye,
 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok kiválasztásáról szóló 74/2004. (X. 29.) számú MVH Közlemény módosításáról szóló 122/2005. (XI. 14.) számú MVH Közleménye,
 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 122/2005. (XI. 14.) számú MVH Közlemény módosításáról szóló 9/2006. (I. 20.) számú MVH Közleménye,
 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok kiválasztásáról szóló 74/2004. (X. 29.) számú MVH Közlemény módosításáról szóló 47/2006. (VI. 06.) számú MVH Közleménye,
 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok mintavételezési eljárásba való bevonásáról szóló 90/2006. (VIII. 18.) számú MVH Közleménye,
 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok mintavételezési eljárásba való bevonásáról szóló 90/2006. (VIII. 18.) számú MVH Közlemény módosításáról szóló 121/2005. (XI. 14.) számú MVH Közleménye,
 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 121/2005. (XI. 14.) számú MVH Közlemény módosításáról szóló 8/2006. (I. 20.) számú MVH Közleménye, valamint
 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok mintavételezési eljárásba való bevonásáról szóló 48/2006. (VI. 06.) számú MVH Közleménye hatályát veszti.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

 • A BIZOTTSÁG 2000. április 19-i 824/2000/EK RENDELETE a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról;
 • A BIZOTTSÁG 466/2001/EK rendelete (2001. március 8.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok legmagasabb értékének meghatározásáról,
 • A BIZOTTSÁG 401/2006/EK rendelete ( 2006. február 23.) az élelmiszerek mikotoxintartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról,
 • 101/2005. (X. 28.) FVM rendelet a gabona intervenciójáról;
 • Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;
 • A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény.

IX.. Mellékletek és további információk

A Közleményhez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet: Ajánlattételi formanyomtatvány,

2. számú melléklet: Ajánlattételi formanyomtatvány kitöltési útmutatója,

3. számú melléklet: Megbízási szerződés

Jelen Közlemény és mellékletei a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények” menüpontja alól tölthető le. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eurlex/ hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1) 3743-603, és az (1) 3743-604 telefonszámon kérhető.

Budapest, 2006. november 08.

Margittai Miklós elnök

 

Csatolt dokumentum

 • 1062006mvh (Csatolás dátuma: 2006.11.08., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 173 KB)
 • 1_2 (Csatolás dátuma: 2006.11.08., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 165 KB)
 • 2_2 (Csatolás dátuma: 2006.11.08., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 121 KB)
 • 3_1 (Csatolás dátuma: 2006.11.08., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 392 KB)

Kapcsolódó jogcímek