Megjelenés: 2017.02.20. 16:19 Utolsó módosítás: 2021.11.17. 13:14

Hogyan juthat el az e-ügyintézéshez?

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) összhangban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénnyel elektronikus ügyintézési felületet biztosít ügyfelei részére: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes. Az alábbiakban egy összefoglalót talál, amely az ügyfelek teendőit összegzi az e-ügyintézés elkezdéséhez.

Az elektronikus ügyintézési felület használatához kétféle regisztráció szükséges:

Ügyfélkapus regisztráció

 1. Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfél, aki maga nyújtja be elektronikusan a kérelmét.
 • amennyiben van a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben ügyfél-azonosító száma (10 jegyű azonosító), nincs más teendője, mint a Kincstár honlapján keresztül ügyfélkapus azonosító adatokkal (felhasználónév, jelszó) belépni az elektronikus ügyintézés felületre.
 • amennyiben nincs a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben ügyfél-azonosító száma, a következő pontban leírtaknak megfelelően kérnie kell az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerbe történő nyilvántartásba vételt.
 1. Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél, aki saját maga nyújtja be a kérelmét.
 • amennyiben van a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben ügyfél-azonosító száma (10 jegyű azonosító), az ügyfélnek fel kell keresnie egy Kormányablakot, ahol ügyfélkapus felhasználói nevet és jelszót igényelhet.
 • amennyiben nincs az ügyfélnek fel kell keresnie egy Kormányablakot, ahol ügyfélkapus felhasználói nevet és jelszót igényelhet továbbá a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben ügyfél-azonosító száma (10 jegyű azonosító), a következő pontban leírtaknak megfelelően kérnie kell az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerbe történő nyilvántartásba vételt.
 1. Ügyfél, aki más természetes személy útján nyújtja be a kérelmét.

Az ügyfél nevében eljáró természetes személynek rendelkeznie kell a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben ügyfél-azonosító számmal, valamint Ügyfélkapus regisztrációval.

Az Ügyfélkapura történő regisztrációról itt olvashat bővebben: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio

Fontos, hogy az ügyfélkapuban megadott alapadatainak (születési név, hely, idő és anyja neve) meg kell egyeznie a Kincstárhoz benyújtott, nyilvántartásba vételi kérelemben megadott adatokkal!

Nyilvántartásba vétel az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerbe

Természetes személy esetén

G1010-04 jelű „Nyilvántartásba vétel iránti kérelem természetes személyek számára”  elnevezésű nyomtatványon, papír alapon kell igényelni a szükséges ügyfél-azonosítót. Amennyiben részt kíván venni a Kincstár hatáskörébe tartozó, pénzügyi következményekkel járó intézkedés(ek)ben a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez  csatolni kell az ügyfél nevére szóló fizetési számla létezését igazoló, a bejelentés vagy kérelem benyújtásának napját megelőző két hónapnál nem régebbi:

 • az ügyfél saját névre szóló fizetésiszámla-kivonat másolatát, vagy
 • a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozatát, amely tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot, vagy
 • az ügyfél saját névre szóló fizetésiszámla-szerződés másolatát

 

Nem természetes személy esetén

G1020-04 jelű „Nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem természetes személyek számára” elnevezésű nyomtatványon, papír alapon szükséges benyújtani a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet. A nyomtatvány mellé csatolni szükséges:

 • aláírási címpéldányt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát
 • cégkivonatot/alapszabályt
 • a képviseletre jogosult bejelentéséhez a G1001-05 jelű Betétlapot. A Betétlapot valamennyi képviseletre jogosult esetében be kell nyújtani!
 • amennyiben releváns, telephely(ek), fióktelep(ek), termelőegység(ek), szervezetek alszerveik bejelentésére szolgáló bejelentésére szolgáló G1002-04 jelű betétlapot
 • amennyiben pénzügyi következményekkel járó intézkedésben kíván részt venni, két hónapnál nem régebbi – a nyilvántartásba vételt kérő nem természetes személy nevére szóló – banki kivonatot, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző, két hónapnál nem régebbi nyilatkozatot.

 

Képviseletre vonatkozó szabályok

Amennyiben az ügyfél kérelmét nem saját maga, hanem képviselő útján kívánja benyújtani, úgy a kérelem meghatalmazott vagy elsődleges képviselő általi elektronikus úton való benyújtásának feltétele a meghatározott képviseleti forma előzetes bejelentése és annak Kincstár általi nyilvántartásba vétele!

Elsődleges képviselet

Az elsődleges képviselet hiányában a cég képviseletére jogosult személy nem tud részt venni az elektronikus kérelem benyújtásban és kapcsolattartásban.

Az elsődleges képviselet a Kincstár előtti eljárásokban azt a kizárólag elektronikus kérelembenyújtás és elektronikus kapcsolattartás során alkalmazott képviseleti formát jelenti, amelynek keretében az egy törvényes képviselővel rendelkező nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaság, civil szervezet, egyház, költségvetési szerv) a törvényes képviselő (elsődleges képviselő) közreműködésével – állandó meghatalmazás alkalmazása nélkül – vesz részt az elektronikus kérelembenyújtásban és az elektronikus kapcsolattartásban. Az elsődleges képviselet intézményének alkalmazásával a törvényes képviselőnek az elsődleges képviselői nyilatkozat elektronikus benyújtását követően azonnal lehetősége nyílik az elektronikus felületen kérelmek benyújtására.

Az elsődleges képviselet bejelentéséhez „Nyilatkozat nem természetes személy elektronikus ügyintézésben eljáró elsődleges képviselőjének bejelentéséről” elnevezésű elektronikus nyomtatványt kell alkalmazni, mely az elsődleges képviselő saját ügyfélkapus hozzáférésén keresztül tölthető ki és nyújtható be a Kincstár elektronikus ügyintézési felületén. Az elsődleges képviselet bejelentését követően az elsődleges képviselő a nem természetes személy ügyfél nevében (tehát nem saját nevében) történő, ismételt ügyfélkapus belépésével azonnal hozzáférhet a képviselt nem természetes személy ügyfélre vonatkozó elektronikus ügyintézési felülethez, és megkezdheti a kérelmek kitöltését.

Meghatalmazott

A meghatalmazás az ügyfél olyan jognyilatkozata, amellyel a meghatalmazásban megjelölt eljárás(ok) vonatkozásában feljogosítja a meghatalmazottat, hogy helyette és nevében eljárjon. A Kincstár előtti eljárásokban alkalmazható meghatalmazás hatályát tekintve lehet:

 • eseti meghatalmazás: egyetlen eljárási cselekményre vonatkozik (pl.: a helyszíni ellenőrzés során)
 • állandó meghatalmazás: határozott vagy határozatlan időre szóló, az ügyek meghatározott körében állandó jelleggel jogosítja képviseletre a meghatalmazottat, amely lehet
  • általános: valamennyi jogcímre – ideértve az ügyfél-nyilvántartáshoz kapcsolódó eljárásokat – kiterjedő hatályú,
  • hatályában korlátozott - meghatározott jogcímekre, vagy eljárási cselekményekre kiterjedő hatályú

 

A meghatalmazás benyújtható:

 • papír alapon a G1050-06 jelű „Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványon
 • elektronikusan:
  • meghatalmazó által: egyoldalúan is létesíthető meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás. Ezzel a meghatalmazás az ügyfélkapus benyújtást követően azonnal hatályba lép. Az online felület elérhetőségi útvonala: E-ügyintézés: Ügyfél-nyilvántartási ügyek – Meghatalmazás/elsődleges képviseletre való jogosultság rögzítése. A rögzítéshez segítséget nyújt a  honlapunkról letölthető Felhasználói segédlet az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához.
  • meghatalmazott által: ehhez a Kincstár által a meghatalmazó részére kiadott jelszóra van szüksége, amely a meghatalmazó (ügyfél) azonosítását segíti a meghatalmazás megadása alkalmával. Az elektronikus jelszót a nyilvántartásba vételi kérelemre kiadott jóváhagyó határozattal egyidejűleg megküldi a Kincstár az ügyfelek számára, új elektronikus jelszó a G1040-04 jelű „Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem”  elnevezésű nyomtatványon igényelhető papír alapon, vagy személyesen az ügyfél székhely/lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. A Kincstártól kapott jelszó az elektronikus kérelembeadó felületre történő belépés után bármikor megváltoztatható. Az ügyfélnek a jelszavát meg kell őriznie, mivel azt az ügyfél másik meghatalmazás esetén ismét felhasználhatja. Az elektronikus úton a meghatalmazott által saját ügyfélkapuján bejelentett meghatalmazás kétféle módon léphet hatályba:
  • a kinyomtatva és aláírva, postai úton vagy személyesen eljuttatva a meghatalmazó ügyfél székhely/lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz. Ebben az esetben a meghatalmazás a papír alapú bejelentés kormányhivatalhoz történő beérkezésének napjától hatályos.
  • a meghatalmazó ügyfél által elektronikusan jóváhagyva a meghatalmazó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában válik hatályossá.

 

Az elsődleges képviselet/meghatalmazás bejelentéséhez javasoljuk a Felhasználói segédlet áttanulmányozását.

Nyomtatványok illetve ügyfélszolgálatok elérhetőségei

Valamennyi nyomtatvány a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas linken keresztül letölthető.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó papír alapon benyújtandó nyomtatványt a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal címére (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai) kell benyújtani postai úton vagy személyesen, egy példányban.

Amennyiben további kérdései merülnek fel, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat ((1) 374-3603, (1) 374-3604)