214/2014 (XII.15.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
2014.12.15. 09:21 archív Hatályon kívül helyezve Utolsó módosítás:  2014.12.15. 10:56

a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről szóló 102/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény módosításáról

I. A módosítás indoka

A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján benyújtható átírás kérelmezéséhez használható nyomtatványok rendszeresítésében bekövetkezett változások, és a kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosulása miatt a 102/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) módosítása vált szükségessé.

II. A Közlemény módosuló rendelkezése

1. A Közlemény III. A történelmi bázis jogosultság tulajdonosának, illetve használójának személyében bekövetkezett változás nyilvántartásban történő átírásának rendje részének helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közlemény II. pontja szerinti esetekben az MVH az ügyfél/ügyfelek kérelme alapján vezeti át a kérelemben jelzett változást a nyilvántartásban.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései (elérési útvonal: /kozlemenyek/-/kozlemeny/128-2013-vii-30-szamu-mvh-kozlemeny) irányadóak.

Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.”

2. A Közlemény IV. A kiegészítő történelmi bázis jogosultság pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet alapján megállapított, hízottbikatartás támogatása kiegészítő történelmi bázis jogosultság - öröklés, átalakulás, egyesülés (beolvadás, összeolvadás), szétválás (kiválás, különválás) miatt bekövetkezett jogutódlás és gazdaságátadási intézkedésben való részvétel esetében a gazdaságot átvevő személy részére történő átruházás kivételével - önállóan nem forgalomképes mezőgazdasági vagyoni értékű jog, azaz átruházni vagy ideiglenesen átengedni NEM lehet.

A teljes gazdasággal együtt történő átruházás tényéről az átírási kérelemhez mellékelt szerződésben kell rendelkezni.

A 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a kiegészítő történelmi bázis jogosultság vonatkozásában bekövetkezett öröklés, jogutódlás és lemondás esetén a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

Az öröklés, jogutódlás, illetve lemondás esetén követendő eljárásra jelen közlemény III/b. – III/d. pontjaiban foglaltak az irányadók, így kiegészítő történelmi bázis nyilvántartásba történő átírása iránti kérelmet (öröklés vagy jogutódlás címén) az e pontokban foglalt rendnek megfelelően, és e közleménnyel rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni.

3. 2014. január 1. napjától az MVH levelezési címe megváltozott, így az átírási kérelmet a Közlemény VI. Az átírási kérelem benyújtsásának helye részben meghatározozott cím helyett, a következő címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

KözvetlenTámogatások Igazgatósága

1476 Budapest, Pf.: 407

III. A Közlemény mellékletei

1) számú melléklet: K9000 Történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelem átruházás /ideiglenes átengedés esetén

2) számú melléklet: Kitöltési útmutató a K9000 nyomtatványhoz

3) számú melléklet: K9001 Történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelem visszavonása

4) számú melléklet: Kitöltési útmutató a K9001 nyomtatványhoz

5) számú melléklet: K9002 Történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelem öröklés/ jogutódlás esetén

6) számú melléklet: Kitöltési útmutató a K9002 nyomtatványhoz

7) számú melléklet: K9003 Lemondási kérelem történelmi bázis jogosultságról az nemzeti tartalék javára

8) számú melléklet: Kitöltési útmutató a K9003 nyomtatványhoz

III. A Közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba.

A Közlemény további részei változatlanul hatályban maradnak.

További információ elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Amennyiben a Közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2014. december 12.

 

Kentési Sándor

általános elnökhelyettes

Csatolt dokumentum
2014.12.15. méret: 78 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.12.15. méret: 130 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.12.15. méret: 82 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.12.15. méret: 151 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.12.15. méret: 133 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.12.15. méret: 77 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2014.12.15. méret: 86 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.