Kiemelt dokumentumok Kiemelt dokumentumok

Megjelenés: 2007.11.21. 09:33 Utolsó módosítás: 2009.11.04. 14:00

Tájékoztató a helyszíni ellenőrzésekről
archív

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás kifizetésével kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről

A helyszíni ellenőrzés célja, hogy az MVH bizonyosságot szerezzen az ügyfél támogatásra való jogosultságáról, valamint a vonatkozó rendeletekben, hatályos jogszabályokban, közleményekben, támogatási határozatban és a kifizetési kérelmében foglaltak teljesítéséről. Az ellenőrzések elsődlegesen az adott kifizetési kérelemben foglalt információkra irányulnak, de figyelemmel kell lenniük a támogatási határozattal jóváhagyott teljes projektre.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 11. § (8) bekezdése szerint a kifizető ügynökségnek az 1290/2005/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően ellenőrzési kötelezettségei vannak, amelyek a kifizetések jogszerűségét és szabályszerűségét hivatottak biztosítani. A Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK rendeletének 27-28. cikke határozza meg a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások szempontjait és tartalmát az alábbiak szerint:
„27. cikk: helyszíni ellenőrzések:
(1) A tagállamok a jóváhagyott műveleteket illetően helyszíni ellenőrzéseket szerveznek megfelelő mintavételi alapon. Ezen ellenőrzéseket – lehetőség szerint – a projektet illető utolsó részlet kifizetését megelőzően hajtják végre.
(5) A helyszíni ellenőrzésekről adhatnak előzetes értesítést, amennyiben az nem veszélyezteti az ellenőrzés célját. Ha az előzetes értesítés meghaladja a 48 órát, az esetben az – az intézkedés és a társfinanszírozásban részesülő művelet természetétől függően – a minimálisan szükséges szintre korlátozandó.
28. cikk: A helyszíni ellenőrzések tartalma
(1) A helyszíni ellenőrzések segítségével a tagállamok az alábbiakat igyekszenek ellenőrizni:
a) a kedvezményezett javára végrehajtott kifizetések igazolhatóak-e a támogatott műveleteket végrehajtó szervek vagy cégek birtokában lévő számviteli vagy egyéb dokumentumokkal;
b) megfelelő számú kiadási tétel esetén annak vizsgálata, hogy a kapcsolódó kiadás jellege és ütemezése eleget tesz-e a közösségi rendelkezéseknek és megfelel-e a művelet jóváhagyott előírásainak és a ténylegesen elvégzett feladatoknak vagy nyújtott szolgáltatásoknak;
c) a művelet tényleges vagy szándékolt hasznosítása megfelel-e a közösségi támogatás iránti kérelemben leírt céloknak;
d) a közpénzből finanszírozott műveleteket a közösségi szabályoknak és szakpolitikáknak, különösen a közbeszerzési szabályoknak és a nemzeti jogszabályok által vagy a vidékfejlesztési programban előírt vonatkozó kötelező előírásoknak megfelelően hajtották-e végre.
(2) A helyszíni ellenőrzések a kedvezményezettnek a látogatás alkalmával ellenőrizhető valamennyi kötelezettségvállalására és kötelezettségére kiterjednek.”

A 2007. évi XVII. törvény 36. § (1) bekezdése szerint „az iratokat a megőrzésre kötelezett ügyfél a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek bejelentett helyen köteles őrizni. Az iratokat a könyvelés, feldolgozás időtartama alatt más helyen is lehet tárolni”, de a (2) bekezdésben foglaltak értelmében „az iratokat az előzetes értesítés alapján lefolytatott helyszíni ellenőrzés kezdő időpontjára, egyéb esetben az erre vonatkozó felhívást követő munkanap kezdetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv rendelkezésére kell bocsátani.”
Az 51. § (1) bekezdése szerint, „ha az ügyfél iratai hiányosak vagy rendezetlenek, illetve nyilvántartásai pontatlanok vagy hiányosak, és így a támogatási jogosultság megállapítására alkalmatlanok, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kötelezheti az ügyfelet, hogy iratait, nyilvántartásait legfeljebb nyolc napon belül rendezze, pótolja, illetőleg javítsa.” A (2) bekezdés szerint „amennyiben az (1) bekezdés szerinti hiányok pótlására nem kerül sor, azt a bírálat során úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az előírt nyilvántartási kötelezettségének nem tett eleget.”

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy mely eredeti dokumentumokat kötelesek a helyszíni ellenőrzés során bemutatni, tehát az értesítést követően ellenőrzésre alkalmasan az ellenőrzés megbeszélt helyszínére összegyűjteni:
-    HVI címre feljogosító okiratot, a HVI cím birtokosának alapító okiratát, vagy egyéni vállalkozó esetén annak vállalkozói igazolványát, aláírási címpéldányt
-    HVI munkatervet
-    Az FVM – VKSZI teljesítésigazolását
-    Az eredeti megrendelő(ke)t, adásvételi szerződés(eke)t, átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek)et, üzembe helyezési jegyzőkönyv(ek)et; stb.
-    Az adott kifizetési kérelemben megadott valamennyi bizonylat eredeti példányait, azok átutalását, lekönyvelését bizonyító eredeti nyilvántartásokat, dokumentumokat;
-    Személyzeti nyilvántartást,
-    Minden olyan egyéb, az előzőekben fel nem sorolt dokumentum eredeti példányát, mely az adott támogatási határozattal érintett projekthez tartozik.

Amennyiben a fenti dokumentumok a helyszínen nem állnak rendelkezésre az az ellenőrzés akadályozásának minősülhet, és az annak megfelelő jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Felhívjuk az érintett ügyfeleink figyelmét arra, hogy  
-    Az ÚMVP Irányító Hatóságának az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről szóló 15/2009. (IV. 9.) közleménye, megtalálható az MVH honlapján (Menü/Támogatások / EMVA oldalon),
-    A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 72/ 2007 (IX.26.) számú Közleményének XI. Fejezete felsorolja a jogcímmel kapcsolatos legfontosabb kapcsolódó jogszabályokat (Menü/Támogatások / EMVA oldalon),
-    A 2007. évi XVII. törvény 36. § (3) bekezdése szerint „az iratokat az ügyfélnek a nyilvántartás módjától függetlenül - közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus eltérő rendelkezése hiányában - a támogatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított nyolc évig kell megőriznie.”


Budapest, 2007. november 19.