Megjelenés: 2010.01.14. 15:13 Utolsó módosítás: 2017.01.04. 16:07

A Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása

Hazánk az Európai Unióhoz való 2004. évi csatlakozással részese lett a Közös Agrárpolitikának (KAP), mellyel jelentős támogatási források nyíltak meg agrár- és vidékfejlesztési célokra.

A KAP agrár és vidékfejlesztési forrásaival való gazdálkodásért és a támogatások felhasználásának ellenőrzéséért felelős szervezetként a Magyar Államkincstár ezen forrásokból, és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások igénybevételére benyújtott kérelmek befogadására, elbírálására és a támogatások folyósítására, valamint piacszabályozó intézkedések működtetésére szolgáló intézmény.

Működését 2003. július 1-jén a SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ általános jogutódjaként kezdte meg, mint Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). Az MVH megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnt, és 2017. január 1-jétől általános jogutódja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár). Ezzel összhangban módosításra került a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, melyben a Kincstár ki lett jelölve:

a) KAP kifizető ügynökségként;

b) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként,

c) agrárkár-enyhítési szervként,

d) a tagállami ISAMM koordinátori feladatok ellátására.

A Kincstár kifizető ügynökségi, továbbá mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási tevékenysége felett a szakmai irányítási jogokat a Miniszterelnökség és a Földművelésügyi Minisztérium megosztva gyakorolja: az előbbi az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében, míg az utóbbi az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap és a nemzeti hatáskörbe tartozó intézkedések tekintetében.  A Kincstár KAP kifizető ügynökségi tevékenységéhez kapcsolódó illetékes hatósági feladatokat 2016. október 21-től a Miniszterelnökség látja el.

Ezzel egyidejűleg az MVH megyei kirendeltségei beolvadtak a megyei Kormányhivatalokba és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításával a megyei kormányhivatalok lettek kijelölve az alábbi (korábban az MVH megyei kirendeltségek által ellátott) feladatok ellátására:

a) átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok, valamint

b) a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatok.

A Kincstár alaptevékenysége keretében ellátja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott támogatások és egyéb intézkedések kifizető ügynökségi feladatait, a Kormány által rendeletben kijelölt és az illetékes hatóság által e feladat végrehajtására akkreditált szervként.

Ellátja továbbá a 2007-2013-as programozási időszak vonatkozásában az Európai Halászati Alapból (EHA) folyósított támogatások végrehajtásával kapcsolatos, továbbá az egyes nemzeti támogatások igénybevételével és végrehajtásával összefüggő feladatokat.

Hazánk az Európai Unió 2007 és 2013 közötti költségvetési időszakában közel 10,4 milliárd euró forrás felhasználására volt jogosult, a 2014-2020-as költségvetés keretében pedig 12,3 milliárd euró forrás felhasználására válik jogosulttá, mely összeg teljes egészében a magyar mezőgazdaság és vidék fejlesztésére fordítható, megalapozva ezzel a hosszú távú versenyképességet, és támogatva a fenntartható, környezetbarát gazdálkodást.

A Kincstár célja a támogatásoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az arra jogosult ügyfelek részére határidőben történő kifizetése, az ügyféli jogok előmozdítása, a jogszabályi keretek között az ügyfelekkel való partneri viszony kialakítása. Tevékenységét jogszerűen, szabályozottan, hatékonyan, az illetékes felügyeleti szervek, valamint a társadalom elvárásainak megfelelően végzi. Mindezek megvalósítása érdekében biztosítja a szükséges infrastruktúrát és az erőforrásokat, munkatapasztalatát felhasználva közreműködik a vonatkozó jogszabályi környezet kialakításában, feladatellátása során a társszervekkel, valamint a szakértő szervezetekkel együttműködik, ezekkel is biztosítva a magyar vidék felzárkózásának uniós forrásokban rejlő lehetőségeit.
 

Tevékenysége keretében ellátja a támogatási kérelmek értékelésével, a jogosultság ellenőrzéséhez és a kifizetésekhez kapcsolódó egyéb intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat. Kérelmeket kezel, ehhez kapcsolódóan döntéseket hoz, illetve készít elő, kifizetéseket engedélyez és teljesít, adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket végez, és működteti az alaptevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartási rendszereket.

Feladatai közé tartozik továbbá az információszolgáltatás, adattárolás, jelentéstétel, képzés, ügyfél-tájékoztatás.

Egyes feladatait a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint átruházhatja egyéb szervezetek részére, vagy más szakértő szervezetekkel együttműködésben láthatja el.

A Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási tevékenysége során ellátja:

 • az EMVA-ból és az EMGA-ból finanszírozott támogatások és egyéb intézkedések tekintetében a kifizető ügynökségi, valamint egyéb jogcímek végrehajtásával, és a fejlesztéssel összefüggő feladatokat,
 • az EHA-ból folyósított támogatások végrehajtásával összefüggő feladatokat az EHA Irányító Hatóság megbízása alapján,
 • az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) végrehajtásában közreműködő szervezetként a vidékfejlesztési intézkedések pénzügyi zárásával és fenntartásával összefüggő feladatokat,
 • a SAPARD támogatási rendszer működtetésével összefüggő fenntartási feladatokat,
 • az egyes nemzeti támogatások igénybevételével és végrehajtásával összefüggő feladatokat.

Ennek érdekében működteti:

 • az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszert;
 • a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert;
 • az intézkedések kezelésére szolgáló nyilvántartási és ellenőrzési rendszereket;
 • intervenciós raktárregisztert;
 • a mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszerét;
 • a mezőgazdasági vagyoni értékű jogosultságok nyilvántartását;
 • a tejkvóta-nyilvántartási rendszert;
 • a monitoring adat-nyilvántartási rendszert, valamint
 • a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázist.

Feladatai hatékony végrehajtása, a pénzügyi források felhasználásával kapcsolatos adatrögzítés és feldolgozás támogatása érdekében Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert (IIER) működtet.

A kérelmek benyújtását és a támogatásokhoz történő hozzájutást egyszerűsítendő 2008. óta van lehetőség a kérelmek elektronikus úton történő beadására.