Jogcím

Kiválasztott jogcím: Erdészeti potenciál helyre állítása

Erdészeti potenciál helyreállítása - ismertető

Utolsó módosítás: 2013.09.25 15:37

Az ismertető célja a jogcímhez kapcsolódó információk összefoglalása. (A kérelem benyújtásához szükséges a jogcímrendelet és közlemény/ek, valamint a kapcsolódó joganyag/ok ismerete.)

A támogatás célja a természeti katasztrófa által sújtott területeken az erdészeti potenciál helyreállításának támogatása, valamint másodlagos erdőkárok megelőzése.
A támogatás jellege szerint normatív, vissza nem térítendő, ami helyreállítási alaptámogatásból, illetve kiegészítő támogatásból áll.


Az erdészeti potenciál helyreállítási alaptámogatás:

 • az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési,
 • első kiviteli vagy pótlási; és
 • tőrevágási vagy sarjaztatási támogatásból áll.

Nem igényelhető támogatás:

 • karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre;
 • faültetvényre;
 • fás szárú energetikai célú ültetvényre;
 • 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;
 • az árvíz által az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet alapján készült Erdőrendezési útmutató szerinti, „nagyon mély és mély fekvési besorolású ártéren" keletkezett kár után.

Kiegészítő támogatás adható a következő tevékenységek elvégzésére:

 • bakhátak létesítése; vagyErdőfelújításkor végzett bakhátazásra kiegészítő támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az erdőrészlet ár- és belvíz veszélyeztetett területnek minősül a 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM rendelet alapján.
 • 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy
 • 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése.

Kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az alaptámogatással együtt vehető igénybe.

A támogatás igénybevételének feltételei:

 • kérelmező az erdészeti hatóság által az erdő tv. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;
 • rendelkezik az adott területre vonatkozóan az erdészeti hatóság által jóváhagyott üzemtervvel;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt;
 • a potenciál helyreállítási célprogram keretében a kérelmezett területre korábban másik természeti katasztrófa káreseménye miatt, e rendelet alapján legfeljebb egy alkalommal kapott támogatást;
 • tűzkár esetén, amennyiben az erdőtűz nem az erdőgazdálkodó szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy a területen gondatlanul végrehajtott erdőművelési vagy fahasználati tevékenység következtében keletkezett.
 • A támogatás igénybevételére a kérelmező nem jogosult a kérelmezett területre vonatkozóan, ha a természeti katasztrófa következtében keletkezett felújítási kötelezettség teljesítéséhez, az érintett erdőrészletre csekély összegű (de minimis) támogatást kapott, kivéve az erdőfelújítást megelőző terület előkészítési, károsodott faállomány letermelési alaptámogatást.
 • Támogatás olyan meghatározott területeken adható egész erdőrészletre vagy területhatár állandósítással elkülönített rész-erdőrészletre, ahol a természeti katasztrófa következtében ahol a folyamatos erdősítésben a felújítási kötelezettség alá vont terület tekintetében:

– felújítási kötelezettség,
– folyamatos erdősítésben a felújítási kötelezettség alá vont terület tekintetében a mennyiségi kár eléri az 50 %-ot
– a folyamatos erdősítésben bekövetkezett tőrevágással és sarjaztatással helyreállítható minőségi kár eléri az 50 %-ot

A legkisebb egybefüggő támogatható terület nagysága 0,5 hektár.

A támogatási határozat közléséig a kérelmező a támogatott erdészeti potenciál helyreállítási tevékenységeket csak saját felelősségre, kizárólag az erdészeti hatóság felújítási kötelezettséget előíró vagy módosító határozatának jogerőre emelkedése után kezdheti meg.

Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdőterületre egy típusú természeti katasztrófa káreseménye után csak egyszer vehető igénybe támogatás.

A támogatás rész-erdőrészlet területén történő igénybevétel esetén a támogatott terület határainak állandósítását el kell végezni.

Támogatás olyan célállomány telepítésére adható, melyek az adott erdészeti tájban a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint „Támogatható” vagy „Támogatásra javasolt”

A támogatás mértéke:
Alaptámogatás:

 • terület-előkészítésre és letermelésre: 200-300 euró/ha
 • helyreállítás első kivitelre és pótlásra: 749-2065 euró/ha
 • helyreállítás tőrevágással vagy sarjaztatással 300 euró/ha

Kiegészítő intézkedés támogatás

 • padkára: 12,63 euró/100 méter;
 • bakhátra: 412,15 euró/hektár;
 • rőzsefonatra / talajfogó gátra: 1 euró /méternek megfelelő forint összeg.

Tőrevágás illetve sarjaztatás esetén kiegészítő támogatás nem vehető igénybe.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2013. évben június 9. és június 30. között
Kifizetési kérelmet elektronikus úton, az egységes kérelem részeként kell benyújtani.

 

Kapcsolódó jogcímek