Jogcím

Kiválasztott jogcím: Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

Utolsó módosítás: 2023.04.26 09:22

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére, a Natura 2000 erdőterületeken a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (a továbbiakban: Evt.) szerinti, a Natura 2000 erdőterületekre vonatkozó a Natura 2000 területek célkitűzéseinek elérését szolgáló erdőgazdálkodási előírások betartásának elősegítése megvalósítása érdekében.

Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a biológiai sokféleség helyreállításának, megőrzésének és javításának előmozdítását.

Jogosultsági kritériumok

  • A támogatásra az az erdőgazdálkodó jogosult, aki a MePAR adatbázisban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2004. Korm. rendelet) szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került területen folytat erdőgazdálkodási tevékenységet.
  • Támogatás igénybevételére az adott erdőrészlet vonatkozásában az az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel.
  • A minimális támogatható erdőterület mérete: 1,0 hektár, amely megállapítása során az egy kérelemben elfogadott erdőrészletek összterületet veszik figyelembe.
  • Csak teljes erdőrészlet támogatható azzal, hogy a 0,25 hektár nagyságot el nem érő erdőrészletre nem vehető igénybe támogatás.
  • Támogatás igénybevételére nem jogosult önkormányzat, költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.
  • Nem támogatható az az erdőrészlet, amelynek erdőgazdálkodójára az adott erdőrészletre vonatkozóan a támogatási időszakban véglegessé vált határozatban az erdészeti hatóság bírságot állapított meg és a bírságolt cselekmény, az erdősítésre, az állománynevelésre, vagy a véghasználatra vonatkozó szabályokat megsértette, avagy ugyanezen tényállás alapján a hatóság az erdőgazdálkodót mulasztására figyelmeztette.
  • Nem támogatható az az erdőrészlet, amelyet érintően a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997.(II.20.) Korm. rendelet 2. § (1) ab) és e) pontja alapján jogerősen szabott ki bírságot az illetékes természetvédelmi hatóság az erdőgazdálkodóra, és a határozat indokolásában a közösségi jelentőségű fajok tömeges pusztulását, vagy a Natura 2000 terület helyreállíthatatlan károsodását nevezi meg.

Kötelezettségvállalások

A támogatást igénylőnek be kell tartania a jóváhagyott jogerős erdőtervében meghatározott előírásokat.

a.) A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat hatálybalépését követően a Vidékfejlesztési Program keretében szervezett Natura 2000 erdő képzésen részt venni.

b.) Nem kell az a) pont szerinti képzésen részt vennie azon támogatást igénylőnek, aki az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) keretében Natura 2000 erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatáshoz kapcsolódóan képzési kötelezettségét teljesítette. A nem természetes személy támogatást igénylő abban az esetben is mentesül az a) pont szerinti kötelezettség alól, amennyiben jogelődje az ÚMVP időszakban a fenti kötelező képzést teljesítette, feltéve, hogy a jogutódlás átalakulással, avagy egyesüléssel történt.

c.) A támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell teljesítenie. Kivételt képeznek azok a kedvezményezettek, akik 2023. évben nyújtanak be első alkalommal támogatási kérelmet, mert esetükben legkésőbb 2024.12.31-ig kell a képzési kötelezettséget teljesíteni. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, a képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. A képzés elvégzését a képzést szervező igazolja a kifizető ügynökség felé.

A jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatoknak az egységes kérelem benyújtás időszak utolsó napja szerinti aktuális állapotát kell figyelembe venni.

Ha a támogatást igénylő a felhívás 3.4.1.1. II.2. pontjában előírt képzési kötelezettségének nem tesz eleget, köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint visszafizetni a támogatás 20%-át.

Ellenőrzés

A Bizottság 809/2014/EU rendelete és az egységes kérelemre vonatkozó rendelkezések alapján történő adminisztratív, fizikai ellenőrzéseket a jogosultsági feltételek és a Natura 2000 erdőterületeken betartandó kötelezettségvállalások teljesítésének vonatkozásában a kifizető ügynökség végzi, amelybe külön megállapodás alapján 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján más szerveket is bevonhat. Az ellenőrzésekre az adott évi egységes kérelem vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

A jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatoknak az egységes kérelem benyújtás időszak utolsó napja szerinti aktuális állapotát kell figyelembe venni.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt végrehajtására 2016. január 1. és 2023. december 31. között naptári évenként van lehetőség.

A támogatás időszaka egy naptári év.

 A támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylést elektronikus úton, az egységes kérelem keretében kell benyújtani.

A kompenzációs támogatás minden évben évente kerül odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A támogatás intenzitása 100%, a támogatási összegek az ország teljes területére korcsoportonként és faállománytípus csoportonként egységesen kerülnek kiszámításra.

 

A pályázatokról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján  tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek