Jogcím

Kiválasztott jogcím: Erdő-környezetvédelmi kifizetések

Erdő-környezetvédelmi kifizetések

Utolsó módosítás: 2023.04.26 13:31

Magyarország Kormányának felhívása a magánjogi erdőgazdálkodók részére, a természeti erőforrások megőrzésével és erősítésével, valamint az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás átfogó célkitűzés megvalósítása érdekében.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

       1. Örökerdő gazdálkodás

       2. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása

       3. Természetkímélő anyagmozgatás

A. Örökerdő gazdálkodás tevékenységhez az alábbi kiegészítő tevékenységekre igényelhető támogatás:

a) kerítés építése

b) 10 fokot meghaladó lejtésű területen lékkerítés építése

c) villanypásztor létesítése

d) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése

e) 10 fokot meghaladó lejtésű területen magfogó rőzsefonat készítése

f) 10 fokot meghaladó lejtésű területen fatörzs elhelyezése

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak a örökerdő gazdálkodással együtt vehető igénybe.

Nem támogathatóak azon erdőrészleten, rész-erdőrészleten elvégzett tevékenységek, mely tevékenységekre a támogatási kérelem benyújtásának napján a támogatást igénylőnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alapján meghatározott kötelezettségvállalása áll fenn.

Természetkímélő anyagmozgatás esetében nem igényelhető támogatás – a szálaló vágás és a fokozatos felújítóvágás bontóvágása kivételével – a véghasználati jellegű fakitermelést valamint a tisztítást követő természetkímélő anyagmozgatásra.

A támogatási igénybevételének általános feltételei:

1.)  A támogatás azon erdőrészletekre igényelhető, amelyek tekintetében:

a.)  a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodó,

b.)  a támogatást igénylő rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jogerős erdőtervvel,

c.)  a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott erdőrészlet vonatkozásában legalább a kötelezettségvállalási időszak végéig fennáll.

2.)  A támogatott erdőterület az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) erdőrészlet típusú részletként van nyilvántartva.

3.)  Egy erdőrészletre a 3.1.1 pont szerinti önállóan támogatható tevékenységek közül csak egy tevékenységre adható támogatás, kivéve az örökerdő gazdálkodás és a természetkímélő anyagmozgatás.

A jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

- az Evt. alapján – legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor - jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodók;

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:


2017. február 16. – 2019. február 15. és

2020. július 1. - 2021. december 31. és

2022. március 1.-2022.december 31.között


Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. március 17.

 • 2017. április 17.

 • 2017. május 16.

 • 2017. augusztus 16.

 • 2017. november 16.

 • 2018. február 16.

 • 2018. május 16.

 • 2018. augusztus 16.

 • 2018. november 16.

 • 2019. február 15.

 • 2020. szeptember 30.

 • 2020. december 31.

 • 2021. február 28.

 • 2021. április 30.

 • 2021. június 30.

 • 2021. augusztus 31.

 • 2021. október 31.

 • 2021. december 31.

 • 2022. április 30.

 • 2022. június 30.

 • 2022. augusztus 31.

 • 2022. november 2.

 • 2022. december 31.

Jelen felhívás esetében egy támogatást igénylő értékelési határnaponként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Kiválasztási eljárásrend:

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend szerint kerülnek elbírálásra.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

A jogosultsági feltételek vizsgálatát követően a támogatási kérelmeket a 4.4.2. fejezet 3. bekezdés táblázatában meghatározott pontrendszer alapján, erdőrészletenként, a támogatott területek rangsor állításával kerülnek elbírálásra.

A támogatott területek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az Irányító Hatóság bocsátja ki a támogatói okiratot.

A támogatás formája:

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.

Az évente benyújtandó kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

A kifizetési igénylés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, amely határidő jogvesztő hatályú.

A természetkímélő anyagmozgatási tevékenység esetében az igénylő köteles a kifizetési igénylést a tevékenység maradéktalan megvalósítását követő kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig benyújtani. A támogatást igénylő az öt éves kötelezettségvállalási időszak alatt csak egyszer adhat be - a támogatásba vont erdőrészlet után - kifizetési igénylést.

Az örökerdő gazdálkodás és az erdőállományok kézimunka igényes ápolása tevékenységek esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételének évét követő két év valamelyikében lehet benyújtani.

A támogatás mértéke, összege:

Tevékenység
megnevezése

Támogatható tevékenység erdőtervi
jogosultság alapján  

A támogatás mértéke

„A” Örökerdő
gazdálkodás

Örökerdő vagy  átmeneti üzemmód  szerinti gazdálkodás   vagy   arra   való   áttérés   a vágásos üzemmódról   vagy   állami   erdő
esetén a törvényi kötelezettség feletti részen

10 évre évente 221 eurónak
megfelelő forintösszeg/ha

Átalakítási és örökerdő fenntartási terv készítése

Speciális szaktudás a terepi  irányításhoz az erdészeti szakirányítók részéről 

Lék  nyitása  és  bővítése  az erdőben  – speciális jelölés, irányított fadöntés

Újulat   kézimunka   igényes ápolása   a lékekben, egyedi védelem 

Kiegészítő, szükség szerint választható létesítmények: kerítés, 10 fok feletti lejtés esetén lékkerítés  

Egyszeri alkalommal 7,8 eurónak megfelelő forintösszeg/folyóméter, de
legfeljebb 1560 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

Kiegészítő, szükség szerint választható létesítmények: villanypásztor 

Egyszeri alkalommal 4,8 eurónak
megfelelő  forintösszeg/folyóméter,
de legfeljebb 518 eurónak
megfelelő forintösszeg/ha 

Kiegészítő, szükség szerint választható létesítmények:  padka,  magfogó  rőzsefonat, fatörzs 10 fok feletti lejtés esetén

Egyszeri alkalommal 15,6 eurónak
megfelelő   forintösszeg/100
folyóméter, de legfeljebb 749
eurónak megfelelő forintösszeg/ha

„B” Erdőállományok kézimunka igényes ápolásának támogatása 

Tölgy-Bükk-Egyéb  keménylomb célállománytípus csoport  esetében  végzett természetes erdőfelújítás ápolása

Első évben 300 eurónak megfelelő forintösszeg/ha,  második évre évente 103 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  

„C” Természetkímélő anyagmozgatás   a fakitermelés alkalmával

kötélpálya,  egyedi  speciális  kézi  irányítású talajkímélő gumihevederes   járószerkezetű eszköz,  pl.  vasló,  erdészeti  csúszda,  állati erővel  vont  fogat,  közelítő  kerékpár,  szán vagy  a  kitermelt  faanyag  emelve  történő közelítésére alkalmas önjáró kerekes eszköz használatával   lehet   csak   a   faanyagot kiszállítani

Egyszeri alkalommal 18 eurónak megfelelő  forintösszeg/m3, de legfeljebb  50m3/ha  faanyag kiszállítása után 900 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

 

A pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 oldalon olvashatnak. Ugyanitt találhatóak a felhívás szakmai mellékletei.

Kapcsolódó jogcímek