Hírek Hírek

Vissza a teljes oldalra
Megjelenés: 2018.12.05. 15:49 Utolsó módosítás: 2018.12.05. 15:49

Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (EÜSZ törvény), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára a jogszabály által előírt esetekben az állammal ¬- ideértve a Magyar Államkincstárral (Kincstár) - való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és fogadást.

Ezen kötelezettség teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára cégkapu, az együttműködő szervek, így az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára hivatali tárhely szolgáltatást biztosít.

Kiegészítő tájékoztatás a cégkapu használatára kötelezett gazdálkodó szervezetek részére

A gazdálkodó szervezetek köre – azaz, amelyekkel az elektronikus kapcsolattartás cégkapun keresztül történik – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alábbiak szerint határozható meg.

Az EÜSZ törvény szerint gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány (1. § 23. pont).

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint határozza meg a gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

A Kincstár a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő, fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel. Ennek megfelelően a Kincstár az iratokat a cégkapura küldi.

A Cégkapu-regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatás a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/gyik_ckpreg.PDF linken olvasható.

Felhívjuk ugyanakkor az ügyfelek figyelmét, hogy a cégkapu igénybevétele mellett az eseti és állandó meghatalmazás ügyintézésével kapcsolatos eljárás nem változik.

Kiegészítő tájékoztatás a hivatali tárhely használatára kötelezett ügyfelek részére, akik cégkapuval is rendelkezhetnek

Az önkormányzatok és költségvetési szervek ügyfélként eljárva az EÜSZ törvény 9. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Az EÜSZ törvény 2. § (4) bekezdése alapján pedig maga az elektronikus ügyintézést biztosító (költségvetési) szerv és önkormányzat is ügyfélnek minősül a kapcsolattartás tekintetében, ha más elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt hatósági eljárásban ügyfélként jár el.

Ha az önkormányzat a jogszabályok alapján elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül, akkor biztonságos kézbesítési szolgáltatás használatára köteles az EÜSZ törvény 25. § (3) bekezdés d) pontja alapján, amelyre a Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdése alapján a hivatali tárhely, azaz hivatali kapu szolgál.

Ugyanakkor az EÜSZ törvény alapján a fentiek szerint cégkapu regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezetnek a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet minősül.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint határozza meg a gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

A fenti meghatározás alapján gazdálkodó szervezeteknek minősülnek az önkormányzatok, költségvetési szervek, de kizárólag a gazdálkodó tevékenységükkel összefüggő polgári jogi kapcsolataikban, és ezen összefüggésben cégkapu regisztrációra kötelesek.

Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási jogviszonyok nem keletkeztetnek ilyen jellegű jogi kapcsolatot, ezért a Kincstár az önkormányzatok, és a költségvetési szervek esetében elektronikus úton kizárólag azok hivatali tárhelyén (hivatali kapun) keresztül tart kapcsolatot az ügyfelekkel, az iratokat hivatali tárhelyre küldi.

A regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatás a https://szeusz.gov.hu weboldalon, egy előzetes regisztrációt követő visszaigazoló e-mailben érkező linkre kattintva található, amelyen keresztül elérhetővé válik a kezdő felület. A belépő felület bal oldalán található menüben a ’NISZ BKSZ - Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás’ pontra kattintva letölthető a csatlakozási kérdőív.

Felhívjuk ugyanakkor az ügyfelek figyelmét, hogy a hivatali tárhely alkalmazása mellett, az eseti és állandó meghatalmazás ügyintézésével kapcsolatos eljárás nem változik.

Kiegészítő tájékoztatás egyéni ügyvédek, szabadalmi ügyvivők részére

Az EÜSZ törvény szerint gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány (1. § 23. pont).

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint határozza meg a gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

Az egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, kamarai jogtanácsos, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el (Korm. rendelet 91. §-a).

A Kincstár a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a cégkapu használatát választó egyéni ügyvédekkel cégkapun keresztül tart kapcsolatot, az iratokat a cégkapura küldi.

A Cégkapu-regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatást a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/gyik_ckpreg.PDF linken olvasható.

A cégkapu alkalmazásával az eseti és állandó meghatalmazás ügyintézésével kapcsolatos eljárás nem változik.

Kiegészítő tájékoztatás egyéni vállalkozók részére

Az egyéni vállalkozó az EÜSZ törvény 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által biztosított tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a rendelkezési nyilvántartásba (Korm. rendelet 88/A. §).

Tekintettel a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásokra, az egyéni vállalkozó ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartás a részükre biztosított, Központi Ügyfél- regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyén (ügyfélkapun) keresztül történik.

Kiegészítő tájékoztatás természetes személy ügyfelek részére

A természetes személy ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartás a részükre biztosított, Központi Ügyfél- regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyén (ügyfélkapun) keresztül történik, tekintettel arra, hogy a természetes személy nem köteles cégkapu regisztrációra, valamint hivatali tárhely használatára sem jogosult.

Kiegészítő tájékoztatás vallási közösségek részére

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján bevett egyháznak minősített vallási közösségek nem kötelezettek cégkapu regisztrációra, a bevett egyházakkal történő elektronikus kapcsolattartás továbbra is meghatalmazott útján, ügyfélkapun keresztül történik.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy cégkapu regisztrációra köteles a vallási tevékenységet végző szervezet - tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján rá az egyesületre vonatkozó szabályok alkalmazandóak -, továbbá a vallási közösség (bevett egyház, vagy vallási tevékenységet végző szervezet) által létrehozott gazdasági társaság, alapítvány és egyesület.

A Cégkapu-regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatás a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/gyik_ckpreg.PDF linken olvasható.

A Kincstár a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül tart kapcsolatot az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő, fenti előírások szerinti szervezetekkel. Ennek keretében az iratokat a cégkapura küldi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a cégkapu-regisztrációval az eseti és állandó meghatalmazás ügyintézésével kapcsolatos eljárás nem változik.

A jelen tájékoztatóban foglaltak kizárólag a Kincstár általi iratközlésre vonatkoznak. A kérelmek beadására a továbbiakban is a Kincstár honlapján elérhető elektronikus kérelem benyújtási felület szolgál.