Hírek Hírek

Vissza a teljes oldalra
Megjelenés: 2021.03.05. 10:12 Utolsó módosítás: 2021.03.05. 10:12

Tájékoztatás a VP4-10.1.1-15 agrár-környezetgazdálkodás, szántó tematikus előírás-csoportokban alkalmazott 5. éves ellenőrzésekről

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a 2020. évre a VP4-10.1.1-15. kódszámú felhívásra, agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozó végső kifizetéseket a Magyar Államkincstár (Kincstár) megkezdte.

A Pályázati Felhívás egyes előírások vonatkozásában a kötelezettségvállalás ötödik évének leteltével ír elő bizonyos, a szokásos vizsgálatokon túlmutató ellenőrzések elvégzését. Ennek megfelelően a hivatkozott intézkedésben szántóterülettel támogatásban részesülő Kedvezményezettek 2020-ban beadott kifizetési kérelmére vonatkozóan speciális ellenőrzések kerülnek lefolytatásra, amelyek részleteiről szeretnénk tájékoztatni az érintett Kedvezményezetteket.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent említett ellenőrzések a kifizetési kérelem elbírálásának folyamatát némiképp meghosszabbítják, de ezzel együtt a szántóterületeket tartalmazó kérelmekre is hamarosan megkezdődik az ötödik éves döntéshozatal.

A speciális ellenőrzésekkel érintett előírásokat jelen tájékoztató 1. számú melléklete sorolja fel. Kérjük az érintetteket, hogy alaposan tanulmányozzák át a mellékletet és a Pályázati Felhívás érintett előírásokhoz kapcsolódó részeit!

Az ellenőrzéseket az alább szempontok alapján végezzük:

1.Vetésszerkezeti előírások

 

Az egyes előírások a vetésszerkezetben meghatározott kultúrák és azok arányára vonatkozóan tematikus előírás-csoportonként, illetve a vállalt előírások függvényében eltérők lehetnek. A vetésszerkezeti előírások ezért tematikus előírás-csoportonként, illetve vállalásonként kerülnek ellenőrzésre!

Az ellenőrzéssel érintett vállalások száma a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében: 16, 73, 104, 130, 156, 174, 183, 184, 204, 205, 226, 227.

 

1.1Ellenőrzési folyamat

 

A vetésszerkezeti előírás teljesítésére vonatkozó speciális ellenőrzéseket a lentiek szerint végezzük.

A Kincstár a mezőgazdasági táblákat besorolja a vetésszerkezeti előírás szerint releváns növénykultúra csoportokba. Ennek folyamán egyrészt a 2020. évre érvényes Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek adatait, másrészt az egyes gazdasági években (2016-2020.) benyújtott igénylések térinformatikai kiértékelésének eredményeit, harmadrészt az adminisztratív és helyszíni ellenőrzési eredményeit veszi figyelembe. Ezt követően megtörténik az előírás szerinti növénykultúrák vonatkozásában a kötelezettségvállalás öt évének átlagában teljesített részarányok meghatározása.

A vizsgálat – a 100 hektárnál kisebb, tematikus előírás-csoportba vont terület esetén – az öt év átlagában kerül ellenőrzésre, tehát az egyes kultúrák részarány számításának alapja a 2020. évre érvényes, utolsó Támogatói Okiratban foglalt támogatott terület ötszöröse!

Az ötödik évi speciális ellenőrzések során nem kerül figyelembevételre az olyan kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vagy területrészre benyújtott igénylés, mely/melynek a kötelezettségvállalási időszak alatt:

 • területe részleges visszavonási kérelem benyújtásával csökkentetésre került, és/vagy
 • a támogatásból teljes visszavonási kérelem benyújtásával visszavonásra került, és/vagy
 • a terület átadásra került más kötelezettségvállalóhoz, és/vagy
 • a terület korábbi gazdasági évben megállapított meg nem felelés miatt (részlegesen vagy egészben) kizárásra került.

 

1.2 Hasznosítások besorolása

 

A vetésszerkezeti előírások által meghatározott egyes növénykultúra csoportok a következők:

 • zöldugar kultúra,
 • évelő szálas pillangós növények (Magas Természeti értékű területek szántó lehatárolás tematikus előírás-csoportjaiban)
 • szálas pillangós növények (minden, nem Magas Természeti értékű területek szántó lehatárolás tematikus előírás-csoportban),
 • kalászos gabonanövények,
 • őszi káposztarepce,
 • kapás növények,
 • egyéb kultúra.

A szálas pillangós növények vonatkozásában egyes előírások teljesítésekor kizárólag az évelő szálas pillangós növények vehetők figyelembe a Pályázati Felhívás és mellékletei alapján!

Szintén fontos, hogy az egyéb kultúra részarányába kerül besorolásra minden olyan adott évi táblaigénylés, ahol az ellenőrzéseket követően megállapított hasznosítás nem besorolható az előírás szerinti kultúrák valamelyikébe; továbbá az adott évben le nem igényelt területrész, valamint azon zöldugar kultúra, amely a fogalomtár szerinti leírásnak nem felel meg.

 

1.3Zöldugar kultúra elfogadhatóságának vizsgálata

 

A bejelentett zöldugar kultúrákkal kapcsolatos adminisztratív ellenőrzések során a Pályázati felhívás 19. számú melléklete szerinti fogalomnak való megfelelést vizsgálja a Kincstár.

Zöldugar: Az első öt támogatási évben legalább három egymást követő, a hatodik támogatási évben legalább egy évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottság, amelyet legalább három hazai fajból álló magkeverékkel, ebből legalább egy évelő pillangós faj alkalmazásával alakítottak ki.

Az ellenőrzés során tehát a bejelentett zöldugar kultúrák vonatkozásában elsőként azt vizsgáljuk, hogy legalább három egymást követő évben bejelentésre került-e a kifizetési kérelmen a zöldugar tábla. Ezt követően térinformatikai eszközökkel meghatározzuk, hogy a bejelentett zöldugar kultúra ugyanazon a területen került-e fenntartásra. Az is ellenőrzésre kerül, hogy a bejelentett növénykeverék tartalmazott-e évelő szálas pillangós növényt (a zöldugar kultúra bejelentett komponenseinek tanulmányozásával). Mindezeken túl vizsgáljuk, hogy a zöldugar kultúra fenntartási idejében történt-e a területre másodvetés bejelentés, tekintettel arra, hogy ezen agrotechnikai bejelentés a kultúra folytonos fenntartásának időszakát megszakítja.

A fentiek alapján tehát felhívjuk a figyelmet arra, hogy a zöldugar kultúra vetésszerkezeti arányának számítása során csak azt a területet lehet figyelembe venni, amely a fogalomtár szerinti leírásnak megfelelt, azaz legalább három évig ugyanazon a területen került kialakításra, a felhasznált keverék tartalmazott legalább egy, évelő szálas pillangós fajt, és a fenntartási időszakot nem szakította meg másodvetésű növény.

 

1.4 Szankcionálás

 

Abban az esetben, ha az ellenőrzéseket követően megállapításra kerül, hogy az adott előírás vonatkozásában valamely kultúra részaránya nem teljesült, a Pályázati Felhívás 18. b. számú melléklete szerinti szankciókat alkalmazza a Kincstár. Abban az esetben, ha több vetésszerkezeti részarány kapcsán is jelentkezik meg nem felelés, a különböző jogkövetkezmények közül a nagyobb szankcióval járót kell alkalmazni.

 

 

2.Tartós zöldugar és méhlegelő szegélyek

 

A növényvédőszer-mentes, tartós zöldugar és méhlegelő szegélyek kialakítására vonatkozó (a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében a 14, 15, 82, 83, 109, 110, 136, 137, 161, 162, 181, 182, 202, 203, 224 és 225. sorszámú) előírások esetében a Pályázati Felhívás előírja szegélyek minimum három éves fenntartásának kötelezettségét. Az ellenőrzések során elsősorban az ennek történő megfelelést vizsgálja a Kincstár.

A vállalásnak való megfelelés ellenőrzése során kizárólag az Egységes Kérelem benyújtásakor növényvédőszer-mentes tartós zöldugar / méhlegelő szegélynek bejelölt területek kerülnek figyelembevételre!

Szintén fontos hangsúlyozni, hogy a „Vetésszerkezeti előírás - Zöldugar kultúra elfogadhatóságának vizsgálata” részben leírt ellenőrzéseket a zöldugar szegélyek fenntartására vonatkozóan is el kell végeznie a Kincstárnak. Ezen felül a szegélyek ellenőrzésekor vizsgálatra kerül még, hogy a zöldugar szegélyt nem zöldugar tábla szomszédságában alakították-e ki (tekintettel a Pályázati Felhívás 3.4.1.1/V./54 pontjában előírtakra). Az ilyen szegélyek ugyanis nem fogadhatóak el az előírás teljesítése kapcsán.

Az előírások teljesítésének vizsgálata során feltárt meg nem felelések esetén a Pályázati Felhívás 18. b. számú mellékletében rögzített, 1-10% mértékű szankció kerül meghatározásra.

 

3.Agrotechnikai előírások

 

Az ellenőrzéssel érintett vállalások száma a Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében: 5, 9, 17, 59, 88, 115, 143, 167, 189, 193, 210, 217.

Az egyes agrotechnikai műveletek akkor kerülnek figyelembevételre az ellenőrzés során, amennyiben azok elvégzése a pályázati felhívásban megjelölt határidőben, az arra rendszeresített elektronikus felületen illetve formanyomtatványon bejelentésre került. A nem formanyomtatványon, nem határidőben, illetve a nem elektronikus úton beküldött bejelentéseket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 197. § (2) és a pályázati felhívás V. Fejezet (22) értelmében nem áll módunkban figyelembe venni!

Fentiek alól kivételt a vis maiorral vagy kötelezettség-átadással érintett, illetve egyes 2016-2017. évi bejelentések képezhetnek, mivel ezen években a főnövény vetését megelőző agrotechnikai bejelentések megtételére az egységes kérelemben még nem nyílt lehetőség. Fentieket a Kincstár a bejelentések kiértékelésekor figyelembe fogja venni.

 

Az agrotechnikai bejelentések kiértékelésekor figyelembe vett további szempontok:

 • Zöldtrágya beforgatására irányuló bejelentés csak akkor kerül figyelembevételre, ha a beforgatott növénykultúra szerepel a Pályázati Felhívás 22. számú mellékletében.
 • Zöldtrágya beforgatására irányuló bejelentés csak akkor kerül figyelembevételre, ha a beforgatott növénykultúra megfelel a pályázati felhívás 19. számú mellékletében meghatározott zöldtrágya növény fogalmának, vagyis a kultúra legalább 60 napig a területen volt.
 • A „Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.” kötelező előírást és a „Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.” választható előírást két külön évben kell a támogatást igénylőnek teljesítenie, így az egy évben tett bejelentések a választott előírás keretében nem számolhatók el.
 • Az egyes agrotechnikai bejelentésekkel érintett területek mértékét csak az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület és az érintett tábla toleranciával növelt közös területének megfelelő mértékben tudjuk figyelembe venni.
 • A kötelezettségvállalási időszakon, azaz a 2016.01.01-től 2020.12.31-ig tartó időszakon kívül elvégzett agrotechnikai műveleteket nem áll módunkban figyelembe venni.
 • A teljes támogatási időszak alatt a vállalással érintett teljes területen történő évelő szálas pillangós, illetve zöldugar kultúra termesztése az egyes választott előírások alól nem mentesít. Az erre vonatkozó esetleges meg nem felelésekre előírt szankciók az évelő kultúráktól függetlenül is érvényesítésre kerülnek.

 

Az agrotechnikai műveletekre vonatkozó meg nem felelések esetén alkalmazandó szankciókat a pályázati felhívás 18. b. melléklete tartalmazza. A szankciók mértéke a meg nem felelés mértékétől függően kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területenként 3%, illetve 10% lehet.

 

1. számú melléklet

Horizontális szántó földhasználati kategória

Előírás

Alap/

Választható

Előírás száma

Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.

A

5

Középmély lazítás elvégzése a kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal.

V

9

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3 méter szélességben.

 

V

14

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 6 méter szélességben.

 

V

15

A vetésszerkezetben évente legalább 15 % szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5 % zöldugar tartása.

Az előírást 100 ha alatti tematikus előírás-csoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.

 

V

16

Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.

 

V

17

 

 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, túzokvédelmi előírásokkal (Zonális)

 

Előírás

Alap/

Választható

Előírás száma

Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, kijuttatása.

A

59

A tematikus előírás-csoporttal érintett teljes területen évelő növénykultúrák (szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve ideiglenes gyep) termesztése, vagy a következő vetésszerkezet betartása fővetésű növények tekintetében: legalább 20% kalászos gabona, legalább 20% évelő szálas pillangós takarmánynövény (évelő szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke), legalább 20% zöldugar, legalább 10 % őszi káposztarepce, legfeljebb 20% egyéb kultúra.

Az előírást 100 ha alatti tematikus előírás-csoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.

A

73

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3 m szélességben

V

82

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 6 m szélességben.

V

83

 

 

 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, kék vércse védelmi előírásokkal (Zonális)

 

 

Előírás

Alap/

Választható

Előírás száma

Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, kijuttatása.

A

88

A tematikus előírás-csoporttal érintett teljes területen évelő növénykultúrák (szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve ideiglenes gyep) termesztése, vagy a következő vetésszerkezet betartása fővetésű növények tekintetében: legalább 30% kalászos gabona, legalább 20% évelő szálas pillangós takarmánynövény (évelő szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke) legalább 20% zöldugar, egyéb kultúra legfeljebb 20 %.

Az előírást 100 ha alatti tematikus előírás-csoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.

A

104

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3 m szélességben.

 

V

109

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 6 m szélességben.

 

V

110

 

 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, alföldi madárvédelmi előírásokkal (Zonális)

 

Előírás

Alap/

Választható

Előírás száma

Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, kijuttatása.

A

115

A tematikus előírás-csoporttal érintett teljes területen évelő növénykultúrák (szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve ideiglenes gyep) termesztése, vagy a következő vetésszerkezet betartása fővetésű növények tekintetében: legalább 20% kalászos gabona, legalább 20% évelő szálas pillangós takarmánynövény (évelő szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke), legalább 20% zöldugar, egyéb kultúra legfeljebb 30 %.

Az előírást 100 ha alatti tematikus előírás-csoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.

A

130

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 6 m szélességben.

 

V

136

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 6 m szélességben.

 

V

137

 

 

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, szántó földhasználati kategória, hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal (Zonális)

 

 

Előírás

Alap/

Választható

Előírás száma

Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, kijuttatása.

A

143

A tematikus előírás-csoporttal érintett teljes területen évelő növénykultúrák (szálas pillangós takarmánynövények, azok füves keveréke, zöldugar, illetve ideiglenes gyep) termesztése, vagy a következő vetésszerkezet betartása fővetésű növények tekintetében: legalább 30% kalászos gabona, legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény (évelő szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke), legalább 10% zöldugar, legfeljebb 25% egyéb kultúra.

Az előírást 100 ha alatti tematikus előírás-csoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében  összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.

A

156

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 6 m szélességben.

V

161

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 6 m szélességben.

V

162

 

 

Szántó földhasználati kategória erózió érzékeny területi lehatárolással (zonális)

 

Előírás

Alap/

Választható

Előírás száma

Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, kijuttatása.

A

167

A vetésszerkezetben a kapás növények aránya legfeljebb 20% lehet.

Az előírást 100 ha alatti tematikus előírás-csoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.

A

174

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 6 m szélességben.

V

181

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 6 m szélességben.

V

182

A vetésszerkezetben évente legalább 15% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5% zöldugar tartása.

Az előírást 100 ha alatti tematikus előírás-csoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.

V

183

A vetésszerkezetben évente legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 20% zöldugar tartása.

Az előírást 100 ha alatti tematikus előírás-csoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.

V

184

 

Szántó földhasználati kategória belvíz érzékeny területi lehatárolással (zonális)

 

Előírás

Alap/

Választható

Előírás száma

Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, kijuttatása.

A

189

Középmély lazítás elvégzése a kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal.

A

193

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3 m szélességben.

V

202

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 6 m szélességben.

V

203

A vetésszerkezetben évente legalább 15% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5% zöldugar tartása.

Az előírást 100 ha alatti tematikus előírás-csoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.

V

204

 A vetésszerkezetben évente legalább 20% évelő szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 20% zöldugar tartása.

Az előírást 100 ha alatti tematikus előírás-csoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.

V

205

 

 

Szántó földhasználati kategória aszály érzékeny területi lehatárolással (zonális)

 

Előírás

Alap/

Választható

Előírás száma

Kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, kijuttatása.

A

210

Középmély lazítás elvégzése a kötelezettségvállalási időszak első 5 éve alatt legalább egy alkalommal.

A

217

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3 m szélességben.

V

224

Kötelezettségvállalási időszak első 5 évében növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 6 m szélességben.

V

225

A vetésszerkezetben évente legalább 15% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5% zöldugar tartása.

Az előírást 100 ha alatti tematikus előírás-csoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.

V

226

 A vetésszerkezetben évente legalább 20% évelő szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 20% zöldugar tartása.

Az előírást 100 ha alatti tematikus előírás-csoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni.

V

227