Hírek Hírek

Megjelenés: 2010.06.03. 12:20 Utolsó módosítás: 2010.06.10. 11:33

Tájékoztató az öntözés bejelentéséről
archív

A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai a 73/2009/EK tanácsi rendelet III. melléklete alapján új, 2010. január 1-től alkalmazandó előírással bővültek, amely a víz öntözési célú engedélyköteles felhasználásával kapcsolatos. Ennek értelmében az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008 (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklete az alábbi előírással egészült ki.

„10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető."

Az új előírás betartására irányuló ellenőrzés során az MVH azt vizsgálja, hogy a gazdálkodó rendelkezik-e a területre érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amennyiben területein mezőgazdasági célú öntözést folytat. Abban az esetben, ha az engedély nélküli, vagy lejárt engedély alapján történő öntözési tevékenység megállapításra kerül, a gazdálkodó szankcióra számíthat.

Az előíráshoz tartozó meg nem felelések súlyosságának, mértékének, tartósságának ellenőrzési megállapításai alapjául szolgáló kritériumok a következők:

Kismértékű (gazdaságon belüli):

A meg nem felelés hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik.

Nagymértékű (gazdaságon átnyúló): nem megállapítható

Enyhe: A vizsgált területre vonatkozóan a földhasználó nem a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint jár el.

Súlyos: A vizsgált területre vonatkozóan a földhasználó nem rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy a vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetéséről jogerős döntést hozott, vagy a vízjogi üzemeltetési engedély lejárt.

Helyrehozható:

Az öntözési célú vízhasználathoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedély beszerezhető.

Maradandó: nem megállapítható.

Amennyiben a termelő olyan területen végez mezőgazdasági célú öntözési tevékenységet, amelyre nincs érvényes, az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiállított öntözési engedély, akkor a termelő a kölcsönös megfeleltetés keretrendszerén belül szankcióra számíthat. A szankció mértéke gondatlan meg nem felelés esetén a támogatási összeg 1, 3, vagy 5%-a lehet (a meg nem felelés fent felsorolt súlyosságának, mértékének, tartósságának függvényében). Szándékos meg nem felelés esetén a levonás 15%-tól 100%-ig terjedhet. A szankcionálás részleteit a 81/2009. FVM rendelet tartalmazza.

A szankciót a 2010-es támogatási évben a következő jogcímek kifizetésein kell alkalmazni:

· egységes területalapú támogatás (SAPS);

· elkülönített cukortámogatás;

· elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás;

· feldolgozóipari célú málna- és földieper termesztésének támogatása;

· héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása;

· a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása;

· a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó 2010. évi különleges támogatás;

· kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó

kompenzációs kifizetés;

· Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó

kompenzációs kifizetés

· mezőgazdasági földterületek első erdősítésének támogatása;

· agrár-környezetvédelmi kifizetések;

· erdő-környezetvédelmi kifizetések;

· szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatása;

· szőlőültetvények támogatott kivágása.

A 2010. évi egységes eljárási szabályokról szóló 34/2010 FVM rendelet 4. § (1) előírja, hogy az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie azokat a táblákat, amelyeken öntözési tevékenységet kíván végezni. Ennek értelmében az egységes kérelem benyújtó felületen a táblaadatoknál az öntözés mezőben pipával kell jelölni, ha az adott táblán öntözési tevékenységet végeznek.

A táblára vonatkozóan az öntözést akkor kell jelölni, ha azon az illetékes vízügyi hatóság vízjogi üzemeltetési engedélyéhez kötött mezőgazdasági célú öntözést végeznek. A bejelölési kötelezettség a hígtrágya-kijuttatásra nem vonatkozik.

Az egységes kérelemben valószínűleg a rendszeresen öntözött tábláknál tudják az ügyfelek bejelölni az öntözési tevékenységet - tehát amelyeknél a kérelem benyújtásakor biztosan tudják, hogy öntözést végeznek majd rajta.

Felhívjuk ugyanakkor tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a kérelembenyújtási időszak után olyan parcellán kezdenek mezőgazdasági célú öntözésbe (pl. aszály miatt), aminek a vonatkozásában a kérelmen ezt még nem tudták jelezni, akkor ennek a tényét az egységes kérelem adatváltozás felületén pontosításként a későbbiek folyamán is be kell jelenteni, még az öntözési tevékenység megkezdése előtt. Az öntözési tevékenység bejelentése a gazdálkodó adatszolgáltatási kötelezettsége, melynek elmulasztása esetén mulasztási bírság szabható ki!