Hírek

Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról

Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról

Utolsó módosítás: 2022.04.08 09:42

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: EÜSZ törvény), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), továbbá a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára a jogszabály által előírt esetekben az állammal - ideértve a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár) - való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és fogadást.

Ezen kötelezettség teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára cégkapu, az együttműködő szervek, így az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a költségvetési szervnek minősülő, adószámmal nem rendelkező gazdálkodó szervezetek számára hivatali tárhely szolgáltatást biztosít.

Kiegészítő tájékoztatás a cégkapu használatára kötelezett gazdálkodó szervezetek részére

A gazdálkodó szervezetek köre – azaz, amelyekkel az elektronikus kapcsolattartás cégkapun keresztül történik – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alábbiak szerint határozható meg.

Az EÜSZ törvény 1. § 23. pontja szerint: „gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában

  1. nem minősül gazdálkodó szervezetnek  az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány
  2. valamennyi ügy tekintetében gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező alapítvány, egyesület.”

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint határozza meg a gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, a felsőoktatási intézmény, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

A Kincstár a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül tart kapcsolatot az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő, fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel. Ennek megfelelően a Kincstár az iratokat a cégkapura küldi.

A Cégkapu-regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatás a https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html linken olvasható.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a cégkapu igénybevétele mellett az eseti és állandó meghatalmazás ügyintézésével kapcsolatos eljárás nem változik.

Kiegészítő tájékoztatás a hivatali tárhely használatára kötelezett ügyfelek részére

Az önkormányzatok és költségvetési szervek ügyfélként eljárva az EÜSZ törvény 9. § (1) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Az EÜSZ törvény 2. § (4) bekezdése alapján pedig maga az elektronikus ügyintézést biztosító (költségvetési) szerv és önkormányzat is ügyfélnek minősül a kapcsolattartás tekintetében, ha más elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt hatósági eljárásban ügyfélként jár el.

Az önkormányzat az EÜSZ törvény 1. § 17. pont b) alpontja alapján elektronikus ügyintézést biztosító szervként, valamint amennyiben a költségvetési szerv az 1. § 17. pont k) pontja alapján („a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalanyok”) elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül, akkor biztonságos kézbesítési szolgáltatás használatára köteles az EÜSZ törvény 25. § (3) bekezdés d) pontja alapján, amelyre a Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján a hivatali tárhely, azaz hivatali kapu szolgál.

Ugyanakkor az EÜSZ törvény alapján a fentiek szerint cégkapu regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezetnek a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet minősül.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint határozza meg a gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, a felsőoktatási intézmény, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

A Kincstár az önkormányzatok, és a költségvetési szervek esetében elektronikus úton kizárólag azok hivatali tárhelyén (hivatali kapun) keresztül tart kapcsolatot az ilyen típusú ügyfelekkel, az iratokat azok hivatali tárhelyére küldi.

A regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatás a https://szeusz.gov.hu weboldalon, egy előzetes regisztrációt követő visszaigazoló e-mailben érkező linkre kattintva található, amelyen keresztül elérhetővé válik a kezdő felület. A belépő felület bal oldalán található menüben a ’NISZ BKSZ - Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás’ pontra kattintva letölthető a csatlakozási kérdőív.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a hivatali tárhely alkalmazása mellett, az eseti és állandó meghatalmazás ügyintézésével kapcsolatos eljárás nem változik.

Kiegészítő tájékoztatás egyéni ügyvédek, szabadalmi ügyvivők részére

Az EÜSZ törvény 1. § 23. pontja szerint: „gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában

  1. nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány
  2. valamennyi ügy tekintetében gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező alapítvány, egyesület.”

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint határozza meg a gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, a felsőoktatási intézmény, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

Az egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, valamint az egyéni szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során a Kormány által biztosított tárhely szolgáltatások közül a cégkaput használja. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint az egyéni szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el (Korm. rendelet 91. § (1) bekezdés).

A Korm. rendelet 91. § (2) bekezdése szerint: „A kamarai jogtanácsos, valamint a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet saját iparjogvédelmi feladatainak és képviseletének ellátására foglalkoztatott szabadalmi ügyvivő és európai közösségi hivatásos iparjogvédelmi képviselő (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: képviselő) elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége e tevékenysége ellátása során

 a) az általa képviselt szervezet eltérő rendelkezése hiányában e szervezet elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége;

 b) a képviselő KÜNY-regisztációjához kapcsolódó tárhelye, ha az általa képviselt szervezet elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséggel nem rendelkezik, vagy így rendelkezik.”

A Kincstár a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén az egyéni ügyvédekkel cégkapun keresztül tart kapcsolatot, az iratokat a cégkapura küldi.

A Cégkapu-regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatást a https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html linken olvasható.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a cégkapu alkalmazásával az eseti és állandó meghatalmazás ügyintézésével kapcsolatos eljárás nem változik.

Kiegészítő tájékoztatás egyéni vállalkozók részére

Az egyéni vállalkozó az EÜSZ törvény 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által biztosított tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a rendelkezési nyilvántartásba (Korm. rendelet 88/A. §).

Tekintettel a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásokra, az egyéni vállalkozó ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartás a részükre biztosított, Központi Ügyfél- regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyén (ügyfélkapun) keresztültörténik.

Kiegészítő tájékoztatás természetes személy ügyfelek részére

A természetes személy ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartás a részükre biztosított, Központi Ügyfél- regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyén (ügyfélkapun) keresztül történik, tekintettel arra, hogy a természetes személy nem köteles cégkapu regisztrációra, valamint hivatali tárhely használatára sem jogosult.

Kiegészítő tájékoztatás vallási közösségek részére

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján cégkapu regisztrációra köteles a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház  - tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján rájuk az egyesületre vonatkozó szabályok alkalmazandóak -, továbbá a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vette egyház  által létrehozott gazdasági társaság, alapítvány és egyesület.

A Cégkapu-regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatás a https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html linken olvasható.

A Kincstár a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül tart kapcsolatot az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő, fenti előírások szerinti szervezetekkel. Ennek keretében az iratokat a cégkapura küldi.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a cégkapu-regisztrációval az eseti és állandó meghatalmazás ügyintézésével kapcsolatos eljárás nem változik.

A jelen tájékoztatóban foglaltak kizárólag a Kincstár általi iratközlésre vonatkoznak. A kérelmek beadására a továbbiakban is a Kincstár honlapján elérhető elektronikus kérelem benyújtási felület szolgál.


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: