Hírek

Kertészeti gépek támogatása: közeleg az elszámolás benyújtásának az időpontja

Kertészeti gépek támogatása: közeleg az elszámolás benyújtásának az időpontja

Utolsó módosítás: 2015.09.11 11:23

Közeleg a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez nyújtott támogatások kifizetési kérelmeinek benyújtási véghatárideje

A támogatási határozatban megítélt támogatási összeget utófinanszírozás keretében, kifizetési kérelem útján igényelhetik az ügyfelek. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 9. § (4) bekezdése értelmében egy támogatási határozat alapján egy kifizetési kérelem nyújtható be. Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét arra, hogy a kifizetési kérelmet a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat kézhezvételét követően legkésőbb 2015. október 15-ig kötelesek benyújtani. A kifizetési kérelem benyújtása kizárólag az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehetséges. A kifizetési kérelemben szereplő adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő. Amennyiben a gazdálkodó meggyőződött arról, hogy a benyújtani kívánt kifizetési kérelme teljes, és azt már nem kívánja módosítani, akkor kérjük, hogy különösen ügyeljen arra, hogy az elektronikus benyújtó felületen ez irányú szándékát jelölje „A kérelem beadása után a további módosításról lemondok” nyilatkozatra adott „Igen” válasszal. Ebben az esetben ugyanis kérelmének feldolgozása azonnal megkezdődik, és előbb kerülhet sor a megítélt támogatási összeg kifizetésére. A kifizetési kérelem egészben vagy részben (például a kérelemből egy számla vonatkozásában) történő visszavonására csak akkor van lehetőség, ha a kérelemmel kapcsolatos ellenőrzésről (pl. adminisztratív ellenőrzésről való tudomásszerzés, helyszíni ellenőrzésről vagy szemléről történő kiértesítés) a visszavonási kérelem benyújtásáig a kérelmező még nem értesült.
A gazdálkodóknak a támogatott műveletet 2015. október 15-ig meg kell valósítaniuk. A művelet megvalósítása azt jelenti, hogy a jóváhagyott beruházást okirattal igazoltan le kell zárni. Okiratnak a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylat minősül, azaz a számviteli bizonylat gazdasági és pénzügyi teljesítésének is meg kell valósulnia 2015. október 15-ig. A megvalósításnál figyelemmel kell lenni arra, hogy e határidőt sem egy esetleges vis maior esemény bekövetkezése, sem az önkéntesen vállalt közbeszerzési eljárás lefolytatása nem hosszabbítja meg.
A támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesítenie kell az ügyfélnek. Ez azt jelenti, hogy az MVH által kifizetési határozattal jóváhagyott nettó elszámolható kiadás(ok)nak el kell érnie a támogatási határozattal jóváhagyott nettó elszámolható kiadás(ok) összegének legalább 80%-át.
Az eredeti számviteli bizonylaton legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetni a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést. Az eredeti, valamennyi rájegyzést tartalmazó példányról készült másolatot kell a kifizetési kérelemhez csatolni. Az igénybe vehető támogatás pontos összegéről az MVH a kifizetési kérelem alapján határozatban dönt.
A támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a kertészeti tevékenység keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén kell üzemeltetni, amely üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn. Az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt, illetve induló vállalkozás esetén legkésőbb 2015. október 15. napjától kezdődően az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenn kell tartani.
A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten kell tartani.
A fentebb leírtak, valamint a támogatási határozatban feltüntetett információk ismerete mellett se mulasszák el a gazdálkodók rendszeresen áttanulmányozni a támogatás lehívására vonatkozó jogszabályokat, MVH közleményeket. A kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó közleményt az MVH közzéteszi weboldalán (www.mvh.gov.hu), amelyen a szükséges tudnivalókról egyéb részletes tájékoztatást is található. Ugyanakkor az MVH megyei ügyfélszolgálatain is állunk a kérelmezők rendelkezésére, de a telefonos ügyfélszolgálatunkon is várjuk a gazdák esetleges kérdéseit.


Kövesse a MobilGazdát a Facebookon: