Ügyfélnyilvántartás Ügyfélnyilvántartás

Megjelenés: 2015.09.14. 10:09 Utolsó módosítás: 2015.11.05. 16:28

HIRDETMÉNY FOLYÓSÍTÁSI JOGOSULTSÁG MEGSZÜNTETÉSE TÁRGYÁBAN
Hatályos archív

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (1) b) pontja és (4) bekezdése alapján az MVH Pénzügyi Igazgatóságának folyósítási jogosultság megszüntetése tárgyban hozott döntése hirdetmény útján történő közlése szükséges az érintett elhunyt, megszűnt ügyfelek esetében.

1. A folyósítási jogosultság megszüntetésének jogszabályi alapjai:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdése alapján:

Ha az ügyfél vagy az adatszolgáltatásra kötelezett a pénzügyi lebonyolítás során a támogatás folyósításához szükséges adatokat nem bocsátja az MVH rendelkezésére, az adat pótlására vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő egy év elteltével elveszíti a támogatás folyósítására vonatkozó jogosultságát. Ha az ügyfél a támogatás folyósításáról lemond, akkor az erről szóló nyilatkozat MVH-hoz történő beérkezését követő napjától a lemondással érintett műveletre vonatkozóan támogatás a részére nem folyósítható. A nem folyósított összeget az MVH a kötelezettségek közül a könyveiből kivezeti.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (MVH eljárási törvény) 45. § (5) bekezdése alapján:

A jogutód, illetve a haszonélvezeti jog jogosultja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel szemben fennálló követeléséről a külön jogszabályban meghatározottak szerinti jogutódlást igazoló döntés jogerőre emelkedését követő egy éven belül az intézkedés jellegének megfelelő tartalmú okirattal igazolhatja, hogy jogosult a támogatás összegére, illetve a nem támogatás jellegű jogosultság igénybevételére. Amennyiben a jogutód, illetve a haszonélvezeti jog jogosultja a külön jogszabályban meghatározottak szerinti jogutódlást igazoló döntés jogerőre emelkedését követő egy éven belül ilyen igazolást nem nyújt be a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez, úgy a külön jogszabályban meghatározottak szerinti jogutódlást igazoló döntés jogerőre emelkedését követő egy év elteltével, de legkésőbb az örökhagyó elhunytától, illetve a jogelőd megszűnésétől számított három év elteltével megszűnik a támogatás folyósítására, illetve a nem támogatás jellegű jogosultság igénybevételére vonatkozó jogosultsága, és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az eljárást végzéssel megszünteti, továbbá a nem támogatás jellegű jogosultságot a nemzeti tartalék javára elvonja.

2. A folyósítási jogosultság megszűnésének közlése elhunyt/megszűnt ügyfél esetében:

Abban az esetben, ha az ügyfél elhunyt, vagy a nem természetes személy ügyfél megszűnt, a folyósítási jogosultság megszűnéséről való értesítésre hirdetményi úton van mód, figyelemmel arra, hogy az elhunyt/megszűnt ügyfél vonatkozásában jogutódként fellépő személy nem ismert az MVH előtt, ezért a folyósítási jogosultság megszüntetése tárgyban hozott végzés postai úton történő kézbesítése nem lehetséges.

A hirdetményi közzététel folyamata:

- A jogutódként érdekelt személy(ek) értesítésére alkalmazandó hirdetmény közzététele érdekében a Pénzügyi Igazgatóság írásban felveszi a kapcsolatot az elhunyt/megszűnt ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes önkormányzattal (jegyzővel) a hirdetmény kifüggesztése érdekében. Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy a hirdetmény a Kormányzati Portál MeH honlapon is megjelenésre kerüljön.
- A Pénzügyi Igazgatóság megjelenteti a hirdetményt az MVH honlapján, egyúttal az illetékes kirendeltségek saját hirdetőjükön is közzéteszik a hirdetményt.
- A hirdetmény tartalmazza a levételére vonatkozó időpontot, amelynek alapján az önkormányzat, a kirendeltség valamint a Pénzügyi Igazgatóság gondoskodik annak levételéről (a kirendeltség a kirendeltségi hirdetőtábláról veszi le a hirdetményt).
- A hirdetmény tartalmazza az elhunyt/megszűnt ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes kirendeltség megnevezését, ahol a jogutódlásban érdekelt személy átveheti a Pénzügyi Igazgatóság által, az elhunyt/megszűnt ügyfél részére elkészített Eljárás megszüntető végzés típusú iratot.
- A Eljárás megszüntető végzés típusú irat annak a személynek adható át, aki/amely az ügyfél vonatkozásában érdekeltségét bizonyítja a kirendeltségi ügyfélszolgálaton. Az érdekeltségét jelző személyt tájékoztatni kell arról, hogy amennyiben az MVH kérelemre nyilvántartásba vett ügyfele, úgy a végzés ellen fellebbezéssel élhet, valamint okirattal kell bizonyítania jogutód minőségét az elhunyt/megszűnt ügyfél vonatkozásában. Az eredményes fellebbezést követően tehetőek meg a szükséges lépések a jogutódlás megállapítása érdekében.


Az érdekeltség alátámasztására, valamint a végzés elleni fellebbezésben állított tények alátámasztására alkalmas okiratok:
1) hagyatékátadó végzés,
2) cégbírósági végzés, amelyben a jogelőd/jogutód viszony bármely fél megjelölésével feltüntetésre került,
3) születési, halotti, házassági anyakönyvi kivonat, a hozzátartozói viszony bizonyítására, ha hagyatékátadó végzés még nem áll rendelkezésre,
4) végrendelet
5) egyéb irat, amelyből következtetni lehet a jogutódlást megállapító eljárás folyamatban létére.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2015. szeptember 14.
A hirdetmény levételének napja: 2015. szeptember 30.
A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek kell tekinteni.

A folyósítási jogosultság megszüntetésével érintett ügyfelek listáját és a folyósítási jogosultságot megszüntető végzés adatait az alábbi táblázat tartalmazza: