Hírek Hírek

Megjelenés: 2010.06.24. 10:45 Utolsó módosítás: 2010.06.25. 09:13

Fontos a vis maior bejelentése!
archív

Tekintettel az ország egyes területein jelentős nagyságú mezőgazdasági területet érintő árvízre, illetve belvízre, külön kiemeljük a vis maior bejelentésének fontosságát, ugyanis kizárólag a megalapozott és az MVH által elfogadott vis maior bejelentés alapján, az érintett ügyfeleket mentesíteni tudjuk az egyes jogcímekhez kapcsolódó kötelezettségek be nem tartásából fakadó szankciók, illetve levonások alól.

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy amennyiben a 2010-es egységes kérelemében megjelölt területei vonatkozásában vis maior esemény történt (pl. belvíz, árvíz), abban az esetben vis maior bejelentést kell tennie.

Amennyiben a tervezett tavaszi vetésű kultúra elvetésére nincs lehetőség vagy az őszi vetésű kultúra a vízborítás miatt kipusztul, az érintett terület hasznosítási kódját javasoljuk a vis maior bejelentésére szolgáló felületen „Pihentetett terület"-re (PIH01) változtatni.

• A SAPS támogatás pihentetett területre elutasított vis maior kérelem esetén is kifizetésre kerül, hiszen a támogatásnak nem feltétele egy adott növénykultúra, az a megfelelő kultúrállapotban tartott (tehát pl. nem gyomos) területre is kifizethető..

• AKG jogcím esetében azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a „Pihentetett terület" hasznosítási kódra kifizetés kizárólag csak elfogadott, azaz indokolt vis maior esetén lehetséges.

Az elfogadott vis maior igazolás abban az esetben is lehetőséget biztosít a támogatás teljes összegű kifizetésére, ha az ügyfél a Kölcsönös Megfeleltetés, ezen belül például a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásait (pl. gyommentesség biztosítása) a vis maior esemény miatt nem tudja betartani (ez az árvízzel, avagy belvízzel érintett pihentetett területen is szükséges!).

Vis maior bejelentés, illetve annak kezelése egyes gyakran előforduló esetekben:
• Benyújtási határidő elmulasztása betegség miatt, amennyiben ezt vis maior bejelentés keretében indokolja, mentesül a késési szankció alól. Felhívom a figyelmét, hogy 2010. június 9-e után nem fogadható el a kérelem benyújtási határidő elmulasztására vonatkozó vis maior kérelem!

• A parcella teljes területén a kérelemben bejelentett növénykultúra pl. belvíz miatt nem található meg.

• A közcélra, illetve közérdekből igénybevett ingatlanokon végzett tevékenységek következtében (pl: villamos energia ellátás biztosításához szükséges berendezések telepítése, karbantartása stb.) a tábla egy részén vagy teljes egészén nem tudják a Kölcsönös Megfeleltetés előírásait betartani.

• A vis maior kérelem elbírálásának eredményét a hatáskörrel rendelkező hatóság a kölcsönös megfeleltetés ellenőrzése során tett megállapításokról és azok értékeléséről szóló határozatban közli az ügyféllel. A vis maior bejelentés benyújtására vonatkozó fontosabb információk:

• A vis maior bejelentést 2010. május 19-étől lehet benyújtani elektronikusan - az egységes kérelem benyújtásához hasonlóan - az Ügyfélkapun keresztül.

• A vis maior bejelentést 10 munkanapon belül kell benyújtania, attól az időponttól számítva, amikor abba a helyzetbe kerül, hogy képessé válik a vis maior bejelentés megtételére.

• Belvíz és árvíz esetén a falugazdászok igazolást állítanak ki, melyet papír alapon kell eljuttatnia az MVH-hoz.

• A vis maior bejelentést alátámasztó igazoló dokumentumokat (kórházi zárójelentés, állatorvosi igazolás, MgSzH igazolás, halotti anyakönyvi kivonat stb.), amelyeket az „W0103- Egységes kérelem kérelemszintű vis maior 2010" kérelemben is bejelölnek, az illetékes MVH kirendeltség címére kérjük postázni.