Vissza 96/2005 (VIII. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

96/2005 (VIII. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.04 11:15

a borászati termékek természetes alkoholtartalmának növelésére felhasznált must támogatási feltételeiről

I. A támogatás igénylésének elsődleges feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó borpiaci rendtartás szabályai, így különösen a Bizottság 2000. július 25 -i, a piaci mechanizmusok tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet részletes végrehajtási szabályait megállapító 1623/2000/EK rendeletének 12-17. cikkei alapján támogatás vehető igénybe a Közösségben termelt sűrített sz�lőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény (a továbbiakban: javításra felhasználandó sűrítmény ) felhasználásához a borászati termékek természetes alkoholtartalmának növelését eredményező művelethez. A támogatást olyan asztali bor vagy meghatározott termőhelyről származó minőségi bor termelője (a továbbiakban: termelő) igényelheti , aki eleget tett az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben előírt regisztrációs kötelezettségének. Támogatásra való jogosultság a természetes alkoholtartalmat növelő művelet befejezése után keletkezik.

II. A természetes alkoholtartalom-növelési eljárások a támogatásra való jogosultsághoz

A természetes alkoholtartalom növelése kizárólag a következő műveletek révén történhet:

•  friss szőlő, részben erjedt szőlőmust, illetve még erjedésben levő újbor esetében javításra felhasználandó sűrítmény hozzáadásával;

•  szőlőmust esetében javításra felhasználandó sűrítmény hozzáadásával, vagy részleges sűrítéssel, beleértve a fordított ozmózist; és

•  asztali bor készítésére alkalmas bor és asztali bor esetében hűtéssel történő részleges sűrítéssel.

A fent említett műveletek kölcsönösen kizárják egymást.

III. A természetes alkoholtartalom-növelését eredményező művelet előzetes bejelentése

A támogatás igénylésének előzetes feltétele, hogy a termelő a Bizottság 2000. július 24-i, a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályai megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 1622/2000/EK rendeletének 25. cikk (2) bekezdése szerinti jelentést a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti, a „must természetes cukortartalmának kiegészítése (mustjavítás), savtartalom-változtatás, bor édesítés bejelentő lapja” hegybíró által ellenjegyzett példányának másolatát az MVH Központi Hivatala részére benyújtsa. Az előzetes bejelentést faxon kell megtenni a természetes alkoholtartalom növelés művelet megkezdését megelőző második nap 12 óráig beérkezőleg . A benyújtás helye:

MVH, Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

(36-1) 219-45-11 vagy (36-1) 219-45-12

Hiányosan benyújtott bejelentő lap esetén az adott tételre vonatkozóan támogatási kérelem nem nyújtható be.

A feltételek teljesítését az MVH helyszíni szemle során is ellenőrizheti.

IV. A támogatás igénybevételének feltételei

1. Támogat�sban kizárólag az a termelő részesíthető, aki a természetes alkoholtartalom növelés tényét előzetesen az MVH részére bejelentette, továbbá:

a) nyilatkozik arról hogy

•  a 2004/2005-ös borpiaci évre a Tanács 1999. május 17-i, a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendeletének 27. cikkében megállapított kötelezettségeit az 1623/2000/EK rendelet 45. cikk (1) bekezdésében megjelölt határidőig teljesítette.

b) támogatási kérelméhez csatolja

•  a természetes alkoholtartalom-növelés napját megelőző 30 napnál nem régebbi, a javításra felhasználandó sűrítményre vonatkozó, az Országos Borminősítő Intézet, (a továbbiakban: OBI) által kiállított minősítési bizonylatok másolatát tételenként ;

•  a pincekönyvnek a javítandó termékre vonatkozó részének másolata;

•  a pincekönyvnek a javításra felhasználandó sűrítményre vonatkozó részének másolata;

•  a pincekönyvnek a javított borra vonatkozó részének másolata;

•  a más tagállamból származó javításra felhasználandó sűrítmény esetén a kísérő okmányt, amennyiben a szőlőtermő övezet nem egyértelműen beazonosítható, vagy kétség merül fel azzal kapcsolatban;

•  a 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 6., illetve 7. számú melléklete szerinti jelentés másolatát;

•  a javítandó termék vagy a javításra felhasználandó sűrítmény vásárlása esetén, az adásvételt igazoló számlát és a kísérő okmányt.

2. A támogatás igénybevételének további feltételei:

•  a természetes alkoholtartalom növelése egy tétel esetében kizárólag egyféle sűrítménnyel lehetséges, a javításra felhasználandó sűrítmények kombinációja nem engedélyezett. Ennek be nem tartása az adott tétel támogatásból való teljes kizárást vonja maga után;

•  a természetes alkoholtartalom növelésének mértéke nem haladhatja meg a 2 térfogat%-ot;

•  a természetes alkoholtartalom növelése nem végezhető el, ha a javítandó termék minimális természetes alkoholtartalma nem éri el a 8 térfogat%-ot;

•  a javításra felhasználandó sűrítmény hozzáadása nem eredményezheti a javított termék eredeti térfogatának 6,5%-nál nagyobb mértékű növekedését;

•  a javítás eredményeként a javított termék összes alkoholtartalma 12,5 térfogat%-nál nem lehet magasabb.

V. A támogatási kérelem benyújtása

Támogatási kérelem kizárólag olyan javított bor tételre nyújtható be, amelyre vonatkozóan a termelő az előzetes bejelentési kötelezettségének eleget tett.

Az 1-2. számú mellékletek szerinti támogatási kérelmeket azok mellékleteivel együtt az utolsó művelet végrehajtásának napját követő két hónapon belül (utolsó művelet alatt az erjedés befejeződését követő fejtés értendő) kell benyújtani postai úton. A benyújtás helye:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1385 Budapest, 62. Pf.: 867

Az MVH a kérelmeket a beérkezés sorrendjében bírálja el.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel . A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig kell benyújtani a fenti címre.

A feltételek teljesítését az MVH helyszíni szemle során is ellenőrizheti. Az MVH helyszíni ellenőrzésétől függetlenül az OBI, mint szakhatóság más jogszabályi felhatalmazás alapján bármikor ellenőrizheti a javítás folyamatát.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban, valamint az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

VI. A támogatás mértéke

A borászati termékek természetes alkoholtartalmának növelésére felhasznált must után járó támogatás mértékét a hektoliterenkénti potenciális alkoholtartalom (térfogat %) szerint az alábbiak szerint kell számítani:

•  szüretelt szőlőből származó sűrített szőlőmust esetében:

•  a CIIIa és a CIIIb szőlőtermő övezetnél l,699 euró / térfogat % / hl;

•  más szőlőtermő övezetnél 1,466 euró / térfogat % / hl (ez vonatkozik a Magyarországról származó javításra felhasználandó sűrítményre);

•  szüretelt szőlőből származó finomított szőlőmust – sűrítmény esetében:

•  a CIIIa és a CIIIb szőlőtermő övezetnél 2,206 euró / térfogat % / hl;

•  más szőlőtermő övezetnél 1,955 euró / térfogat % / hl (ez vonatkozik a Magyarországról származó javításra felhasználandó sűrítményre).

A Bizottság 2005. március 7-i, a borágazat termékeire alkalmazandó átváltási árfolyamokra vonatkozó meghatározó ügyleti tények meghatározásáról szóló 383/2005/EK rendeletének 2. cikk (7) bekezdése értelmében a támogatási igény forintban kifejezett összegét a termelő által euróban meghatározott támogatási igény, valamint annak a hónapnak az első napján érvényes, az Európai Központi Bank hivatalos forint/euró átváltási árfolyamának szorzata képezi, amikor az adott tétel első alkoholtartalom-növelési eljárásra sor kerül.

Az MVH a támogatást legkésőbb az adott borpiaci év (amikor a természetes alkoholtartalom növelése történt) vége utáni augusztus 31-ig fizeti ki.

VII. Előzetes kifizetés

A termelő – támogatási kérelmében – az adott borpiaci év január 1-jei hatállyal, a javításra felhasználandó sűrítményre kiszámított teljes támogatási összegre vonatkozóan előzetes kifizetést kérhet, amennyiben a kérelmezett támogatás minimum 120%-ának megfelelő összegű biztosítékot helyez letétbe a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet , valamint a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján az MVH által kezelt biztosíték számláról szóló 9/2004. (IV. 28.) MVH közlemény előírásainak megfelelően.

A támogatás előzetes kifizetésének feltétele, hogy a termelő támogatási kérelméhez csatolja a biztosíték letétbe helyezését, mértékét és érvényességi idejét igazoló eredeti banki bizonylatot.

Az MVH az előzetes kifizetést a biztosíték letétbe helyezéséről szóló igazolás bemutatásától számított három hónapon belül teljesíti.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

•  a Tanács 1999. május 17 -i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről

•  a Bizottság 2000. július 25-i 1623/2000/EK rendelete a piaci mechanizmusok tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet részletes végrehajtási szabályait megállapításáról

•  a Bizottság 2000. július 24 -i 1622/2000/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályai megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról

•  a Bizottság 2001. április 24 -i 884/2001/EK rendelete a borászati termékek fuvarozását kísérő okmányok, valamint a szőlő- és borágazatban vezetendő nyilvántartás alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

•  a Bizottság 2005. március 7-i 383/2005/EK rendelete a borágazat termékeire alkalmazandó átváltási árfolyamokra vonatkozó meghatározó ügyleti tények meghatározásáról

•  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

•  a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

•  a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény

•  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet

•  a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet

•  a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

•  a borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

•  a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján az MVH által kezelt biztosíték számláról szóló 9/2004. (IV. 28.) MVH közlemény

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

Budapest, 2005. augusztus 26.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek