83/2014 (V. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

83/2014 (V. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2015.11.19 21:23

A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről

 

I. A támogatásban való részvétel általános feltételei

 

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet szerint támogatásra csak az a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: termelő) jogosult, aki/amely betartja a rendelet előírásait, továbbá a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségének - legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg - eleget tesz.

 

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései (elérési útvonal: /kozlemenyek/-/kozlemeny/128-2013-vii-30-szamu-mvh-kozlemeny) irányadóak.

Az MVH a  kérelmek ügyintézését  részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az  MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

 

III. A támogatás igénybevételének speciális feltételei

 

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

§  háziasított szarvasmarhaféle;

 • nőivarú;
 • a támogatási kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hónap;
 • húshasznú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik (mely meghatározott fajtakóddal - legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig - bejelentésre kerül az ENAR nyilvántartásba);
 • olyan állományhoz tartozik, amelyben jellemzően hústermelés céljából nevelnek borjakat;
 • a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van;
 • tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes. A mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia az állományban.

A támogatásra az a termelő jogosult,

 • aki/amely az előírt időszakban a jelen közlemény szerinti főlapból és megfelelő számú betétlapokból álló támogatási kérelmet benyújtja (amennyiben a főlap, illetve megfelelő számú betétlap nem kerül együttesen benyújtásra, hiánypótlásnak nincs helye);
 • aki/amely a kérelmén legalább 3 támogatható állatot jelent be;
 • aki/amely a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem postára adását követő naptól kezdődően 6 hónapig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás);
 • aki/amely gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: szarvasmarha ENAR rendelet) szerinti jelölésről és nyilvántartásról;
 • aki/amely gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról;
 • aki/amely a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, húshasznú, vagy kettős hasznosítású típusba tartozó fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ;
 • a 2014. január 1. és a birtokon tartási idő lejárata között történt ellésekhez tartozó termékenyítéseket, fedeztetéseket, pároztatásokat és embrió-átültetéseket az előírt bizonylatokon a NÉBIH központi adatbázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztrálták;
 • akinek/amelynek a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig tartó időszak során;
 • aki/amely a kérelmezett állattól a birtokon tartási idő alatt született borjakat közvetlenül a születést követően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartja;
 • akinek/amelynek a támogatás alapjául szolgáló állatlétszámában a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40%;
 • aki/amely a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR-ENAR) a kérelemben szereplő támogatható állatok tenyészetének állattartójaként szerepel ügyfél-azonosító számának feltüntetésével;
 • aki/amely a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet szerint a 2013/2014-es kvótaévre vonatkozóan nem rendelkezett 120 000 kg-nál több tejkvótával

vagy

ha több, mint 120 000 kg tejkvótája volt a 2013/2014-es kvótaévre, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett összes állatát tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, és vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai 2013. április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt;

§  kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg ügyfél-azonosító megállapítására alkalmas kérelmet nyújt be;

 • bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelenti;

§  rendelkezik érvényes fizetési számlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben;

§  ügyfél-azonosítója szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, amely (aki) felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll.

IV. A támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtása

 

A támogatási kérelem nyomtatványa 2 dokumentumból áll:

K14600/K14601 Főlap

§  K14600 Támogatási kérelem a legfeljebb 120 ezer kg tejkvótával rendelkező termelők részére - Főlap

vagy

§  K14601 Támogatási kérelem a 120 ezer kg tejkvótánál többel rendelkező termelők részére - Főlap

K 14602 Betétlap

A K14602 Betétlapból annyit kell beküldeni, amennyi szükséges az összes kérelmezett állat feltüntetéséhez. A K14602 Betétlapokat el kell látni sorszámmal.

Támogatási kérelemnek kizárólag a K14600/K14601 Főlap és a K14602 Betétlap(ok) együttes beadása minősül!

A támogatási kérelmet az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez kell benyújtani,
postai úton.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.

A támogatási kérelmet 2014. június 1. és 2014. július 31. között lehet benyújtani.

A 2014. július 31. után benyújtott kérelmek esetén az anyatehéntartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, a késedelmes benyújtáshoz kapcsolódóan vis maior kérelem elfogadására ekkor már nincs lehetőség.

Támogatási jogosultság

Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a termelő részére az adott támogatási évben a támogatás megállapítható, illetve kifizethető. Az egyéni támogatási felsőhatár a támogatási jogosultságok összege. A 2014. évre az ügyfél rendelkezésére álló támogatási jogosultságok számát a 2013. évi támogatási határozat tartalmazza.

V. A támogatás igénybevételéhez szükséges igazolások beszerzése

 

Betegségmentességi igazolás

A tenyésztésben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességéről igazolást kell benyújtani a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

A betegségmentességet a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos a K14600/K14601 Főlapon a megfelelő rovatok kitöltésével igazolja. Amennyiben háromnál több olyan tenyészettel rendelkezik, amelyekben kérelmezett állatokat tart, vagy tenyészetei eltérő állatorvosokhoz tartoznak, akkor a kérelemhez K14605 Állatorvosi igazolás pótlapot kell csatolni. A pótlapból szükség szerint több is benyújtható.

Az MVH csak a K14600/K14601 Főlapon, illetve a K14605 Pótlapon szereplő állatorvosi igazolást fogadja el!

 

VI. A támogatási jogosultság igénylése

A K14600/K14601 Támogatási kérelem egyben jogosultsági kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) vonatkozóan nem kell külön kérelmet benyújtani.

Az MVH a beérkezett jogosultság iránti igények között a külön jogszabály alapján előírtak szerint (30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet 2. §) sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén a felállított sorrend végén álló, azonos elbírálás alá eső igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra. A jogosultság iránti igény elbírálásáról szóló döntést a támogatási kérelem tárgyában hozott döntés tartalmazza.

VII. A támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb nyomtatványok

 

A 2014-es támogatási évre vonatkozó anyatehéntartás támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb nyomtatványok az alábbiak:

§  K14603 Kérelemmódosítási lap

 • K14604 Kérelmezett állat módosítási lap
 • K14606 Tenyészet módosítási lap

 

 • K0707 Átruházási kérelem
 • K0708 Vis maior bejelentőlap
 • K0709 Visszavonási kérelem

 

Ezen nyomtatványokat az adott esemény(ek) bekövetkezésekor kell kitölteni. A dokumentumokat az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani,
postai úton. A kérelmek benyújtására vonatkozóan a „Tájékoztató a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatást igénylő, legfeljebb 120.000 kg tejkvótával rendelkező termelők részére" és a „Tájékoztató a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatást igénylő, 120.000 kg-ot meghaladó mennyiségű tejkvótával rendelkező termelők részére"c. dokumentumok adnak bővebb tájékoztatást.

VIII. A közlemény mellékletei

§  Tájékoztató az anyatehéntartás támogatást igénylő gazdálkodók részére - legfeljebb 120 000 kg (1. számú melléklet)

 • Tájékoztató az anyatehéntartás támogatást igénylő gazdálkodók részére -120 000 kg felett (2. számú melléklet)
 • K14600 Támogatási kérelem - legfeljebb 120 000 kg (3. számú melléklet)
 • K14601 Támogatási kérelem - 120 000 kg felett (4. számú melléklet)
 • K14602 Támogatási kérelem betétlap (5. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K14600/K14601/K14602 Támogatási kérelemhez és betétlaphoz (6. számú melléklet)
 • K14603 Ügyféladat-módosító lap (7. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K14603 Ügyféladat-módosító laphoz (8. számú melléklet)
 • K14604 Kérelmezett állat módosító lap (9. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K14604 Kérelmezett állat módosító laphoz (10. számú melléklet)
 • K14606 Tenyészet módosító lap (11. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K14606 Tenyészet módosító laphoz (12. számú melléklet)
 • K0707 Átruházási kérelem (13. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0707 Átruházási kérelemhez (14. számú melléklet)
 • K0708 Vis maior bejelentőlap (15. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0708 Vis maior bejelentőlaphoz (16. számú melléklet)
 • K0709 Visszavonási kérelem (17. számú melléklet)

§  Kitöltési útmutató a K0709 Visszavonási kérelemhez (18. számú melléklet)

 • K14605 Állatorvosi igazolás pótlap (19. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K14605-ös nyomtatványhoz (20. számú melléklet).

 

IX. Kapcsolódó jogszabályok

 

Európai Uniós jogszabályok

 

 • A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet");
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • A Bizottság 1121/2009/EK rendelete (2009. október 29.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
 • A Bizottság 1122/2009/EK  rendelete (2009. november 30.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

 

Hazai jogszabályok

§  a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;

§  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;

§  az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény;

 • az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet (támogatási rendelet);
 • az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet;

§  az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet;

§  a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet;

 

 • az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet;
 • a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet.

X. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba. A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a 2013-as támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséről szóló 88/2013. (V. 30.) MVH Közlemény hatályát veszti.

 

További információ elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás, vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2014. május 26.

 

 

Palkovics Péter

elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek