Vissza 83/2006 (VIII. 17.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

83/2006 (VIII. 17.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.04 13:24

a borászati termékek természetes alkoholtartalmának növelésére felhasznált must támogatási feltételeiről

I. A támogatásra való jogosultság

 

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó borpiaci rendtartás szabályai, így különösen a Bizottság 2000. július 25-i, a piaci mechanizmusok tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet részletes végrehajtási szabályait megállapító 1623/2000/EK rendeletének 12-17. cikkei alapján támogatás vehető igénybe a borászati termékek természetes alkoholtartalmának a Közösségben termelt szőlőmust-sűrítménnyel vagy finomított szőlőmust-sűrítménnyel (a továbbiakban: sűrítmény) történő növelésére. A támogatást asztali bor vagy meghatározott termőhelyről származó minőségi bor termelője (a továbbiakban: termelő) igényelheti. Támogatásra való jogosultság a természetes alkoholtartalmat növelő művelet befejezése után keletkezik.

 

 

II. A természetes alkoholtartalom-növelését eredményező művelet előzetes bejelentése

 

A támogatás igénylésének előzetes feltétele, hogy a termelő a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti, a „must természetes cukortartalmának kiegészítése (mustjavítás), savtartalom-változtatás, bor édesítés bejelentő lapja” megnevezésű dokumentum példányának másolatát az MVH Központi Hivatala részére benyújtsa. A termelőnek az MVH-hoz benyújtott másolati lapon nyilatkoznia kell arról, hogy hegybíró részére történt írásos bejelentés a javítási művelet megkezdése előtt legalább 48 órával korábban megtörtént. Az előzetes bejelentést faxon kell megtenni a természetes alkoholtartalom növelés művelet megkezdését megelőző második nap 12 óráig beérkezőleg. A benyújtás helye:

 

MVH, Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

(36-1) 219-45-11 vagy (36-1) 219-45-12

 

Hiányosan vagy hibásan benyújtott bejelentő lap esetén az adott tételre vonatkozóan támogatási kérelem nem nyújtható be.

 

A feltételek teljesítését az MVH helyszíni szemle során is ellenőrizheti.

 

 

III. A támogatás igénybevételének feltételei

 

1. Támogatásban kizárólag az a termelő részesíthető, aki a természetes alkoholtartalom növelés tényét előzetesen az MVH részére bejelentette, továbbá:

 

a) eleget tett

 

az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben előírt regisztrációs kötelezettségének.

 

b) nyilatkozik arról hogy

 

·          a 2005/2006. borpiaci évre vonatkozóan a Tanács 1999. május 17-i, a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendeletének 27. cikkében megállapított kötelezettségeit az 1623/2000/EK rendelet 45. cikk (1) bekezdésében megjelölt határidőig teljesítette.

 

c) támogatási kérelméhez csatolja

 

-        a természetes alkoholtartalom-növelés napját megelőző 30 napnál nem régebbi, a sűrítményre vonatkozó, az Országos Borminősítő Intézet (a továbbiakban: OBI) által kiállított minősítési bizonylat másolatát;

-        a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet 4. számú melléklete szerinti pincekönyv III/3. számú mellékletének (termék-előállítás) a természetes alkoholtartalom növelésre vonatkozó részének másolatát;

-        a pincekönyv III/6. számú mellékletének (kiegészítő és adalékanyagok nyilvántartása) a sűrítményre vonatkozó részének másolatát;

-        más tagállamból származó sűrítmény esetén az eredetet igazoló kísérő okmány másolatát;

-        a 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 4. § a)-b) pontja szerinti szüreti jelentés másolatát összesítővel;

-        a javítandó termék vagy a sűrítmény vásárlása esetén, az adásvételt igazoló számla és a kísérő okmány másolatát összesítővel.

 

2. A támogatás igénybevételének további feltételei:

 

-        a természetes alkoholtartalom növelése egy tétel esetében kizárólag egyféle sűrítménnyel lehetséges, eltérő OBI minősítési bizonylatú sűrítmények kombinációja nem engedélyezett. Ennek be nem tartása az adott tétel támogatásból való teljes kizárást vonja maga után;

-        a természetes alkoholtartalom növelésének mértéke nem haladhatja meg a 2,0 V/V%-ot;

-        a természetes alkoholtartalom növelése nem végezhető el, ha a javítandó termék minimális természetes alkoholtartalma nem éri el a 7,7 V/V%-ot;

-        a sűrítmény hozzáadása nem eredményezheti a javított termék eredeti térfogatának 6,5 %-nál nagyobb mértékű növekedését;

-        a javítás eredményeként a javított termék összes alkoholtartalma 12,5 V/V%-nál nem lehet magasabb.

 

Támogatási kérelem kizárólag olyan javított bor tételre nyújtható be, amelyre vonatkozóan a termelő az – e közlemény II. pontjában meghatározott – előzetes bejelentési kötelezettségének eleget tett.

 

Az 1-2. számú mellékletek (B0310-B0311) szerinti támogatási kérelmeket annak mellékleteivel együtt az utolsó művelet végrehajtásának napját követő két hónapon belül (utolsó művelet alatt az erjedés befejeződését követő fejtés értendő) az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani postai úton. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs. A benyújtás helye:

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1385 Budapest, 62. Pf.: 867

 

Az MVH a kérelmeket a beérkezés sorrendjében bírálja el.

 

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig kell benyújtani a fenti címre.

 

A feltételek teljesítését az MVH helyszíni szemle során is ellenőrizheti. Az MVH helyszíni ellenőrzésétől függetlenül az OBI, mint szakhatóság egyéb jogszabályi felhatalmazás alapján bármikor ellenőrizheti a javítás folyamatát.

 

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban, valamint az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

 

 

IV. A támogatás előzetes kifizetése

 

A termelő kérheti a számított támogatással egyenértékű összeg előzetes támogatásként történő kifizetését, amennyiben a kérelmezett támogatás legalább 120%-ának megfelelő összegű biztosítékot nyújtott a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló módosított 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló módosított 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján az MVH által kezelt Biztosíték számláról szóló 9/2004. (IV. 28.) MVH közlemény előírásainak megfelelően.

 

A Bizottság 2005. március 7-i, a borágazat termékeire alkalmazandó átváltási árfolyamokra vonatkozó meghatározó ügyleti tények meghatározásáról szóló 383/2005/EK rendeletének 2. cikk (7) bekezdése értelmében a biztosíték-igény forintban kifejezett összegét a termelő által euróban meghatározott támogatási igény, valamint annak a hónapnak az első napján érvényes[1], az Európai Központi Bank hivatalos forint/euró átváltási árfolyamának szorzata képezi, amikor az adott tételnél az első alkoholtartalom-növelési eljárásra sor kerül.

 

A készpénzbiztosíték benyújtás magyar termelő esetében az MVH 10032000-00287560-00000024 számú, a Magyar Államkincstárnál vezetett Biztosíték számlájára történő átutalással, egyéb tagállami termelő esetében szintén a fenti számlára történő átutalással, az IBAN: HU39 1003 2000 0028 7560 0000 0024 nemzetközi számlakód feltüntetése mellett történik.

 

A termelőnek az átutalási megbízáson a bank által előírt adatokon kívül a „Közlemény” rovatban fel kell tüntetnie a befizető termelő nevét, ügyfél-regisztrációs számát, illetve a biztosíték befizetési kötelezettség ügylettípusát: „belpiaci támogatás”.

 

Bankgarancia benyújtása esetén az érvényességi idő utolsó napja a biztosíték felszabadítása iránti kérelem benyújtásának borpiaci évét követő augusztus 31-e. A bankgarancia lejárata legalább az érvényességi idő utolsó napját követő 90. nap.

 

Az MVH a támogatás előzetes kifizetését a biztosíték benyújtásáról szóló igazolás bemutatásától számított három hónapon belül teljesíti.

 

 

V. A támogatás előzetes kifizetésére vonatkozó kérelem

 

A támogatás előzetes kifizetése azon termelő részére biztosítható, aki / amely:

 

a) eleget tett

 

·          az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben előírt regisztrációs kötelezettségének.

 

b) nyilatkozik arról hogy

 

·          a 2005/2006. borpiaci évre vonatkozóan a Tanács 1999. május 17-i, a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendeletének 27. cikkében megállapított kötelezettségeit az 1623/2000/EK rendelet 45. cikk (1) bekezdésében megjelölt határidőig teljesítette.

 

c) előzetes kifizetés iránti kérelméhez csatolja

 

-        a természetes alkoholtartalom-növelés napját megelőző 30 napnál nem régebbi, a sűrítményre vonatkozó, az Országos Borminősítő Intézet (a továbbiakban: OBI) által kiállított minősítési bizonylat másolatát;

-        a pincekönyv III/3. számú mellékletének (termék-előállítás) a természetes alkoholtartalom növelésre vonatkozó részének másolatát;

-        a pincekönyv III/6. számú mellékletének (kiegészítő és adalékanyagok nyilvántartása) a sűrítményre vonatkozó részének másolatát;

-        más tagállamból származó sűrítmény esetén az eredetet igazoló kísérő okmány másolatát;

-        a biztosíték benyújtását, mértékét és érvényességi idejét igazoló eredeti banki bizonylatot.

 

2. A támogatás igénybevételének további feltételei:

 

-        a természetes alkoholtartalom növelése egy tétel esetében kizárólag egyféle sűrítménnyel lehetséges, eltérő OBI minősítési bizonylatú sűrítmények kombinációja nem engedélyezett. Ennek be nem tartása az adott tétel támogatásból való teljes kizárást vonja maga után;

-        a természetes alkoholtartalom növelésének mértéke nem haladhatja meg a 2,0 V/V%-ot;

-        a természetes alkoholtartalom növelése nem végezhető el, ha a javítandó termék minimális természetes alkoholtartalma nem éri el a 7,7 V/V%-ot;

-        a sűrítmény hozzáadása nem eredményezheti a javított termék eredeti térfogatának 6,5 %-nál nagyobb mértékű növekedését;

-        a javítás eredményeként a javított termék összes alkoholtartalma 12,5 V/V%-nál nem lehet magasabb.

 

 

A 3-4. számú mellékletek (B1710-B1711) szerinti előzetes kifizetés iránti kérelmet annak mellékleteivel együtt az utolsó művelet végrehajtásának napját követő két hónapon belül (utolsó művelet alatt az erjedés befejeződését követő fejtés értendő) az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani postai úton a VI. pontban megadott címre. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs.

 

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH a termelőt hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig kell benyújtani a fenti címre.

 

A feltételek teljesítését az MVH helyszíni szemle során is ellenőrizheti. Az MVH helyszíni ellenőrzésétől függetlenül az OBI, mint szakhatóság egyéb jogszabályi felhatalmazás alapján bármikor ellenőrizheti a javítás folyamatát.

 

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban, valamint az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

 

 

VI. A biztosíték felszabadítása

 

Az előzetesen igényelt támogatásra vonatkozóan benyújtott biztosítékot az MVH akkor szabadítja fel, amennyiben a termelő a biztosíték-felszabadítás iránti kérelméhez csatolta:

 

-        a 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 4. § a)-b) pontja szerinti szüreti jelentés másolatát összesítővel;

-        a javítandó termék vagy a sűrítmény vásárlása esetén, az adásvételt igazoló számlát és a kísérő okmány másolatát összesítővel.

 

A biztosíték felszabadítása érdekében a termelőnek legkésőbb, az 5. számú melléklet (B1180) szerinti kérelmet annak mellékleteivel együtt, kell legkésőbb az adott borpiaci év végéig, amelyben a kérelmet benyújtották (2007. július 31-ig) kell az MVH Központi Hivatalához benyújtania postai úton a III. pontban megadott címre. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs.

 

Hiányosan benyújtott biztosíték-felszabadítás iránti kérelem esetében az MVH a termelőt hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig kell benyújtani a fenti címre.

 

Határidőn túl benyújtott biztosíték-felszabadítás iránti kérelem esetén a biztosíték elvész.

 

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban, valamint az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

 

A benyújtott biztosíték visszafizetése, a bankgarancia megszüntetése és visszaszolgáltatása a III. pontban megjelölt címre eljuttatott írásos kérelem alapján történik. A nyilatkozat hiányában a szabad biztosíték az eredetileg megjelölt kötelezettség típusra továbbra is felhasználható.

 

 

 

VII. A támogatás mértéke

 

A borászati termékek természetes alkoholtartalmának növelésére felhasznált must után járó támogatás mértékét a hektoliterenkénti potenciális alkoholtartalom szerint az alábbiak szerint kell számítani:

 

-        szüretelt szőlőből származó sűrített szőlőmust esetében:

-        a CIIIa és a CIIIb szőlőtermő övezetnél l,699 € / V/V% / hl;

-        más szőlőtermő övezetnél 1,466 € / V/V% / hl (ez vonatkozik a Magyarországról származó sűrítményre);

 

-        szüretelt szőlőből származó finomított szőlőmust – sűrítmény esetében:

-        a CIIIa és a CIIIb szőlőtermő övezetnél 2,206 € / V/V% / hl;

-        más szőlőtermő övezetnél 1,955 € / V/V% / hl (ez vonatkozik a Magyarországról származó sűrítményre).

 

A 383/2005/EK rendeletnek 2. cikk (7) bekezdése értelmében a támogatási igény forintban kifejezett összegét a termelő által euróban meghatározott támogatási igény, valamint annak a hónapnak az első napján érvényes[2], az Európai Központi Bank hivatalos forint/euró átváltási árfolyamának szorzata képezi, amikor az adott tétel első alkoholtartalom-növelési eljárásra sor kerül.

 

Az MVH a támogatást legkésőbb az adott borpiaci év (amikor a természetes alkoholtartalom növelése történt) vége utáni augusztus 31-ig fizeti ki.

 

 

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

 

-          a Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről

-          a Bizottság 1985. július 22-i 2220/85/EGK rendelete a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról

-          a Bizottság 2000. július 25-i 1623/2000/EK rendelete a piaci mechanizmusok tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályai  megállapításáról

-          a Bizottság 2000. július 24-i 1622/2000/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályai megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról

-          a Bizottság 2000. december 14-i 2729/2000/EK rendelete a borágazat ellenőrzésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról

-          a Bizottság 2001. április 24-i 884/2001/EK rendelete a borászati termékek fuvarozását kísérő okmányok, valamint a szőlő- és borágazatban vezetendő nyilvántartás alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

-          a Bizottság 2001. június 28-i 1282/2001/EK rendelete a bortermékek azonosításához szükséges információgyűjtés és a borpiac felügyelete tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról, valamint az 1623/2000/EK rendelet módosításáról

-          a Bizottság 2005. március 7-i 383/2005/EK rendelete a borágazat termékeire alkalmazandó átváltási árfolyamokra vonatkozó meghatározó ügyleti tények meghatározásáról

-        a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

-        a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

-        a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény

-        az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet

-          a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló módosított 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet

-          a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet

-          a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

-        a borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

-          a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló módosított 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján az MVH által kezelt biztosíték számláról szóló 9/2004. (IV. 28.) MVH közlemény

 

 

 

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

 

 

 

Budapest, 2006. augusztus 17.

 

 

 

 

Margittai Miklós

elnök[1] Érvényesnek az EKB által az adott napot megelőzően közétett legutolsó árfolyam tekintendő.

[2] Érvényesnek az EKB által az adott napot megelőzően közétett legutolsó árfolyam tekintendő.

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek