Vissza 80/2006 (VII. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

80/2006 (VII. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2009.11.06 15:21

A termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás 2006. évi támogatási kérelmeinek benyújtásáról

I. A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatási kérelmet nyújthat be az a szövetkezet, vagy korlátolt felelősségű társaság, akit a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján termelői csoportként elismertek, és aki az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendeletben előírt regisztrációs kötelezettségnek eleget tett. A regisztrációs kérelem legkésőbb a támogatási kérelemmel egyidejűleg, két példányban nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) területileg illetékes kirendeltségeinél. Amennyiben a regisztrációs számot az ügyfél a kérelem benyújtásáig nem kapta meg, a támogatási kérelemhez csatolni kell a G001 nyomtatvány másolatát annak igazolására, hogy regisztrációs kötelezettségének eleget tett.

II. A támogatási kérelem benyújtása

A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatásához kapcsolódó támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az MVH Központi Hivatalának címére (1385 Budapest 62. Pf.: 867) postai úton kell benyújtani egy példányban.

Javasoljuk a támogatási kérelmet tértivevényes ajánlott küldemény formájában postázni.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2006. augusztus 1. - 31.

III. A támogatási kérelemként kitöltendő nyomtatványok

A termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás támogatási kérelmének formanyomtatványai:

- Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása, támogatási kérelem főlap (R2061) 1. számú melléklet szerint;

- Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása, támogatási kérelem betétlap (R2062) 2. számú melléklet szerint;

Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltésekor olvassa el a 3. számú melléklet szerinti Kitöltési útmutatót.

Csatolandó mellékletek:

- Elismerési okirat hiteles másolata

A támogatási kérelemhez csatolni kell a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium határozatának másolatát a termelői csoportként való végleges elismerésről.

Az elismerési határozat másolatát cégszerű aláírással kell hitelesíteni!

- Éves beszámoló hiteles másolata

Az éves beszámolót a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző évre vonatkozóan kell csatolni. Az éves beszámolónak elkülönítetten kell tartalmaznia a tagoktól felvásárolt, és az állami elismerés alapját képező termék/termékcsoport értékesítésének adatait. Amennyiben a termelői csoport a megelőző évben még nem létezett, akkor az MVH természetesen eltekint az éves beszámoló beadásától.

Az éves beszámoló másolatának hitelességét cégszerű aláírással kell bizonyítani!

- Analitikus nyilvántartás

Az éves beszámoló időszakával megegyező időszakra vonatkozóan a támogatás alapjául szolgáló tagi árbevételről analitikus nyilvántartást kell csatolni a kérelemhez. Az analitikus nyilvántartásban kizárólag az elismert termékre vonatkozó adatokat kell megadni!

Az analitikus nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1. a gazdasági események megnevezését (szolgáltatás és a termék vagy termékcsoport megnevezése);

2. a tag nevét, akitől a termelői csoport felvásárolt;

3. szerzés szerinti teljesítés dátumát (gazdasági esemény dátuma);

4. a bizonylattal igazolt árbevétel nettó értékét;

5. a bizonylatokkal igazolt nettó árbevételek összesítését.

Az analitikus nyilvántartás minden lapját cégszerű aláírással kell hitelesíteni!

Az MVH az analitikus nyilvántartás alapján ellenőrzi, hogy a támogatási kérelem főlapon feltüntetett éves beszámoló által lefedett időszakra vonatkozó árbevétel a támogatás alapját képezi-e. Az adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében, amennyiben lehetséges a fentiek szerinti analitikus nyilvántartást excel formátumban elektronikus úton is kérjük megküldeni az alábbi e-mail címre: tcs@mvh.gov.hu

A kifizetési kérelem formanyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról.

IV. Közlemény kapcsolódó mellékletei

- Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása, támogatási kérelem főlap (R2061) 1. számú melléklet szerint;

- Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása, támogatási kérelem betétlap (R2062) 2. számú melléklet szerint;

- Kitöltési útmutató a termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés támogatási kérelméhez (3. számú melléklet).

V. Kapcsolódó jogszabályok és kapcsolódó közlemények

- a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon kívül helyezéséről;

- a Bizottság 2004. április 29-i 817/2004 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

- a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. törvény;

- az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) kormányrendelet;

- Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV.9.) FVM rendelet;

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet;

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet;

További információk a www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu weboldalakról tölthetők le.

Budapest, 2006. július 26.

Margittai Miklós

elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek