76/2005 (VII.14.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

76/2005 (VII.14.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.10 18:58

a hosszú távú raktárbérletekre vonatkozó kérelemről

I. A kérelem célja

Hosszabb távú (2+2 évig tartó) raktárbérleti szerződésre alkalmas nagykapacitású tárolóterek bevonása az intervenciós tárolás folyamatába.

Az intervenciós áru hosszú távú tárolási lehetőségeinek biztosítása a felvásárolt áru minőségének és mennyiségének megóvása mellett.

A piaci szereplők által rövidtávra (legfeljebb egy évre) felajánlott tárolók tehermentesítése.

Intervenciós centrumok vonzáskörzetében megfelelő raktározási kapacitás biztosítása, valamint a felajánlott gabonamennyiség nagyteljesítményű raktárakban való elhelyezése.

Kétmillió tonna körüli intervenciós gabona hosszú távú elhelyezése termelésarányosan, intervenciós centrumonként közel 30 ezer tonna célkitűzéssel.

Ha a kérelem elfogadásra kerül, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) két évre köti a meg szerződést. A második évben a szerződő fél további kétéves szerződés megkötésére jelezheti szándékát.

II. A kérelmen való részvétel feltételei

Kérelmet nyújthat be 2005. július 30-ig személyesen vagy postai úton bármely, a tárolóval hosszútávon rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: Kérelmező), amely rendelkezik az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormány rendelet szerinti ügyfél-regisztrációs számmal. A regisztrációs kérelem, a jelen kérelemmel egyidejűleg, két példányban nyújtható be a G 001 számú nyomtatványon. A regisztrációs kérelem formanyomtatványa, valamint annak kitöltési útmutatója letölthető a www.mvh.gov.hu internetes oldal „Ügyfélregisztráció” menüpontjából.

Kizárólag olyan kérelem fogadható el, amely a tartalmi és formai követelményeknek megfelel és a kérelmező nem tartozik a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény hatálya alá.

Kérelemmel élhetnek olyan piaci szereplők is, akik a kérelem benyújtásakor raktárépítés előtt/alatt állnak és vállalják, hogy 2005/2006. évi intervenciós időszak alatt a raktárakat megépítik, és üzembe helyezik.

III. A kérelem benyújtásával kapcsolatos előírások

A kérelmet a 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban „kérelem 2+2” felirattal kell benyújtani, az alábbi címre.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Intervenciós Intézkedések Igazgatósága Saját Kezébe

1054 Budapest Alkotmány u. 29.

1385 Budapest, 62. Pf.: 867.

Amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik a felajánlandó raktárral, mert építés előtt/alatt áll, az MVH pozitív elbírálás esetén szándéknyilatkozatot (3. számú melléklet) ad arról, hogy a szerződéskötésre a követelményeknek megfelelő raktár meglétekor kerül sor.

Amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor már rendelkezik üzemképes raktárral, a kérelemhez csatolni kell a 79/2004. (XII. 01.) számú MVH közlemény alapján kiállított, a kérelmező által felajánlott raktárra vonatkozó standard jóváhagyó határozat másolatát.

Kizárólag olyan kérelem fogadható el, amelyet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon és a 2. számú mellékletben meghatározott módon nyújtottak be. Az eltérő módon benyújtott kérelmet az MVH elutasítja.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig kell teljesíteni.

Hosszú távú raktárbérleti szerződést csak azokkal köt az MVH, akiknek a kérelme elfogadásra került.

IV. A raktárakkal szembeni alapvető követelmények

Tárolónak felajánlható vasbetonsiló, fémsiló, csarnoktároló és tárház.

A tároló raktárakkal, illetve telephellyel kapcsolatos alapvető követelmények:

· a tároló telephely folyamatos őrzése,

· a tárolók statikai megfelelősége, csapadékmentessége,

· tárolási tevékenységet, a műszaki, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások meglétét igazoló telephely engedély,

· az áru betárolásához és annak kiszállításához szükséges műszaki berendezések,

· minimum 30 tonnás hitelesített hídmérleg,

· az árukezeléshez (átforgatáshoz, áthúzatáshoz) szükséges szabad tárolók,

· az áru minőségének folyamatos vizsgálatához szükséges eszközök (mintavevők, hőmérők, stb.), valamint gyorsvizsgáló berendezések,

· az áru minőségmegóvásához szükséges eszközök berendezések,

· számítógépes készletnyilvántartás,

· legkevesebb 30 tonna/óra ki- és betárolási kapacitás,

· a tárolásra szolgáló telephely befogadóképessége legalább 10.000 tonna, és/vagy iparvágánnyal rendelkezik.

V. A kérelem elbírálása

A beérkező kérelmeket az MVH és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőiből álló Kérelemértékelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) vizsgálja meg a kérelem benyújtásával kapcsolatos előírások szerint. A Bizottság előterjesztése alapján a döntést az MVH elnöke hozza meg.

A kérelem elbírálása során a Bizottság előnyben részesíti, ha

· a kérelmező már részt vett a 2004. évi termésű intervenciós gabona tárolásában,

· a tároló földrajzilag a 73/2004 (X. 29) számú MVH közlemény 5. sz. mellékletében meghatározott intervenciós központ közelébe esik,

· a tároló árufelvevő képessége olyan nagy, hogy a megyéjében felajánlott intervenciós áru jelentős mennyiségét raktározni tudja,

· a tároló folyami kikötővel és/vagy uszályberakodási lehetőséggel bír

· iparvágánnyal rendelkezik,

· a kitároló kapacitás meghaladja a 30 tonna/óra árumozgatási volument,

· a tároló szervezet rendelkezik tanúsított minőségirányítási rendszerrel,

· az új építésű raktárakat a kérelmező 2005. november 1 előtt az MVH rendelkezésre tudja bocsátani

Az MVH Központi Hivatal azon kérelmezőkkel, akik kérelme elfogadásra került, hosszú távú szerződés megkötésére jogosító jóváhagyó határozatot, vagy szándéknyilatkozatot állít ki. A kérelem elbírálását követő három napon belül, az MVH értesíti a kérelmezőt az eredményről.

Amennyiben a szándéknyilatkozattal rendelkező kérelmező már az MVH rendelkezésére tudja bocsátani raktárát, be kell szereznie a raktár helye szerinti illetékes megyei kirendeltség raktárminősítésről szóló standard jóváhagyó határozatát, vagyis a szerződés megkötésére csak az MVH által elvégzett helyszíni raktárellenőrzést követően kerülhet sor. Ezt követően, az MVH megyei kirendeltsége és a kérelmező között létrejöhet a hosszú távú raktárbérletre vonatkozó szerződés.

VI. A raktárbérleti szerződés megkötése

A hosszú távú raktárbérleti szerződés megkötése az MVH 79/2004 (XII. 01.) számú közleménye 4. számú melléklete szerinti raktározási szerződés alapján történik raktár helye szerint illetékes megyei kirendeltségén az alábbi módon:

· Ha a kérelmező bemutatja a hosszú távú szerződés megkötésére jogosító, a kérelmet jóváhagyó határozatot

· Ha a kérelmező bemutatja az MVH által kiadott szándéknyilatkozatot, mellékelve hozzá a már felépült raktárra vonatkozó jóváhagyó határozatot

· Az MVH 79/2004 (XII. 01.) számú közleménye 4. számú melléklete szerinti raktározási szerződés 8. pontjának 4. (negyedik) mondata az alábbiak szerint módosul:

A szerződő felek bármelyike a szerződés megkötését követő második év elteltével, az azt követő harminc napon belül, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jelezheti szándékát a szerződés felmondására vagy további kettő évvel történő meghosszabbítására.

VII. Kapcsolódó mellékletek

1. számú melléklet: Hosszú távú raktárbérletre vonatkozó kérelem adatlap (főlap+betétlap)

2. számú melléklet: Hosszú távú raktárbérletre vonatkozó kérelem kitöltési útmutató

3. számú melléklet: Szándéknyilatkozat

VIII. További információk

A közlemény és mellékletei a www.mvh.gov.hu, weboldal „Közlemények” menüpontja alól tölthetők le.

A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu, a www.fvm.hu, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1)-3743-603, és az (1)-3743-604 telefonszámon kérhető.

Budapest, 2005. július 14.

 

Margittai Miklós

elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek