74/2006 (VII. 18.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

74/2006 (VII. 18.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.10.29 13:03

az árpa harmadik országokba történő kiviteléhez nyújtott export-visszatérítésre vonatkozó ajánlattételi felhívásról

I. Előzmény

Figyelembe véve a gabonafélék piacának jelenlegi helyzetét, az Európai Unió Bizottsága 2006. június 23-i 935/2006/EK rendeletében pályázati felhívás kibocsátásáról rendelkezett árpa egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozóan. A pályázati felhívás árpa (KN 1003 00 90) export-visszatérítéssel történő kiszállítására vonatkozik a következő rendeltetési helyekre: Algéria, Szaúd-Arábia, Bahrein, Egyiptom, Egyesült Arab Emirátusok, Irán, Irak, Izrael, Jordánia, Kuvait, Libanon, Líbia, Marokkó, Mauritánia, Omán, Katar, Szíria, Tunézia és Jemen.

II. Az ajánlattételi eljárásban való részvétel feltételei

Az ajánlattételi eljárásban kizárólag azon exportőr vehet részt, aki/amely az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet értelmében regisztrált ügyfele a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.

III. Az ajánlattétel feltételei

A pályázónak az 1501/95/EK rendelet 5. cikk (3) bekezdésének a) pontja értelmében pályázati biztosítékot kell letétbe helyeznie, amelynek összege 12 euró/tonna. A biztosíték összegét forintban kell az MVH rendelkezésére bocsátani, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Kormányrendeletben valamint az MVH 9/2004. (IV. 28.) számú közleményében meghatározottak szerint készpénzletét vagy bankgarancia, illetve kezesség formájában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

§ a pályázati felhívás hivatkozási számát (a bizottsági rendelet száma);

§ a pályázó nevét és címét, regisztrációs számát;

§ az exportra kerülő termék típusát (termékkódját) és mennyiségét;

§ a pályázott tonnánkénti export-visszatérítést euróban kifejezve, két tizedes jegy pontossággal.

A pályázat érvényességének további feltételei:

§ az ügyfélnek írásbeli kötelezettségvállalást (nyilatkozatot) kell mellékelnie arról, hogy pozitív elbírálás esetén, az értesítés kézhezvételétől számított két napon belül - az export-visszatérítés előre történő rögzítését is tartalmazó - exportbizonyítvány iránti kérelmet nyújt be az elnyert mennyiségre vonatkozóan.

Az ajánlatok kizárólag akkor érvényesek, ha legalább 1 000 tonnára vonatkoznak.

A benyújtott pályázatok visszavonására nincs lehetőség.

A sikeres pályázók részére az MVH exportbizonyítványt állít ki a Bizottság által jóváhagyott mennyiségekre vonatkozóan, azt követően, hogy a bizonyítvány iránti kérelem a Hivatalhoz (határidőn belül) megérkezett. A jelen pályázat alapján benyújtandó exportbizonyítvány iránti kérelem formátuma megegyezik a normál kérelmezés esetében használatos exportbizonyítvány iránti kérelem formanyomtatványával, ami a Hivatal honlapjáról (www.mvh.gov.hu) letölthető.

A pályázati biztosítékot az MVH abban az esetben szabadítja fel, ha

§ a pályázat elutasításra került, vagy

§ a pályázó letétbe helyezte az exportbizonyítvány kiállításához szükséges biztosítékot (20 euró/tonna), és a bizonyítvány iránti kérelmet a Hivatal részére megküldte

Amennyiben az exportőr nem nyújtott be kérelmet a Hivatalhoz, úgy a pályázati biztosítékot az MVH (a vis maior eseteit kivéve) visszatartja.

A bizonyítvány iránti kérelem 7. rovatában fel kell tüntetni a célországot, ami kötelező rendeltetési helynek minősül.

Az exportbizonyítványok és export-visszatérítések rendszeréről, továbbá a gabona termékek exportjáról szóló általános tájékoztatók az MVH honlapján elérhetők.

IV. A kérelem benyújtásának időpontjai

Az első heti pályázati felhívásra az ajánlatok benyújtásának időszaka 2006. június 30-án kezdődik és 2006. július 6-án 10 órakor jár le.

A továbbiakban az ajánlatok benyújtásának határideje minden csütörtök délelőtt 10 óra. (Nem lehet azonban pályázatot benyújtani a következő napokon: 2006.08.03., 2006.08.17., 2006.08.24., 2006.11.02., 2006.12.28., 2007.04.05., 2007.05.17.)

A második, valamint az azt követő heti pályázati felhívásokra az ajánlatok benyújtásának kezdő időpontja a mindenkori előző benyújtási határidő lejártát követő első munkanap.

A pályázati felhívás 2007. június 28-ig áll nyitva.

V. A kérelem benyújtása

Az ajánlatot 1 példányban az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani írásban, személyesen, postai úton vagy faxon.

A postai úton benyújtott ajánlatoknak pecséttel ellátott dupla borítékban kell beérkezniük a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal postacímére:

1385 Budapest, 62. Pf.: 867

A külső borítékon fel kell tüntetni: „Gabonaexport ajánlat - árpa

Faxon történő benyújtás esetén az ajánlatot az alábbi számra kell elküldeni:

(06-1) 219-4511

A kérelmet személyesen ügyfélfogadási időben az MVH Központi Hivatalának ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Postai feladás és személyes benyújtás esetén a belső, szintén pecséttel ellátott borítékra, fax esetén az oldal felső részére a következő megjegyzést kell tenni: „Ajánlat az árpa egyes harmadik országokba történő kivitele utáni export-visszatérítés pályázati felhívásával kapcsolatban, - (935/2006/EK rendelet – bizalmas).”

VI. Kapcsolódó jogszabályok

- A Tanács 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK rendelete a gabonafélék piacának közös szervezéséről

- A Bizottság 1995. június 29-i 1501/95/EK rendelete a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról

- A Bizottság 2003. július 28-i 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és rizs import- és exportengedélyezési rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról

- A Bizottság 2006. június 23-i 935/2006/EK rendelete az árpa egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

- A Bizottság 2000. június 9-i 1291/2000/EK rendelete a mezőgazdasági termékek behozatali- és kiviteli engedélyei, valamint előzetes rögzítési igazolások rendszere alkalmazásának közös részletes szabályainak meghatározásáról

- A Bizottság 1999. április 15-i 800/1999/EK rendelete a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról

- A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

- Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) kormányrendelet

- A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 23.) Korm. rendelet

- A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedések végrehajtásáról szóló 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet.

VII. Mellékletek

- A Bizottság 2006. június 23-i 935/2006/EK rendelete az árpa egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

- A Bizottság 2006/C 148/15 számú pályázati felhívásának hirdetménye az árpa egyes harmadik országokba történő kivitele utáni export-visszatérítésről

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu valamint az export@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2006. július 18.

Margittai Miklós

elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek